Acta del Consell de Govern de dia 20 d'abril de 2007

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 9 de maig de 2007

A les 10 hores del dia 9 de maig de 2007, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusa d'assistir-hi el senyor Joan Enseñat Rodríguez.

També han excusat l'assistència el doctor Hipólito Medrano Gil, el doctor Joaquín Tintoré Subirana i el doctor Pere Brunet Estarellas, assistents amb veu i sense vot.

Abans d'iniciar la sessió la Rectora agraeix la tasca realitzada als membres del Consell de Govern que han deixat de pertànyer a aquest òrgan i, en particular, a l'exrector Avel·lí Blasco.

La Rectora demana disculpes per la falta d'espai que avui es produeix, així com la que es va produir a l'acte de la seva presa de possessió el passat dia 23 d'abril, i dóna la benvinguda als nous membres que s'incorporen al Consell de Govern. En primer lloc, esmenta les persones que s'hi integren per designació de la Rectora. Indica que de les quinze persones designades, cinc ja en formaven part: doctor Josep Servera Baño, doctor Nicolau Dols Salas, senyor Joan Ernest de Pedro Gómez, doctor Mateu Servera Barceló i el president del Consell d'Estudiants, senyor Joan Enseñat Rodríguez.

A continuació dóna la benvinguda als degans i directors de departament que també s'incorporen al Consell de Govern per cobrir les vacants produïdes: el doctor Francesc Sastre Albertí (en substitució del senyor Joan Ernest de Pedro Gómez), la doctora M. Pilar Roca Salom (en substitució del senyor Josep Servera Baño) i la doctora Joana Maria Petrus Bey (en substitució del senyor Mateu Servera Barceló). Afegeix que ningú no ha pogut substituir el doctor Nicolau Dols Salas, perquè ja no quedaven representants suplents dels degans i directors de centre.

Finalment indica que, com a convidats a la sessió, hi ha presents la resta de degans i directors de departament i directors d'institut universitari de recerca que no són membres amb veu i vot del Consell de Govern.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 14 de març de 2007 i l'acta de la sessió extraordinària del dia 20 d'abril de 2007.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que agraeix a la seva antecessora en el càrrec i al PAS la feina desenvolupada. El vicerector explica les modificacions de plantilla corresponents al departaments de Psicologia, Economia de l'Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filosofia i Treball Social, Dret Privat, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Dret Públic, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Biologia i Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Se sotmet a votació la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau i de formació bàsica

Diploma universitari en Activitat Física i Hàbits Saludables. Títol de formació bàsica de la UIB (10,5 crèdits)

La Rectora dóna la paraula al doctor Pere Palou Sampol, director del diploma, que assenyala una correcció a la documentació inicialment presentada i explica el significat i abast de la correcció i passa a explicar el contingut del Diploma universitari en Activitat Física i Hàbits Saludables. Títol de formació bàsica de la UIB (10,5 crèdits) , que va quedar ajornat a la darrera sessió.

Intervé el senyor Carlos Moreno Gómez per agrair les modificacions introduïdes des de la darrera vegada que es va presentar al Consell de Govern per a la seva aprovació. La doctora Francesca Garcias Gomila assenyala que algun del cursos del diploma s'ofereixen com a crèdits de lliure configuració i demana si una persona que ha cursat la corresponent assignatura de lliure configuració podria obtenir el diploma. El doctor Lluís Mas Franch demana, en general, què es fa amb el superàvit econòmic de cursos de postgrau quan aquest existeix. El doctor Pere Palou Sampol contesta que si un alumne ha cursat l'assignatura de lliure configuració, pot obtenir el títol del diploma si supera l'avaluació global del curs. Així mateix explica el repartiment de guanys i pèrdues. També li respon la Rectora.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 4).

Punt 4: Complements retributius del professorat dels cossos docents universitaris

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica l'assignació de distints complements retributius del professorat que ha realitzat la comissió d'assessorament creada en el si de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) (annex 5):

¿ El complement retributiu A.1, d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent (renovació i nova adjudicació).

¿ El complement retributiu A.2, d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació, opcions A i B.

¿ El complement retributiu A.3, d'estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació, opcions A i B.

¿ El complement retributiu B, de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària (renovació).

