Acta

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE FEBRER DE 2017

A les 11 hores del dia 20 de febrer de 2017, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la doctora Sònia Martínez Andreu i els assistents amb veu i sense vot doctor Maximino San Miguel Ruibal, doctora Yolanda González Cid, doctor Miquel Grimalt Gelabert i senyor Ricardo García Noval.

El Rector, de forma prèvia, dona la benvinguda als nous representants dels estudiants al Consell de Govern.

Tot seguit es guarda un minut de silenci per la mort dels doctors Eugeni Garcia Moreno i Francisco José García Palmer la setmana passada.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Secretari General comenta que s’ha detectat un error a la llista d’assistents amb dret a vot i que es modificarà: el segon cognom del doctor Pere Deyà estava equivocat, ja que no és Tortella, sinó Serra.

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2016, un cop constatada l’errada a la relació d’assistents.

Punt 2: Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2017

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que exposa l’abast i el significat de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2017 i indica el nombre de baixes que s’han produït en aquest col·lectiu, que són divuit, i n’explica la distribució (1 catedràtic d’universitat, 14 professors titulars d’universitat i 3 professors contractats doctors).

La doctora Francesca Garcias Gomila comenta que s’hauria de revisar el tercer paràgraf del preàmbul i demana alguns aclariments sobre el requisit d’acreditació I3 a les bases específiques de les places de professorat contractat doctor. Li contesta la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, i el vicerector d’Investigació i Postgrau completa la informació.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 3).

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector torna a donar la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Economia Aplicada, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Geografia, Infermeria i Fisioteràpia, Psicologia i Química (annex 4).

Així mateix constata uns errors materials a la documentació presentada.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 4: Proposta de nomenament de la senyora Carme Riera Guilera com a doctora honoris causa

El Rector recorda que a la sessió del dia 20 de desembre de 2016 es va informar de la proposta de nomenament de la senyora Carme Riera Guilera com a doctora honoris causa presentada pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

El Rector convida a parlar la doctora Maria Payeras Grau, que actua com a padrina de la senyora Carme Riera Guilera per a aquest nomenament i ha manifestat el seu desig d’intervenir a la sessió, la qual fa un breu resum dels mèrits de la doctoranda.

Finalment, el Rector dona suport a la proposta que sotmet a votació, que s’aprova per 40 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Punt 5: Elecció de representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d’Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social

El Rector explica que, arran de les darreres eleccions dels representants claustrals dels estudiants al Consell de Govern, s’ha de procedir a l’elecció de representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social (annex 5).

a) Comissió Electoral

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants presents a la sessió i en virtut del que preveu l’article 88.1.d) dels Estatuts de la Universitat, s’elegeixen per formar part de la Comissió Electoral en representació dels estudiants les persones següents:

 • Deborah de Oliveira Xavier
 • Lluís Florit Binimelis

b) Comissió Acadèmica

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants i en virtut del que preveu l’article 140.1.c) dels Estatuts, s’elegeixen per formar part de la Comissió Acadèmica en representació dels estudiants les persones següents:

 • Deborah de Oliveira Xavier
 • Lluís Florit Binimelis
 • Francesc A. Peris Luque
 • Daniel Garcia Comas
 • Yahaira Agredo Velasquez

c) Comissió d'Investigació

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants i en virtut del que preveu l’article 146.2.c) dels Estatuts, s’elegeixen per formar part de la Comissió d’Investigació en representació dels estudiants les persones següents:

 • Elisabeth Ripoll Gil
 • María Sebastián Sebastián

d) Comissió Econòmica

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants i en virtut del que preveu l’article 152.2.c) dels Estatuts, s'elegeix el senyor Francesc A. Peris Luque membre de la Comissió Econòmica en representació dels estudiants.

e) Consell Social

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants i en virtut del que preveuen els articles 22 i 86.1 dels Estatuts, s’elegeix la senyora Deborah de Oliveira Xavier membre del Consell Social de la Universitat, en representació dels estudiants.

Punt 6: Substitució d’un membre del Comitè d’Ètica de la Recerca

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que informa que la doctora Margalida Gili Planas, professora titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Psicologia Social del Departament de Psicologia, ha demanat de ser substituïda com a membre del Comitè d’Ètica de la Recerca i que, en conseqüència, el Consell de Direcció ha acordat de proposar al Consell de Govern el doctor Mateu Servera Barceló, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics del Departament de Psicologia, perquè la substitueixi.

