Convenis i acords marc

Conveni per instrumentar la col·laboració per a la realització de la segona edició del Màster en Direcció i Planificació del Turisme en el període corresponent als anys acadèmics 2009-2010 i 2010-2011 (exp. 79/09)

Parts

Antoni Oliver Enseñat, director gerent de l’Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears (d’ara endavant INESTUR), amb CIF Q0700453D, per delegació del president de l’INESTUR del dia 7-10-2008, BOIB 150, de 23-10-08.

Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d’abril, BOIB núm. 60, de 21 d’abril, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

Antecedents

   

 1. De conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 2. L’article 2 del Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula l’Institut d’Estratègia Turística, estableix:
 3. Per al compliment de la seva finalitat institucional l'Institut desenvolupa les seves activitats i s'organitza en tres àrees:
  [...]
  - Qualitat Turística (IQT)
  [...]
  4. Les finalitats de l'Àrea de Qualitat Turística són:
  [...]
  b) La formació i l'assessorament de personal que, de manera directa o indirecta, desenvolupa funcions relatives a processos de qualitat turística.
  [...]
  g) Qualsevol altra finalitat que contribueixi a la millora i la implantació de la qualitat en els productes turístics, a més de la millora dels seus sistemes de gestió.
  [...]
  8. Així mateix, podrà dur a terme qualsevol tipus de convenis, concerts, contractes o acords amb empreses o entitats públiques o privades, com també adquirir, vendre, permutar, cedir, gratuïtament o mitjançant preu, hipotecar, arrendar i administrar els seus béns, en els termes prevists en la legislació vigent.
 4. L’article 1 de l’Acord de Consell de Govern de 26 de juny de 2009 pel qual s’autoritza la implantació a la Universitat de les Illes Balears dels ensenyaments oficials de Màster Universitari de Direcció i Planificació del Turisme, publicat al BOIB núm. 102, de 16 de juliol de 2009.
 5. En conseqüència, de conformitat amb el que s’ha exposat i amb la finalitat d’institucionalitzar la col·laboració mútua, ambdues parts acorden de formalitzar el present conveni.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

   

 1. L’objecte d’aquest conveni és instrumentar la col·laboració entre les parts signants per a la realització de la segona edició del Màster en Direcció i Planificació del Turisme en el període corresponent als anys acadèmics 2009-2010 i 2010-2011.
 2. El títol de Màster en Direcció i Planificació del Turisme pretén atendre un doble objectiu general:
 3. 1. La formació de professionals d’alt nivell per a la direcció i planificació d’empreses, activitats i institucions turístiques. En aquest sentit, el títol ha de poder:

  a) Preparar professionals per a la presa de decisions en llocs d’alta responsabilitat en empreses, activitats i institucions de turisme.
  b) Capacitar els professionals per donar resposta a les exigències de sostenibilitat, diversitat i qualitat dels mercats turístics.
  c) Formar en l’aplicació de mètodes, instruments i pràctiques per al desenvolupament i la gestió eficient de les activitats turístiques.
  d) Facilitar la incorporació de solucions tecnològiques en la gestió d’establiments, activitats i destinacions.
  e) Ensinistrar en habilitats per al management d’organitzacions, productes i destinacions.
  f) Proporcionar un coneixement profund dels factors que condicionen l’èxit de les activitats turístiques.

  2. La formació d’experts que orientin la seva carrera professional a l’àmbit de la investigació i el desenvolupament del coneixement en l’àmbit del turisme. En aquest sentit, el títol ha de poder:

  a) Facilitar el desenvolupament de programes de doctorat en turisme com a fonament d’una inserció completa de l’activitat en la dinàmica universitària i com a base de la innovació en l’àmbit de la formació.
  b) Desenvolupar un currículum acadèmic que tingui en compte específicament i potenciï el caràcter transdisciplinari que requereix la formació en aquesta activitat.
  c) Adaptar el nivell dels estudis universitaris de Turisme a Espanya amb els existents en altres països de la Unió Europea i normalitzar-los en relació amb la resta d’activitats econòmiques que disposen de sistemes de formació específics.
  d) Desenvolupar perfils d’especialització que tinguin en compte tant les necessitats d’innovació en matèria de gestió empresarial com el desenvolupament de nous sistemes de gestió d’aspectes col·lectius.
  e) Capacitar els estudiants per iniciar-se en la investigació científica del turisme.

  Altres objectius que ha d’atendre el títol de Màster en Direcció i Planificació del Turisme són:

  a) Homogeneïtzar la transmissió del coneixement en matèria de turisme i facilitar, en conseqüència, la creació de programes conjunts entre universitats tant espanyoles com estrangeres.
  b) Crear les condicions per al desenvolupament de línies d’investigació de caràcter transdisciplinari, multidisciplinari i interdisciplinari.
  c) Incorporar la formació en turisme a l’objectiu ¾ traçat a les cimeres de Lisboa i Barcelona¾ d’aconseguir que els sistemes educatius europeus es converteixin en una referència de qualitat mundial per a l’any 2010. Tenint en compte la dimensió de l’activitat turística a Espanya, aquest hauria de ser, de fet, un objectiu incontestable des del punt de vista de l’administració de la formació superior a Espanya.

