Convenis i acords marcs

Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Parcs Nacionals per a la realització del projecte "Estudis tècnics i patrimonials del jardí històric de Raixa"

Palma, 5 de setembre de 2005

REUNITS

D’una part, la senyora Jadicha Candela Castillo, com a directora de la Fundació Parcs Nacionals, en representació d’aquesta entitat, conforme a les atribucions que li confereix l’article 22 dels seus Estatuts, per acord del Patronat de la Fundació de 20 de juny de 2005, amb CIF núm. G82393307 i amb domicili als efectes del present conveni al carrer Fortuny, núm. 7, primer, de Madrid.

I de l’altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (amb CIF núm. Q-0718001-A), com el seu representant, segons Decret 47/2003, de 9 de maig, de nomenament (BOIB núm. 67 extr. de 13 de maig), i d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat, amb domicili als efectes del present conveni a la cra. de Valldemossa, km 7,5, de Palma.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se per al present conveni de col·laboració i

EXPOSEN

 1. Que la Llei de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica de 14 d’abril de 1986, la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears constitueixen un marc de referència per promoure la col·laboració entre els organismes públics d’investigació i les empreses, així com la difusió, la valoració i la transferència de coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic.
 2. Que la Fundació Parcs Nacionals té entre les seves finalitats, segons consta als Estatuts, "promover la protección y conservación de los valores naturales, culturales, sociales, histórico-artísticos, educativos, recreativos, ambientales, antropológicos, etnológicos, científicos, de los espacios naturales, especialmente los relacionados con la red de Parques Nacionales de España y las reservas de la Biosfera (Mab-UNESCO-), impulsando la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, el desarrollo sostenible, el fomento de actividades públicas y privadas en los mismos, y la cooperación internacional. Y promover e impulsar la conservación y defensa del mencionado patrimonio natural, cultural, histórico-artístico, etnográfico, antropológico, y especialmente de sus riquezas y recursos naturales y culturales relacionados con la gea, la fauna, la flora, el paisaje y otros componentes de dichos ecosistemas, o de estos mismos en su conjunto".
 3. Que per acomplir aquests objectius, la Fundació Parcs Nacionals desenvolupa activitats destinades a la promoció, el finançament i la realització de tot tipus d’investigacions, estudis, informes, consultories i treballs relacionats amb la biodiversitat, la natura i el medi ambient, inclosos els vessants culturals, socioeconòmics, jurídics i educatius.
 4. Que la Fundació Parcs Nacionals en l’actualitat és l’administració titular de la finca de Raixa, i com a tal ha de garantir-ne la conservació, el manteniment i la custòdia, d’acord amb el que estableixen la Llei 16/1985, de patrimoni històric espanyol, i la Llei 12/1998, del patrimoni històric de les Illes Balears, de manera que es garanteixi la salvaguarda dels valors històrics i patrimonials.
 5. Que els jardins de Raixa requereixen els mitjans adients que n’assegurin la conservació, restauració i difusió en els nivells adients dictats per la legislació vigent en matèria de patrimoni històric.
 6. Que la FPN està interessada en la realització dels estudis bàsics destinats a determinar l’estat actual dels jardins de Raixa i el valor patrimonial dels elements estructurals, ornamentals i paisatgístics, amb l’objectiu de garantir la conservació i consolidació dels jardins.
 7. Que, per la seva banda, la Universitat de les Illes Balears té entre els seus objectius la creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica del saber mitjançant una docència i investigació de qualitat i excel·lència, així com la contribució al progrés i benestar de la societat, mitjançant la producció, la transferència i l’aplicació pràctica del coneixement i la projecció social de la seva activitat.
 8. Que la Universitat de les Illes Balears té experiència provada en la realització de treballs i estudis en el camp del paisatge, la restauració i la jardineria històrica.
 9. La Fundació Parcs Nacionals i la Universitat de les Illes Balears tenen el propòsit de desenvolupar una acció conjunta per a la realització d’un projecte d’investigació, d’interès mutu, denominat "Estudis tècnics i patrimonials del jardí històric de Raixa".

