Acta del Consell de Govern de dia 30 d'octubre de 2008

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2008

A les 9.40 hores del dia 13 de novembre de 2008, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S'excusen d'assistir-hi la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, la doctora Patrícia Trapero Llobera, el doctor Carlos Juiz García, el doctor Albert Sesé Abad i la senyora Joana Maria Alorda Fiol.

També s'excusa d'assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal i la doctora Beatriz Morales Nin, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2008, sens perjudici de constatar que a l'acta del dia 24 de juliol de 2008 s'han de corregir dos errors materials al punt 10; el primer consisteix a modificar la denominació d'un títol propi de postgrau: on diu: «Títol de Màster en la Pràctica de l'Odontologia General», ha de dir: «Títol de Màster en la Pràctica de l'Odontologia Integral (Pràctica clínica, gestió i recerca)», i el segon error afecta el nombre de crèdits del títol següent: «Títol d'Expert Universitari en Responsabilitat Social Corporativa (12,6 crèdits)» i ha de dir: «Títol d'Expert Universitari en Responsabilitat Social Corporativa (13,2 crèdits)». Per altra banda, l'acta de la sessió extraordinària del dia 30 d'octubre de 2008 també s'aprova per unanimitat i s'hi ha de fer constar que el Màster en Educació Inclusiva també implica l'aprovació del doctorat corresponent.

Punt 2: Aprovació, si escau, dels plans d'estudis de grau (art. 7 de l'Acord normatiu 8343/2008, de 26 de febrer)

La Rectora dóna la paraula al vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, que agraeix, en primer lloc, la feina feta a les persones implicades en l'elaboració dels plans d'estudis. Assenyala que avui es presenten vint-i-sis plans d'estudis de grau (vint-i-dos corresponen a la UIB i quatre al centre adscrit CESAG). Recorda que a la darrera sessió es varen aprovar els títols de grau de Física i Psicologia i que restaran pendents els corresponents als estudis d'Enginyeria (que encara es troben pendents de les competències professionals), el de Bioquímica i els de Turisme corresponents a l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno i l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa.

A continuació, indica que després de l'aprovació s'haurà de procedir a llur verificació mitjançant el programa VERIFICA. Seguidament recorda el procediment d'elaboració realitzat fins a arribar al dia d'avui.

A continuació es tracten cadascuna de les propostes dels títols de grau (annex 3):

Arts i Humanitats :

 1. Títol de grau d'Història

  Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

 2. Títol de grau d'Història de l'Art

  El doctor Bernat Sureda Garcia no entén l'exclusió com a assignatura obligatòria d'Història de la Música. Li contesta la directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, doctora M. Josep Mulet Gutiérrez, que assenyala que aquesta es preveu com a assignatura optativa d'acord amb les directrius discutides a les sessions d'elaboració del llibre blanc de la titulació.

  Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova amb dues abstencions.

 3. Títol de grau d'Estudis Anglesos
 4. Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

 5. Títol de grau de Llengua i Literatura Espanyoles
 6. Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

 7. Títol de grau de Llengua i Literatura Catalanes
 8. Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

 9. Títol de grau de Filosofia

  Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

  Ciències :

 10. Títol de grau de Biologia

  Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

 11. Títol de grau de Química

  La doctora M. Pilar Roca Salom intervé per manifestar que considera que en l'elaboració d'aquest títol no s'ha consultat prou el Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Li contesta la doctora Josefa Donoso Pardo, directora del Departament de Química, que assenyala que s'ha elaborat de conformitat amb el procediment establert.

  Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova favorablement, amb una abstenció.

  Ciències de la Salut :

 12. Títol de grau d'Infermeria

  Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

 13. Títol de grau de Fisioteràpia

  Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

  Ciències Socials i Jurídiques :

 14. Títol de grau d'Educació social

  Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

 15. Títol de grau de Pedagogia

  El doctor Bernat Sureda Garcia intervé per informar que manté les al·legacions fetes en el seu moment a la proposta que ara se sotmet a la consideració del Consell de Govern. A continuació es vota la proposta, que s'aprova amb dues abstencions.

 16. Títol de grau d'Educació Infantil

  Atès que no s'hi fan observacions, la proposta se sotmet a votació, i s'aprova per unanimitat.

