Convenis i acords marc

 CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CAPÍTOL CATEDRAL DE MALLORCA PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS ENCAMINADES A L'EXPLOTACIÓ DE LES POSSIBILITATS DIDÀCTIQUES DE LA SEU DE MALLORCA

Palma, 16 de novembre de 2012

PARTS

Montserrat Casas i Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Joan Bauzà Bauzà, President del Capítol Catedral de Mallorca per elecció dels canonges i nomenament del bisbe de Mallorca en data de 2 d’octubre de 2010, com a representant del Capítol i en virtut de l’article 14.1 dels seus Estatuts, que atorga al degà president la competència d’exercir l’autoria directiva i executiva en totes les tasques del Col·legi.

ANTECEDENTS

1. La funció de la UIB, com queda palès al capítol 2 dels seus Estatuts, és el servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació.

Així mateix, la UIB està «lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les illes Balears» (Estatuts de la UIB, art. 3.1).

2. D'altra banda, el Capítol de la Seu és conscient de la gran riquesa cultural, espiritual i educativa que reuneix aquest monument i vol donar-lo a conèixer a la població mallorquina en general i als estudiants en particular.

Totes dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

L'objectiu del present conveni és convocar un premi per a l’elaboració de material didàctic, adreçat a equips de mestres i professors, per a alumnes de tercer cicle d’educació primària, amb l’objectiu de facilitar-los l’apropament a la Seu.

Segona

L’objectiu s’emmarca en el conjunt de recomanacions derivades de l’estudi que el Capítol de la Seu va encarregar a la doctora Lluïsa Vilar sobre les possibilitats didàctiques del patrimoni de la Seu, fetes d'acord amb la legislació educativa vigent i amb les característiques psicològiques de cadascuna de les franges d'edat en què es divideixen les etapes de l'ensenyament.

Tercera

El pressupost d'aquesta acció es concreta en 3.124 euros, que aniran a càrrec del Capítol de la Seu. L’import inclou la dotació econòmica del premi i les despeses de gestió, que afecten la publicitat, la tramitació de les sol·licituds i altres tràmits que se’n derivin. Per fer efectiu el pagament de l'import del conveni, la UIB presentarà una única factura al Capítol de la Seu, dos mesos abans de la finalització del procés i, en conseqüència, del lliurament del premi a l'equip guanyador. L’abonament es farà mitjançant una transferència bancària al compte corrent número 2051-0151-65-1014198336, amb el localitzador 2558-2012-480.

Quarta

A fi de fer el seguiment de l'acompliment de les condicions d'aquest conveni, es constituirà una comissió mixta, integrada per representants de les dues institucions que el subscriuen.

Seran membres d'aquesta comissió mixta:

  • Tres representants del Capítol de la Seu.
  • Dos representants de la UIB nomenats per la Rectora.
  • El director de l'ICE, que convocarà les reunions i exercirà la coordinació de la comissió.
  • A la sessió de constitució de la comissió es designarà el secretari que realitzarà i custodiarà les actes.

Cinquena

La comissió mixta nomenarà els membres del jurat i establirà les condicions i els terminis de la convocatòria. El jurat serà format per un equip de cinc experts, representants del Capítol de la Seu i del professorat dels diferents nivells educatius.

Sisena

La UIB, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació, aportarà al compliment d'aquest conveni el treball de gestió de les accions que es promoguin a l'empara de les clàusules que el regulen, com la convocatòria del premi, la publicitat, la tramitació de les sol·licituds i altres tràmits que se’n derivin, o altres.

Setena

El jurat, en un termini no superior a quaranta dies després d’acabat el termini de presentació de treballs, en farà públic el veredicte. El resultat de la convocatòria es publicarà a la pàgina web de la catedral de Mallorca i a la de l’Institut de Ciències de l’Educació tan aviat com es produeixi. En el moment d’anunciar el veredicte del jurat es farà pública la data del lliurament del premi, que tindrà lloc a la Seu de Mallorca.

Vuitena

La vigència del present conveni és d’un any.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Pel Capítol Catedral de Mallorca,
Joan Bauzà
Degà president

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de setembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de setembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).