Convenis i acords marcs recents

 • 3421. Conveni amb el Ministeri de Defensa per a la realització d’activitats docents, de receca i de cooperació al desenvolupament
 • 3683. Addenda al conveni ref. 3318 amb l’Ajuntament de Campanet per dur a terme la segona fase de l’ordenació, catalogació i digitalització de l’Arxiu Històric Municipal
 • 3701. Conveni marc de col·laboració amb la Universitat Gaston Berger de Saint Louis (Senegal)
 • 3705. CEP. Conveni amb el Sistema Costaner d’Observació de les Illes Balears, per al desenvolupament de tasques d’iniciació a la recerca en el marc de l’assignatura Treball de Fi de Màster de les titulacions de màster universitari de la UIB
 • 3728. Conveni de col·laboració amb l’Asociación Española de Terapia Narrativa
 • 3745. Addenda a l’acord de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears
 • 3747. Protocol general d’actuació amb l’Ajuntament de Calvià, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i el Consell de Mallorca per a la gestió del parc arqueològic del Puig de sa Morisca
 • 3770. Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb la Universitat Nacional de Colòmbia
 • 3780. Acord marc de col·laboració amb Panamedia, SL, Escuela de Pilotos i LIBNOVA, SL
 • 3753. Conveni específic de col·laboració amb Saint-Gobain Placo Ibérica, SA, per a l’organització i participació de la UIB en el concurs nacional de solucions innovadores de plaques de guix laminat de Saint-Gobain Placo Ibérica
 • 3765. Addenda de pròrroga al conveni de cooperació educativa amb el Ministeri per a la realització de pràctiques externes a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de les Illes Balears
 • 3772. Conveni instrumental amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears relatiu a la concessió d’una subvenció per finançar el postgrau Expert Universitari en Dinamització Lingüística, títol propi de la UIB (20 crèdits ECTS)
 • 3796. Acord marc de col·laboració amb la Fundació Impulsa Balears
 • 3781. Conveni instrumental amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per concretar les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament
 • 3784. Conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears (CEIB) i la Fundació Guillem Cifre de Colonya, per a la col·laboració en l’activitat conjunta Premis CEIB al Talent Universitari Economia i Empresa
 • 3785. Conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears i Wolters Kluwer España, SA
 • 3786. Conveni instrumental que es formalitza per concretar els compromisos que l’Institut Balear de la Dona adquireix amb la UIB en el marc de la subvenció nominativa atorgada per l’Institut a la Universitat per al manteniment de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de l’any 2019
 • 3787. Conveni instrumental que es formalitza per concretar els compromisos que l’Institut Balear de la Dona adquireix amb la UIB en el marc de la subvenció nominativa atorgada per l’Institut a la Universitat per al desenvolupament de la XX Universitat d’Estiu de Gènere sota el títol «Vint anys en peu: feminisme social i feminisme acadèmic»
 • 3791. Conveni de col·laboració amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’encàrrec de gestió de serveis logístics i recursos professionals de suport per a la realització de les proves selectives per a l’ingrés a les escales, subescales, classes i especialitats de personal funcionari de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials corresponents a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2016, 2017 i 2018