Convenis i acords marc

ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CLUB ROTARY PALMA RAMON LLULL PER A LA CONCESSIÓ DE TRES AJUTS DE MATRÍCULA PER A ESTUDIANTS DE LA UIB

Palma, 15 de novembre de 2012

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat (en endavant, la UIB).

I de l'altra, María de los Ángeles Peruchet Gasa, com a presidenta i en representació del Club Rotary Palma Ramon Llull, amb domicili a l’avinguda de Gabriel Roca, 33, 5è, 07014 Palma.

Ambdues parts acorden la modificació de les clàusules primera, quarta i vuitena, relativa a la vigència del conveni signat el 25 de juny de 2009 (ref. 1876).

ACORDS

1. Modificar la clàusula primera, segons la redacció següent:

Primera. Línies d’actuació de l’acord i finalitat

El Club Rotary Palma Ramon Llull i la UIB concediran tres ajuts de matrícula, un per a l’estudiant amb més bon expedient acadèmic de la Facultat de Dret, sota el nom de Sebastià Palmer Cabrer (a.c.s., llicenciat en Dret, notari i membre del Club Rotary Palma Ramon Llull), i dos per a l’estudiant / els estudiants amb més bon expedient acadèmic de la Facultat d’Economia i Empresa, sota el nom de Jaume Serra Crespí (a.c.s., llicenciat en Ciències Empresarials i membre de l’esmentat Club Rotary), que compleixin les condicions esmentades a la clàusula segona, que seran un per al millor expedient del grau d’Economia i un altre per al millor expedient del grau d’Administració i Direcció d’Empreses. Els expedients premiats hauran de tenir una qualificació mitjana mínima de 9 punts.

La finalitat d’aquests premis és estimular i augmentar l’excel·lència i l’esforç dels estudiants universitaris de Dret i d’Economia i Empresa de la UIB, per la qual cosa la Universitat es compromet a difondre entre l’alumnat i la comunitat universitària, amb tots els mitjans al seu abast, el manteniment d’aquests premis, l’objectiu que es pretén, l’entitat que els concedeix i els titulars en record dels quals s’estableixen els premis.

2. Modificar la clàusula quarta, segons la redacció següent:

Quarta. Contingut econòmic i de col·laboració

El Club Rotary Palma Ramon Llull lliurarà els tres premis de 1.000 euros cada un a la finalització del curs acadèmic 2012-13, en un acte acadèmic presidit pels degans de les facultats de Dret i d’Economia i Empresa i per la presidenta del Club Rotary Palma Ramon Llull, juntament amb un diploma emès per la UIB que acrediti la condició de millor expedient acadèmic, on figuri la nota mitjana obtinguda de cadascun dels estudiants que hagin resultat premiats. Aquest diploma pot incloure el logo del Club Rotary.

3. Modificar la vigència del conveni, d’acord amb el contingut de la clàusula vuitena, segons la redacció següent:

Vuitena. Desenvolupament i vigència del conveni

La durada del present conveni serà d’un any, corresponent a l’any acadèmic 2012-13, prorrogable de mutu acord entre ambdues parts de forma expressa.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquesta addenda, les dues parts la signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel Club Rotary Palma Ramon Llull,
María de los Ángeles Peruchet
Presidenta

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de juliol de 2012 i la va ratificar el Consell de Govern en data 21 de setembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).