Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni específic de doble titulació de màster entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Via Domícia de Perpinyà

Antecedents

La Universitat de les Illes Balears (UIB), i en nom seu la Rectora, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, i la Universitat Via Domícia de Perpinyà (UPVD), representada pel President, senyor Jean Benkhelil, manifesten interès a establir i desenvolupar programes de doble titulació amb l’ànim de potenciar la cooperació internacional en l’àmbit de l’educació superior de postgrau, tal com consta al conveni general establert entre ambdues institucions.

En virtut d’aquest conveni general i de les activitats desenvolupades des d’aquesta data, ambdues institucions consideren convenient establir un conveni específic que permeti a l’alumnat obtenir el grau acadèmic a la institució contrapart, i viceversa, amb el compliment previ dels requisits que s’estipulen en aquest conveni, i d’acord amb la normativa següent:

Per la Universitat de les Illes Balears

1) Normativa de caràcter general:

     

  1. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
  2. Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
  3. Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.
  4. Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
  5. Ordre ECI/2514/2007, de 13 d’agost, sobre expedició de títols universitaris de màster i doctor.

2) Normativa pròpia de la UIB:

a) Acord normatiu 8506/2008, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB (FOU núm. 297, de 30 de maig).
b) Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB (FOU núm. 328, de 23 d’abril).
c) Acord normatiu 8771/2008, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la normativa pròpia de la UIB sobre estudis de doctorat (FOU núm. 302, de 17 d’octubre).
d) Acord normatiu 9047/2009, de 13 de maig de 2009, pel qual es modifica l’Acord normatiu 8771/2008, de 26 de setembre.
e) Acord executiu 5775/2002, de 30 d’abril, pel qual s’aproven els criteris d’aplicació dels programes de cooperació educativa (FOU núm. 206, de 30 de juliol).

Per la Universitat Via Domícia de Perpinyà:

1) Normativa de caràcter general:

Tenint en compte el Codi de l'educació, en particular, els articles L. 123-7, L. 613-1, D. 123-12, D. 123-13 i D. 123-14;

Tenint en compte el Decret núm. 2002-481, de 8 d'abril de 2002, relatiu als graus i títols universitaris i diplomes nacionals;

Tenint en compte el Decret núm. 2002-482, de 8 d’abril 2002, sobre l'aplicació del sistema francès d'ensenyament superior en la construcció de l'espai europeu d'educació superior, modificat pel Decret núm. 2004-703, de 13 de juliol de 2004;

Tenint en compte el dictamen del Consell Nacional d'Educació Superior i Investigació de data 18 d'abril 2005;

Tenint en compte l'Ordre de 25 d'abril de 2002, sobre el màster nacional;

Tenint en compte el Decret núm. 2005-450, d’11 de maig de 2005, sobre l'expedició de diplomes en la col·laboració internacional;

Atès el conveni marc de 5 de desembre 2007 i l'addició de 10 de desembre de 2007 acordats pels ministeris (Afers Exteriors i Europeus, Ensenyament Superior i Recerca, Cultura i Comunicació) i conferències (CPU CDEFI i GE) sobre els Centres d’Estudis a França per la mobilitat dels estudiants entrants provinents de països segons procediment CEF.

2) Normativa pròpia de la UPVD:

Atesa l'Ordre d’habilitació de 2 d’octubre de 2008, núm. d’habilitació de la menció: SHS h20080653: Màster - Menció: Història, Història de l'Art i Arqueologia (LSH): Especialitats - Gestió i conservació de patrimoni moble (Pro) - Prehistòria i paleoambients (Recerca) - Història, Arqueologia i Art de la Mediterrània (Recerca).

Ordre d’habilitació de 2 d’octubre de 2008.

Núm. d’habilitació de la menció: SHS h20080653.

Codi SIGE Història, Arqueologia i Arts de la Mediterrània (Recerca): 2224786.
Codi SIGE Gestió i conservació de patrimoni moble (Pro): 2214908.

L’habilitació és vàlida fins a 2011.

Tenint en compte el protocol de les proves sobre les normes comunes per al control dels coneixements en el marc del contracte quadriennal 2007/2010 per al LMD, aprovat pel consell d’administració de la Universitat en reunió del 16 d'octubre de 2007 i després de l’informe favorable del consell d’estudis i de vida universitària del 15 d’octubre de 2007.

Tenint en compte el consell d’administració del 23 d’octubre de 2009 relatiu a la convenció de col·laboració internacional per al lliurament simultani de la titulació pròpia de cada centre.

