Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni d’associació que regeix la supervisió i concessió conjuntes d’un títol de doctorat entre la Universitat Lliure de Brussel·les (Vrije Universiteit Brussel) i la

Palma, 11 de gener 2009

Brussel·les, 15 de gener de 2009

Entre

La Universitat Lliure de Brussel·les, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel·les (Bèlgica), en endavant VUB, representada pel Dr. Benjamin Van Camp, Rector,

i

la Universitat de les Illes Balears, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, en endavant UIB, representada per la Dra. Montserrat Casas Ametller, Rectora,

anomenades conjuntament «institucions associades»,

en el qual les parts esmentades s’anomenaran conjuntament «les parts»,

i en degut compliment del que segueix:

   

 • La Llei d’educació superior de 4 d’abril de 2003, que reforma l’estructura de l’educació superior a Flandes (Structuurdecreet), i en concret l’article 86, paràgrafs 1 i 4, i l’article 94, paràgraf 4, segons s’esmenen;
 • La Llei d’educació superior de 30 d’abril de 2004, sobre l’organització flexible de l’educació a Flandes, segons s’esmena;
 • La decisió del Govern flamenc d’11 de juny de 2004 que estableix la forma de les titulacions i el contingut del complement que acompanya els títols atorgats per institucions d’educació superior de Flandes, i els annexos 5 i 6 en particular;
 • El reglament central sobre la concessió de títols de doctorat de la VUB, aprovat pel consell directiu el 17 de maig de 2005;
 • El reglament sobre la valoració de la VUB, aprovada pel consell directiu el 17 de març de 1998;
 • La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats;
 • La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats;
 • El Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears;
 • El Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau;
 • El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials;
 • El Reial decret 1509/2005, de 16 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 56/2005;
 • El Reial decret 189/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen determinades disposicions del Reial decret 56/2005;
 • El Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional;
 • El Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d’homologacions i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior;
 • El Reial decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el Reial decret 285/2004;
 • L’Ordre ECI/3686/2004, de 3 de novembre, per la qual es dicten normes per a l’aplicació del Reial decret 285/2004;
 • L’Ordre ECI/1712/2005, de 2 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ECI/3686/2004;
 • L’Ordre ECI/2514/2007, de 13 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials de Màster i Doctor;
 • L’Acord normatiu 7544/2006, de 3 de maig, pel qual s’aprova la normativa pròpia dels estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears, FOU núm, 266, del 26 de maig de 2006;
 • L’Acord normatiu del 25 d’abril de 2008 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB;
 • La disposició dels professors (VUB) i d’assumir la supervisió del doctorat conjunt en compliment del present conveni;
 • L’interès del Sr. Ilya V. Ermakov, en endavant anomenat «l’estudiant de doctorat».

s’ha convingut el que segueix:

Article 1. Supervisió conjunta i concessió de doctorat

Les institucions associades es comprometen a assumir la responsabilitat conjunta de supervisió del projecte de recerca de l’estudiant de doctorat, l’organització de l’examen de doctorat i la concessió del títol de doctor.

Dades personals de l’estudiant de doctorat:
Cognom i nom: .
Adreça oficial (per a correspondència):
Data de naixement:
Lloc de naixement:
Nacionalitat:

Article 2. Supervisió de l’estudiant de doctorat

L’estudiant de doctorat serà supervisat pels supervisors següents:

   

 • A la VUB:

    

  • Nom:
  • Facultat o departament:
  • Càrrec:
 •  

 • A la :

    

  • Nom:
  • Departament de Física i Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) ¾ institut universitari de recerca de la UIB, creat a l’empara del que estableix l’article 10 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats¾ , centre responsable del treball d’investigació de la tesi doctoral esmentada.
  • Càrrec: titular d’universitat

Els dos supervisors de doctorat es comprometen a assumir plenament les seves responsabilitats com a supervisors dels estudiants de doctorat, entre les quals la de celebrar sessions de consulta per tal de poder avaluar el progrés assolit en el projecte de recerca.

Article 3. Admissió als estudis de doctorat. Tema de la tesi doctoral

L’estudiant de doctorat ha estat admès al programa de doctorat de les dues institucions associades:

   

 • A la VUB:

    

  • admissió al programa de doctorat en
  • en la data següent: l’alumne serà acceptat en el moment de la signatura del conveni per part de la Universitat de les Illes Balears.

