Convenis i acords marc

QUART CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL COL·LEGI OFICIAL D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE MALLORCA PER IMPARTIR EL CURS D’ADAPTACIÓ DEL GRAU D’ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ

Palma, 12 de novembre de 2012

REUNITS

D’una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, amb domicili al campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOMLOU), i els articles 36 i 38.1.n) dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

De l'altra, el president del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca (COAATEEMCA), amb domicili al carrer de Federico García Lorca, núm. 10, Palma, i amb el CIF Q-0775004-E, senyor Ignacio Martínez Ventura, com a representant d’aquest, segons el que estableix l’article 40.a) i k) dels Estatuts d’aquest col·legi (Resolució del conseller de Presidència de 20 de novembre de 2008, BOIB núm. 177, de 18 de desembre).

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

Primer. Que el COAATEEMCA és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que estableix l’article 1 (Personalitat) dels seus Estatuts.

Entre les finalitats recollides a l’article 5 (Finalitats del Col·legi) dels esmentats Estatuts hi ha, entre d’altres, la formació professional permanent dels col·legiats, la col·laboració amb les administracions públiques per a la satisfacció dels interessos generals i la col·laboració pel que fa als estudis d’Arquitectura Tècnica i/o Enginyeria d’Edificació, integrats a l’Escola Politècnica Superior de la UIB, en tots aquells aspectes que derivin de la formació acadèmica d’aquests titulats.

Finalment, l’article 6 (Funcions del Col·legi) estableix que, per al compliment de les seves finalitats, el Col·legi té la funció de facilitar la formació permanent i de postgrau dels col·legiats, amb els mitjans a l’abast de l’organització col·legial, per la qual cosa subscriurà convenis amb universitats, centres d’estudis i altres institucions públiques o privades.

Segon. Que la UIB, d’acord amb les disposicions de la LOU, té entre les seves funcions la preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigeixin l’aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística.

De conformitat amb l’article 4 (Atencions especials) dels seus Estatuts, la UIB és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears.

Tercer. Que a la UIB s’imparteix el títol oficial de Graduat en Enginyeria d’Edificació, un cop obtinguda la verificació del pla d’estudis del Consell d’Universitats, de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, amb l’informe previ positiu de l’Agència Nacional de la Qualitat i Acreditació, i declarat el caràcter oficial del títol per Acord del Consell de Ministres de 4 de setembre de 2009 (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 9 d’octubre de 2009 per Resolució de la Secretaria General d’Universitats de 22 de setembre de 2009).

Que el Consell de Govern de la UIB, a la sessió del dia 3 de febrer de 2010, va aprovar una modificació del pla d’estudis esmentat, que obeeix exclusivament a la incorporació del procediment general perquè els titulats sota l’anterior ordenació puguin obtenir el títol de grau corresponent. El procediment esmentat preveu un reconeixement per experiència laboral o professional, d’acord amb les previsions de l’article 36 de la LOMLOU (s’adjunta com a annex únic la modificació del pla d’estudis aprovada pel Consell de Govern).

Quart. Que el dia 19 de abril de 2010 la UIB i el COAATEEMCA varen signar un conveni per establir un marc per dur a terme una col·laboració per desenvolupar i posar en funcionament el procediment pel qual els titulats de plans antics poguessin obtenir el títol de grau d’Enginyeria d’Edificació (ref. 2088).

La clàusula sisena (Vigència) del conveni esmentat n’estableix la vigència per a l’any acadèmic 2009-10, anual, i també estableix la possibilitat de prorrogar-lo de forma expressa per mutu acord de les dues parts.

Cinquè. Que el 18 d’octubre de 2010 ambdues parts varen signar un nou conveni de col·laboració (ref. 2175) per a la impartició del curs d’adaptació del grau d’Enginyeria d’Edificació i prorrogar la vigència del conveni anterior per a l’any acadèmic 2010-11 amb els mateixos termes del primer conveni esmentat.