Article 1. Objectius i abast del conveni

El propòsit d’aquest conveni és establir les bases que reglamentin l’intercanvi d’alumnat per al Programa de doble titulació que es durà a terme entre el Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió de la Universitat de les Illes Balears, el qual podrà accedir als títols de Màster – Menció Història, Història de l’Art i Arqueologia -especialitat: Història, Arqueologia i Arts de la Mediterrània o especialitat Màster Professional Patrimoni Cultural Gestió i Conservació a la Universitat Via Domícia de Perpinyà, i, d’altra banda, l’alumnat dels màsters universitaris – Menció Història, Història de l’Art i Arqueologia -especialitat: Història, Arqueologia i Arts de la Mediterrània o especialitat Màster Professional Patrimoni Cultural Gestió i Conservació, de la Universitat Via Domícia de Perpinyà, els quals podran accedir al títol de màster universitari en Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió per la Universitat de les Illes Balears.

Els títols acadèmics es concedeixen una vegada l’alumnat culmina el programa d’estudis determinat a l’annex i supera amb èxit els requisits exigits per cada institució. En qualsevol cas, el compliment dels requisits esmentats garantirà l’obtenció del títol acadèmic a la institució d’origen.

Article 2. Selecció i admissió de l’alumnat

L’alumnat que vulgui participar en el Programa de doble titulació serà seleccionat per la seva universitat d’origen. La universitat amfitriona, per la seva banda, prendrà la decisió final d’admissió per a cada cas.

L’alumnat s’ha d’inscriure en ambdues institucions, però ha d’abonar els drets de matrícula a la institució d’origen.

L’alumnat de postgrau amb una beca institucional de durada igual o superior a un any estarà exempt de pagar les taxes acadèmiques, sempre que així quedi especificat a la convocatòria de la beca corresponent.

Per sol·licitar l’admissió al Programa de doble titulació, l’alumnat de cada institució ha de complir els requisits següents i presentar la documentació corresponent per concretar l’admissió:

Requisits per a l’alumnat de la UIB

Requisits per a l’alumnat de la UPVD

Els propis de la UIB:

a) Els que assenyala l’article 16 del RD 1393/2007, de 29 d’octubre.

b) Els que s’assenyalen al pla d’estudis del Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Els propis de la UPVD:

a) Ordre d’habilitació del 2 octubre 2008 Núm. d’habilitació de la menció: SHS h20080653: Màster – Menció: Història, Història de l'Art i Arqueologia (LSH): Especialitats – Gestió i Conservació de Patrimoni Moble (Pro) - Prehistòria i Paleoambients (Recerca) - Història, Arqueologia i Art de la Mediterrània (Recerca);

Ordre d’habilitació 2 octubre 2008.

Núm. d’habilitació de la menció: SHS h20080653

Codi SIGE Història, Arqueologia i Arts de la Mediterrània (Recerca): 2224786
Codi SIGE Gestió i Conservació de Patrimoni Moble (Pro): 2214908

b) Tenint en compte el protocol de les proves sobre les normes comunes per al control dels coneixements en el marc del contracte quadriennal 2007/2010 per al LMD, aprovat pel consell d’administració de la Universitat en reunió del 16 d'octubre de 2007 i després de l’informe favorable del consell d’estudis i de vida universitària del 15 d’octubre de 2007.

c) Consell d’administració del 23 d’octubre de 2009, relatiu a la convenció de col·laboració internacional pel lliurament simultani de la titulació pròpia de cada centre.

Els propis de la UPVD:

a) Ordre d’habilitació del 2 octubre 2008 Núm. d’habilitació de la menció: SHS h20080653: Màster – Menció: Història, Història de l'Art i Arqueologia (LSH): Especialitats – Gestió i Conservació de Patrimoni Moble (Pro) - Prehistòria i Paleoambients (Recerca) - Història, Arqueologia i Art de la Mediterrània (Recerca);

Ordre d’habilitació 2 octubre 2008.

Núm. d’habilitació de la menció: SHS h20080653

Codi SIGE Història, Arqueologia i Arts de la Mediterrània (Recerca): 2224786
Codi SIGE Gestió i Conservació de Patrimoni Moble (Pro): 2214908

b) Tenint en compte el protocol de les proves sobre les normes comunes per al control dels coneixements en el marc del contracte quadriennal 2007/2010 per al LMD, aprovat pel consell d’administració de la Universitat en reunió del 16 d'octubre de 2007 i després de l’informe favorable del consell d’estudis i de vida universitària del 15 d’octubre de 2007.

c) Tenint en compte el consell d’administració del 23 d’octubre de 2009 relatiu a la convenció de col·laboració internacional pel lliurament simultani de la titulació pròpia de cada centre.

