Acta del Consell de Govern de dia 19 de desembre de 2007

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2007

A les 10 hores del dia 19 de desembre de 2007, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, la senyora Margalida Payeras Llodrà, la senyora Antònia Martín Perdiz, per motius de viatge, i la doctora Irene Nadal Gómez.

També ha excusat l'absència el doctor Pere J. Brunet Estarellas, assistent amb veu i sense vot.

Ateses les darreres eleccions a òrgans unipersonals, la Rectora dóna la benvinguda als nous membres del Consell de Govern. Així mateix agraeix la feina feta als membres que han deixat de pertànyer-hi.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 6 de novembre de 2007, amb la inclusió de l'esmena que ha fet constar de forma prèvia el doctor Maximino San Miguel Ruibal relativa al punt 4 (Renovació de la Comissió d'Investigació), on manca el doctor Climent Ramis Noguera, el qual va ser elegit membre de la Comissió d'Investigació.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica les modificacions de plantilla corresponents als departaments d'Infermeria i Fisioteràpia i Economia de l'Empresa. A continuació explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia i Física corresponents a una promoció de TU a CU.

Se sotmet a votació el conjunt de la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Creació del Servei d'Exercici Físic i Esports de la UIB

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Projecció Cultural, que explica el contingut i l'abast de la proposta d'acord normatiu de creació del Servei d'Exercici Físic i Esports de la UIB (annex 4). El vicerector informa el Consell de Govern de dues modificacions que s'hi han introduït a darrera hora per suggeriment d'un grup de professors del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, que ahir varen fer al Secretari General mitjançant un escrit. Concretament es tracta de canviar la redacció dels objectius 8 i 9, que passarien a tenir el contingut següent:

«8. Donar suport, si s'escau, a les propostes en el camp de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la comunitat universitària.
»9. Impulsar les relacions amb els organismes i entitats de caire públic i privat del camp de l'activitat física i l'esport de la nostra comunitat.»

A continuació intervé el senyor Carlos Moreno Gómez, que agraeix que s'hagin recollit els suggeriments.

Seguidament demana la paraula la doctora Joana Maria Petrus Bey, que comença per felicitar el Consell de Direcció per aquesta proposta. A continuació explica al Consell de Govern els antecedents del tema, amb la creació i desaparició posterior de l'antic Servei d'Esports i la integració de les seves funcions a la FuGUIB, així com la creació del Laboratori en Ciències de l'Activitat Física, que a la proposta d'acord normatiu no se suprimeix. A continuació demana quina serà la situació d'aquest laboratori una vegada que s'hagi aprovat l'acord normatiu, qui es farà càrrec de la gestió de les instal·lacions esportives i quina serà l'estructura del nou servei. Li contesta el vicerector de Projecció Cultural.

El senyor Carlos Moreno Gómez demana si de les paraules del vicerector de Projecció Cultural s'ha de deduir que el Laboratori en Ciències de l'Activitat Física desapareixerà. La Rectora li contesta que no desapareix el Laboratori, sinó l'àrea d'activitat física.

La doctora Joana M. Petrus Bey fa unes reflexions sobre les instal·lacions esportives i la seva gestió. Li contesta el vicerector de Projecció Cultural.

Seguidament, la doctora M. Dolors Forteza Forteza sol·licita més informació sobre el futur servei i afirma que la seva creació és precipitada. Li contesta la Rectora.

Finalment, la doctora Isabel M. Aguiló Pons intervé per deixar constància de la massificació de les instal·lacions esportives i demana un horari reservat només per als membres de la Universitat. Li contesta la Rectora.

En vista de les intervencions, la Rectora ajorna l'aprovació de la proposta per a una altra sessió del Consell de Govern.

Punt 4: Títols propis de postgrau

La Rectora dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, que explica al Consell de Govern la problemàtica derivada de la regularització dels següents títols propis de postgrau, que es varen modificar quan ja havien estat aprovats pel Consell de Govern i ara se sotmeten novament a la l'aprovació d'aquest òrgan:

¿ II Especialista Universitari en Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció. Títol de postgrau de la UIB (25 crèdits), proposat pel Departament de Física.
¿ IV Especialista Universitari en Cooperació al Desenvolupament. Títol de postgrau de la UIB (25 crèdits).

