Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni per al desenvolupament de programes de cooperació educativa entre la Universitat Rey Juan Carlos i la Universitat de les Illes Balears

REUNITS

D’una banda, el Magnífic Senyor Pedro González-Trevijano, rector de la Universitat Rey Juan Carlos (d’ara endavant, URJC), en nom i representació d’aquesta, segons les competències que té atribuïdes en virtut del que disposen l’article 20 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i els estatuts de la Universitat esmentada, publicats en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 54, de 5 de març de 2003, amb CIF Q-2803011-B.

I, de l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), com a representant d’aquesta i d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s’aproven els estatuts de la universitat esmentada.

Compareixen totes dues parts en la representació que ostenten i acrediten, i es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per subscriure aquest document, i en aquest sentit

MANIFESTEN

- Que la UIB disposa de dispositius de recerca i de formació acreditada, així com de recursos humans de reconegut prestigi professional i científic, adequats per al desenvolupament de projectes i activitats de docència i recerca.
- Que la URJC i la UIB estan interessades a col·laborar en activitats de docència i recerca relacionades amb les matèries que s’imparteixen a la URJC en tots els cicles de la programació acadèmica.
- Que per aquest motiu volen establir les bases per a aquesta col·laboració i regular les condicions en què l’alumnat dels programes de formació de postgraduats relacionats amb l’estudi i el tractament del dolor de la URJC pugui dur a terme pràctiques als serveis i les instal·lacions de la UIB.

I, per concordar aquesta voluntat i les qüestions que se’n derivin, les parts subscriuen aquest Conveni de cooperació educativa, a l’empara del que disposen el Reial decret 1479/1981, de 17 de juny (amb les modificacions introduïdes pel Reial decret 1845/1994), i les disposicions complementàries, i conforme a les següents

CLÀUSULES

Primera. La UIB faculta la URJC de Madrid perquè l’alumnat dels programes de formació de postgraduats relacionats amb l’estudi i el tractament del dolor dugui a terme pràctiques als centres i serveis dependents de la universitat esmentada. L’alumnat haurà de complir la normativa vigent sobre professionals sense relació contractual amb la UIB.

Segona. La subscripció d’aquest conveni no suposarà l’adquisició de més compromisos que els que s’hi estipulen, i en cap cas no se’n derivaran obligacions pròpies d’un contracte laboral, de conformitat amb l’article setè del Reial decret 1497/1981, i s’haurà de considerar que les pràctiques o els treballs de recerca són de naturalesa estrictament acadèmica, amb la qual cosa queden absolutament exclosos de la legislació laboral.

La cobertura de les contingències de malaltia i accident s’efectuarà amb càrrec a l’assegurança escolar del règim general de la Seguretat Social, en els termes establerts en el Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social.

Tercera. Anualment, i amb caràcter previ a l’inici de les activitats acadèmiques, la URJC presentarà el Programa de formació, que estableix clarament els objectius, els continguts, les activitats, la identitat de l’alumnat, els centres, el calendari, els sistemes d’avaluació i la relació del professorat responsable de les pràctiques o cursos pràctics. Aquest Programa de formació serà ponderat per les parts signants, de mutu acord, i se’n formalitzarà la planificació per escrit, que es considerarà incorporada en aquest conveni com a annex de desenvolupament per a l’any acadèmic corresponent.

Per a l’establiment, l’execució i el seguiment de la programació acordada i de les qüestions que es puguin derivar de l’aplicació de la programació i del conveni, es constituirà una comissió de seguiment, integrada per dos professors de la UIB (el doctor Pedro Montoya i la doctora Carolina Sitges), responsables de les pràctiques o activitats que s’hauran de desenvolupar, i dos representants dels programes de formació de postgraduats relacionats amb l’estudi i el tractament del dolor de la URJC i les persones signants de l’annex de desenvolupament, moment en què s’entendrà autoritzada a tots els efectes la realització de la programació.

Quarta. La UIB ajustarà el contingut de l’annex de desenvolupament a les seves necessitats organitzatives, de manera que no es vegin afectades ni interrompudes cap de les activitats i funcions que habitualment desenvolupa.

Cinquena. En els supòsits de faltes reiterades de puntualitat o assistència, de comportament incorrecte dels alumnes o de pertorbació del servei, les persones responsables de la URJC ho comunicaran i aquesta adoptarà les mesures disciplinàries que consideri oportunes.

Sisena. Una vegada acabat el període de formació pràctica, la URJC lliurarà a la UIB un informe anual que contingui l’avaluació global del resultat de la programació acordada en l’annex de desenvolupament.

Setena. En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’alumnat mantindrà absoluta reserva sobre la informació a què accedeixi amb motiu de les estades a la UIB, i assumirà expressament el compromís de compliment del que estipula la Llei esmentada.

Vuitena. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i es prorrogarà tàcitament per cursos acadèmics, en cas que no existeixi cap denúncia expressa de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de dos mesos a la data d’acabament de la vigència o de qualsevol de les pròrrogues del conveni.

A efectes explicatius, s’entén per any acadèmic el que transcorre entre l’1 d’octubre d’un any i el 16 de setembre de l’any següent.

Novena. En cas de discrepància derivada de la interpretació o el compliment d’aquest conveni, les parts que el subscriuen es comprometen a resoldre, a través de la Comissió de Seguiment, qualsevol diferència o discrepància que pogués sorgir en relació amb la interpretació i el compliment de manera amistosa. Si no fos així, es remetrien a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I, en prova de conformitat, les persones compareixents signen aquest conveni en dos exemplars, a Madrid, el 26 de maig de 2010.

Pedro González-Trevijano
Rector de la URJC

Montserrat Casas Ametller
Rectora de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar en el Consell de Direcció de data 19 d’abril de 2010 i el va ratificar en el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).