Els propis de la UIB:

a) Els que assenyala l’article 16 del RD 1393/2007, de 29 d’octubre.

b) Els que s’assenyalen en el pla d’estudis del Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió.

Documents de l’alumnat de la UIB

Documents de l’alumnat de la UPVD

Sol·licitud d’admissió

Sol·licitud d’admissió

Títol universitari de llicenciatura o grau

Títol universitari de llicenciatura o grau

Certificat acadèmic amb indicació de les matèries cursades, el nombre de crèdits o la càrrega horària i la qualificació obtinguda

Certificat acadèmic amb indicació de les matèries cursades, el nombre de crèdits o la càrrega horària i la qualificació obtinguda

Cada institució és responsable de la tramesa de la documentació necessària en les condicions de legalització requerides per la institució contrapart, i amb aquesta finalitat es compromet a proporcionar els mitjans humans i tecnològics necessaris.

Article 3. Nombre d’estudiants

Cada any, un màxim de tres estudiants podran matricular-se a la institució amfitriona. Tanmateix, el nombre total d’estudiants admesos anualment podrà modificar-se mitjançant consultes mútues realitzades anticipadament.

L’oficina a càrrec de l’intercanvi d’alumnat a la universitat receptora es compromet a proporcionar les facilitats necessàries per a la cerca d’un allotjament adequat. Així mateix, aquesta oficina es fa responsable de posar a disposició de l’alumnat els serveis que la Universitat generalment proporciona a l’alumnat regular.

L’alumnat que s’aculli a aquest conveni de doble titulació tindrà assistència mèdica, dins dels límits dels acords internacionals existents en matèria de garanties i assistència recíproca.

Article 4. Plans d’estudis

El pla d’estudis acordat per ambdues institucions estableix que l’alumnat que vulgui participar en el Programa de doble titulació de màster ha de cursar a la institució d’origen el total de crèdits que s’assenyalen a l’annex, amb indicació de les matèries obligatòries i optatives que s’hi s’especifiquen. Així mateix, aquest alumnat ha de superar a la institució receptora el total de crèdits que s’assenyalen a l’annex, amb indicació de les matèries obligatòries i optatives que s’hi s’especifiquen, a més de realitzar en aquesta institució el treball de final de màster, d’acord amb l’article 7 d’aquest conveni.

L’alumnat ha de superar, si escau, els cursos d’anivellament a la institució d’acollida que s’especifiquen a l’annex.

La descripció dels cursos i el nombre de crèdits assignats a cada un d’aquests, consignats al pla d’estudis del Programa de doble titulació, es descriuen en un annex adjunt a aquest conveni específic.

La institució d’origen concedirà al seu alumnat el reconeixement o la convalidació dels crèdits superats a la institució d’acollida, d’acord amb el que disposa l’article 6 d’aquest conveni.

Article 5. Seguiment acadèmic

Ambdues institucions acorden de proveir de la documentació apropiada sobre l’acompliment acadèmic de l’alumnat. La universitat amfitriona proveirà d’informació acadèmica relacionada amb l’acompliment de l’alumnat durant el període d’estudis.

Queda comprès que la institució receptora tindrà a càrrec seu la responsabilitat de concedir el nombre de crèdits corresponent als cursos superats per l’alumnat i que s’assenyalen al pla d’estudis descrit a l’annex, segons els reglaments i els estatuts que la regeixen internament.

Article 6. Convalidació o reconeixement de cursos

La institució d’origen es compromet a concedir a l’alumnat la convalidació o el reconeixement del nombre total de crèdits cursats i superats a la institució contrapart, de conformitat amb la taula de reconeixements que es descriu al pla d’estudis acordat per ambdues institucions (vegeu annex).

Article 7. Treball o tesi de fi de màster

La tesi o el treball de fi de màster és l’últim requisit establert al pla curricular d’aquest Programa de doble titulació.

La tesi o el treball de fi de màster s’ha de realitzar a la institució d’acollida, sota la modalitat presencial/virtual.

Per dur a terme la tesi o el treball de fi de màster, l’alumnat tindrà un tutor/supervisor tant a la institució d’origen com a la receptora. Els tutors s’encarregaran de supervisar el desenvolupament del treball, que ha de tenir l’aprovació, institucional i per escrit, del professorat supervisor d’ambdues institucions.

La tesi o el treball de fi de màster ha d’exposar-se públicament i defensar-se davant d’un tribunal, i la seva consecució estarà regulada per les normes i els reglaments de la institució d’acollida.