A continuació intervenen la doctora Francesca Garcias Gomila i la senyora Francesca Mas Busquets, que recorden l’obligació de respectar la paritat en la composició del Comitè.

El Consell de Govern aprova la proposta presentada, i, consegüentment, el nomenament del doctor Mateu Servera Barceló com a membre del Comitè d’Ètica de la Recerca, en substitució de la doctora Margalida Gili Planas.

Punt 7: Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2017-18

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Docència, que exposa breument la proposta del calendari de l’any acadèmic 2017-18 (annex 6), consensuada al si de la Comissió Acadèmica. Així mateix, la vicerectora de Docència explica que s’ha detectat una errada al punt 3.g de la proposta de calendari per a l’any acadèmic 2017-18: on diu 6 de juliol, ha de dir 13 de juliol.

La doctora Francesca Garcias Gomila assenyala una errada formal duplicada al document que s’ha presentat: a la disposició addicional primera, on diu dues vegades 2017 ha de dir 2018, i fa una observació quant al període de vacances de Nadal, perquè l’inici es fixa en dissabte i el final en divendres. A continuació demana sobre la possibilitat de fer pràctiques externes de màster durant el mes d’agost, tot i no ser període lectiu, i també proposa d’establir explícitament el dia 30 de setembre com a data d’acabament de l’any acadèmic als efectes de jubilació del professorat.

Així mateix, intervé en relació amb altres qüestions: fa una reflexió sobre l’autonomia dels centres respecte al calendari centralitzat d’alguns procediments, com l’activació d’enquestes a l’alumnat. També fa un comentari sobre la dificultat d’establir el sistema d’avaluació continuada amb un calendari d’admissió tan dilatat. Finalment, presenta una queixa per les anul·lacions de matrícula que es donen a final de semestre, la qual cosa implica una reducció del nombre d’alumnes al POA de l’any següent, tot i haver fet feina amb més estudiants durant mesos.

El Rector sotmet a votació la proposta, amb les rectificacions esmentades, que s'aprova per assentiment.

Punt 8: Aprovació, si escau, del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB per a la gestió dels cursos, les proves lliures i l’expedició dels certificats de notes i capacitació inclosos en el Pla de Formació Lingüística I Cultural (FOLC), així com dels preus dels cursos i proves lliures del FOLC

El Rector explica l’abast i el significat del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB per a la gestió dels cursos, les proves lliures i l’expedició dels certificats de notes i capacitació inclosos en el FOLC.

A continuació intervé el director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, doctor Jaume Guiscafrè Danús, que completa la informació.

El doctor Sebastià Serra Busquets fa el suggeriment de dividir en dos el mòdul «Història i Art», de manera que hi hagi els mòduls «Història» i «Art».

Tot seguit intervé la Gerent per fer un aclariment en relació amb l’annex, que no forma part del conveni, on es detallen els preus dels cursos i proves lliures del FOLC, i recorda que aquests preus requereixen l’aprovació del Consell Social.

La doctora Francesca Garcias Gomila proposa de rebaixar el mínim de 30 alumnes per a la realització de proves lliures.

El Rector comenta que aquest conveni està fonamentat sobre una ordre del conseller d’Educació i Universitat, per la qual cosa demana que s’aprovi enguany tal com està, i conclou que es faran arribar al conseller les propostes assenyalades per a unes properes edicions dels cursos.

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 7).

Punt 9: Aprovació, si escau, del programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica l’abast i el significat del programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball.

Tot seguit explica les novetats, això és, les tipologies en l’àmbit subjectiu i els conceptes a subvencionar, que es detallen a l’article 4.3.

El doctor Pere M. Deyà Serra agraeix l’esforç que s’ha fet, si bé assenyala que les dietes d’allotjament s’haurien d’incrementar i que s’hauria d’aconseguir un contracte programa per a la internacionalització d’aquesta universitat. Li contesta el vicerector d’Investigació i Postgrau.

La doctora Francesca Garcias Gomila proposa exigir l’actualització del currículum al GREC a qualsevol sol·licitant i no només als professors (art. 5.1, segon paràgraf). Així mateix indica que el termini per presentar la sol·licitud hauria de ser abans de partir, en lloc de donar un mes després de la realització de l’activitat.

