Escoltar

Convenis i acords marc

Acord marc de col·laboració entre la Cooperativa NICARAOCOOP, l’Associació TECUILCAN (Nicaragua) i la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Palma, 6 d’abril de 2006

Managua,

REUNITS

I de l’altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1. Que la cooperativa NICARAOCOOP, RL, és una empresa cooperativa de transformació i comercialització conformada per un consorci d’organitzacions camperoles de Nicaragua. Des de la cooperativa es treballa per promoure l’accés dels seus socis als mercats de productes agroindustrials d’alta qualitat, establint una relació de responsabilitat amb els consumidors, dirigint una política de preu just envers els productors agropecuaris i fomentant l’ús de tècniques ecoamigables en la producció.

La seva principal missió es resumeix en els punts següents:

 • Treballar per procurar un nivell de vida digne i just per a les famílies dels treballadors i camperols associats a NICARAOCOOP i a les organitzacions aliades.
 • Compromís amb la construcció de la sobirania alimentària, articulant actors de l’economia social i popular (empreses de propietat col·lectiva de treballadors i camperols) i els consumidors.
 • Construir cadenes agroalimentàries sota principis de justícia i sostenibilitat ambiental. Produir, processar i comercialitzar aliments i productes nutracèutics de qualitat.

Disseny, execució, seguiment i avaluació de projectes en els àmbits de:

   

 • Desenvolupament rural (a través del programa de desenvolupament rural TEOSINTAL).
 • Enfortiment d’institucions municipals, habitatge i infraestructura social (a través del programa NAMITCAN)
 • Turisme sostenible (a través del programa de desenvolupament del turisme sostenible PRODETS).
 • Acompanyament de processos d’innovació i transferència tecnològica.
 • Capacitació
 • Assistència tècnica.

3. Que la UIB és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari, que desenvolupa activitats de suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic. A través del Vicerectorat de Relacions Exteriors, Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, la UIB pretén intervenir activament en el camp de la cooperació per al desenvolupament i del voluntariat per mitjà de diverses línies d’actuació:

   

 • Sensibilitzar els membres de la comunitat universitària envers les problemàtiques relacionades amb les desigualtats Nord-Sud.
 • Potenciar l’educació i la recerca per al desenvolupament dels països empobrits perquè puguin actuar com a generadors de processos de desenvolupament i enfortir els seus sistemes universitaris i acadèmics.
 • Promoure projectes directes que afavoreixin el desenvolupament dels països empobrits, atenent el coprotagonisme i la coresponsabilitat entre els diferents agents implicats, així com l’impacte sobre les persones i les seves necessitats.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre les tres entitats d'acord amb llurs respectives atribucions,

CONVENEN

Primer. Objectius

La UIB, NICARAOCOOP, RL, i Tecuilcan es proposen:

   

 • Impulsar conjuntament accions d’intercanvi d’estudiants i voluntaris en cooperació per al desenvolupament amb la finalitat de sensibilitzar i formar la comunitat universitària en el seu vessant d’agents directes i/o indirectes de cooperació per al desenvolupament, tant a través d’activitats reconegudes des del punt de vista acadèmic com amb altres activitats sense reconeixement curricular.
 • Potenciar la participació i realització de projectes de cooperació per al desenvolupament, fomentant la intervenció dels diferents col·lectius de la Universitat (estudiants, personal d’administració i serveis, investigadors i professors).
 • Promoure la creació de places per a estades d’alumnes de la UIB en entitats i/o universitats de països en vies de desenvolupament compromeses a millorar les condicions de vida del seu entorn.
 • Promoure la formació de personal vinculat a les entitats nicaragüenques en especialitats d’estudis oferts per la UIB per enfortir les capacitats locals de Nicaragua.

Segon. Cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a les tres entitats.

El personal que ofereixin les tres institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per les parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Tant NICARAOCOOP, RL, com Tecuilcan i la UIB s’obliguen a esmentar expressament la participació de les altres entitats en totes les accions, campanyes i documentació i en tot el material de difusió que es generi en relació amb les col·laboracions que s’acordin.

Tercer. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Quart. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i de forma específica, els detalls financers.

Cinquè. Disponibilitat de la informació

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de les parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Sisè. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setè. Coordinació

El Rector de la Universitat, la junta directiva de NICARAOCOOP i la junta directiva de Tecuilcan nomenaran, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en tres exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Avel·lí Blasco
Rector

Per Nicaraocoop, RL,
Moisés López
President

Per l’Associació Tecuilcan,
Enock Matute
President

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de gener de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de febrer de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).