Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, «la caixa» i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 24 de juliol de 2017

REUNITS 

D'una banda, el senyor Francisco Costa Ferrer, director territorial de Balears de Caixabank, SA, que actua en representació de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa» (en endavant, Obra Social la Caixa), entitat domiciliada a l’avinguda Diagonal, 621-629, Barcelona, CP 08028, i amb CIF G-58899998.

De l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB o la Universitat), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, domiciliada a la carretera de Valldemosa, km 7,5, Palma, CP 07122, i proveïda del CIF Q0718001A.

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament, en la condició en què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure aquest conveni, i a aquest efecte

MANIFESTEN  

 1. Que l'Obra Social la Caixa preveu entre els seus objectius la realització d'obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent a les diferents necessitats de la societat.
  La missió de l'Obra Social la Caixa és de contribuir al progrés de les persones i de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions eficients, si escau, innovadores, avaluables quant als seus resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats.
  L'Obra Social la Caixa desenvolupa programes socials, educatius, culturals, científics i mediambientals amb una vocació transformadora.
 2. Que la UIB és una entitat de dret púbic amb personalitat jurídica pròpia que desenvolupa activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar el millor compliment dels fins docents de la Universitat i de la seva influència en la societat civil.
 3. Que és voluntat de les parts d’establir un marc de col·laboració en el qual es promogui la col·laboració en matèria social i educativa.

De conformitat amb les manifestacions anteriors i d'acord amb la representació que exerceixen, les parts acorden de subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regeix pels següents

PACTES 

Primer. Objecte del conveni

El present conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre l'Obra Social la Caixa i la UIB per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social que aquesta última duu a terme en el desenvolupament del seu objecte fundacional.

La descripció, els objectius, el pla d'actuació i el calendari del programa són a l'annex I d’aquest conveni.

Segon. Compromisos de la Universitat

La UIB ha de destinar íntegrament l'import de l'aportació econòmica de l'Obra Social la Caixa a la realització de les activitats objecte de la col·laboració.

Les aportacions econòmiques recurrents per part de la Universitat a beneficiaris del programa amb càrrec a la dotació efectuada per l'Obra Social la Caixa s’hauran de fer exclusivament en comptes corrents que els dits beneficiaris tinguin oberts a Caixabank.

Així mateix, la UIB ha d'aportar tots els recursos humans i materials necessaris per dur a terme el programa objecte d'aquest conveni i és l'única responsable de l'acció.

En acabar el programa, la UIB ha de presentar a l'Obra Social la Caixa, a través del seu representant a la comissió de seguiment, un informe explicatiu de l'aplicació dels fons percebuts, com també dels resultats aconseguits.

Tercer. Compromisos de l'Obra Social la Caixa

Per al compliment de les finalitats expressades al pacte anterior, l'Obra Social la Caixa es compromet a fer l’aportació a favor de la UIB de la quantitat de 34.000 (trenta-quatre mil) euros, imposts inclosos, si escau, que es farà efectiva mitjançant transferència a un compte bancari de Caixabank obert a nom de la UIB.

Quart. Comissió de seguiment

Per al seguiment del desenvolupament d'aquest conveni es podrà constituir una comissió paritària mixta de seguiment, integrada per dos representants de cadascuna de les parts signants, que establirà de comú acord les normes relatives al seu funcionament. A aquesta comissió li correspondran, entre altres funcions, les següents:

 • Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que puguin sorgir en la seva implementació.
 • Avaluar l'acompliment dels objectius.
 • Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l'aplicació correcta de l'aportació econòmica efectuada per l'Obra Social la Caixa.
 • Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa als aspectes relatius a la difusió.
 • Avaluar el resultat del projecte i de la col·laboració.

l en general, totes aquelles funcions que es desprenen d'aquest conveni i/o que les parts estimin convenients.

La comissió de seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les funcions que li són pròpies i prendrà els acords que es considerin oportuns. Sens perjudici de l'anterior, la comissió es podrà reunir, a requeriment de qualsevol de les parts, per tractar d’aquells assumptes que per la seva urgència o especificitat no es puguin ajornar fins a la propera reunió periòdica.

Els membres de la comissió han de donar compte del resultat de la seva gestió a les institucions respectives.

Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual se n’aprova el Reglament de desenvolupament, els representants legals de les parts reconeixen quedar informats i consentir que les dades personals reflectides en el present conveni, així com les que es generin amb motiu de la relació, sigui incorporades a un fitxer de cada part respectivament, amb la finalitat de gestionar la relació contractual descrita al present conveni. Qualsevol de les parts podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a les adreces indicades. Així mateix, les parts fan constar de forma expressa que s’abstindran de fer cap tipus de tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència de la signatura d’aquest conveni, llevat del que sigui estrictament necessari per a les seves finalitats. En aquest sentit es comprometen, especialment, a no cedir a terceres persones les dades esmentades o els arxius que les contenen, així com també a mantenir-les en una estricta confidencialitat.

