Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

I

LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. BARCELONATECH 

per a la realització del programa de Doctorat conjunt de: 

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

 

REUNITS

D’una part, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, NIF núm. Q0718001A, amb domicili a Palma (Illes Balears), cra. de Valldemossa, km 7.5, en virtut del nomenament per Decret 25/2011, d’1 d’abril (BOIB 53, de 9 d’abril), com a representant legal d’aquesta institució en virtut de les competències que estan previstes en el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (BOIB 76, de 22 de maig).

I de l’altra, el Magnífic Senyor Antoni Giró i Roca, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech, NIF núm. Q-0818003F, amb domicili a Barcelona, c/ Jordi Girona, 31, de conformitat amb el Decret 47/2010, de 30 març, de la Generalitat de Catalunya, i en representació d’aquesta institució en virtut del que disposen l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre.

Actuant en nom de les respectives institucions i reconeixent mútuament la capacitat legal necessària per obligar les respectives entitats en aquest acte,

MANIFESTEN 

·         Que en data 1 d’abril de 2001 es va signar un acord entre la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC d’ara endavant) i la Universitat Rovira i Virgili (URV d’ara endavant) per a la realització d’un programa de Doctorat conjunt d’Enginyeria Electrònica, en el marc del Reial decret 778/1998. Posteriorment, el febrer de 2004, la Universitat de les Illes Balears (UIB d’ara endavant) va signar un protocol d’adhesió al conveni existent entre la UPC i la URV, de manera que el programa de Doctorat d’Enginyeria Electrònica va passar a ser interuniversitari entre la UPC, la URV i la UIB. A l’últim, en data 14 de maig de 2007, la URV es va desvincular del conveni, i quedaren únicament la UPC i la UIB com a promotores del programa de Doctorat interuniversitari d’Enginyeria Electrònica.

Que des de l’any 2007, la UPC i la UIB han estat organitzant i desenvolupant conjuntament el programa de Doctorat interuniversitari d’Enginyeria Electrònica, adaptant-se als successius marcs normatius definits pel Reial decret 56/2005, pel Reial decret 1393/2007 i pel Reial decret 99/2011.

Que aquest programa va ser verificat positivament pel Consell d’Universitats (Resolució de 15 de juliol de 2009), i ha estat distingit successivament pel Ministeri d’Educació amb la Menció de Qualitat (MCD2007-00147) per al període 2008-11 i amb la Menció d’Excel·lència (MEE2011-0690) per al període 2011-14.

Que la UIB i la UPC inclouen, entre els seus objectius, l’organització i el desenvolupament de programes de doctorat, amb la voluntat d’ambdues parts de formalitzar una col·laboració per a l’organització i el desenvolupament conjunts del programa de Doctorat d’Enginyeria Electrònica, en un conveni de col·laboració únic que substitueixi el protocol d’adhesió existent i estigui adaptat als nous marcs normatius dels ensenyaments de doctorat.

Que la col·laboració entre ambdues universitats en el marc del programa de Doctorat interuniversitari d’Enginyeria Electrònica s’ha realitzat a través del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC i del Departament de Física de la UIB. Aquestes unitats disposen de la capacitat suficient per a l’organització i la impartició del programa de Doctorat, i dels recursos necessaris, tant humans com materials.

Que la legislació vigent que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials determina que les universitats espanyoles podran organitzar programes de doctorat conjunts, mitjançant la subscripció del conveni corresponent.

I, amb aquesta finalitat, les parts conclouen signar aquest acord, que es basarà en les següents

CLÀUSULES 

Primera

L’objecte d’aquest conveni és l’establiment de les condicions per a l’organització i el desenvolupament del programa de Doctorat conjunt d’Enginyeria Electrònica durant el curs acadèmic 2011-12 i següents.

Segona

Els objectius del programa són oferir un marc de recerca coherent i d’excel·lència, dirigit a la formació d’investigadors i a la realització de tesis doctorals de qualitat relacionades amb les línies de recerca de les unitats que hi participen, amb èmfasi en la pluridisciplinarietat.

Tercera

Les unitats responsables del programa de Doctorat conjunt d’Enginyeria Electrònica per part de cadascuna de les universitats són:

Per la UIB: Departament de Física
Per la UPC: Departament d’Enginyeria Electrònica

La UPC és la Universitat coordinadora del programa de Doctorat conjunt d’Enginyeria Electrònica, mentre els responsables de les unitats promotores del programa no acordin un canvi en la coordinació.

