Acta

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2016

A les 11 hores del dia 20 de setembre de 2016, a la sala de reunions de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el doctor Antoni Aguiló Pons, el doctor Pere M. Deyà Serra, el doctor Josep L. Oliver Torelló i la senyora Eva Cerdeiriña Outeiral.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Hipólito Medrano Gil, el doctor Maximino San Miguel Ruibal, el doctor Jorge Miguel Terrados Muñoz, el doctor Josep L. Ballester Mortes i la doctora Francina M. Orfila Sintes, assistents amb veu i sense vot.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2016.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l'Empresa, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Geografia, Física, Infermeria i Fisioteràpia i Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. Així mateix, la vicerectora fa referència a les propostes de modificació de plantilla dutes en mà al Consell de Govern i constata una correcció que afecta el Departament de Física relativa a l’addició de la plaça FSI, corresponent a l’àrea de coneixement de Construccions Arquitectòniques (annex 3).

A continuació explica la modificació de plantilla de Campus Extens, que afecta el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (annex 4).

El Rector sotmet a votació les propostes, amb les correccions indicades, que s'aproven per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aproven els procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula a la Gerent, que explica l’abast i el significat de la proposta presentada, així com la motivació, que és l’adaptació de la normativa vigent de l’any 2008. Així mateix, fa referència a distintes normatives que hi poden incidir.

A continuació, fa esment de l’àmbit subjectiu de la normativa (article 1) i de forma breu exposa els tres procediments que s’hi estableixen:

 1. Procediment ordinari, borses principals: com a resultat de l’acabament d’un procés selectiu. Aquestes borses sempre tenen prioritat.
 2. Procediment extraordinari, borses complementàries: com a resultat d’una convocatòria per constituir borses de treball.
  Les borses dels apartats a) i b) es poden constituir per a cada una de les illes: Mallorca, Menorca i Eivissa, d’acord amb la convocatòria.
 3. Procediment específic per a personal tècnic: convocatòria específica per cobrir determinades places amb un perfil o requisit molt tècnic o específic.

El president de la Junta de PAS intervé per indicar que aquesta proposta ha estat consensuada entre la Gerència i els membres de la Junta de PAS.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per constatar algunes qüestions que afecten el tercer paràgraf de l’article 5.6: en aquest punt considera que els errors s'haurien de penalitzar amb l'exclusió de la borsa, tret que siguin involuntaris; també fa una precisió sobre causes justificades a l'article 8.5 i demana aclariments en relació amb els articles 15.5, 16.1 i amb la disposició transitòria primera. Finalment, fa dues observacions a l’annex, una en relació amb l’experiència professional, relativa a la necessitat de millorar la redacció del segon punt; i una en relació amb la titulació acadèmica, relativa a la necessitat d’incloure-hi la referència als màsters i doctorat. Li contesten la Gerent i el president de la Junta de PAS.

El Rector sotmet a votació la proposta amb tres modificacions arran del debat –i a l’annex–, que s'aprova per assentiment (annex 5).      

Punt 4: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 11452/2015, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el procediment d’adaptació dels títols propis regulats per les normatives anteriors al Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el significat de la modificació de l’Acord normatiu 11452/2015, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el procediment d’adaptació dels títols propis regulats per les normatives anteriors al Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears. Així mateix proposa una modificació a l’incís final de l’article 1.2 de la proposta presentada en el sentit següent: allà on diu «abans de l’any acadèmic 2017-18» ha de dir «abans del dia 31 de juliol de 2017».

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 6).

Punt 5: Complements retributius del professorat de Campus Extens illes

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, la qual informa de la proposta de complements retributius dels professors de Campus Extens illes presentada.

El Consell de Govern aprova el complement assignat als professors que han d’impartir docència en el projecte Campus Extens illes durant el primer semestre de l’any acadèmic 2016-17 i acorda de trametre la proposta al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 7).

Punt 6: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica que hi ha quinze professors que han demanat augment de càrrega docent.

Intervé el doctor Joan David Janer Torrens per demanar si es mantindrà la possibilitat que un professor amb càrrec pugui demanar augment de càrrega docent, sempre que la normativa ho permeti. Li contesta la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries.

Se sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per assentiment, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2016-17 (annex 8).

Aquesta proposta aprovada es traslladarà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 7: Informació del Consell de Direcció

El Rector:

 • Presenta la proposta de calendari de les sessions ordinàries del Consell de Govern per a l’any acadèmic 2016-17 (annex 9).
 • Informa sobre les notícies aparegudes aquest cap de setmana als mitjans de comunicació sobre la detenció del titular d’un laboratori de drogues de síntesi que utilitzava una representació falsa i s’identificava com a professor investigador de la Universitat i de la nota que ha fet pública la UIB arran d’aquestes informacions, en què fa constar que el senyor Valeri I. no està ni ha estat mai vinculat contractualment a la Universitat de les Illes Balears, ni com a personal docent investigador ni com a personal d’administració i serveis. No obstant això, consta que va ser alumne de la UIB, encara que no va acabar els estudis.

