Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

 

Palma, 29 d’abril de 2010

REUNITS

D’una banda, el Dr. Jordi Lalucat Jo, vicerector d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, per delegació de la Rectora del dia 19 d’abril de 2010, i d’acord amb el que estableixen els articles 30.2 i 32.1 del Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

I de l’altra, la Dra. Beatriz Morales Nin, directora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), que actua en nom del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), de conformitat amb les competències que té delegades per la Resolució de 20 de febrer de 2008 de la Presidència de l’Agència Estatal CSIC (BOE de 21 de febrer de 2008), organisme públic amb seu a Madrid, carrer de Serrano, 117, 28006 Madrid.

El CSIC i la UIB, d’ara en endavant «les parts», declaren que estan degudament facultats i amb la capacitat necessària per obligar-se en els termes d’aquest conveni específic de col·laboració i, a tal efecte,

EXPOSEN

I. Que la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica, estableix el marc normatiu per promoure la cooperació i la col·laboració dels organismes públics d’investigació amb les comunitats autònomes, amb les universitats, amb les fundacions i amb altres institucions sense ànim de lucre, tant nacionals com estrangeres, com també amb empreses públiques i privades, en l’àmbit de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica.

Amb aquest objectiu, l’article 15.2 de l’esmentada Llei 13/1986, de 14 d’abril, preveu que els organismes públics d’investigació puguin subscriure convenis de col·laboració per dur a terme, entre d’altres, les activitats següents: projectes d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica; transferència de coneixements i de resultats científics; formació d’especialistes; o per a l’assignació temporal de personal per a la realització d’activitats científiques o tècniques, sense que això suposi cap alteració del règim jurídic aplicable.

II. Que el CSIC és un organisme públic d’investigació dependent del Ministeri de Ciència i Innovació a través de la Secretaria d’Estat d’Investigació, amb naturalesa jurídica d’Agència Estatal, que té com a objectiu el foment, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de la investigació científica i tecnològica de caràcter multidisciplinari, amb la finalitat de contribuir a l’avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, com també a la formació de personal i a l’assessorament a entitats públiques i privades en aquestes matèries.

El CSIC actua d’acord amb el que estableix la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics; amb el seu Estatut vigent, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre; i de conformitat amb l’article 15 de l’esmentada Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica.

III. Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de Dret públic que exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per dur a terme el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

IV. Que el doctor Damià Gomis Bosch, professor titular d’universitat de la UIB adscrit a l’IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats), centre mixt de titularitat compartida entre el CSIC i la UIB, és investigador principal del projecte amb referència REN2002-04044-C02-01/MAR, i titulat «BIOMEGA: Relación entre procesos físicos y biogeoquímicos asociados a sistemas hidrodinámicos de mesoescala en el mar de Alborán». Perquè puguin finalitzar-se amb èxit els objectius prevists en el projecte i facilitar la gestió econòmica, la UIB transferirà la quantitat de 2.470,94 euros de les partides assignades a la UIB al doctor Damià Gomis.

V. Que per fer front a aquesta transferència, el doctor Damià Gomis disposa de fons provinents de reversions de projectes i contractes tramitats a través de la UIB que poden utilitzar-se per a aquest concepte.

En virtut del que s’ha exposat fins aquí, les parts acorden la subscripció d’aquest conveni específic de col·laboració, que es regirà per les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera: La UIB transferirà al CSIC, a càrrec de partides provinents de reversions de projectes i contractes en què el doctor Damià Gomis ha actuat com a investigador principal l’import corresponent a la quantitat requerida pel Tresor Públic i esmentada a l’expositiu IV d’aquest conveni. L’ingrés es realitzarà en els 60 dies següents a la firma del conveni al compte del Banc Santander Central Hispano núm. 0049 3184 60 2514041986.

Segunda: El CSIC es compromet a fer servir aquest import per la bona execució del projecte, una vegada hagi estat transferit per la UIB al compte esmentat.

Tercera: Aquest conveni té la naturalesa dels convenis prevists a l’article 4.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i per tant, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei; no obstant això, els principis de la Llei li seran d’aplicació, en defecte de normes específiques, per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin presentar. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per conèixer de les qüestions litigioses que es puguin suscitar.

Quarta: Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i mantindrà la vigència fins al compliment íntegre de les obligacions que s’hi estableixen i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2010.

Com a prova de conformitat amb tot allò que s’ha dit, les parts que hi intervenen signen aquest conveni específic de col·laboració en dos exemplars iguals, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jordi Lalucat
Vicerector d’Investigació

Per l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats,
Beatriz Morales
Directora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 d’abril de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).