S’acorda expressament que totes les dades o informació que l’Entitat comuniqui a la Fundació bancària “la Caixa” en relació amb el projecte o programa objecte d’aquest conveni seran dades dissociades, és a dir, dades que no permetin la identificació de cap persona física i que, per tant, queden excloses de l’aplicació de la normativa de protecció de dades. En particular, es mantindrà informada la Fundació bancària “la Caixa” de l’evolució del projecte mitjançant dades de caràcter quantitatiu, numèric i/o percentual.

Sens perjudici de l’anterior, l’Entitat declara que complirà, sota la seva única i total responsabilitat, totes les obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, entre elles, complir amb els requisits d’informació disposats a l’article 5 de la LOPD i obtenir el consentiment dels titulars de les dades que seran objecte de tractament, quan la dita llei així ho estableixi. Així mateix, aplicarà les mesures de seguretat que la llei estableixi i mantindrà indemne la Fundació Bancària la Caixa de qualsevol indemnització i/o sanció reclamades per terceres persones, incloent-hi les autoritats i els organismes competents.

Sisè. Difusió

En tots aquells actes, activitats i/o materials relatius al programa que és objecte del present conveni l’Obra Social la Caixa hi haurà de constar com a entitat col·laboradora, amb la incorporació de la menció següent:

Programa impulsat per la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa".

Així mateix, en tots els actes, activitats i/o materials indicats la Universitat hi haurà de fer constar la marca i/o els logotips de l'Obra Social la Caixa.

En aquest sentit, l'Obra Social la Caixa autoritza expressament la Universitat a fer ús de la seva imatge corporativa tal com apareix al manual d'ús de marca, mencions i logotips que Obra Social la Caixa ha facilitat a la Universitat, que declara haver-lo rebut, exclusivament en el marc que s'estableix en el present conveni i amb les finalitats exposades anteriorment.

En tot cas, l'Obra Social la Caixa haurà d'emetre la seva aprovació expressa a la correcta utilització de la seva imatge corporativa, i amb aquest fi la Universitat li haurà d'enviar la informació o els materials corresponents amb la suficient antelació perquè pugui emetre la dita aprovació.

De la mateixa manera, la Universitat autoritza expressament l'Obra Social la Caixa a fer ús de la seva imatge corporativa exclusivament en el marc del programa i segons el que estableix el present conveni i amb les finalitats exposades anteriorment.

La Universitat es compromet a proporcionar a l'Obra Social la Caixa exemplars dels materials que es preparin en el marc del conveni, per tal que aquesta els pugui distribuir lliurement, si ho estima convenient.

Setè. Vigència del conveni

Aquest conveni tindrà una durada d'un any des de la data en què se signi.

Vuitè. Causes de resolució anticipada

Són causes de resolució anticipada d'aquest conveni:

 • L’ incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts.
 • L'acord mutu de les parts.
 • La denúncia de qualsevol de les parts.
 • L'entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n'impedeixin el compliment.

En cas que es produeixi la resolució anticipada d'aquest conveni, no es lliuraran les quantitats convingudes a partir de la data de la resolució. En el supòsit de resolució anticipada per causes imputables a la Universitat, aquesta haurà de retornar les quantitats lliurades que no s'hagin destinat a les finalitats del conveni.

Novè. Cessió

Aquest conveni és personal entre les parts i no pot ser cedit, totalment o parcialment, per cap d'aquestes sense el consentiment per escrit de l'altra part.

Desè. Llei aplicable i submissió

Aquest conveni s’interpretarà d'acord amb la legislació espanyola.

Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes que es puguin derivar d'aquest conveni s'han de resoldre entre les parts, que esgotaran totes les formes possibles de conciliació per tal d'arribar a un acord amistós extrajudicial. Si no és possible, els òrgans jurisdiccionals competents per conèixer del les qüestions litigioses seran els de la ciutat de Barcelona, i les parts renuncien de forma expressa al seu propi fur si és un altre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa»,
Francisco Costa
Director territorial de Balears 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de juliol de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex I

Els projectes a desenvolupar per la UIB durant l’any 2017 són els següents:

 • Programes de la Universitat Oberta per a Majors (curs 2017-18): UOM als Pobles de Mallorca, UOM Diploma Sènior, UOM Diplomes d’Especialització, UOM al Centre Flassaders (Palma), UOM als Barris de Palma, UOM Menorca i UOM als Pobles de Menorca, UOM Eivissa i UOM als Pobles d'Eivissa, UOM Formentera. Aportació: 20.000 euros.
 • Projecte Ciència per a Tothom ja realitzat. Aportació: 5.000 euros.
 • Projecte social pendent de desenvolupar. Aportació: 9.000 euros.

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.