De conformitat amb el que s’ha exposat i amb el fi de concertar l’execució i la gestió dels objectius proposats, acorden de formalitzar el present conveni de col·laboració sota les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

L’objecte del present conveni de col·laboració és la realització d’un projecte d’investigació i seguiment anomenat "Estudis tècnics i patrimonials del jardí històric de Raixa". La realització del projecte s’ajustarà al que preveu la Memòria científicotècnica, document annex I al present conveni, que a tots els efectes s’entendrà com a part integrant d’aquest.

SEGONA. RESPONSABLES DEL PROJECTE

El responsable del projecte serà el professor Antoni Martínez Taberner (investigador principal), del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, que conformarà l’equip investigador i serà l’únic responsable dels aspectes científics i tècnics de l’estudi sol·licitat, així com de l’elaboració dels informes corresponents i de la supervisió, coordinació i planificació de tota la labor cientificotècnica del seguiment del projecte.

TERCERA. DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

El projecte inclou els estudis que permetran obtenir un coneixement exhaustiu dels jardins de Raixa i dels seus valors paisatgístics. Es proposen dos objectius principals: determinar les directrius d’intervenció per a la consolidació i el manteniment dels elements estructurals dels jardins i establir els criteris històrics i artístics per a la futura recuperació i restauració dels jardins i del paisatge històric de Raixa. La metodologia que es proposa s’emmarca dins els preceptes establerts a la Carta de Florència, relativa a la salvaguarda dels jardins històrics, aprovada pel Comitè Internacional de Jardins Històrics ICOMOS-IFLA.

QUARTA. PLA DE TREBALL, FASES I DATES DE LLIURAMENT DE RESULTATS I INFORMES

El present conveni tindrà una durada de cinc mesos des de la signatura.

Si el treball objecte del projecte no ha assolit els resultats prevists en el període estipulat, les parts contractants es comprometen a subscriure una pròrroga a l’efecte, sempre amb un mínim de 15 dies d’antelació a la finalització del contracte.

El grup d’investigació de la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Parcs Nacionals s’intercanviaran informació periòdicament o quan sigui demanada sobre el curs dels treballs. Acabat el projecte, la Universitat de les Illes Balears emetrà un informe final on establirà les conclusions a les qual s’arribi. El lliurament de l’informe s’efectuarà contra certificat en el qual quedi constància de recepció, i la utilització de les dades o els resultats obtinguts o qualsevol altra actuació que es derivi d’aquest projecte haurà de gaudir de l’acord d’ambdues parts.

CINQUENA. PRESSUPOST TOTAL, RECURSOS MATERIALS I HUMANS REQUERITS I CONDICIONS DE PAGAMENT

La Fundació Parcs Nacionals contribueix al projecte aportant la quantitat de divuit mil noranta-sis euros (18.096 €), d’acord amb el pressupost previst a l’annex II que acompanya el present conveni.

Aquesta quantitat es farà efectiva a la signatura del conveni a nom de la Universitat de les Illes Balears, al número de compte bancari que aquesta assenyali a la Fundació Parcs Nacionals.

Per altra part, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB de 26 de febrer de 1996 i amb l’acord del Consell Social de la UIB de 29 de febrer de 1996, col·laborarà amb l’equip investigador en el marc especificat a l’Acord normatiu 3236/1996, de 18 de setembre, sobre l’organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, i serà aplicable el que fixa l’article 126 dels actuals Estatuts de la UIB.

SISENA. NORMES DE COORDINACIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMIENT DEL PROJECTE

Qualsevol de las parts signants podrà demanar de fer les reunions conjuntes que s’estimin oportunes per a un bon desenvolupament del conveni. Els responsables per a la coordinació del projecte d’investigació seran la persona que designi a aquest fi la Fundació Parcs Nacionals i el professor Antoni Martínez Taberner, de la Universitat de les Illes Balears.