 17. Títol de grau d'Educació Primària

  Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

 18. Títol de grau de Treball Social

  Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

 19. Títol de grau d'Economia

  Intervé el doctor Arnau Mir Torres per assenyalar que el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica ja va posar de manifest la manca d'assignatures d'informàtica en les propostes de títols de grau d'Economia i d'Administració d'Empreses, per la qual cosa anuncia que el seu vot serà negatiu.

  Li contesten la doctora Maria Tugores Ques i el doctor Rafel Crespí Cladera.

  La Rectora convida a la sala de reunions els directors de les CED dels estudis de grau d'Economia i d'Administració d'Empreses, doctors Antoni Riera Font i M. Magdalena Massot Perelló, que intervenen en relació amb les observacions del doctor Mir Torres.

  El doctor Rafel Crespí Cladera fa unes consideracions sobre la introducció d'assignatures d'anglès en els títols de grau. Li contesten la Rectora i la directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, doctora M. Antònia Fornés Pallicer. Seguidament intervé el doctor Gabriel Oliver Codina per donar suport a les reflexions fetes pel doctor Crespí Cladera.

  Finalment, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova amb un vot en contra.

 20. Títol de grau d'Administració d'Empreses

  Atès que les observacions a aquesta proposta s'han tractat juntament amb la proposta de pla d'estudis de grau d'Economia, se sotmet a votació, que s'aprova amb un vot en contra i una abstenció.

 21. Títol de grau de Turisme

  Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

 22. Títol de grau de Dret

  Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

 23. Títol de grau de Geografia
 24. Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

  Enginyeria i Arquitectura :

  La Rectora manifesta que en aquesta branca del coneixement hi manquen les propostes dels plans d'estudis que encara no tenen determinades llurs competències professionals.

 25. Títol de grau d'Enginyeria d'Edificació
 26. Intervé el doctor Rafel Crespí Cladera per defensar l'al·legació feta en el seu moment a la CED en relació amb l'assignatura Economia de l'Empresa. Li contesta el president de la CED del títol de grau d'Enginyeria d'Edificació, doctor Gabriel Oliver Codina.

  Tot seguit s'obre un debat en què intervenen la doctora Maria Tugores Ques, el doctor Rafel Crespí Cladera i el doctor Gabriel Oliver Codina, després del qual s'arriba a l'acord de proposar que l'assignatura Economia de l'Empresa es denomini Economia i Empresa.

  A continuació se sotmet a votació la proposta del títol de grau amb la dita modificació, que s'aprova amb dues abstencions.

 27. Títol de grau de Matemàtiques

  Atès que no s'hi fan observacions, se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

  CESAG :

 28. Títol de grau d'Educació Infantil
 29. Títol de grau d'Educació Primària

  La doctora M. Dolors Forteza Forteza explica les raons per les quals votarà en contra de les propostes del títol de grau que es presenten.

  La doctora Joana M. Petrus Bey explica també el seu vot en contra de les propostes. Li contesten la Rectora i el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

  A continuació s'obre un debat en què intervenen la doctora M. Dolors Forteza Forteza, la doctora M. Teresa Adame Obrador, el doctor Bernat Sureda Garcia, el doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Antoni Miralles Socias, el doctor Joan March Noguera, el doctor Climent Ramis Noguera, la Rectora i el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària.

  Seguidament, la Rectora dóna la paraula a la directora adjunta del CESAG, la senyora Carmen Teresa Vilar García-Talavera, que informa del contingut i del procés seguit per a l'elaboració de les propostes de grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària.

  Finalment, es passa a votar la proposta del títol de grau d'Educació Primària, que s'aprova amb cinc vots en contra i sis abstencions.

  Un cop comprovat que la proposta de títol de grau d'Educació Infantil que es troba a disposició dels membres del Consell de Govern es correspon amb la versió definitiva elaborada pel CESAG, es vota la proposta, que s'aprova amb cinc vots en contra i cinc abstencions.

 30. Títol de grau de Comunicació Audiovisual
 31. La doctora M. Josep Mulet Gutiérrez demana si s'han acceptat les al·legacions fetes pel Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, en el sentit de vincular determinades assignatures a àrees de coneixement. Li contesta la directora adjunta del CESAG.

