Convenis i acords marc

Conveni de donació de fons i cessió de drets del fons etnogràfic i de memòria oral del senyor Antoni Arribas Palau procedent de les tasques de l’alumnat dels seus cursos durant la seva docència a la UIB

Palma, 18 d’abril de 2018

Reunits

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

I per l’altra, el senyor Andreu Ramis i Puig-gròs, amb DNI (...) i domicili (...), que actuen en nom propi i en interès seu.

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present contracte, i

Manifesten

Primer. Que tenen en compte la naturalesa jurídica de la Universitat i les funcions que té com a institució dedicada al servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació, segons especifica el Títol Preliminar dels Estatuts de la UIB, i que el senyor Andreu Ramis i Puig-gròs és propietari, custodi i dipositari d’aquest fons documental, el qual prové de la donació que el senyor Antoni Arribas Palau (1926-2002), catedràtic d’aquesta universitat, li va fer l’any de la jubilació de manera pacífica i sense reclamacions, sense cap documentació escrita.

Aquests treballs recopilats pel senyor Antoni Arribas tenen un interès i un valor científic i cultural important, ja que es tracta d’enregistraments sonors i recopilació de dades de caire etnogràfic i memòria històrica que actualment no són a l’abast, ja que es realitzaren cap allà els anys vuitanta del segle XX.

Segon. Que consideren important afavorir la difusió, el gaudi públic i la conservació d'aquest fons mitjançant la seva integració a l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears i, de la manera adient, ajuntar la informació i documentació amb la Fundació Mallorca Literària, que recentment ha iniciat l’Arxiu Oral de Mallorca, sobre la base d’un conveni de donació de la propietat dels suports dels documents i de cessió de drets d’explotació.

Tercer. Que, amb aquesta finalitat, la UIB va acceptar la proposta formulada pel senyor Andreu Ramis de fer donació d’aquest fons documental i dels drets d’explotació dels documents que l’integren.

Quart. Que, per tal de formalitzar la donació i cessió i concretar-ne les condicions, han convingut de signar el present conveni d’acord amb els següents

Pactes

Primer. El senyor Andreu Ramis i Puig-gròs, en qualitat de propietari del fons, en fa donació a la UIB. En el mateix acte cedeix també els drets d’explotació, si escau, d’aquest material, i amb caràcter de no exclusivitat d’ús. Al final hi ha un annex amb la relació del contingut del fons, amb nom dels autors i títols dels treballs corresponents.

Segon. En virtut del present conveni la UIB esdevé propietària dels documents que integren aquest fons i titular dels drets d’explotació fins al seu pas a domini públic i sense límit territorial. A més a més, tindrà esment que, quan es referenciï, citi o divulgui qualsevol dels continguts dels documents, se n’especifiqui clarament la procedència: pertanyent al «Fons Etnogràfic i de Memòria Oral Antoni Arribas Palau».

Tercer. Amb l’acceptació d’aquesta donació i cessió de drets la UIB assumeix les obligacions següents:

 1. Aplicar les mesures de conservació i, si escau, de restauració dels documents que integren el fons objecte de donació.
 2. Efectuar-ne una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents.
 3. Tractar el fons objecte de donació com una unitat.
 4. Obrir a la consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i els serveis necessaris.
 5. Digitalitzar els documents integrants del fons.
 6. Facilitar que l’Arxiu Oral de Mallorca de la Fundació Mallorca Literària pugui accedir als enregistraments que formin part d’aquest fons, per tal que es doni més difusió encara al material que es va recollir.

Quart. Com a propietària del fons i titular de drets d’explotació, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a digitalitzar els documents i de portar-ne a terme la comunicació i posada a disposició del públic mitjançant els procediments tècnics que la legislació vigent en matèria d’imatge i drets d’autor permetin.

Cinquè. La UIB queda igualment habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del fons, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de col·leccions i fons.

Sisè. Les tasques d’inventari, digitalització, tractament de documents electrònics; integració, catalogació i publicació digital s’acabaran en un termini de 36 mesos des del moment de la signatura del present conveni.

Setè. Per a tot allò que no estigui previst en aquests pactes i condicions, el present conveni es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual. 

Vuitè. Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur si és un altre.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

 Llorenç Huguet
Rector

 

Andreu Ramis
Donant

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de febrer de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de març de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

- Annex -

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.