La Fundació Parcs Nacionals es compromet a mantenir assessorament tècnic i a oferir totes les facilitats perquè els investigadors i projectistes puguin realitzar les seves labors a la finca de labors de Raixa.

Tant el grup d’investigació de la Universitat de les Illes Balears com la Fundació Parcs Nacionals realitzaran les seves respectives tasques i activitats en l’esmentat projecte d’acord amb les especificacions cientificotècniques, econòmiques i de personal detallades a la sol·licitud del projecte que s’adjunta com a annex a aquest conveni.

SETENA. CONFIDENCIALITAT

Les parts es comprometen a no difondre, sota cap concepte, cap informació sobre aspectes científics, tècnics, econòmics o d’organització interna referida a l’altra part a la qual hagi pogut tenir excés a causa de l’execució d’aquest conveni, llevat que aquesta informació sigui de domini públic o que sigui requerit per llei de revelar-la.

Les disposicions relatives a la confidencialitat dels resultats subsistiran durant un període de tres anys des de la finalització o rescissió del present conveni.

VUITENA. DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat intel·lectual dels resultats que puguin produir-se en la realització del projecte correspondrà de manera exclusiva a la Fundació Parcs Nacionals, que n’indicarà l’autoria. Els autors podran difondre, de forma individual o conjunta, els resultats de la seva investigació, únicament amb finalitats científiques, didàctiques i educatives, sempre que citin la font de finançament i el conveni sota els quals s’ha obtingut.

Si la difusió de l’estudi objecte del present conveni o de qualcun dels seus aspectes parcials es realitza mitjançant qualque tipus de publicació, en aquesta s’haurà de fer menció del nom dels autors, així com de la col·laboració establerta entre les parts signants d’aquest document. Així mateix, hi haurà de figurar el logotip del Ministeri de Medi Ambient, de la Fundació Parcs Nacionals i de la Universitat de les Illes Balears.

NOVENA. MODIFICACIÓ O RESOLUCIÓ DE L’ACORD

L’extinció del conveni serà per resolució o per conclusió. Són causes de resolució:

  • L’incompliment d’alguna de les clàusules que conté.
  • La denúncia de les parts amb almenys dos mesos d’anticipació.
  • La suspensió definitiva del projecte, acordada de conformitat entre ambdues parts.
  • La decisió de qualsevol de les parts si sobrevenen causes objectives i alienes a la seva voluntat que impedeixin o dificultin de forma significativa l’execució del conveni.
  • Qualsevol altra prevista a la normativa de contractació administrativa que sigui aplicable.

Si el conveni s’exhaureix abans del termini previst per a la seva finalització, l’investigador principal entregarà un informe que inclourà tant els treballs realitzats com els resultats obtinguts fins a la data en què es doni per acabat el conveni. Així mateix, i llevat d’incompliment de l’altra part, la Fundació Parcs Nacionals es compromet a abonar les despeses que s’hagin produït fins a la data de rescissió, i la Universitat de les Illes Balears haurà de reintegrar a la Fundació Parcs Nacionals la resta de la quantitat abonada per aquesta a aquella en virtut d’aquest conveni i que no es correspongui amb les despeses esmentades. En cas d’incompliment de l’altra part, haurà de reintegrar-se a la Fundació Parcs Nacionals la totalitat de la dita quantitat.

DESENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES I JURISDICCIÓ

Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que pugui sorgir sobre el present conveni. En cas de no ser possible una solució amigable, s’estarà sotmès al que s’estableix als paràgrafs següents:

El present conveni té la consideració del que està previst a l’article 3.1.c) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i hi són aplicables, en absència de normes específiques, els principis d’aquest text legal per resoldre els dubtes o les llacunes que puguin produir-se.

L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del present conveni, i les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Palma.

 

I com a prova de conformitat amb el que precedeix, ho signen en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, al lloc i en la data que s’indiquen al principi.

Per la Fundació Parcs Nacionals,
Jadicha Candela Castillo
Directora

Per la Universitat de les Illes Balears,
Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de febrer de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX I / ANNEX II