  Se sotmet a votació la proposta del títol de grau, que s'aprova amb quatre abstencions.

 32. Títol de grau de Periodisme

Atès que no es plantegen observacions, se sotmet a votació la proposta de títol de grau, que s'aprova amb quatre abstencions.

El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, informa dels tràmits que es faran a partir d'ara amb les propostes de títol de grau aprovades.

Finalment, la Rectora deixa constància del seu agraïment per la feina feta a tots els membres que han treballat en l'elaboració de les propostes de títols de grau.

Punt 3: Aprovació, si escau, de les propostes de màster i doctorat (art. 22 de l'Acord normatiu 8506/2008, de 25 d'abril)

La Rectora dóna la paraula a la directora del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP), que informa del contingut dels plans d'estudis de màster i doctorat que es presenten (annex 4):

¿ Màster en Anàlisi, Planificació i Gestió d'Àrees Litorals i programa de doctorat en Geografia, dirigit per la doctora Joana M. Petrus Bey.

La directora del CEP informa que s'ha constatat una errada en el títol, en el sentit que ha de dir: «Màster en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals».

A continuació intervé el doctor Climent Ramis Noguera per demanar aclariments sobre la part formativa del programa de doctorat i de la manca de menció dels organismes públics d'investigació que hi intervenen. Li contesten la directora del CEP i la doctora Joana M. Petrus Bey.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

La doctora Petrus Bey agraeix la feina feta a tots els que han participat en l'elaboració d'aquest màster i programa de doctorat.

¿ Màster en Gestió de Recursos Humans, Formació i Direcció d'Equips de Treball, dirigit per la doctora M. Esther Garcia Buades i el doctor Miquel F. Oliver Trobat.

La directora del CEP informa que, d'acord amb l'informe aprovat pel Consell de Direcció, es proposa canviar el títol pel de «Màster en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica».

El doctor Rafel Crespí Cladera intervé per manifestar que, atesa la modificació del títol, el seu vot serà favorable.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova per unanimitat.

¿ Màster en Gestió Cultural, dirigit pel doctor Jaume Sureda Negre a la UIB.

La Rectora recorda que aquest màster es va ajornar a la passada sessió del Consell de Govern, atès que no hi va poder ser present el director per contestar algunes observacions fetes. Igualment informa que es va realitzar una reunió entre ella mateixa, la directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i el responsable del màster a la UIB.

Tot seguit intervé la doctora M. Josep Mulet Gutiérrez per explicar les seves objeccions a l'aprovació del màster.

Atès que el director, doctor Jaume Sureda Negre, no ha pogut assistir al Consell de Govern, intervé el director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, doctor Eduard Rigo Carratalà, que contesta a les observacions fetes per la doctora Mulet Gutiérrez.

La Rectora informa que va parlar amb el Rector en funcions de la Universitat Oberta de Catalunya, responsable del màster, i li va manifestar que a la nostra universitat només es reconeixeran com a crèdits de formació en investigació els que hagin estat impartits per doctors. La Rectora afegeix que el Rector de la UOC li va manifestar que la seva posició era la mateixa.

A continuació s'obre un debat en què intervenen la doctora Mulet Gutiérrez, el doctor Crespí Cladera, el doctor Rigo Carratalà i el doctor Ramis Noguera.

Se sotmet a votació la proposta, que s'aprova amb un vot en contra.

Punt 4: Substitució d'un membre de la Comissió d'Investigació

La Rectora explica la necessitat de substituir la doctora Joana Fornés Vives com a membre de la Comissió d'Investigació després de la seva dimissió per motius personals. Proposa el doctor Antoni Gomila Benejam per cobrir la vacant, atès que pertany a la mateixa branca del coneixement que la doctora Fornés.

La Rectora demana si algú vol proposar un altre candidat. Atès que no es presenten altres candidatures, es passa a la votació, després de la qual resulta elegit, per unanimitat, el doctor Antoni Gomila Benejam com a membre de la Comissió d'Investigació. La Rectora demana que figuri en acta l'agraïment a la doctora Fornés Vives per la feina feta mentre ha estat membre de la Comissió.