   

 • A la :

    

  • admissió al programa de doctorat: Programa de Ciències Experimentals i Tecnologies (Física)
  • en la data següent: 25 de juliol de 2008

El tema de la tesi doctoral és:

Article 4. Inscripció i drets de matrícula

Cada curs, l’estudiant de doctorat s’haurà de tornar a matricular a la VUB i abonar els drets de matrícula corresponents. La inscripció serà obligatòria des del moment en què entri en vigor aquest conveni.

Cada curs, l’estudiant de doctorat haurà de formalitzar una matrícula a la UIB i abonar els drets corresponents, d’acord amb el decret corresponent de la CAIB que fixa els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la UIB. La inscripció serà obligatòria des del moment en què entri en vigor aquest conveni.

Article 5. Concessió del títol

Si l’estudiant de doctorat supera satisfactòriament l’examen conjunt de tesi doctoral, rebrà un diploma doble de les institucions associades que li atorgarà els títols següents:

 • Doctor per la Universitat de les Illes Balears en el Programa de Ciències Experimentals i Tecnologies (Física)

Els diplomes estaran signats pels caps de les institucions associades.

Article 6. Assegurança

L’estudiant de doctorat es compromet a fer tots els tràmits necessaris per contractar una assegurança mèdica amb cobertura contra danys físics i responsabilitat civil mentre dugui a terme les seves tasques en el marc del projecte de recerca de doctorat a les dues institucions associades, d’acord amb les lleis i els reglaments nacionals i institucionals en vigor.

Article 7. Recerca a la institució associada

L’estudiant de doctorat farà estades de recerca alternes o consecutives a les dues institucions associades. Les estades de recerca es fixaran de mutu acord entre l’estudiant i els supervisors de doctorat. Els supervisors pararan esment que l’estudiant de doctorat passi un mínim de sis mesos de recerca en cada institució associada.

Article 8. Disposicions econòmiques

Qualsevol aportació per a costs relacionats amb estades de recerca a la institució associada, assistència a congressos nacionals o internacionals, l’organització de la defensa de la tesi, i altres costs específics del programa de doctorat es discutiran i decidiran de mutu acord entre els supervisors de les institucions associades.

Article 9. Tribunal de l’examen de doctorat

El tribunal d’examen de doctorat (tesi doctoral i defensa de la tesi) es formarà de mutu acord entre les institucions associades, conformement amb els reglaments vigents a les institucions. El tribunal d’examen integrarà un mínim de dos membres de cada institució.

Article 10. Defensa de la tesi doctoral

La defensa pública de la tesi doctoral tindrà lloc en una de les institucions associades (en principi a la institució d’origen), però serà reconeguda per totes les institucions que hi hagin participat.

En el cas present, la defensa pública se celebrarà a la .

Article 11. Idioma

Tesi doctoral:
La tesi doctoral es redactarà en .
Es proporcionarà un resum de la tesi en
Defensa:
La defensa de la tesi doctoral es durà a terme en .

Article 12. Protecció dels resultats de la recerca i drets de propietat

Els resultats del projecte de recerca doctoral seran propietat de la VUB i la .

La protecció dels resultats de recerca procedents del projecte de recerca doctoral, com també de qualsevol assumpte relacionat amb els fets de registrar-los, fer-los accessibles, publicar-los i explotar-los, serà tractada i decidida per les institucions associades i conformement amb les lleis i els reglaments nacionals i institucionals en vigor.

Article 13. Inici i vigència del conveni

El present acord entrarà en vigor el i expirarà el com a màxim.

En cas que l’estudiant de doctorat no hagi defensat la tesi doctoral abans d’aquesta data, el conveni es podrà prorrogar de mutu acord.

Article 14. Validesa del conveni i resolució de disputes

Les estipulacions d’aquest conveni no poden discrepar de les disposicions dels reglaments centrals sobre concessió de títols de doctorat a la VUB, ni dels reglaments complementaris de la facultat de la VUB on el projecte de doctorat es dugui a terme.

Les estipulacions d’aquest conveni no poden discrepar de les disposicions, els reglaments i normatives corresponents de la UIB.

Redactat a Brussel·les en tres exemplars originals.

Redactat a Palma en tres exemplars originals.

Dr. Benjamin Van Camp
Rector, Vrije Universiteit Brussel

Dra. Montserrat Casas
Rectora de la Universitat de les Illes Balears

Dr.
Supervisor, Vrije Universiteit Brussel

Dr. Claudio Mirasso
Supervisor, Universitat de les Illes Balears

Diligència

Aquest conveni es va aprovar en el Consell de Direcció de data 3 de desembre de 2008 i es va ratificar en el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).