La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat informa de les dades de matrícula de l’any acadèmic 2016-17.

La vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta informa de la reunió entre el Consorci Serra de Tramuntana del Consell de Mallorca i representants de la UIB sobre la possibilitat de concedir premis de recerca, en diferents modalitats, fins a 20.000 euros. Els temes dels treballs són els que figuren al Consorci. S'han d’habilitar els mecanismes i les bases dels premis i s’ha de signar el conveni i en molt poc temps. S'anirà informant de la forma de fer-ho.

El vicerector d’Innovació i Transferència informa que pròximament es publicarà el pla anual 2016 d’impuls del turisme sostenible al BOIB i anima els investigadors que tinguin projectes amb els objectius estratègics d’aquest pla a contactar amb ell per tal de fer arribar propostes a la comissió de la qual forma part en representació de la UIB.

Punt 8: Afers de tràmit          

 1. Adhesió al manifest del Cercle d'Economia de Mallorca
  El Rector explica la motivació de la presentació de l’adhesió al manifest del Cercle d'Economia de Mallorca (annex 10).
  El doctor Rafel Crespí Cladera fa una reflexió sobre les dues darreres intervencions dels vicerectors i diu que també és important saber com es gasten els diners.
  La doctora M. Antònia Carbonero Gamundí demana alguns aclariments. Li respon el Rector.
  El Consell de Govern s’adhereix al manifest del Cercle d'Economia de Mallorca, per assentiment.
 2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
  No n'hi ha.
 3. Llicències per estudis
  El Consell de Govern acorda d'atorgar una llicència per estudis amb efectes retroactius a la senyora Maria Isabel Montserrat Sánchez-Escribano, ajudanta del Departament de Dret Públic, al Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Alemanya), pel període comprès entre l'1 de setembre de 2015 i l'1 de març de 2016, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, d’acord amb el que preveu l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril) (annex 11).
  S’obre un debat sobre l’endarreriment de la tramitació d’aquesta llicència, en què intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila (que mostra la seva preocupació sobre aquesta situació en casos d’accidents laborals), la doctora M. Antònia Carbonero Gamundí (que fa una reflexió sobre les sol·licituds de permisos per treballs fora de la UIB), la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, el vicerector d’Investigació i Postgrau i el Rector, que recorda la importància de donar compliment al procediment establert.
 4. Col·laboradors honorífics
  No n'hi ha.
 5. Altres
  No n'hi ha.

Punt 9: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 12):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3255

AM

Universitat de Pinar del Río

Cuba

Genèric

3256

AM

Universitat de Florida del Sud (EUA)

EUA

Genèric

3269

 

Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Supercomputing Center -Centro Nacional de Supercomputación, Telco Net Balear, SL

 

Col·laboració per a la difusió dels resultats del projecte SECURED

3289

CV/P

Consell de Mallorca

 

Desenvolupament de la International Summer Senior University

3291

CV/P

Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar

 

Desplegament d'una metodologia de dotació d'intel·ligència d'una destinació turística

3292

CV/P

IoTLABS, SL

 

Aplicació de les TIC al desplegament d'intel·ligència en el territori

3293

AM

Universitat del Quebec a Mont-real

Canadà

Genèric

3294

CV/P

Universitat del Quebec a Mont-real

Canadà

Intercanvi d'estudiants

3295

CV/P

Fundació Universitat Catalana d'Estiu

 

Organització Universitat Catalana d'Estiu 2016

3296

CV/P

Consell Insular d'Eivissa

 

Dissetena programació UOM a la Seu Universitària d'Eivissa 2015-16

3306

CV/P

Consell Insular de Menorca

 

UOM Menorca 2015-16

3307

CV/P

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

 

Inversions previstes per a la UIB en el programa operatiu FEDER 2014-2020

3308

CV/P

Multimèdia de les Illes Balears, SA

 

Xarxa de sensorització del territori de baixa velocitat de transmissió amb tecnologia LoRaWAN

3309

CV/P

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Mèxic

Intercanvi d'alumnes de nivell professional (alumnes de grau)

3310

CV/P

Universitat Jawaharlal Nehru

Índia

Cooperació en educació i investigació acadèmica

3311

AM

Fundació Konecta; Organització Mater Misericordiae

 

Programa Junts ho Podem Fer - Juntos Somos Capaces

3313

Addenda

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques; Institut d'Estadística de les Illes Balears

 

Ampliació termini conveni ref. 3212, estudi del règim especial de les Illes Balears

3314

CV/P

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

 

Recerca en l'àmbit de la física d'ones gravitacionals

3315

CV/P

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

 

Execució de les actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament

3316

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Cessió d'espais a la UIB per a la impartició del Màster en Formació del Professorat 2016-17

3317

CV/P

Conselleria de Transparència, Cultura i Esports i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

 

Participar en una enquesta sociolingüística a les Illes Balears

3318

CV/P

Ajuntament de Campanet

 