Punt 5: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Sotmesa a votació la proposta, s'aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 6: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa els membres del Consell de Govern dels temes següents:

a) Dels acords més rellevants adoptats pel Consell de Direcció a les sessions que han tingut lloc entre els dies 30 de setembre i 4 de novembre de 2008 (annex 6).

b) De la tasca a realitzar per a la implantació dels nous plans d'estudis i del nomenament del doctor Juan José Montaño Moreno com a vicerector associat d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.

c) De la dimissió per motius personals de la directora de CEP, doctora M. Nélida Tur Faúndez, a qui agraeix la feina feta i que, tenint en compte les circumstàncies personals, avui hagi assistit a aquesta sessió del Consell de Govern per intervenir en l'àmbit de les seves competències. També informa que el substitut de la doctora Tur Faúndez serà el doctor Maurici Mus Amézquita, actual subdirector del CEP.

d) De la situació actual respecte a la creació de la Facultat de Medicina a la UIB. Assenyala que el dia 30 de juliol de 2008 li varen lliurar un informe sobre la creació de la facultat esmentada i, posteriorment, va demanar un informe complementari de la Comissió Econòmica de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Així mateix, informa d'una reunió que va tenir lloc entre el president del Govern de les Illes Balears, els titulars de les conselleries implicades, el president del Consell Social i ella mateixa. Finalment, assenyala que el proppassat dia 7 de novembre es va rebre trasllat de l'acord del Parlament de les Illes Balears tramès per les conselleries de Salut i Consum i d'Educació i Cultura del Govern, amb el qual se sol·licita que la UIB iniciï les actuacions per implantar els estudis de grau de Medicina, amb la col·laboració de les conselleries esmentades. La Rectora indica que es constituirà una comissió perquè realitzi l'anàlisi corresponent. Finalment també indica que en mantindrà informat el Consell de Govern.

En relació amb la darrera informació, s'obre un debat en què intervenen el doctor Climent Ramis Noguera, el doctor Pere M. Deyà Serra i el doctor Joan March Noguera.

Punt 7: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2008-2009, com s'indica a continuació (annex 7):

¿ Senyor David Reynolds, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, per a l'any acadèmic 2008-2009.

¿ Senyor Ángel Vázquez Alonso, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, per a l'any acadèmic 2008-2009.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Vènies docents

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica presenta la sol·licitud de vènies docents per a diferents professors de l'Escola Universitària de Relacions Laborals, que correspon al Consell de Govern d'atorgar segons les previsions estatutàries.

El Consell de Govern aprova per assentiment les vènies sol·licitades (annex 8).

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 8: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 9):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1500

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Impulsar el IUNICS

1595

CV/P

Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)

Espanya

Programa de reconeixement de sistemes de garantia interna

1715

AM

Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears

Genèric

1738

CT

Narcea, SA, de Ediciones

Publicació Diseño e Implantación de títulos de grado en el EEES

1740

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

Pràctiques d'Estudis Oficials de Postgrau (màsters i doctorat)

1745

AM

Universitat Ricardo Palma

Perú

Genèric

1747

CV/P

Sampol Ingeniería y Obras, SA

Creació de la Càtedra Sampol de Domòtica i Eficiència Energètica

1748

CV/P

Associació de Premsa Forana de Mallorca

Creació d'una col·lecció digital de publicacions de premsa forana

1749

CV/P

Consell Insular de Menorca, Institut d'Estudis Baleàrics i Fundació Sa Nostra

Manteniment de la Càtedra Joan Ramis i Ramis

1750

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

Anuari teatral de les Illes Balears (Càtedra Joan Ramis i Ramis)

1753

CV/P

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

Programes d'ajut als estudiants no comunitaris de postgrau

1754

AM

Abadia de Montserrat

Genèric

1755

CV/P

Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica (Fundació IBIT)

Projecte (sistema d'interacció natural avançat Sina II del pla Avanza)

1756

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Càtedra Ramon Llull (Formació de personal investigador en temes lul·lians)

1757

CV/P

Ministeri de Defensa

Organitzar una activitat sobre seguretat i defensa

1758

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Màster en Imatges de Síntesi i Animació per Ordinador (MAISCA)

