Escoltar

Convenis i acords marc

Acord marc de col·laboració entre la Fundació Robert Graves i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 30 de juny de 2010

REUNITS

D’una banda, el senyor Jaume Crespí Deyà, president de la Fundació Robert Graves, organització sense ànim de lucre, subjecta a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i domiciliada a la finca Can Alluny, s/n, del municipi de Deià (Mallorca).

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer. Que ambdues parts consideren de mutu interès per complir millor llurs funcions d’establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.
Segon. Que la Fundació Robert Graves té com un dels seus objectius específics, recollit al punt h de l’article 3 dels seus Estatuts, «La col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears en projectes relacionats amb la figura de Robert Graves».
Tercer. Que, com recull l’article 3 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aquesta institució «està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears».
Quart. Que en compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. Dins el marc d’intencions que han manifestat, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Robert Graves es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords o contractes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d’acord amb la legislació vigent. Els compromisos poden tenir com a objectius específics els següents:

     

  1. Encomanar-se mútuament treballs o estudis determinats que qualcuna de les parts estigui en condicions de realitzar.
  2. Desenvolupar activitats i campanyes de formació i informació per a professionals de les institucions signants o de l’exterior.
  3. Intercanviar-se documentació científica i publicacions, periòdiques o no.
  4. Convenir en tots els altres compromisos que, segons el parer dels signants, tinguin cabuda en aquest acord marc.

Segon. Es nomenarà una comissió mixta de seguiment per al foment i l’avaluació del present acord marc formada per dos representants designats per la Fundació Robert Graves, i dos, per la Universitat de les Illes Balears, que es reuniran semestralment.

Sens perjudici de les funcions d’aquesta comissió mixta, els convenis específics podran preveure el nomenament de comissions especials per fer-ne el seguiment, incloent-hi aquelles persones que per la seva especialització o capacitació concretes puguin resultar idònies per dur a terme els objectius establerts.

Tercer. El present acord té una vigència de quatre anys comptats a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que ha de comunicar a l’altra part amb dos mesos d’antelació a la data en què hagi d’entrar en vigor la pròrroga. Aquesta decisió s’ha de comunicar per escrit i de manera que pugui acreditar-se la tramesa i la recepció d’aquest i la data d’ambdues coses. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit per les parts aquest acord de col·laboració i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s’hi expressen, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Fundació Robert Graves,
Jaume Crespí
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d’abril de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de juny de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).