Ordenació, catalogació i digitalització de l'Arxiu Històric Municipal (primera fase)

3319

CV/P

Consell Insular de Formentera

 

Realització d'informes sobre els expedients de béns d'interès cultural

3320

AM

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de los Estados Unidos Mexicanos

 Mèxic

Genèric

3321

CV/P

Fundació d'Investigació Sanitària de les IB Ramon Llull; Conselleria de Salut de les Illes Balears; Servei de Salut; Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

 

Modificació del conveni de creació i desenvolupament de l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma

3322

AM

Clúster Internacional de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades al Turisme (TURISTEC)

 

Projectes de cooperació tecnològica i innovació, investigació i recerca

3323

CV/P

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

 

Desenvolupament del projecte «Promotors de la innovació» el 2016

3324

CV/P

Col·legi d'Economistes de les Illes Balears, Wolters Kluwer España, SA

 

Fomentar les relacions entre les parts i millorar la formació dels professors i alumnes de la UIB

3325

CV/P

Consell de Mallorca

 

Genèric

La doctora Francesca Garcias Gomila fa algunes observacions en relació amb els convenis següents: a) Conveni ref. 3309, sobre el qual fa notar que, a la pàgina 12, al punt 17 s’indica que la UIB qualifica en l'escala de l'1 al 10, quan l’escala ha de ser del 0 al 10; b) Conveni ref. 3311, respecte del qual proposa una nova redacció de l’apartat 3 de l’estipulació primera: «Poner en contacto a las entidades sociales colaboradoras del programa con la UIB para facilitar las prácticas curriculares o extracurriculares de los estudiantes de grado o postgrado interesados en la inserción laboral de los colectivos de personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental»; c) Conveni ref. 3316, en relació amb el qual proposa que a la comissió de seguiment que s’hi preveu hi participi un dels dos codirectors del Màster en Formació del Professorat, sempre que, es matisa, la Conselleria d’Educació i Universitat trobi adient aquesta ampliació de la comissió de seguiment.

El doctor Sebastià Serra Busquets fa un conjunt d’observacions al conveni ref. 3325. Hi donen resposta el Secretari General i el Rector.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment, i s’incorporen les observacions fetes per la doctora Garcias Gomila als tres convenis esmentats.

Punt 10: Torn obert de paraules

 1. 1El doctor Bartomeu Pascual Fuster intervé en relació amb l’oferta acadèmica de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno respecte a altres universitats, com la Universitat Rey Juan Carlos (URJC). El Rector indica que s’investigarà la qüestió.
 2. 2La doctora Francesca Garcias Gomila demana informació sobre les comissions creades pel Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears esmentades el dia de la inauguració del curs per tractar del finançament de la UIB, el mapa de titulacions de la UIB i la formació de mestres i professorat. Li contesten el Rector i el vicerector d’Investigació i Postgrau.
 3. El doctor Joan David Janer Torrens fa una reflexió sobre l’aprovació de l’Acord normatiu pel qual s'aproven les normes reguladores de l'ús de dispositius electrònics a les aules de la Universitat de les Illes Balears. Li contesta el Rector. En relació amb aquest mateix acord també intervé el doctor Anselm M. Martínez Cañellas. Li contesta la vicerectora de Docència.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2016

Relació d’assistents:

 1. Paula M. Aguiló Segura
 2. Jaume Carot Giner
 3. José Aurelio Castro Ocón
 4. Rafel Crespí Cladera
 5. Deborah de Oliveira Xavier
 6. Bartolomé Deyà Tortella
 7. Francesc Escanellas Garcias
 8. M. Antònia Fornés Pallicer
 9. M. Dolors Forteza Forteza
 10. Josep Antoni Frau Coll
 11. Antònia Fullana Puigserver
 12. Ricardo García Noval
 13. Francesca Garcias Gomila
 14. Domènec Garcies Gomila
 15. Margalida Gili Planas
 16. Jordi Llabrés Bordoy
 17. Francisco López Simó
 18. Sònia Martínez Andreu
 19. Anselm M. Martínez Cañellas
 20. Antoni Miralles Socias
 21. Margalida Payeras Llodrà
 22. David Pons Florit
 23. Xavier Pons Natta
 24. Andreu Sansó Rosselló
 25. María Sebastián Sebastián
 26. Joana Maria Seguí Pons
 27. Sebastià Serra Busquets
 28. Albert Sesé Abad
 29. Bernat Sureda Garcia
 30. Maria Tugores Ques
 31. Xavier Varona Gómez
 32. Llorenç Huguet Rotger
 33. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2016

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Carles Bona Garcia
 3. M. Antònia Carbonero Gamundí
 4. Joan Frau Munar
 5. Miquel Grimalt Gelabert
 6. Pedro Guijarro Fuentes
 7. Joan David Janer Torrens
 8. Bartomeu Pascual Fuster
 9. Josep Antoni Tur Marí
 10. Antonio Fernández Coca
 11. Yolanda González Cid
 12. Antònia Paniza Fullana
 13. Guillem Xavier Pons Buades