Cada universitat nomenarà un representant acadèmic dins el programa, que en el cas de la Universitat coordinadora coincidirà amb el coordinador del programa.

Quarta

L’oferta del programa de Doctorat d’Enginyeria Electrònica serà conjunta i aprofitarà les complementarietats dels departaments i grups que hi participen. Tota la documentació recollirà el caràcter conjunt del programa, i es garantirà la imatge de globalitat i gestió acadèmica conjunta.

Cinquena

El programa de Doctorat conjunt d’Enginyeria Electrònica s’oferirà a cadascuna de les universitats, de forma simultània amb altres de caràcter exclusiu, i l’activitat de recerca principal es durà a terme, en cada cas, a la seu de la Universitat o el centre col·laborador on estigui adscrit el professor o investigador director de tesi i/o el tutor.

Sisena

Els criteris d’accés i admissió seran únics. Els alumnes del programa de Doctorat conjunt són propis del programa, i a efectes acadèmics es poden matricular a qualsevol de les dues universitats signatàries del present conveni. Cada universitat es farà càrrec de la gestió administrativa dels estudiants que matriculi, en els termes que li siguin propis. Els estudiants que s’incorporin al programa podran escollir la Universitat en la qual desitgen matricular-se, si han estat prèviament admesos per la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat. Cada universitat mantindrà actualitzat un registre per curs en el qual figuraran els alumnes que s’hi hagin matriculat. Cada universitat ha de proporcionar una llista dels alumnes matriculats al seu responsable acadèmic en el programa, el qual serà el responsable de trametre-la a la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat.

Setena

Cada universitat es compromet a reconèixer com a propis els ECTS de què s’hagin matriculat a l’altra universitat els estudiants subjectes al RD 1393/2007, i els complements formatius de què s’hagin matriculat a l’altra universitat els estudiants subjectes al RD 99/2011, sempre que pertanyin, en ambdós casos, al programa de Màster en Enginyeria Electrònica o a programes oficials de postgrau afins. Així mateix, cada universitat reconeixerà com a propis els ECTS o els complements formatius impartits pels seus professors a l’altra universitat quan així ho fixi l’oferta del programa de Doctorat.

Vuitena

Les activitats formatives i de recerca es podran fer indistintament a la UPC o a la UIB o en organismes col·laboradors, sota la supervisió de professors o investigadors dels departaments i altres unitats participants, d’acord amb la proposta de programació corresponent, entenent que això pot suposar estades dels estudiants en ambdues universitats o en organismes col·laboradors. Tanmateix es podran establir estades en altres universitats i centres d’investigació per a la realització d’activitats de recerca tutelades relacionades amb la part experimental de la tesi. Els estudiants que segueixin el programa de doctorat conjunt ho hauran de fer preferentment a temps complet, i integrats en els grups de recerca de les entitats participants.

Novena

Qualsevol doctor membre del personal docent i investigador de les unitats acadèmiques implicades i que compleixi els requisits establerts a les normatives, podrà ser tutor o director d’un doctorand del programa.

Desena

La tesi doctoral corresponent a cada estudiant s’inscriurà a la Universitat on estigui matriculat l’estudiant, la qual assumirà les competències previstes a la normativa vigent respecte a les tesis doctorals.

Onzena

L’acte de defensa de la tesi doctoral es farà, com a norma general, a la Universitat on s’hagi formalitzat la matrícula i s’hagin abonat els preus públics corresponents d’acord amb la reglamentació que li és pròpia. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat tractarà els casos que no s’hi ajustin, i estudiarà un sistema de passarel·les adequades per facilitar el pas d’una Universitat a l’altra a l’efecte de la realització de la tesi doctoral.

Dotzena

Quan l’estudiant compleixi els requisits exigits per obtenir el títol de doctor, la Universitat on hagi aprovat la tesi doctoral es responsabilitzarà de l’expedició i el registre del títol de doctor, que, d’acord amb el que estableix l’article 12 del RD 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, serà expedit conjuntament pels rectors de les universitats participants, i l’expedició es materialitzarà en un únic document en què constaran els emblemes i atributs de les universitats esmentades, així com les signatures impreses dels seus rectors, de conformitat amb el model previst a l’Annex VIII de l’esmentat Reial decret.