1759

CV/P

Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Realització de workshops entre IFISC i MPIPKS

1760

CV/P

Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

Programes de col·laboració

1761

CV/P

Universitat de València

Col·laboració per a la publicació del llibre Cartografia històrica dels Països Catalans

1763

CV/P

Institut de Majors i Serveis Socials

UOM (intercanvi d'experiències i línies de treball)

1764

CV/P

Conselleria de Medi Ambient

Inventari i cartografia dels hàbitats (Directiva 92/43/CEE)

1765

CV/P

Universitat Russa de l'Amistat dels Pobles, Moscou

Federació Russa

Col·laboració

1767

Adden-da

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Protocol de col·laboració

1768

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

Col·laboració en matèria de formació, investigació i innovació educativa

1769

AM

Escola Internacional de Protocol

Genèric

1770

CV/P

Institut d'Estadística de les Illes Balears

Pràctiques (estudiants universitaris o titulats universitaris dintre del programa TUO)

1771

CV/P

Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer

Col·laboració en matèria d'ajudes contracte per a investigadors en oncologia

1772

CV/P

IES Joan Alcover de Palma

Aportar instal·lacions i equipament

1773

Adden-da

Conselleria d'Educació i Cultura

REDINED 2007-2008

1776

CV/P

Ministeri de Ciencia i Innovació

Cofinançament d'inversions en infraestructura científica (2000-2006)

1784

CV/P

Agrupació de Cadenes Hoteleres

Ajuts de matrícula per als estudiants amb més bon expedient acadèmic

A continuació el Secretari General informa que es retira el conveni d'associació que regeix la supervisió i concessió conjuntes d'un títol de doctorat entre la Universitat Lliure de Brussel·les i la Universitat de les Illes Balears, tramitat pel CEP, atès que s'ha presentat una proposta de modificació substancial del text una vegada aprovat pel Consell de Direcció i enviada l'ordre del dia als membres del Consell de Govern.

Sotmesos a votació de forma global tots el convenis, s'aproven per assentiment.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana informació sobre el conveni model de pràctiques d'estudis oficials de postgrau (màsters i doctorat), que s'ha aprovat.

Punt 9: Precs i preguntes

No n'hi ha.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2008

Relació d'assistents:

 1. M. Teresa Adame Obrador
 2. M. Isabel Aguiló Pons
 3. M. Isabel Baltasar Quesada
 4. Víctor Cerdà Martín
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Pere M. Deyà Serra
 7. Nicolau Dols Salas
 8. Francesc Escanellas Garcias
 9. Josep Lluís Ferrer Gomila
 10. Joan Josep Fornós Astó
 11. M. Dolors Forteza Forteza
 12. Josep Antoni Frau Coll
 13. Lluís Garau Juaneda
 14. Cels Garcia Garcia
 15. Raquel Herranz Bascones
 16. C. Nativitat Juaneda Sampol
 17. Antoni Llull Gilet
 18. Joan March Noguera
 19. Martí Xavier March Cerdà
 20. Arnau Mir Torres
 21. Antoni Miralles Socias
 22. Rosa Miró Bonet
 23. Begoña Morey Aguirre
 24. M. Josep Mulet Gutiérrez
 25. Gabriel Oliver Codina
 26. Margalida Payeras Llodrà
 27. Joana Maria Petrus Bey
 28. Luis Francisco Piña Saiz
 29. Climent Ramis Noguera
 30. M. Pilar Roca Salom
 31. Mateu Servera Mulet
 32. Bernat Sureda Garcia
 33. Maria Tugores Ques
 34. M. Nélida Tur Faúndez
 35. M. Carme Vila Ribas
 36. Montserrat Casas Ametller
 37. Federico F. Garau Sobrino

CONSELL DE GOVERN ORDINARI DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2008

Relació d'assistents amb veu i sense vot:

 1. Pere J. Brunet Estarellas
 2. Santiago Cavanillas Múgica
 3. Josefa Donoso Pardo
 4. M. Antònia Fornés Pallicer
 5. Aleix Calveras Maristany
 6. Eduard Rigo Carratalà
 7. Marco Antonio Robledo Camacho
 8. Francesc Torres Marí