  S’adjunta com a annex el programa del màster amb el contingut d’aquest.

   

 4. La col·laboració objecte d’aquest conveni es concretarà en l’aportació a càrrec de l’INESTUR de 213.240 (dos-cents tretze mil dos-cents quaranta) euros, amb l’objecte de finançar el segon Màster en Direcció i Planificació del Turisme.
 5. La Universitat de les Illes Balears té com a obligacions:
 6. a) La realització de l’activitat formativa indicada a la clàusula primera d’aquest document.
  b) La responsabilitat de l’organització, la gestió i el desenvolupament de l’activitat formativa, i per això assumirà les funcions establertes al Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.
  c) L’expedició del títol oficial que correspongui a aquells estudiants que hagin realitzat el màster oficial objecte d’aquest conveni.
  d) L’emissió d’una memòria justificativa de les activitats acadèmiques realitzades a l’acabament del màster oficial objecte d’aquest conveni.

   

 7. L’INESTUR es compromet a lliurar, per al desenvolupament del màster oficial, la quantitat indicada de 213.240 (dos-cents tretze mil dos-cents quaranta) euros.

El pagament es durà a terme en dues anualitats, d’acord amb la distribució següent:

   

 • Un pagament de 106.620 (cent sis mil sis-cents vint) euros, abans del dia 30 de novembre de 2009.
 • Un pagament de 106.620 (cent sis mil sis-cents vint) euros, abans del dia 30 de novembre de 2010.

   

 1. La Universitat de les Illes Balears ha de presentar a l’INESTUR, abans del 30 de setembre de 2010, una memòria justificativa de les activitats desenvolupades al màster corresponent al curs acadèmic 2009-2010. Aquesta memòria justificativa haurà de ser validada per la comissió mixta de seguiment prevista a la clàusula següent, a l’efecte de poder realitzar el segon pagament previst a la clàusula anterior. En aquesta memòria hauran de constar les dades següents:

   

 • Professorat que ha impartit el màster, amb indicació de les matèries impartides per cada un.
 • Alumnes matriculats.
 • Liquidació de totes les despeses realitzades en el desenvolupament del màster, signada pel director del màster.

L’INESTUR podrà requerir a la Universitat de les Illes Balears qualsevol altre document que s’estimi necessari per poder validar la justificació presentada.

La mateixa documentació s’haurà de presentar abans del 30 de setembre de 2011 en relació amb les activitats desenvolupades corresponents al curs acadèmic 2010-2011.

   

 1. A partir de la firma d’aquest conveni es constituirà una comissió mixta de seguiment amb tres representants designats per cada part. Aquesta comissió es responsabilitzarà del seguiment de les actuacions que es derivin del conveni. La comissió mixta de seguiment es reunirà quan ho sol·liciti una de les parts i, com a mínim, dues vegades l’any.

Les funcions de la comissió són les següents:

   

 1. Elevar informes i propostes als òrgans rectors d’ambdues parts.
 2. Resoldre els dubtes en la interpretació del conveni.
 3. Validar, per unanimitat, la memòria justificativa de les actuacions realitzades.

En la primera reunió de la comissió s’acordarà qui exercirà les funcions de president i vicepresident.

   

 1. La Universitat de les Illes Balears es compromet a esmentar expressament la col·laboració de l’INESTUR en el desenvolupament del màster oficial, com també en totes aquelles activitats dutes a terme en relació amb el present conveni.
 2. Són causes d’extinció del present conveni, a més de les previstes a la legislació vigent:
 1. La impossibilitat de la realització material de les actuacions objecte del conveni. Cadascuna de les parts pot denunciar aquest conveni mitjançant comunicació escrita a l’altra part amb un mes d’antelació a la comissió de seguiment del conveni, que l’ha d’acordar motivadament.
 2. L’incompliment de les clàusules del conveni a càrrec d’alguna de les parts.

En tot cas, si la denúncia del conveni es produeix amb posterioritat a l’inici del màster, i amb la finalitat de no perjudicar els interessos dels alumnes matriculats, ambdues parts es comprometen a finalitzar el desenvolupament de les activitats objecte d’aquest conveni, sense perjudici de la depuració de les responsabilitats que es derivin d'un eventual incompliment.

   

 1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix, quant a interpretació i desenvolupament, per l’ordenament jurídic administratiu aplicable.
 2. Els problemes que pugui plantejar aquest conveni o la seva execució els resoldrà una comissió segons les previsions de la clàusula sisena.

   

 3. El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i continuarà vigent fins a la finalització de l’any acadèmic 2010-2011, i, en tot cas, fins a la realització de totes les actuacions a les quals estiguin obligades les parts.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, 17 de novembre de 2009

Per la Universitat de les Illes Balears,
Monserrat Casas Ametller

Per l’INESTUR,
Antoni Oliver Enseñat

 

 

Diligència

Aquest conveni es va aprovar en el Consell de Direcció de data 1 de desembre de 2009 i es va ratificar en el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2009, de conformitat amb el que estableix els articles 21.2.24 i 178 dels estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).