Tretzena

Es constituirà una comissió acadèmica del programa de Doctorat, la qual estarà formada pels representants acadèmics de cada universitat, i quatre doctors, cada doctor en representació de cada una de les grans àrees de recerca del programa de Doctorat: potència, instrumentació i bioenginyeria, circuits i sistemes, i dispositius i microsistemes. Aquests representants seran proposats pels coordinadors de les línies de recerca dels departaments participants en el programa i nomenats pels directors de les unitats participants en el programa de Doctorat. Es renovaran per períodes de quatre anys. Presidirà les reunions el representant acadèmic de la Universitat coordinadora, que serà el coordinador del programa. La renovació del coordinador s’efectuarà per acord dels responsables de les unitats promotores del programa.

Les relacions amb les instàncies administratives externes a les dues universitats, i també amb altres instàncies externes, seran responsabilitat, en allò que escaigui, de cada universitat, mentre que per a accions conjuntes, hom delegarà en la universitat coordinadora.

Catorzena

La comissió acadèmica del programa de Doctorat conjunt d’Enginyeria Electrònica tindrà les atribucions que li atorguin les universitats signatàries d’aquest conveni, que en tot cas no poden contradir, i s’han d’ajustar a les normatives pròpies de cada universitat, entre les quals figuren:

a.      Representar les unitats que promouen el programa.

b.      Determinar les directrius i organitzar l’oferta i el desenvolupament del programa de Doctorat, tot vetllant per la seva excel·lència acadèmica, i proposar-los per aprovar-los i presentar-los als òrgans de govern de les universitats.

c.      Mantenir actualitzada la relació de PDI vinculat al programa que, d’acord amb els criteris establerts i amb la normativa vigent, es considera validat per a la direcció de tesis.

d.      Mantenir actualitzada la informació referent al programa i vetllar perquè se’n faci una difusió i una promoció externa correctes.

e.      Decidir sobre l’admissió d’estudiants al programa d’acord amb el criteris que s’estableixin, els quals en tot cas s’ajustaran a la normativa vigent. Es considerarà mèrit preferent tenir el títol de Màster Universitari en Enginyeria Electrònica.

f.        Establir, si escau, les necessitats de formació complementària dels estudiants i estudiantes admesos.

g.      Assignar als estudiants un tutor o tutora, i un director o directora de tesi. Els tutors han de pertànyer necessàriament a una de les dues universitats signants del present conveni.

h.      Articular la presentació i defensa del pla de recerca del doctorand i fer-ne el seguiment.

i.         Fer el seguiment de les tesis doctorals en curs per assegurar-ne la qualitat i articular-ne l’avaluació periòdica.

j.         Considerar les sol·licituds de lectura de tesis doctorals que tinguin l’autorització de llurs directors per a la presentació, fixar els criteris per autoritzar-ne el dipòsit sobre la base d’indicis de qualitat reconeguts, i organitzar el sistema per a l’admissió a tràmit de lectura de la tesi i proposta del tribunal de tesis.

k.       Escollir, a partir de la proposta prèvia del director o directora de tesi, els experts o expertes externs perquè facin l’informe sobre la qualitat de la tesi, si no s’hi troben indicis de qualitat suficients.

l.         Mantenir contacte amb les respectives unitats responsables de la gestió del Doctorat pel que fa al procés de dipòsit i lectura de la tesi (tramesa de tesi, informes externs i propostes de tribunals, recepció i tramitació d’al·legacions, etc.).

m.    Trametre una còpia de la tesi a cada membre del tribunal nomenat per a l’avaluació de la tesi.

n.      Incentivar la projecció internacional del programa.

o.      Decidir sobre el transvasament d’estudiants d’una universitat a l’altra en el marc del programa de Doctorat conjunt, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula onzena.

p.     Promoure la realització de seminaris i activitats formatives sobre temes específics d’interès per als estudiants participants en el programa de doctorat, contribuint així perquè assoleixin una formació més completa, avançada i interdisciplinària.

q.      Afavorir la mobilitat de professors i estudiants, tant interna entre les unitats promotores del programa de Doctorat com externa, en el marc de col·laboracions amb altres institucions de recerca, mitjançant les eines disponibles en cada moment.