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

Punt 5: Autorització del Consell de Govern per a la creació del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària

La Rectora recorda que els Estatuts limiten el nombre de vicerectors a vuit, si bé també preveuen que aquest nombre es pot superar amb l'autorització del Consell de Govern. Per tant, demana l'autorització del Consell de Govern per crear un nou vicerectorat amb la denominació de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la creació del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària (annex 6).

Punt 6: Substitució de dos membres de la Comissió de Bioètica: un professor permanent de la UIB que pertanyi a una de les àrees de coneixement jurídiques i un investigador amb experiència en recerca i disseny experimental no clínic

La Rectora assenyala que atesa la dimissió del doctor Federico F. Garau Sobrino i el senyor Joan E. de Pedro Gómez com a membres de la Comissió de Bioètica amb motiu dels seus nomenaments com a membres del Consell de Direcció, correspon de procedir a substituir-los. El Consell de Direcció proposa com a nous membres d'aquesta comissió per a les àrees vacants (àrees de coneixement jurídiques i un investigador amb experiència en recerca i disseny experimental no clínic) les persones següents:

¿ Doctor Pedro Grimalt Servera, com a professor permanent de la UIB que pertany a una de les àrees de coneixement jurídiques i que actuarà com a secretari de la Comissió.

¿ Senyora Antònia Martín Perdiz, com a investigadora amb experiència en recerca i disseny experimental no clínic.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta de nomenament d'aquests dos membres.

Punt 7: Substitució de dos membres de la Comissió Econòmica: dos professors triats per i entre els del Consell de Govern

La Rectora assenyala que atesa la nova composició del Consell de Govern, cal procedir a la substitució de dos professors membres de la Comissió Econòmica triats per i entre els del Consell de Govern, concretament el doctor Antoni Llull Gilet, nomenat vicerector de Planificació Economicoadministrativa, i la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, que ha deixat de ser membre d'aquest òrgan.

La Rectora suggereix, a proposta del Consell de Direcció, el nomenament de la doctora Isabel M. Aguiló Pons i el doctor Antoni Socias Salvà com a nous membres de la Comissió Econòmica. Així i tot, la Rectora demana si hi ha qualque membre del Consell de Govern que vulgui presentar la seva candidatura. Atès que no hi ha cap membre que presenti la seva candidatura, se sotmet a la consideració del Consell de Govern la proposta anterior.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta del Consell de Direcció i es nomenen la doctora Aguiló Pons i el doctor Socias Salvà membres del la Comissió Econòmica, en substitució dels anteriors.

Punt 8: Aprovació, si escau, del calendari dels estudis oficials de postgrau per a l'any acadèmic 2007-2008

La Rectora dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que la cedeix a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, doctora M. Nélida Tur Faúndez, que explica l'abast i el significat del contingut del calendari acadèmic d'estudis oficials de postgrau per al proper any acadèmic 2007-2008 (annex 7).

El Consell de Govern aprova per assentiment el calendari dels estudis oficials de postgrau per a l'any acadèmic 2007-2008.

La Rectora agraeix la feina feta per la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, que també ha completat la informació de la pàgina web.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que en tota la documentació s'utilitzin les expressions neutres «títol de doctorat» o bé «títol de doctor/a». La Rectora li respon que es corregirà.

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa dels temes següents:

a) De la dissolució del Consell de Coordinació Universitària, arran de la nova redacció de la LOU.

b) Del document, que acaba de rebre, titulat «Informe sobre el documento de ¿"Directrices para la elaboración de títulos universitarios de Grado y Máster"».

c) De l'existència d'un informe sobre el finançament de les universitats, que es troba a l'adreça següent: www.fiscalización.es .

d) De la darrera reunió d'Universia, que va tenir lloc la setmana passada.

e) De l'entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aplicable al personal de la Universitat. Afegeix que en relació amb la jubilació, aquesta norma pot plantejar dubtes sobre la interpretació de l'edat de jubilació dels funcionaris dels cossos docents universitaris. També indica que ha encarregat a la Secretaria General i als serveis jurídics de la Universitat que estudiïn el tema.

