Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ILLES BALEARS INNOVACIÓ I TECNOLOGIA, SL, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 5 de juny de 2012

REUNITS

D’una part, el senyor Francisco Llabrés Mut, administrador de l’empresa Illes Balears Innovació i Tecnologia, SL (en endavant, IBITEC), en representació d’aquesta, constituïda el 22 de desembre de 2003, amb domicili a Palma, Cra. de Valldemosa, km 2,7, ParcBIT – Edifici U - Local 9, amb CIF B-57248809.

De l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

EXPOSEN

I. Que IBITEC és una entitat de dret privat, amb plena personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb les funcions de serveis de gestió docent i impartició d'accions formatives.

II. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

III. Que IBITEC i la Universitat de les Illes Balears coincideixen en l’interès que pot tenir la formació laboral i la cerca d’ocupació.

Per tot això,

PACTEN

PRIMER. L’objecte del present conveni és la col·laboració entre les dues entitats signants pel desenvolupament d’un programa formatiu de pràctiques en empresa adreçat als alumnes de l’acció formativa que ofereix el Servei de Suport a la Inserció Laboral d’IBITEC.

SEGON. La Universitat es compromet a complir el projecte de formació que per a cada alumne s’estableixi per acord entre els tècnics d’ambdues entitats.

TERCER. Els alumnes que s’indiquen a l’annex I desenvoluparan les activitats programades que s’especifiquen a l’annex II d’aquest conveni als locals del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI), i si escau, als llocs en els quals el CTI desenvolupi la seva activitat productiva, i això no implicarà cap relació laboral amb la Universitat. A l’annex II constaran el lloc, l’horari, el període de realització de la formació pràctica i les activitats a desenvolupar.

QUART. La realització de les pràctiques no genera per part de l’alumne més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas no produeix obligacions d’un contracte laboral.

CINQUÈ. La Universitat nomenarà el senyor Bartomeu J. Serra Cifre tutor responsable dels alumnes de l’acció a realitzar al CTI i IBITEC designarà el senyor Rafael Tomàs Viver com a responsable dels alumnes.

SISÈ. La incorporació de l’alumne o els alumnes en pràctiques no suposarà, en cap cas, la substitució de les feines pròpies del personal de plantilla.

SETÈ. Els alumnes no percebran cap quantitat per la realització de les activitats formatives a la Universitat. En cas que el curs tingui una beca, aquesta només es concedirà en concepte d’assistència.

VUITÈ. La vigència del conveni serà des de l’inici de les pràctiques dels alumnes a la Universitat de les Illes Balears fins al 31 de juliol del 2012.

NOVÈ. El present conveni es pot extingir per expiració del temps convingut, i a més, són motiu de resolució les causes següents:

  • El mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
  • L’ incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni.
  • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.

Igualment, qualsevol de les parts signants pot rescindir el conveni per a un determinat alumne o grup d’alumnes, que serà exclòs de la seva participació en el conveni per decisió unilateral d’IBITEC, de la Universitat o conjunta d’ambdós, en els casos següents:

  • Faltes repetides d’assistència i/o puntualitat no justificades.
  • Actitud incorrecta o manca d’aprofitament, escoltada prèviament la persona interessada.

DESÈ. L’assegurança de l’alumne anirà a càrrec d’IBITEC i s’equiparà a l’assegurança escolar. D’altra banda, queda garantida la responsabilitat civil de danys a tercers que pugui ocasionar l’alumne en pràctiques per la pòlissa que IBITEC té subscrita a aquest efecte.

ONZÈ. L’alumne assumeix la responsabilitat de guardar el secret professional sobre qualsevol informació a la qual tingui accés com a conseqüència de la realització de la formació.

DOTZÈ. Es crearà una comissió mixta de seguiment formada per dos representants de cada una de les entitats signants.

Aquesta comissió té com a funció, a més del seguiment del conveni, la resolució de dubtes i controvèrsies que puguin sorgir en l’aplicació i la interpretació de les seves clàusules. Així mateix, serà la seu on es podrà proposar nous acords que hauran de reflectir-se mitjançant l’annex corresponent.

Abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, és un requisit procedimental previ intentar la conciliació dins el marc de la comissió mixta de seguiment.

Perquè així consti i tingui els efectes oportuns, les parts signen aquest conveni.

Per IBITEC,
Francisco Llabrés
Administrador

Per la Universitat de les Illes Balears
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de juny de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juliol de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).