r.        Incentivar que els estudiants del programa obtinguin la Menció Internacional en el títol de doctor.

s.      Vetllar pel compliment correcte dels processos de certificació i acreditació establerts per les administracions competents en educació superior.

t.        Gestionar els ajuts concedits conjuntament a les universitats participants al programa de Doctorat interuniversitari.

u.      Dur a terme qualsevol altra funció relacionada amb el programa de Doctorat i que no estigui assignada a altres òrgans de les respectives universitats.

v.       Delegar el coordinador del programa de Doctorat perquè faci part de les funcions que li són pròpies (específicament, es podran delegar totalment o parcialment les funcions indicades als apartats d, g, k, l, m, s).

Quinzena

Els ingressos derivats dels preus públics legalment prevists obtinguts per cada universitat, les assignacions ordinàries i les possibles subvencions atorgades seran gestionats per cada universitat mitjançant la unitat corresponent. Altres subvencions o ingressos extraordinaris obtinguts conjuntament pel programa seran gestionats directament per la comissió acadèmica del programa de Doctorat.

Les despeses extraordinàries associades a la condició de programa de Doctorat conjunt es cobriran per acord dels vicerectors corresponents i les gerències de les dues universitats, a càrrec de fons públics i privats als quals es determini concórrer.

Setzena

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa de desenvolupament, el tractament de les dades de caràcter personal que es derivi d'aquest conveni queda subjecte al que disposa el que estableix la normativa legal vigent:

a.        Les dades personals dels estudiants que s’inscriuen en el programa de Doctorat conjunt a la UIB seran incloses al fitxer d’estudiants de postgrau, gestionat per la UIB, la finalitat del qual és la gestió administrativa i acadèmica dels estudiants que cursen estudis de postgrau a la UIB.

b.        Les dades personals dels estudiants que s’inscriuen en el programa de Doctorat conjunt a la UPC seran incloses al fitxer de gestió d’estudiants, gestionat per la UPC, la finalitat del qual és la gestió administrativa i acadèmica dels estudiants de la UPC.

c.        Les parts prendran les mesures oportunes per garantir el dret d’informació en la recollida de dades previst a l’article 5 de la LOPD.

d.    Les parts utilitzaran o aplicaran les dades personals únicament i exclusivament d'acord amb les finalitats i instruccions derivades d'aquest conveni.

e.    Les parts adoptaran les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, establertes en el Reglament de desenvolupament de la LOPD, RD 1720/2007, tot això de cara a evitar la pèrdua, el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estiguin exposades, bé provinguin de l'acció humana, bé del medi físic o natural.

Dissetena

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i serà vàlid a partir del curs 2011-12, i mentre es mantingui la vigència del programa de Doctorat. Serà prorrogable tàcitament per anys successius, sempre que no sigui denunciat per cap de les parts, denúncia que s’haurà de formular per escrit amb tres mesos d’antelació respecte a l’inici del curs acadèmic següent.

En cas d’extinció del programa, aquesta s’haurà de portar a terme gradualment i de comú acord entre les universitats participants, garantint el dret dels doctorands de finalitzar la tesi doctoral.

Divuitena

El programa de Doctorat objecte d’aquest conveni estarà obert a la incorporació d’altres universitats en cursos futurs sempre que acceptin tots els termes del present acord, i amb l’informe favorable previ de la comissió acadèmica del programa de Doctorat. Totes les universitats que s’adhereixin al conveni tindran els mateixos drets i obligacions que les que ja hi participen. La incorporació d’altres universitats ha de documentar-se a través d’un annex en el qual figuri l’acceptació de les clàusules i els compromisos per part de la nova universitat, amb les signatures de conformitat dels representants legals de totes les universitats que, en el moment de l’adhesió, participin en el programa.

Dinovena

Qualsevol canvi que modifiqui el que s’ha establert en aquest conveni, ha de ser ratificat de mutu acord per totes les parts abans de l’inici del curs acadèmic en què es pretenguin introduir les possibles modificacions.

I perquè així consti, les parts signen aquest document en dos exemplars, als llocs i en les dates que figuren més avall.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora
Barcelona, 21 de maig de 2012
¡

Per la Universitat Politècnica de Catalunya,
Antoni Giró

Rector

Palma, 6 de juny de 2012

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 d’abril de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de maig de 2012 de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).