Escoltar

Convenis i acords marc

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) per realitzar treballs a càrrec del Laboratori d'Animació i Tecnologies Audiovisuals de la UIB

Palma, 19 de juliol de 2010

REUNITS

D'una part, el senyor Joaquim Tintoré Subirana, amb DNI 46220557-X, en qualitat de director del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (d'ara endavant, SOCIB), càrrec que exerceix en virtut del nomenament efectuat pel Consell Rector del SOCIB de 18 de juliol de 2008.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

EXPOSEN

1. Que el LADAT fa activitats orientades a la formació, la realització, el desenvolupament, la investigació i la innovació en les noves tecnologies aplicades a la creació audiovisual. Entre d'altres, proporciona serveis tals com: animacions 2D i 3D, disseny gràfic orientat a Internet, tècniques 3D avançades, produccions audiovisuals, realització i producció de programes de televisió, publicitat audiovisual, vídeos industrials, vídeos institucionals, disseny gràfic, elaboració de continguts per a pàgines web, etc.
2. Que el SOCIB és una plataforma cientificotecnològica la constitució de la qual va ser aprovada pel Consell de Ministres el 30 de novembre de 2006, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus objectius específics, i els objectius generals de la qual són ser una plataforma de suport a la investigació en el medi marí, oberta i al servei de tota la comunitat científica i tecnològica nacional; desenvolupar tecnologies per al seu propi ús i que alhora siguin transferibles a altres projectes d'observatoris costaners semblants; facilitar a les administracions i a altres entitats interessades el desenvolupament d'una estructura de gestió costanera, proposant la definició d'una agenda estratègica d'investigació i innovació en aquest tema; i la mobilització a nivell nacional de la massa crítica i l’esforç innovador necessaris per facilitar la implementació de l'agenda esmentada.
3. Que l'equip del LADAT està disposat a realitzar en favor del SOCIB les tasques d'investigació i/o assistència tècnica en les quals està interessat.
4. Que les parts tenen interès a potenciar la implementació de noves eines d'observació dels oceans, com són, per exemple, els nous sistemes d'observació i de predicció, que exerceixen un paper essencial en el desenvolupament de l'oceanografia operacional, així com en el desenvolupament de noves eines de visualització i divulgació de la ciència mitjançant tècniques avançades de visualització en 3D, disseny gràfic i producció audiovisual.

D'acord amb l'anterior, les parts acorden formalitzar el present acord de col·laboració, que es concreta en les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DE LA COL·LABORACIÓ

L'objecte del present acord de col·laboració és promoure i regular les activitats que contribueixin a millorar la capacitat científica, tècnica, divulgativa i formativa del LADAT i el SOCIB, sempre dins del seu marc d'interès.

En concret, la col·laboració se centrarà a desenvolupar sistemes avançats de visualització i aplicacions d'animació en oceanografia operacional.

SEGONA. ACTIVITATS A REALITZAR

Les activitats a desenvolupar inclouen aspectes d'investigació i desenvolupament en productes multimèdia en oceanografia operacional i temàtiques afins. El SOCIB i el LADAT col·laboraran activament per desenvolupar sistemes avançats que puguin arribar a ser capdavanters al nivell nacional i internacional.

En concret, la col·laboració se centrarà a desenvolupar sistemes avançats de visualització i aplicacions d'animació en Oceanografia Operacional, per a la qual cosa el SOCIB facilitarà tota la informació, tot el saber fer i tota la documentació de la instrumentació de què disposa, així com l’accés a aquesta instrumentació, i el LADAT, partint d'aquesta informació i de les necessitats del SOCIB, elaborarà el material d'animació i divulgació que permeti poder fer un ús eficient de la informació i instrumentació del SOCIB i de la divulgació de les tecnologies que s’utilitzen al SOCIB.

TERCERA. RESPONSABILITAT

El responsable del correcte desenvolupament del protocol d'actuacions en el marc del present acord per part del SOCIB serà el seu director, Joaquim Tintoré Subirana. Per part del LADAT, el responsable serà Juan Montes de Oca.

QUARTA. FINANÇAMENT

El present acord suposa una aportació econòmica per part del SOCIB de trenta-vuit mil set-cents euros (38.700 euros, IVA inclòs) el 2010, i de trenta-vuit mil set-cents euros (38.700 euros, IVA inclòs) el 2011, que ingressarà a la UIB, contra facturació per part d'aquesta.

Addicionalment, el cost de material d'impremta i material que es requereixi per a esdeveniments divulgatius (per exemple, la Fira de la Ciència de les Illes Balears), correrà a càrrec del SOCIB.

CINQUENA. VIGÈNCIA

El present acord entrarà en vigor el dia que es firmi i continuarà vigent durant dos anys.

Aquest acord es pot prorrogar de forma expressa si hi ha un avís previ de 6 mesos abans de l'acabament, per períodes iguals o inferiors a dos anys, sempre respectant els tràmits formals i de procediment observats en la seva tramitació.

SISENA. DIFUSIÓ DE RESULTATS

Qualsevol publicació o difusió dels resultats de la col·laboració LADAT-SOCIB haurà d’expressar aquesta col·laboració.

SETENA. DRET MORAL DELS INVESTIGADORS

Tant a la sol·licitud del dret de propietat industrial com a la publicació dels resultats de la investigació o a la feina contractats, s'hauran de respectar els drets dels investigadors, en especial el dret a ser designats com a inventors o com a autors.

VUITENA. RÈGIM JURÍDIC I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Les qüestions litigioses a què puguin donar lloc la interpretació, la modificació, els efectes o la resolució del present conveni s'han de resoldre de mutu acord entre les parts. Si no pot assolir-se l’acord, seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

I com a prova de conformitat i perquè quedi constància de tot el que s’ha convingut, les parts firmen el present acord de col·laboració en tres exemplars i amb un sol efecte, en tots els fulls, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel SOCIB,
Joaquim Tintoré
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juliol de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).