Sisè. Que el dia 26 de setembre de 2011 ambdues parts varen signar un nou conveni de col·laboració (ref. 2430) per a la impartició del curs d’adaptació del grau d’Enginyeria d’Edificació i prorrogar la vigència del conveni anterior per a l’any acadèmic 2011-12 amb els mateixos termes del primer conveni esmentat.

Setè. Que és d’interès comú d’ambdues parts prorrogar els termes de la col·laboració del conveni signat el dia 19 d’abril de 2010 per a l’any acadèmic 2012-13.

Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és continuar organitzant el procediment pel qual els titulats de plans antics puguin obtenir el títol de grau d’Enginyeria d’Edificació a l’Escola Politècnica Superior, mitjançant les previsions del pla d’estudis corresponent.

Segona. Actuacions de la UIB

1. La UIB impartirà, en els termes establerts al corresponent pla d’estudis del títol de grau d’Enginyeria d’Edificació, un curs d’adaptació per a aquelles persones que ja siguin titulades de conformitat amb el sistema educatiu anterior. En conseqüència, la UIB adoptarà les mesures corresponents per matricular els alumnes al curs d’adaptació, d’acord amb els paràmetres del pla docent de l’Escola Politècnica Superior.

2. Ateses les característiques especials d’aquest curs, hi haurà limitació de places.

3. Els estudiants d’aquest curs d’adaptació es matricularan a les assignatures corresponents, de conformitat amb les previsions del pertinent pla d’estudis, i es regiran per la normativa de la UIB en matèria docent (Reglament acadèmic i altres normes que siguin aplicables).

4. Qualsevol aspecte relacionat amb la gestió, la coordinació o el desenvolupament del curs serà responsabilitat de l’Escola Politècnica Superior amb el suport dels òrgans propis de la UIB.

Tercera. Actuacions del COAATEEMCA

1. El COAATEEMCA es farà càrrec de totes les despeses relacionades amb la docència, que inclouran les corresponents a professorat i a l’elaboració de material, en funció d’aquests paràmetres:

a) El nombre màxim d’alumnes per grup és 80.
b) Despeses per cada grup en funció de la presencialitat prevista (15%): 24.000 euros.

2. El pagament de les despeses de cada grup del curs es farà de la manera següent: un 40% abans del començament del curs i el 60% restant dins els 2 mesos següents al començament del curs.

3. El COAATEEMCA, en cas de necessitat per manca d’espai de la UIB, posarà a la disposició de l’Escola Politècnica Superior les aules i els espais necessaris per dur a terme totes les activitats docents a Palma, sense cap tipus de cost per a la UIB.

4. El COAATEEMCA, si escau, es farà càrrec de les despeses o posarà els mitjans tècnics necessaris per impartir docència per videoconferència a Menorca i Eivissa/Formentera.

Quarta. Comissió de seguiment

Per garantir el seguiment del conveni es mantindrà la comissió mixta de seguiment constituïda, de la qual formaran part dos representants de la UIB i dos representants del COAATEEMCA, a l’efecte de garantir uns adequats desenvolupament i coordinació d’aquest conveni de col·laboració.

Cinquena. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre de mutu acord o en el supòsit d’incompliment dels acords.

Sisena. Vigència

Aquest conveni començarà a vigir l’any acadèmic 2012-13, tindrà una vigència anual i es podrà prorrogar de forma expressa per mutu acord de les dues parts.

Setena. Resolució de conflictes

Les dues parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sortir en l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni. En conseqüència, les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sortir en el desenvolupament del present conveni. Si això no és possible, serà competent per conèixer de les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Vuitena. Denominació del títol

La denominació d’aquesta titulació pot quedar subjecta a una possible modificació, atès el contingut de la Sentència del Tribunal Suprem del dia 3 de juliol de 2012.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts firmen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca,
Ignacio Martínez
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de setembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 29 d’octubre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).