Convenis i acords marc

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ESTUDI 6 - GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA, SL, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 27 de novembre de 2012

REUNITS

D'una part, les senyores Joana M. Mateu Palou, amb DNI 43024836R, i Catalina Barceló Vidal, amb DNI 78208357P, en representació d’Estudi 6 - Gestió Socioeducativa, SL, amb domicili fiscal al carrer de Guillem Massot, 54, Palma, i CIF B 07526007.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN

Que Estudi 6 és una empresa de serveis educatius, fundada per un equip de pedagogs i pedagogues, que gestiona diferents programes i serveis educatius en diversos àmbits, entre els quals, l’educació musical.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els seus diversos àmbits, i, en concret, a través de la Coral Universitat de les Illes Balears i les seves corals filials en tot el que es refereix al foment i la promoció de la música coral.

Ambdues institucions consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari un enteniment i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les bases següents:

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d’intercanvi, la cooperació i la formació en l’àmbit de la música coral.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions.
2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
3. Realització de programes de formació.
4. Realització de programes d’intercanvi.
5. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels responsables de cada institució.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres elegits per cada una de les institucions.

Aquesta comissió s'ocuparà d'aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l'aplicació del conveni o dels acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per Estudi 6 - Gestió Socioeducativa, SL,
Joana M. Mateu
Catalina Barceló
Administradores

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de setembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de setembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).