A continuació dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que dóna compte dels nomenaments de la senyora M. Jesús Mairata Creus com a directora de l'Oficina de Planificació i Prospectiva i del doctor Lluís Ballester Brage com a director de l'ICE, aquest de forma provisional, pendent que es convoqui el procés electoral corresponent, atès que el doctor Joan J. Muntaner Guasp ha demanat ser rellevat en el càrrec.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, que explica la nova convocatòria de títols propis de postgrau, així com la nova convocatòria per obtenir la concessió de la Menció de Qualitat a programes de doctorat, que, a partir d'ara, tindran una validesa de quatre anys. La Rectora completa la informació sobre els canvis que s'han introduït a la nova convocatòria de cursos de postgrau.

A continuació el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea informa de la intenció de donar incentius als directors dels títols oficials de postgrau. Transitòriament i per aquest any acadèmic es posarà a disposició del director una analítica per cobrir determinades despeses derivades de la impartició del títol. Així i tot es pensa en una solució més definitiva, com és l'assignació d'un complement específic o bé una exempció docent. A continuació informa del nomenament del doctor Santos Urbina Ramírez com a director de Campus Extens, així com de la continuació del doctor Juan José Montaño Moreno com a director de l'Oficina de Convergència i Harmonització Europea. També informa que es continuarà amb les experiències pilot d'implantació de crèdits ECTS en els mateixos estudis fins ara experimentats (estudis de Psicologia, Matemàtiques, Química, Història de l'Art, i Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria). Finalment, assabenta el Consell de Govern que està estudiant el repartiment del pressupost de les accions tutorials.

La Rectora informa que el Ministeri d'Educació i Ciència no pensa fer una nova convocatòria per a projectes pilot de crèdits ECTS. La Conselleria d'Educació i Cultura tampoc no ha manifestat la seva intenció de convocar ajuts per a aquest fi. Per això, informa que els projectes actuals es mantindran amb fons propis de la UIB, encara que no se'n convocaran de nous.

El doctor Mateu Servera Barceló demana aclariments. Li respon la Rectora.

El vicerector d'Investigació informa dels nomenaments de la doctora Gemma Isabel Turmes Palomino com a directora de l'Oficina de Suport a la Recerca i del doctor Mateu Servera Barceló com a director de Promoció de la Recerca, així com del nou delegat de la Rectora per a la innovació, doctor Víctor Cerdà Martín, de manera que es pretén reforçar l'estructura en matèria d'investigació. També informa dels pròxims objectius i concreta que, juntament amb el director de Promoció de la Recerca, elaborarà un nou pla de recerca per tal de promocionar-la a la UIB tenint en compte les especificitats. Finalment informa que acaba de rebre un projecte de convocatòria de la Conselleria d'Educació i Cultura per a quinze beques predoctorals, que es publicarà aviat al BOIB.

El vicerector de Projecció Cultural informa el Consell de Govern del nomenament del doctor Antoni Bernat Vistarini com a director d'Edicions UIB i del pla de dinamització de les publicacions.

El vicerector d'Estudiants i Campus informa del nomenament del doctor Joan Stela Fiol com a director del Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat. Igualment informa del nomenament dels membres de la Universitat a la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés a la Universitat: la presidirà el vicerector d'Estudiants i Campus per delegació de la Rectora i en seran vocals el doctor Joan Stela Fiol, per delegació del vicerector d'Estudiants i Campus, el doctor Carlos Juiz García i el doctor Joan Frau Munar.

El delegat de la Rectora per a la innovació informa sobre la renovació dels membres del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), al qual s'integren com a membres nats la Rectora i el vicerector d'Investigació, així com de la possibilitat d'ampliar el nombre de patrons cooptats. Finalment, informa de la pròxima constitució del Comitè Executiu de la Fundació.

La Rectora informa que al proper Consell de Govern de dia 13 de juny s'introduirà a l'ordre del dia un punt referent al nomenament dels nous patrons de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. Així mateix demana que es facin arribar propostes per impulsar el paper de la Fundació per incloure a la propera sessió.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica les propostes de les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat i de professorat dels cossos docents que s'indiquen a continuació (annex 8):

Professorat contractat

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Mercantil
Perfil docent: experiència docent en l'àrea de Dret Mercantil
Perfil en investigació: es valorarà la participació en projectes d'investigació i les publicacions relacionades amb les noves tecnologies i el comerç electrònic

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics
Perfil: Psicologia clínica

Professorat dels cossos docents universitaris

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil: Literatura catalana del segle XX

Categoria: titular d'universitat
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil: Fonologia catalana

Pel que fa a la composició de la comissió corresponent a aquesta plaça, el vicerector demana autorització al Consell de Govern perquè el Departament corregeixi la circumstància que hi figuren tres catedràtics d'universitat i dos professors titulars d'universitat, quan ha de ser a l'inrevés, d'acord amb la legislació vigent. De la qual cosa es donarà compte a la propera sessió.