El doctor Maximino San Miguel Ruibal assenyala que a la relació de professorat extern del títol d'Especialista Universitari en Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció hi figuren persones que pertanyen a l'IMEDEA i aquest és un institut universitari de recerca de la UIB, per tant, no s'hauria de considerar professorat extern. Li contesten el vicerector d'Investigació i la directora del Centre d'Estudis de Postgrau.

A continuació intervé el doctor Rafel Crespí Cladera per demanar que es corregeixin certes errades que hi ha a la documentació del títol d'Especialista Universitari en Cooperació al Desenvolupament. Li contesta la Rectora.

Sotmeses a votació les modificacions indicades, el Consell de Govern les aprova per unanimitat, d'acord amb la documentació que s'adjunta (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica de forma detallada el contingut i l'abast de la modificació del catàleg del PAS i en destaca els aspectes més significatius (s'inclou documentació com a annex 6).

Sotmesa a votació la modificació del catàleg del PAS, el Consell de Govern l'aprova per unanimitat.

Punt 6: Aprovació, si escau, del Pressupost de 2008 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral

La Rectora destaca les prioritats en l'elaboració del Pressupost (una docència i una recerca de qualitat, que donin resposta adequada als canvis estructurals d'adaptació a l'EEES i a les demandes i necessitats de la societat de les Illes Balears, a la qual ens devem) i les línies fonamentals del Pressupost de la Universitat per a l'any 2008. A continuació dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que comença per agrair l'excel·lent tasca desenvolupada pel personal d'administració i serveis que ha intervingut en l'elaboració del pressupost i posa de manifest la dificultat tècnica que ha suposat aquesta elaboració.

El vicerector assenyala que el pressupost no conté les grans inversions en infraestructures, atès que aquestes corresponen al COFIU. Ara bé, inclou tres actuacions destacables en el capítol d'inversions pròpies: primer, les obres ja iniciades i l'equipament de l'edifici destinat a instituts d'investigació, segon, l'inici de l'adequació de les aules a l'espai europeu d'educació superior i, finalment, la reforma de l'edifici Sa Riera.

A continuació informa que el creixement global del pressupost per a l'any 2008, en relació amb el de l'any 2007, és del 7,9 per cent, i el total s'eleva a 85.831.383,55 euros. Pel que fa als ingressos, la principal partida és l'anomenada Transferència nominativa, que fa el Govern de les Illes Balears, amb un increment d'un 6,78 per cent en relació amb l'exercici anterior, la qual cosa implica una quantitat total de 55.777.000 euros. Això suposa que la transferència nominativa per estudiant és de 4.570 euros.

Pel que fa a les despeses, el capítol 1, corresponent a despeses de personal, s'incrementa un 9,47 per cent i suposa una quantitat total de 55.689.000 euros. Cal destacar que la despesa destinada al PDI, numerari i laboral, s'incrementa un 9,99 per cent, i destaca que es destinaran 687.000 euros a la reestructuració i millora de plantilla de PDI (promoció del professorat TEU doctor a TU, promoció del professorat col·laborador doctor a contractat doctor, promoció del professorat ajudant a ajudant doctor, altres promocions ¿habilitats¿ i funcionarització del PDI laboral, així com substitució de professors associats per TU).

Així mateix, el vicerector indica que la política de personal del Consell de Direcció preveu impulsar de forma decidida la funcionarització del professorat laboral i reduir les excessives ràtios actuals de professorat associat en moltes àrees. L'any 2008 començarà un nou programa de rejoveniment de la plantilla de professorat, que combinarà la jubilació anticipada voluntària del professorat sènior, la seva contractació posterior i la contractació vinculada de professorat júnior. Així mateix, s'inicia una nova línia consistent en el finançament de contractes temporals de formació postdoctoral, que permetran la incorporació de dos nous investigadors.

