Escoltar

Convenis i acords marc

Conveni específic de col·laboració per establir un programa de doble titulació de màster
entre la Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles (Rússia) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Moscou, 13 d’abril de 2010
Palma, 13 d’ abril de 2010

D’una banda, el rector de la Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles (URAP), el professor Filippov V. M., com a representant d’aquesta, tal com estableix l’ordre de l’Agència Federal d’Educació número 12-01-02/149, de 16 de desembre de 2009, i l’ordre de la URAP número 938, de 21 de desembre de 2009.

I de l’altra, la rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d’aquesta, tal com estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s’aproven els estatuts de la universitat esmentada.

MANIFESTEN

En virtut de l’acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit entre les dues institucions el 10 de març de 2008, i de les activitats desenvolupades des de la data esmentada, ambdues institucions/parts manifesten el seu interès a establir i desenvolupar programes de doble titulació en l’àmbit de l’educació superior de postgrau. Per això, ambdues institucions acorden que aquest conveni permeti als estudiants obtenir el grau acadèmic a la institució contrapart, i viceversa, amb el compliment previ dels requisits que s’estipulen en aquest document i d’acord amb la normativa següent:

Per la Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles

   

 1. Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència de la Federació Russa número 62, de 22 de març de 2006, sobre el Programa d’educació superior professional de la preparació dels estudiants de màster.
 2. Carta instructiva del Ministeri d’Educació i Ciència de la Federació Russa número 34-749, de 24 de març de 2006, "Canvis als estàndards vigents de l’educació superior professional per obtenir el títol de màster".

Per la Universitat de les Illes Balears

1) Normativa de caràcter general:

   

 1. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
 2. Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
 3. Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s’aproven els estatuts de la Universitat de les Illes Balears.
 4. Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació de les ensenyances universitàries oficials.
 5. Ordre ECI/2514/2007, de 13 d’agost, sobre l’expedició de títols universitaris de màster i doctor.

2) Normativa pròpia de la UIB:

   

 1. Acord normatiu 8506/2008, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB (FOU número 297, de 30 de maig de 2008).
 2. Acord normatiu 8771/2008, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la normativa pròpia de la UIB sobre estudis de doctorat (FOU número 302, de 17 d’octubre de 2008).
 3. Acord executiu 5775/2002, de 30 d’abril, pel qual s’aproven els criteris d’aplicació dels programes de cooperació educativa (FOU número 206, de 30 de juliol de 2002).

CLÀUSULES

1. Objectiu

1.1. Aquest conveni específic té per objecte establir les bases que reglamentin un programa de doble titulació de màster que es durà a terme entre ambdues universitats i que comporta l’intercanvi d’estudiants entre les dues institucions en el marc del programa. Els màsters que hi intervenen són el Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió, per la Universitat de les Illes Balears, i els títols de Màster en Arts i Humanitats i Màster en Història, de la URAP.

2. Organització dels estudis

2.1. El programa de doble titulació de màster tindrà una durada de quatre semestres ininterromputs i s’impartirà entre les dues universitats de la manera següent:

- El primer i el segon semestre a la UIB.
- El tercer i el quart semestre a la URAP.

2.2 Els continguts acadèmics del programa de doble titulació de màster seran elaborats per ambdues institucions de comú acord i segons la normativa i reglamentació establerta per cada país a aquest efecte per als estudis de postgrau.

2.3 Ambdues parts es comprometen a acceptar els criteris i sistemes de qualificació (exàmens o sistemes equivalents) dels mòduls del programa establerts per la universitat contrapart, segons es determina en l’annex I.
L’avaluació/qualificació dels mòduls es durà a terme a la universitat on s’han impartit i en el semestre en què s’han cursat.

2.4 El nombre màxim d’estudiants que podran participar anualment en l’intercanvi en el marc d’aquest programa, per cada una de les universitats, es fixa en deu (10).

3. Selecció i admissió de candidats per a la participació en el programa

3.1. Selecció
Podrà ser candidat a la participació en aquest programa de doble titulació de màster l’estudiant que hagi obtingut la titulació que estableix la normativa en les branques de Ciències Socials i Jurídiques o d’Arts i Humanitats d’ambdues institucions.

3.2. Admissió
Cada universitat ha de determinar els procediments de selecció dels seus estudiants interessats a participar en el programa.