Categoria: titular d'universitat
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Civil
Perfil: el propi de l'àrea

Categoria: titular d'universitat
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Civil
Perfil: el propi de l'àrea

Categoria: titular d'universitat
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Analítica
Perfil:
Activitat docent: Química analítica
Activitat en investigació: Química analítica

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil: Tecnologia educativa

El doctor Rafel Crespí Cladera demana que, per raons d'objectivitat, a la proposta de tribunals que remeten els departaments no es faci referència a la persona que vol promocionar-se.

La doctora Catalina Cantarellas Camps, directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, demana aclariments sobre la modificació de plantilla del seu departament. També demana informació al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea sobre el reconeixement als directors dels màsters oficials. El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica li contesta que l'aprovació de les propostes de places del seu departament s'ha ajornat per al proper Consell de Govern. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea aclareix a la doctora Cantarellas el tema dels incentius als directors dels títols oficials. La Rectora, per part seva, li amplia la informació.

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions presentades.

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Rectora dóna la paraula al Secretari General, que explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 9):

Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte

1497

AM

Facultat de Ciències Exactes i Naturals de la Universitat de Buenos Aires

Argentina

Genèric

1508

AM

Col·legi Oficial d'Economistes

 

Genèric

1510

AM

Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa)

 

Genèric

1495

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

 

Activitats diverses 2007

1507

CV/P

Conselleria d'Immigració i Cooperació

 

Ajuts per a estades formatives i de recerca a la UIB

1501

CV/P

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

 

Ampliar el conveni ref. 1275

1502

CV/P

Consell de Menorca

 

Ampliar la Seu de Menorca

1512

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports

 

Assignatura (Anàlisi Econòmica del Turisme Esportiu)

1511

AM

Fundació Bancaixa

 

Beques internacionals Bancaixa i Universitat d'Estiu UIB

1498

AM

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

 

Cessió (fons documental de l'arxiu corporatiu)

1499

AM

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

 

Donació (fons bibliogràfic especialitzat)

1488

AM

Josep M. Magrinyà Brull i Francesca Bosch Capó

 

Donació (fons bibliogràfic)

1481

CV/P

Conselleria de Medi Ambient

 

Estudi (Canvi climàtic a les Illes Balears)

1516

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Finançament dels complements retributius transitoris per al professorat laboral

1479

AM

Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears

 

Genèric (medi ambient)

1486

CV/P

Consell de Mallorca i TIRME, SA

 

Gestió de residus sòlids

1487

CV/P

Consell de Mallorca i TIRME, SA

 

Gestió de residus sòlids

1489

CV/P

Consorci Centre Balears Europa (Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació)

 

Màster (Economia del Turisme i del Medi Ambient)

1514

CV/P

Institut Balear de la Dona

 

Postgrau (Agent d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes)

1506

CV/P

Confederació d'Associacions Empresarials de Balears

 

Pràctiques SPEC 2007-2008 i PEC 2007-2008 (ERASMUS i Leonardo da Vinci)

1505

CV/P

Consell de Menorca

 

Projecte (Conservació i gestió de bases temporals mediterrànies a Menorca, LIFE BASSES)

1503

CV/P

Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports

 

Projecte (mapes d'ocupació del sòl)

En relació amb el conveni amb el Consorci Centre Balears Europa (Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació) (ref. 1489), el Secretari General fa una observació relativa a la modificació que cal fer a la clàusula tercera, sobre el seguiment de la col·laboració objecte del conveni, i substituir la «vicerectora de Postgrau, o la persona que delegui», per «la directora del Centre d'Estudis de Postgrau», atesa la modificació de competències dels membres del Consell de Direcció.

