Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l’Associació França a la Vall de Sóller per al projecte: Desenvolupament de l’espai marítim i museístic de Santa Caterina del Port de Sóller

Palma, 11 de maig de 2010

REUNITS

D’una banda, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears en virtut del Decret 55/2007, de 20 d’abril, pel qual es nomena rectora de la UIB (BOIB núm. 60, de 21 d’abril), com a representant d’aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

I de l’altra, el senyor Ramon Bisbal Bauzà, en qualitat de president de l’Associació França a la Vall de Sóller (d’ara endavant, AFVS). Aquesta entitat té naturalesa jurídica d’associació sense ànim de lucre, registrada amb el número 311000006577 en el Registre d’Entitats Jurídiques del Govern de les Illes Balears. Intervé en representació de l’AFVS, en virtut del seu nomenament com a president de l’associació segons l’acord adoptat per l’Assemblea General del 15 de maig de 2008.

INTERVENEN

La Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), en representació de l’esmentada universitat, amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7,5, Palma, CP 07122.

El senyor Ramon Bisbal Bauzà, president de l’associació França a la Vall de Sóller, en virtut de les competències que té delegades per resolució de la Junta Directiva de 5 de novembre de 2009, amb domicili legal al Centre Cultural Ses Escolàpies, carrer Batac, 25, Sóller (Mallorca).

Les parts es reconeixen capacitat legal recíprocament per obligar-se, en la qualitat en què intervenen en aquest acte, i atorgar el present conveni de col·laboració, i a aquest efecte

EXPOSEN

PRIMER. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

SEGON. La senyora Sonia Valenzuela Van Moock-Chaves, professora associada de l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada del Departament d’Economia Aplicada de la UIB, elabora una tesi sobre la creació d’espais culturals des de l’òptica econòmica, que incideix en els detalls de la creació d’un espai museístic, inserit en un àmbit geogràfic, que tingui com a resultat una viabilitat i un increment d’atractiu i valor per al conjunt del microespai, de forma directa, i per al macroespai Illes Balears, de manera indirecta. És una proposta per a l’adequació d’un sector, el de serveis, a les noves necessitats d’un turisme de qualitat, alhora que esdevé un servei a la comunitat, ja sigui en el marc educatiu o cultural i d’oci. Per això es pretén optimitzar els recursos disponibles a la Vall de Sóller amb la finalitat de reduir la partida d’inversions, millorant, al mateix temps, la xarxa turística existent i col·locant un producte en un mercat ja creat.

TERCER. Alhora, la proposta d’aquesta tesi ha d’aconseguir la creació d’un referent per a les Balears, en forma de segell referencial en el món de la nàutica, ja que l’element a modelar és la creació d’un museu marítim en un marc òptim des del punt de vista nàutic i amb prou atractiu natural i històric dins l’àmbit de les Balears.

QUART. França a la Vall de Sóller és una associació cultural sense ànim de lucre les finalitats de la qual es descriuen a l’article 3 dels seus Estatuts. Entre aquestes finalitats hi ha: «La promoció i desenvolupament de tot tipus d’actes dins l’àmbit cultural, social, mediambiental i econòmic en la seva acceptació més àmplia (educativa, lingüística, artística...)». La història de la Vall de Sóller té la particularitat d’estar estretament lligada a l’emigració dels seus habitants cap a França, que partiren del Port de Sóller cap a Seta i Marsella, per després estendre’s progressivament a totes les regions de França. Per això, els testimonis dels descendents d’aquests emigrants resulten particularment valuosos per comprendre l’evolució econòmica i cultural d’aquesta vall i projectar-la al futur.

CINQUÈ. Les parts coincideixen en la conveniència i necessitat d’unir esforços i impulsar, des de l’àmbit de les seves respectives competències, iniciatives, programes, projectes i accions dirigits a millorar la vall de Sóller, tant en l’aspecte cultural com en el turístic i en l’econòmic.