Les sol·licituds seleccionades per la universitat d’origen s’enviaran a l’òrgan pertinent de la universitat de destinació, almenys, quatre mesos abans de l’inici del semestre, que les tramitarà i en comunicarà la decisió final d’acceptació o rebuig, almenys, sis setmanes abans de l’inici d’aquest.

- En el cas de la UIB, el Servei de Relacions Internacionals serà responsable de rebre les sol·licituds, que remetrà, al seu torn, al Centre d’Estudis de Postgrau perquè les tramiti i en comuniqui la decisió final d’acceptació o rebuig.
- En el cas de la URAP, el Departament serà responsable de la matriculació dels estudiants estrangers.

4. Títols

4.1. Transcorreguts els quatre semestres d’estudi del programa de doble titulació de màster, els estudiants que hagin complert les exigències establertes en aquest conveni obtindran:

   

 • Diploma de la URAP amb el títol de Màster en Arts i Humanitats o Màster en Història. El diploma anirà acompanyat del suplement nacional de l’Educació Superior Professional i suplement europeu al títol (ECTS) corresponents.
 • Títol de la UIB en Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió, per la Universitat de les Illes Balears. El títol anirà acompanyat del suplement europeu al títol (SET) corresponent.

5. Finançament

5.1. La base del programa de doble titulació de màster és l’intercanvi d’alumnes un a un. El nombre d’alumnes intercanviats per període ha de ser similar per part de les dues universitats, encara que es poden acceptar petits desequilibris que s’han d’ajustar, dins de límits raonables, en el període següent.
5.2. Si el nombre d’estudiants és similar, l’import de la matrícula s’abonarà a la universitat d’origen (els estudiants russos a la URAP i els espanyols a la UIB).
5.3. En cas que existeixi una demanda notablement superior per una de les parts, a partir del tercer curs acadèmic de l’entrada en vigor d’aquest conveni, els estudiants que participin en el programa de doble titulació de màster hauran de pagar també directament a l’altra universitat les quotes de la matrícula anual que aquesta estipuli. No es reintegrarà cap percentatge de les quotes de matrícula per abandonament del programa de doble titulació de màster.
5.4. El finançament de les despeses de transport i assegurances de salut, així com també les despeses d’allotjament, alimentació, materials didàctics i residència, les ha de cobrir l’estudiant. Això no exclou la possibilitat de sol·licitar beques i ajuts de qualsevol tipus.

6. Coordinació del programa de doble titulació de màster

6.1. Ambdues parts acorden nomenar un comitè o comissió que coordini la realització del programa:

   

 • Per part de la URAP es nomena a: Sakhno I. M, Arslanov R. A., Khimich G. A.
 • Per part de la UIB es nomena a: Eduardo Carrero Santamaria i M. Josep Mulet Gutiérrez.

6.2. Aquest comitè o comissió tindrà el suport dels responsables de Relacions Internacionals de cada institució en la realització del programa.

7. Drets i deures

7.1. Els alumnes d’intercanvi matriculats a la universitat de destinació tenen els mateixos drets i poden fer ús dels mateixos serveis mèdics, esportius i de qualsevol altre tipus als quals tenen dret els alumnes locals.
7.2. D’altra banda, estan subjectes als mateixos estatuts i reglaments que la universitat de destinació aplica als seus alumnes, a més de a les lleis nacionals.

8. Tràmits migratoris

Cada estudiant és responsable de tramitar una assegurança mèdica i d’accidents i de tenir en regla el passaport i el visat corresponents, a més de qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d’ambdós països per al període de l’estada.

9. Una altra regulació

En relació amb els aspectes no regulats en aquest conveni, s’atindrà a la normativa sobre mobilitat d’alumnat de cada universitat.

10. Vigència i durada

Aquest acord entra en vigor en la data en què se signi i té una validesa mínima de quatre anys, renovables automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els intercanvis que estiguin en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot el que precedeix, se subscriu aquest conveni específic, en el lloc i la data indicats i redactat en sis exemplars, dos en català, dos en espanyol i dos en rus; i queda en poder de cada una de les parts un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas Ametller
Rectora

Per la Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles,
Filippov V. M.
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar en el Consell de Direcció de data 9 de març de 2010 i el va ratificar en el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).