En relació amb l'acord marc amb la Facultat de Ciències Exactes i Naturals de la Universitat de Buenos Aires (Argentina) (1497), intervé el doctor Lluís Mas Franch per fer una observació sobre la denominació de l'altra part signatària de l'acord, per la qual cosa caldria completar el nom de la facultat que figura a l'encapçalament i hauria de dir: «Facultat de Ciències Exactes i Naturals de la Universitat de Buenos Aires».

El doctor Lluís Mas Franch també intervé en relació amb el conveni amb el Consorci de Biblioteques (ref. 1501), que fa una observació sobre el terme «revistes» quan hauria de dir «editorials».

El doctor Javier Rey-Maquieira Palmer intervé per demanar per què no s'ha signat el conveni amb la Conselleria de Presidència i Esports (ref. 1512). La Rectora indica que es firmarà aviat.

En relació amb el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura (ref. 1516) per al finançament dels complements retributius transitoris per al professorat laboral, la Rectora completa la informació i fa una sèrie de reflexions.

El doctor Pere M. Deyà Serra intervé en relació amb el conveni amb el Consell de Mallorca i TIRME, SA (ref. 1486), per demanar sobre el termini de la pròrroga del conveni i aclariments sobre l'acord vuitè, relatiu a les auditories. La Rectora assenyala que a la propera sessió s'oferirà la informació pertinent. El delegat de la Rectora per a la innovació completa la informació.

La doctora Joana M. Petrus Bey demana sobre la possibilitat que quan els convenis afectin un departament determinat, aquest en pugui estar assabentat. Li respon la Rectora que tal vegada es podria enviar un e-mail al director del departament implicat i informar-lo de l'inici de la tramitació.

El Consell de Govern ratifica, per assentiment, un per un, els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 12: Precs i preguntes

El doctor Gabriel Oliver Codina assenyala que s'han aprovat tres convenis de cessió de fons bibliogràfic a la UIB i recorda les condicions d'emmagatzematge dels llibres que es troben al soterrani de l'edifici Anselm Turmeda. La vicerectora d'Infraestructures Universitàries li explica que s'està estudiant el tema juntament amb el director del Servei de Biblioteca i Documentació. El vicerector de Projecció Cultural explica que els fons procedents de cessions s'ubiquen amb totes les condicions a l'antic menjador de Son Lledó.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 9 DE MAIG DE 2007

Relació d'assistents:

 1. Isabel M. Aguiló Pons
 2. M. Isabel Baltasar Quesada
 3. Andreu Alcover Ordinas
 4. Catalina Cantarellas Camps
 5. Víctor Cerdà Martín
 6. Rafael Crespí Cladera
 7. Andreu Crespí Plaza
 8. Joan E. de Pedro Gómez
 9. Pere M. Deyà Serra
 10. Nicolau Dols Salas
 11. Josefa Donoso Pardo
 12. Francesc Escanellas Garcias
 13. Josep Lluís Ferrer Gomila
 14. M. Dolors Forteza Forteza
 15. Celso García García
 16. Francesca Garcias Gomila
 17. Raquel Herranz Bascones
 18. C. Nativitat Juaneda Sampol
 19. Carlos Juiz García
 20. Jordi Lalucat Jo
 21. Antoni Llull Gilet
 22. Martí X. March Cerdà
 23. Antònia Martín Perdiz
 24. Joan Mas Vives
 25. Lluís Mas Franch
 26. Antoni Miralles Socias
 27. Carlos Moreno Gómez
 28. Pedro A. Munar Bernat
 29. Irene Nadal Gómez
 30. Gabriel Oliver Codina
 31. Margalida Payeras Llodrà
 32. Joana M. Petrus Bey
 33. Luis Francisco Piña Saiz
 34. M. Pilar Roca Salom
 35. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
 36. Josep Servera Baño
 37. Mateu Servera Barceló
 38. Antoni Socias Salvà
 39. Patrícia Trapero Llobera
 40. Maria Tugores Ques
 41. M. Nélida Tur Faúndez
 42. Montserrat Casas Ametller
 43. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 9 DE MAIG DE 2007

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

1. Magdalena Catrain González (amb veu i sense vot)
2. Arnau Mir Torres (amb veu i sense vot)
3. Javier Rey-Maquieira Palmer (amb veu i sense vot)
4. Andreu Sansó Rosselló (amb veu i sense vot)