En consideració a tot això, ambdues parts acorden subscriure el present conveni de col·laboració, que, d’acord amb les normes específiques reguladores dels convenis de col·laboració amb persones físiques i jurídiques subjectes a Dret, es regirà per les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA: Marc general de col·laboració

El present conveni defineix el marc, el règim i els termes de la col·laboració entre la UIB i l’AFVS per elaborar una tesi d’economia aplicada sobre la viabilitat de desenvolupar un espai marítim i museístic a la zona de Santa Caterina del Port de Sóller.

SEGONA: Compromisos de l’AFVS

L’AFVS, per al compliment de l’objecte descrit a la clàusula primera, es compromet a:

  • La difusió d’un qüestionari entre els socis de l’AFVS i/o persones afins a l’associació, per tal que tots plegats, com a descendents d’emigrants sollerics, aportin testimonis d’aquest període històric en els seus aspectes familiars, professionals, socials o econòmics per tal de projectar-los al futur, amb especial atenció a les singularitats que presentin els diferents grups socials de persones que varen participar en aquest moviment migratori.
  • La recopilació d’aquests testimonis s’efectuarà amb especial atenció a la protecció de dades personals i respecte a la normativa aplicable, Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • El lliurament dels documents recopilats s’efectuarà contra document acreditatiu, degudament signat per algun membre de la Junta Directiva de l’associació que formi part de la comissió de seguiment, en el qual quedi constància de la recepció.

TERCERA: Compromisos de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears, per al compliment de l’objecte descrit a la clàusula primera, es compromet a:

  • Elaborar els qüestionaris i codificar-los amb l’objectiu de poder extreure conclusions de les enquestes realitzades.
  • Elaborar el material informàtic necessari per a l’explotació de les dades obtingudes.
  • Posar un exemplar de la tesi a disposició de l’associació.

QUARTA: Vigència del conveni

La durada d’aquest conveni de col·laboració serà inicialment fins al 30 de juny de 2012, llevat que qualsevol de les parts el denunciï per escrit; en aquest cas, la denúncia s’haurà de formalitzar amb un mes d’antelació a la data en què es vulgui deixar sense efecte el conveni i sens perjudici de les actuacions que en aquell moment estiguin iniciades.

CINQUENA: Comissió general de seguiment del conveni

Per fer el seguiment de les actuacions previstes en el present conveni de col·laboració, es crea una comissió de seguiment, amb la composició i les funcions que s’indiquen:

1. Composició

Per part de la UIB, responsable: Josep I. Aguiló Fuster
Participants: Sonia Valenzuela Van Moock-Chaves i Jaume Cardell Perelló
Per part de l’AFVS, responsable: Sophie Longuet
Participants: Brigitte Strebelle

2 . Funcions

  • Acordar un pla de desenvolupament de les activitats compromeses en el qual s’inclourà la descripció dels treballs i la metodologia a seguir per a la seva elaboració, així com la forma de presentar els documents recollits.
  • Analitzar els resultats de les actuacions objecte del conveni.
  • Proposar i dissenyar mesures i actuacions complementàries que es jutgin d’interès.
  • Interpretar el text del conveni i resoldre els dubtes que es puguin produir i les llacunes que s’hi puguin detectar sobre la seva interpretació i el seu compliment.

3. Funcionament

En tot allò no específicament previst sobre el funcionament d’aquesta comissió, seran aplicables les normes sobre òrgans col·legiats previstes al capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Finalment, la mateixa comissió, un cop constituïda, decidirà el règim de les seves reunions, així com les dels grups de treball o subcomissions sectorials que, si escau, s’institueixin. Aquestes subcomissions, que dependran de la comissió establerta en aquesta clàusula, donaran compte dels seus treballs i actuacions, i elevaran les propostes de decisió que en el curs de les seves tasques i en el marc de l’objecte i els compromisos del protocol singular signat entenguin que cal adoptar.

SETENA: Fur

Les qüestions litigioses que es puguin derivar d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa jurídica i administrativa, seran sotmeses a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat, i per a la deguda constància, se signa el present conveni de col·laboració, en dos exemplars i en tots els seus fulls, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per l’Associació França a la Vall de Sóller,
Ramon Bisbal
President

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de maig de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de juny de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).