Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre l’Institut de la Joventut de Menorca i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme un curs d’estiu d’aprenentatge d’anglès a la Seu Universitària d’Alaior

 

Maó / Palma, 21 de maig de 2010

REUNITS

D’una banda, el senyor Joan Torres Faner, president de l'Institut de la Joventut de Menorca, en representació d’aquesta administració d’acord amb el que estableix l’article 7 dels seus Estatuts i de conformitat amb el nomenament dels membres del Consell de Direcció de l’Institut de la Joventut de Menorca, núm. 16431, de 17 d’agost de 2007.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les diferents parts es reconeixen mútua capacitat d’obrar en la representació que tenen.

MANIFESTEN

1. L’INJOVE organitza activitats d’estiu amb l’objectiu general de brindar una oferta variada de lleure i amb contingut educatiu als joves de Menorca.
2. La UIB està interessada a establir col·laboracions amb les institucions insulars per a l’organització de cursos i activitats que ampliïn l’oferta educativa de la Universitat, en particular els mesos d’estiu i dirigida a estudiants preuniversitaris.

És per això que les parts signants

CONVENEN

1. L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l’Institut de la Joventut de Menorca per dur a terme un curs d’estiu d’aprenentatge d’anglès a la seu universitària d’Alaior.
2. El curs serà ofert com a activitat d’estiu de l’INJOVE, que assumirà el finançament de l’activitat i que tindrà dret als ingressos generats per les inscripcions. Així mateix, l’INJOVE assumirà la gestió de les inscripcions i la publicitat i difusió del curs.
3. La UIB es farà càrrec de l’organització de l’activitat (horaris, transport, despeses, adquisició de material fungibles, etc.), de la contractació del professorat i directors/es o monitors/es de temps lliure necessaris per dur a terme l’activitat segons el que estableix la normativa vigent sobre activitats de temps lliure infantils i juvenils, i de la cessió de les instal·lacions on es durà a terme l’activitat.
4. El curs d’aprenentatge d’anglès es durà a terme del 5 al 9 de juliol del 2010 amb el nom de Road to British Menorca. L’objectiu del curs serà combinar l’aprenentatge de l’anglès amb l’apropament a les empremtes culturals que va deixar a l’illa la presència anglesa al segle XVIII. Es tracta de compaginar oci, coneixement de l’anglès i presa de consciència dels trets culturals que configuren el patrimoni menorquí.
5. Els participants en el curs hauran de ser joves preuniversitaris i podran tenir edats compreses entre els 14 i els 18 anys. El nombre màxim de participants en el curs serà de 30.
6. En tots els fullets i material que s’editin per a la difusió de l’activitat hi constaran els logos de l’INJOVE i de la UIB.
7. L’INJOVE aportarà la quantitat de 5.000 euros de la partida d’activitats de lleure del pressupost per a 2010 a la UIB per a la realització del curs esmentat. La primera meitat serà abonada a la signatura del conveni, i la resta, una vegada la UIB hagi justificat la despesa realitzada en l’organització i realització del curs mitjançant la presentació de factures o altres documents justificatius. L’ingrés s’haurà d’abonar al compte corrent número 2051-0151-65-1014198336.
8. La UIB es compromet a justificar les despeses efectuades amb càrrec a l’ajut econòmic concedit abans del 31 de desembre de 2010, tret que existeixin causes excepcionals que ho impedeixin i que l’entitat beneficiària haurà d’al·legar per escrit. En vista d’aquestes al·legacions, l’INJOVE podrà ampliar el termini de justificació de l’ajut concedit.
9. La UIB assumeix, així mateix, els compromisos següents:

  • Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li requereixi l’INJOVE.
  • Comunicar a l’INJOVE la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat.
  • Fer constar a la publicitat i informació interna o externa de l’activitat subvencionada el suport que ha rebut per part de l’INJOVE.
  • Comunicar immediatament a l’INJOVE qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se’n poden derivar retards en l’execució o si poden afectar el cost total, i sol·licitar l’autorització prèvia i expressa de l’INJOVE per fer qualsevol modificació substancial del projecte objecte d’ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s’han de formular immediatament a l’aparició de les circumstàncies que la justifiquin i han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.
  • Garantir el compliment del que estableix la normativa vigent quant a la presència i ràtios de directors i monitors de temps lliure en la realització de l’activitat subvencionada.

 

10. El present conveni entrarà en vigor a partir del dia que se signi i la seva vigència acabarà una vegada acomplertes les obligacions contretes per les parts en aquest document.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni, en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per l’Institut de la Joventut de Menorca,
Joan Torres
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de maig de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de juny de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).