En relació amb el PAS funcionari i laboral, la despesa creix un 9,07 per cent. S'incrementa la dotació per a reestructuració i millora de plantilla de PAS (destinada a places dotades l'any 2007, per transformar 54 places de personal laboral temporal en places de funcionari interí, per dotar noves places durant l'any 2008 i per iniciar el procés de millora de nivells, així com per incentivar el rendiment especial).

El vicerector destaca que per primera vegada el nombre de PAS supera les 500 persones, la qual cosa implica un creixement d'un 5,6 per cent, mentre que l'increment en el nombre del PDI és més moderat, un 2,9 per cent.

Pel que fa a la despesa prevista als capítols 2, 4 6 i 7 del pressupost i la seva distribució, el vicerector destaca la que suportarà el Centre d'Estudis de Postgrau, que es veu incrementada en un 20 per cent. Es creen dues noves partides, una de destinada a complementar el suport que requereix el manteniment de les acreditacions dels programes de doctorat de qualitat i una de destinada als màsters oficials, per tal que els directors i directores d'aquests programes puguin atendre les despeses més directament relacionades amb cada titulació. Paral·lelament, l'Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE) veu augmentada la seva dotació en un 64,29 per cent.

En la línia d'impuls al procés d'adaptació a l'EEES, el Consell de Direcció considera prioritària la formació del professorat en els canvis metodològics que comporta el procés de Bolonya. Per això, s'inclou una nova partida d'ajuts a la innovació pedagògica. En aquesta línia de potenciar la formació del personal, tant PDI com PAS, el pressupost destinat a la formació s'incrementa gairebé el 60 per cent.

En el pressupost de l'any 2008 la partida de Campus Extens es divideix en dues, que es destinen a les seus universitàries i a Campus Extens pròpiament dit i s'incrementen lleugerament. Les partides destinades a Convenis i relacions internacionals i Mobilitat de l'alumnat experimenten un increment important del 7,6 per cent. El Pla d'orientació i transició a la Universitat (POTU) augmenta la seva dotació en un 22,6 per cent. El vicerector indica que en relació amb la inversió destinada a recerca, aquesta també creix gairebé un 13 per cent. Així mateix posa de manifest l'existència de noves partides d'impuls a la innovació: beques de formació per a joves emprenedors, beques de reincorporació de joves emprenedors i patents.

El vicerector indica que, en consonància amb el programa electoral de la doctora Montserrat Casas, el pressupost preveu la creació de la nova Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat, així com la dotació d'una partida titulada Mobilitat dins el campus i destinada al finançament del bus circular quan arribi el metro al campus. Afegeix que l'import total que la UIB destinarà l'any 2008 a la cooperació internacional al desenvolupament creix un 6,4 per cent. Per altra banda, el pressupost de Projecció Cultural i del Servei d'Activitats Culturals s'incrementa un 15 per cent i es potencia així la projecció i l'acció cultural de la nostra universitat.

Així mateix, fa una reflexió final i assenyala que els canvis que incorpora el pressupost per a l'any 2008 són clarament indicatius de la política universitària que els inspira.

La Rectora pren la paraula per aclarir el contingut de la nova partida dotada al capítol 2, destinada a doctorats de qualitat. A continuació s'obre un torn de paraules.

En primer lloc, intervé el doctor Javier Rey-Maquieira Palmer per recordar el mal finançament de la Universitat i assenyala que creu que es podria exigir més. Considera que per canviar l'estat actual de la qüestió ens hauríem d'explicar més bé, apel·lant al cost per estudiant i estudi per demostrar l'eficiència o ineficiència del sistema. Així mateix, posa en relleu que la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, atès el nombre d'alumnes, necessita més vicedegans i demana que es pressuposti aquest increment. Finalment fa una reflexió sobre l'aportació al Tercer Món, i suggereix que dins la partida d'ajuts al desenvolupament es podria pensar una estratègia consistent en la concessió de beques per a estudiants de països del Tercer Món perquè vinguessin a estudiar a aquesta universitat. Li contesten la Rectora i la vicerectora d'Infraestructures Universitàries.