La tesi o el treball de fi de màster aprovat en una de les institucions universitàries ha de ser acceptat i validat per la institució contrapart.

Article 8. Concessió dels títols acadèmics de màster

La Universitat de les Illes Balears atorgarà el títol de Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió i, per la seva banda, la Universitat Via Domícia de Perpinyà atorgarà el títol acadèmic de Màster – Menció Història, Història de l’Art i Arqueologia -especialitat: Història, Arqueologia i Arts de la Mediterrània o especialitat Màster Professional Patrimoni Cultural Gestió i Conservació a l’alumnat que hagi complert satisfactòriament el nombre de crèdits exigit, segons el que es descriu al pla d’estudis, i hagi superat amb èxit la tesi o el treball de fi de màster a la institució receptora.

Article 9. Despeses i finançament

L’alumnat participant en el Programa de doble titulació regulat per aquest conveni s’ha d’inscriure en ambdues institucions, i s’han de matricular i abonar els drets acadèmics a la institució d’origen.

Són a càrrec de l’alumnat les despeses de transport, assegurança mèdica, allotjament, manutenció i qualsevol despesa més que es produeixi durant el període de participació en el programa, llevat que les universitats receptores decideixin assumir-les per iniciativa pròpia.

La institució receptora s’encarregarà de posar a disposició de l’alumnat els serveis que habitualment ofereix a l’alumnat regular.

Ambdues parts es comprometen a unir esforços per obtenir finançament d’institucions públiques o privades que contribueixin a la realització del programa.

Article 10. Coordinadors acadèmics

La Universitat de les Illes Balears nomena com a coordinadora d’aquest conveni la professora Dra. Francisca Lladó Pol. La Universitat Via Domícia de Perpinyà en nomena com a coordinador el professor Dr. Esteban Castañer Muñoz.

Article 11. Intercanvi de docents i investigadors

Encara que no és l’objecte principal d’aquest conveni, la UIB i la Universitat Via Domícia de Perpinyà consideren convenient establir mecanismes que possibilitin l’intercanvi de docents i investigadors per impartir docència o dirigir tesis o treballs de fi de màster a la institució recíproca, i amb aquesta finalitat ambdues institucions fixaran de mutu acord i per a cada cas la durada de l’estada dels docents i investigadors de cada part. Aquest intercanvi s’efectuarà sota les condicions següents:

a) La institució d’origen proposarà el candidat a la institució receptora. Les proposicions s’han d’acompanyar del currículum vitae de cada candidat, el pla d’activitats que s’ha de cobrir, la data temptativa d’inici d’activitats i la durada prevista d’aquestes.

b) La institució receptora designarà, entre el seu personal, un amfitrió científic o contrapart per a cada candidat proposat. L’amfitrió redactarà el projecte que s’ha d’executar, el qual serà discutit amb el científic visitant fins a arribar a un acord.

c) Seran a càrrec del personal docent o investigador visitant les despeses de transport, assegurança mèdica, allotjament, manutenció i qualsevol altra despesa que es produeixi durant el període de participació en el programa, llevat que les universitats receptores decideixin assumir-les per iniciativa pròpia.

Article 12. Vigència de l’acord

Aquest acord entrarà en vigor el dia que el signin ambdues institucions i tindrà una validesa de QUATRE anys, renovable automàticament pels mateixos períodes de temps tret que alguna de les institucions el doni per finalitzat. Cada una de les parts podrà donar per acabat l’acord sempre que avisi per escrit almenys sis mesos abans de l’acabament, amb el compromís de concloure les accions que ja hi hagi en curs.

Article 13. Esmenes i canvis

Qualsevol esmena o canvi d’aquest acord s’ha de fer per escrit i l’han de signar els representants autoritzats d’ambdues institucions.

En senyal de conformitat amb el que s’ha exposat en aquest conveni específic, les parts signen aquest conveni en la data indicada més endavant, en quatre exemplars originals, que donen fe per igual del seu contingut.

Disposició addicional. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de les institucions, així com qualssevol que en aquest conveni apareguin en gènere masculí, s’entendran referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular en qüestió.

Per la Universitat de les Illes Balears:
Rectora
Montserrat Casas Ametller

Per la Universitat Via Domícia de Perpinyà:
President
Jean Benkhelil

Juny 2010 Juny 2010

Maria-Josep Mulet Gutiérrez
Directora del Màster Universitari

Michel Cadé
Director del Màster

en Patrimoni Cultural: Investigació - Patrimoni i Gestió Menció Història, Història de l’Art i Arqueologia

Diligència

El present conveni el va aprovar en el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2010 i el va ratificar en el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de juny de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).