Convenis i acords marc

 ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS EN ELS CAMPS DE LA DOCÈNCIA, FORMACIÓ DE PROFESSIONALS I ESTUDIANTS I LA INVESTIGACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA SEGURETAT

 

Palma, 23 de juliol de 2012 

REUNITS 

D'una part, el senyor Guillermo Navarro Garau, regidor de l’Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana, d’acord amb les competències que li atribueix el Decret de Batllia 5309, de 26 de març de 2012 (BOIB núm. 52, de 12 d’abril).

I de l'altra, la senyora Catalina N. Juaneda Sampol, vicerectora d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de les Illes Balears (Resolució núm. 9782/2011, d’11 d’abril –FOU 348, de 15 d’abril), com a representant d'aquesta, per delegació de la Rectora del dia 17 de juliol de 2012 i d’acord amb el que estableixen els articles 38.2 i 40.1 del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de col·laboració entre ambdues entitats, d’acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord se subscriu per establir un marc de col·laboració i cooperació en els camps de la docència, formació de professionals i estudiants i la investigació en noves tecnologies aplicades a la seguretat que permeti mantenir un sistema d’innovació contant entre les entitats, en els termes que s'indiquen més avall.

L’acord vol apropar les necessitats reals i les infraestructures disponibles per a la formació de nous professionals i noves aplicacions que permetin millorar els serveis i sistemes de seguretat que ofereix l’Ajuntament de Palma a la ciutadania.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació amb caràcter acadèmic i/o científic que permeti aplicar resultats de recerca o iniciatives que es duguin a terme entre ambdues institucions.

2. Assessorament per part del personal docent i investigador en totes aquelles necessitats i iniciatives que siguin proposades en el marc d’aquest conveni de col·laboració.

3. Seminaris, col·loquis, simposis.

4. Estudis d'investigació conjunts.

5. Accés a equips i material específics.

6. Realització de treballs de fi de grau i màster relacionats amb l’objectiu d’aquest conveni de col·laboració.

7. Participació conjunta en projectes i definició de línies de recerca o iniciatives d’interès mutu per a ambdues institucions.

8. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees i temàtiques que siguin d’interès per a ambdues institucions.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment ha de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada iniciativa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, i l’ús d’instal·lacions i empreses de la Universitat, si escau.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació del Rector de la Universitat de les Illes Balears i del Batlle de l’Ajuntament de Palma.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes en cada programa i/o projecte.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a respectar i fer les diligències i adequacions necessàries perquè els intercanvis que estiguin en curs continuïn fins a acabar-los en els termes acordats.

Vuitena. Coordinació

Per part de la Universitat, la Rectora nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, una comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l’acord.

Per part de la Policia de Palma, des de l’Ajuntament de Palma es nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, una comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l’acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per l’Ajuntament de Palma,
Guillermo Navarro
Regidor

Per la Universitat de les Illes Balears,
Catalina N. Juaneda
Vicerectora d’Internacionalització i Cooperació

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de juny de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juliol de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).