El doctor Pere M. Deyà Serra felicita, en primer lloc, l'equip que ha elaborat el pressupost, però demana també més ambició en la confecció del pressupost. Considera que l'increment de la despesa es destina a personal, per la qual cosa no crea coses noves. En relació amb el PDI, afirma que disminueix el personal funcionari i augmenta el laboral, just al contrari del que succeeix amb el PAS. Les xifres de despesa del PDI indiquen que existeix un envelliment del personal. També demana una explicació de les beques per a joves emprenedors. Així mateix, reflexiona sobre el tractament pressupostari de Campus Extens i diu que considera que no es potencia, malgrat les afirmacions del vicerector. Considera que s'han de potenciar noves formes de generar recursos per rebre més finançament (així, per exemple, la impartició de màsters atractius o que determinats serveis generin recursos per treballs que realitzin fora de la Universitat). Li contesten la Rectora, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, el delegat de la Rectora per a la innovació i el delegat de la Rectora per a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

A continuació intervé el doctor Maximino San Miguel Ruibal per comentar com es reflecteixen en termes econòmics els ingressos per projectes de recerca que rep la Universitat i demana que se'n faci figurar el valor real. També demana informació sobre la futura contractació d'investigadors postdoctorals prevista. Li contesten la Rectora i la Gerent.

El doctor Joan Mas i Vives intervé per fer ressaltar certes idees que es reflecteixen al pressupost i que desitja que es duguin a terme, com ara la disminució del nombre de professors associats, el tema de les jubilacions anticipades i l'increment dels sous. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

Finalment, la Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral que figura adjunta al Pressupost (RLT íntegra) i al seu annex IV (les modificacions per a l'any 2008).

La Rectora sotmet a votació el Pressupost de 2008. S'aprova per unanimitat el pressupost presentat, el qual es remetrà al Consell Social de la Universitat per a l'aprovació definitiva (annex 7).

Punt 7: Ajudes per estades breus de professors convidats

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Investigació, que presenta la proposta d'ajuts per a professorat convidat per al període comprès entre l'1 de gener de 2008 i el 30 de juny de 2008 i indica que s'han presentat vint sol·licituds. Així mateix, recorda que es pot accedir a les actes de la comissió avaluadora des de la pàgina web de l'Oficina de Suport a la Recerca.

A continuació intervé la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, que demana que a la relació publicada apareguin també els departaments o instituts que han sol·licitat l'ajut. Li contesta el vicerector d'Investigació.

El Consell de Govern aprova la proposta per unanimitat (annex 8).

Punt 8: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

a) Del procés de selecció dels membres que integren les comissions d'acreditació.
b) De la sol·licitud a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació de l'edifici per a instituts de recerca, valorat en 9,5 milions d'euros, que es finançaria amb fons FEDER i que s'ubicaria al ParcBIT. Així mateix, indica que hi ha previst que es doti d'una infraestructura de computació i que pugui prestar serveis externs.

El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, informa que al mes de gener ell mateix, juntament amb el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, mantindran una reunió amb els degans i directors de centre en què els informaran del projecte de Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB.

La vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària informa dels resultats de les convocatòries dels programes d'intercanvis d'alumnes i assenyala que s'han presentat 215 sol·licituds de beques ERASMUS i 11 a través de convenis.

Finalment, el Secretari General informa el Consell de Govern dels resultats de les eleccions de representants dels alumnes al Claustre que es varen realitzar el dia 13 de desembre de 2007.

Punt 9: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents que s'indiquen a continuació (annex 9):

Categoria: CU
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
Perfil docent, com a investigador i innovador: propis de l'àrea

Categoria: CU
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Terra
Perfil docent: Física de l'atmosfera
Perfil com a investigador: Meteorologia mediterrània

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Vènies docents

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez, que correspon al Consell de Govern d'atorgar segons les previsions estatutàries.

