Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Fundació Caubet - Cimera Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per crear una beca de col·laboració a temps complet per dur a terme tasques de recerca i suport a les activitats de la Fundació Caubet-Cimera Illes Balears

Palma, 28 de juny de 2010

PARTS

Sr. MATIES TORRENT QUETGLAS, amb DNI núm. 41732961-J, com a director executiu de la Fundació Caubet-Cimera, en exercici de les facultats atribuïdes segons el seu nomenament aprovat en data 27 d’abril de 2009 pel Patronat de la Fundació Caubet-Cimera.

Sra. MONTSERRAT CASAS AMETLLER, amb DNI núm. 40275075-M, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta de conformitat amb el que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

ANTECEDENTS

La Fundació Caubet-Cimera disposa d’un finançament que prové d’una donació concedida a la Fundació per part de la senyora Ascensión Oliver Hidalgo.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i obligar-se, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. OBJECTIU

La Fundació Caubet-Cimera manifesta el seu interès a crear una beca de col·laboració a temps complet, de 35 hores setmanals.

La tasca a realitzar, que tindrà un caràcter formatiu, se centrarà en les activitats següents:

     

  1. Caracterització de ceps de ratolins mutants per gens que afecten el desenvolupament i la regeneració del pulmó.
  2. Desenvolupament de protocols de regeneració del pulmó, mitjançant tècniques de teràpia cel·lular i teràpia gènica.

Aquesta beca es regirà per la normativa de becaris de col·laboració de la UIB.

2. SELECCIÓ DE BECARIS

Quan estigui signat aquest conveni, el tutor sol·licitarà a la UIB la convocatòria d’una beca de col·laboració amb caràcter formatiu per dur a terme les tasques esmentades a la clàusula 1.

3. DURADA

Aquesta beca tindrà una durada mínima de 6 mesos i màxima de 48 mesos, d’acord amb la normativa de col·laboració de la UIB.

La beca es pot renovar de forma expressa, per 6 mesos, abans que acabi, per acord d’ambdues parts, i en cap cas la suma del període inicial més les seves renovacions pot superar la durada màxima prevista de 48 mesos.

El mes de desembre el becari presentarà un informe de la feina feta al tutor. La renovació d’aquesta beca de col·laboració estarà condicionada a l’aprovació de l’informe presentat al tutor.

4. RÈGIM DE COL·LABORACIÓ

La persona seleccionada realitzarà la seva col·laboració amb la supervisió d’un tutor, que serà la persona que farà la sol·licitud de convocatòria de beca de col·laboració, i del director del Programa de desenvolupament i regeneració de la Fundació Caubet-Cimera, el doctor Daniel Bachiller.

5. FINANÇAMENT DE LA BECA

La Fundació Caubet-Cimera finançarà la beca d’acord amb el calendari següent:

- Primer pagament, corresponent als primers sis mesos de la beca: 5.775,00 euros
- Segon pagament, corresponent a sis mesos: 5.775,00 euros
- Tercer pagament, corresponent a sis mesos: 5.775,00 euro
- Quart pagament, corresponent a sis mesos: 5.775,00 euros
- Cinquè pagament, corresponent a sis mesos: 5.775,00 euros
- Sisè pagament, corresponent a sis mesos: 5.775,00 euros
- Setè pagament, corresponent a sis mesos: 5.775,00 euros
- Vuitè pagament, corresponent a sis mesos: 5.775,00 euros

Tots els pagaments s’abonaran al compte de la Universitat de les Illes Balears número 2051-0151-65-1014198336. Aquest ingrés es farà en un termini mínim de 15 dies abans de l’inici del corresponent semestre, per tal que es puguin realitzar els tràmits necessaris per a la renovació de la beca.

6. ESTATUT DEL BECARI

La persona seleccionada com a becari ho serà de la UIB, sense que això representi cap lligam contractual entre els becaris i la UIB.

El becari tampoc no tindrà cap lligam contractual amb la Fundació Caubet-Cimera, encara que quedarà sotmès a les normes de règim intern de la Fundació i tindrà l’obligació de confidencialitat respecte dels documents i activitats a què pugui tenir accés durant la seva estada al centre, de conformitat amb el que disposa l’article 27.4 dels Estatuts de la Fundació Caubet-Cimera.

A aquest efecte, el becari signarà el document que com a annex forma part d’aquest conveni.

7. SEGUIMENT DEL PROTOCOL

El tutor i el director del Programa de desenvolupament i regeneració de la Fundació Caubet-Cimera avaluaran l’evolució de la feina duta a terme pel becari.

8. ANUL·LACIÓ DE LA BECA

El present conveni quedarà resolt i sense efecte en els casos següents:

  • Incompliment de les tasques encomanades.
  • Impagament de les quantitats estipulades per finançar la beca.

En tots aquests supòsits, les parts estan obligades a notificar entre si i al becari, per escrit i de manera fefaent, de forma immediata, el fet que dóna lloc a la resolució del conveni i la data de finalització anticipada del conveni.

9. ASSEGURANÇA

A fi de cobrir els risc d’accidents que pugui tenir el becari mentre duri el projecte, segons es preveu a la clàusula 3, la UIB es farà càrrec de l’assegurança del becari.

L’import d’aquesta assegurança s’inclou dins el finançament de la beca que s’esmenta a la clàusula 5.

10. DURADA DEL CONVENI

Aquest conveni té una vigència de quatre anys des de l’inici de la beca i sempre que hi hagi finançament, exceptuant el fet que hagi estat resolt per les causes que es recullen a la clàusula 8.

Acabat aquest termini, el conveni quedarà automàticament finalitzat sense cap possibilitat de pròrroga i sense necessitat de cap preavís entre les parts i amb el becari.

I, com a mostra de conformitat, les parts signen aquest conveni, amb un únic efecte i en dos exemplars.

Per la Fundació Caubet-Cimera,
Maties Torrent
Director executiu

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de juny de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).