El Consell de Govern aprova per assentiment les vènies sol·licitades (annex 10).

e) Altres

No n'hi ha.

Punt 10: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 11):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1583

AM

Fundació Museu Regional d'Artà

Genèric

1598

Universitat Nacional del Nord-oest de la Província de Buenos Aires (Argentina)

Argentina

Genèric

1603

Conselleria de Treball i Formació

Addenda

1571

CV/P

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Ampliar el conveni ref. 1275

1593

CV/P

Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Espanya

Coedició de la Biblioteca Marian Aguiló i de la Biblioteca Miquel dels Sants Oliver

1591

AM

Laboratoris BIOMED, SL

Espanya

Col·laboració

1599

CV/P

Universitats vinculades a la creació d'una xarxa d'Universitats Lectores

Espanya

Col·laboració

1606

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Col·laboració

1608

CV/P

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

Col·laboració

1586

AM

Universitat de Chiang Mai (Tailàndia)

Tailàndia

Col·laboració

1592

CV/P

Institut Balear de la Dona

Espanya

IV Congrés Iberoamericà

1602

CV/P

Consell de Mallorca i TIRME, SA

Modificació de la pròrroga

1605

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Programa d'orientació i transició a la Universitat (POTU)

1597

CV/P

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

Promoure la implantació de certificació energètica

1589

CV/P

Consell Insular de Menorca, Institut d'Estudis Baleàrics i Fundació Sa Nostra

Espanya

Renovació

1604

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Subvenció per impulsar l'adaptació de la UIB a l'espai europeu d'educació superior

1590

CV/P

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

Espanya

UOM (2007-2008)

Finalitzada l'explicació del Secretari General, el Consell de Govern aprova de manera global i per assentiment els acords marc, convenis i protocols sotmesos a la seva consideració.

Punt 11: Precs i preguntes

El doctor Pere M. Deyà Serra demana informació sobre la finalització de la cessió temporal a la Universitat de l'edifici Javier Coll, en el qual s'ubica la FUEIB. Li contesta la Rectora, que li diu que la propietària ha proposat a la Universitat d'adquirir-lo per un preu de 300 milions de pessetes. En l'actualitat s'estan fent gestions amb l'Ajuntament de Palma en relació amb la possibilitat que cedeixi a la universitat un edifici que hauria de ser restaurat prèviament per la Universitat. Sembla que es podria arribar a un acord amb l'Ajuntament. També s'ha manejat la possibilitat que la FUEIB s'ubicàs al ParcBIT, encara que aquesta és una possibilitat molt remota. Finalment, la Rectora informa dels problemes de finançament del COFIU.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2007

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. Isabel M. Aguiló Pons
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Víctor Cerdà Martín
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Andreu Crespí Plaza
 7. Joan E. de Pedro Gómez
 8. Pere M. Deyà Serra
 9. Nicolau Dols Salas
 10. Josefa Donoso Pardo
 11. Francesc Escanellas Garcias
 12. Josep Lluís Ferrer Gomila
 13. M. Dolors Forteza Corteza
 14. Raquel R. Herranz Bascones
 15. C. Nativitat Juaneda Sampol
 16. Carlos Juiz García
 17. Jordi Lalucat Jo
 18. Antoni Llull Gilet
 19. Martí X. March Cerdà
 20. Joan Mas Vives
 21. Antoni Miralles Socias
 22. Carlos Moreno Gómez
 23. Begoña Morey Aguirre
 24. Pedro A. Munar Bernat
 25. Luis Francisco Piña Saiz
 26. Maria Pilar Roca Salom
 27. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 28. Mateu Servera Barceló
 29. Patrícia Trapero Llobera
 30. M. Nélida Tur Faúndez
 31. Montserrat Casas Ametller
 32. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2007

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. M. Antònia Fornés Pallicer
 2. Jordi Llabrés Bordoy
 3. Lluís Garau Juaneda
 4. Javier Rey-Maquieira Palmer
 5. Maximino San Miguel Ruibal
 6. Albert Sesé Abad
 7. F. Javier Capó Parrilla