El Rector sotmet a votació la proposta, amb la inclusió de la modificació presentada per la doctora Garcias Gomila en relació amb l’article 5.1, segon paràgraf, de la proposta, que s'aprova per assentiment (annex 8).

Punt 10: Aprovació, si escau, de la regulació de l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica l’abast i el significat de la proposta de regulació de l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau i agraeix la feina feta pel Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica (SAGA).

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per fer unes reflexions en relació amb les convocatòries extraordinàries d’admissió fins a un mes després del començament de les classes (art. 13.1); a continuació demana sobre l’ordre de prelació (art. 6.3 i 12.11); fa una proposta perquè les reserves de plaça siguin actives (en el sentit que no es «bloquegin» places des de principis de juliol fins a finals de setembre); i, finalment, fa unes observacions sobre l’actualització dels nivells de català segons el Marc europeu comú de referència (MECR), esmentat a l’annex 3, i demana sobre la validesa significativa de tres decimals a les notes numèriques en aquest mateix annex.

Li contesta la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que indica que aquest dissabte el BOIB ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que estableixen les pautes i els criteris d’actuació per dur a terme les proves d’accés a la Universitat.

El senyor Francisco J. Bastida López completa la informació.

Finalment, el Rector dona la paraula al Secretari General i, vista la complexitat de la proposta de la regulació de l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau, demana que s’autoritzi el Consell de Direcció a millorar formalment el text i a modificar-lo si s’hi detecten errades, com per exemple les que ha fet notar el SAGA: al sumari, on el capítol II apareix com a «CAPITOL I II»; a l’article 19.3, on s’hauria de suprimir la segona frase («A aquests efectes, la Universitat posarà a l’abast dels interessats els mitjans necessaris perquè de forma presencial aquests puguin emplenar la sol·licitud a les dependències de la UIB»), que es va llevar de la convocatòria general i de la convocatòria de canvi d’estudis, però no de la convocatòria de canvi de seu; i a l’article 10.1.e), on s’han afegit les persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% i els estudiants amb necessitats educatives especials, afegitó que no s’ha recollit a la resta de l’articulat, 10.4, 12.8 i 12.11: el més adequat seria que en tots aquests casos es fes referència a les places reservades d’acord amb el punt 10.1.e). Si hi hagués alguna modificació diferent de les assenyalades, se n’informaria el Consell de Govern.

El Rector sotmet a votació la proposta de la regulació de l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau, juntament amb la sol·licitud del Secretari General, que s'aprova per assentiment (annex 9).

Punt 11: Proposta de numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2017-18

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Docència, que exposa la proposta, que té el vistiplau de la Comissió Acadèmica, presentada de numerus clausus d'alumnes per a estudis de grau per a l'any acadèmic 2017-18 (annex 10) i la proposta de numerus clausus d'alumnes per a estudis de màster presentada per a l'any acadèmic 2017-18 (annex 11), i recorda que es tracta d’una proposta que ha de ser aprovada definitivament, si escau, per la Comunitat Autònoma.

El doctor Sebastià Serra Busquets, en relació amb la reducció del numerus clausus als estudis d’Educació Infantil i Primària, demana si la Comissió Acadèmica ha valorat que aquesta reducció afecta estudis que resulten socialment necessaris i que entren en competència amb la Universitat privada. Li respon la vicerectora de Docència, que comenta que amb aquesta reducció se cerca la màxima qualitat als estudis esmentats.

El doctor Joan March Noguera demana informació sobre els estudis d’Odontologia. El doctor Miquel J. Deyà Bauzà demana si aquests estudis s’impartiran el proper curs i comenta que s’hauria d’informar de la situació actual d’aquests estudis. La doctora Francesca Garcias Gomila també comenta la necessitat de conèixer la memòria finalment verificada. Responen el Rector i el vicerector de Títols i Tecnologia.

Així mateix la doctora Garcias Gomila fa una observació sobre diversos graus que ofereixen 70 places de nou ingrés, atès que, en sumar-hi els alumnes repetidors, poden suposar desdoblament del grup gran de totes les assignatures de primer curs, i demana, per a unes properes edicions, que al Màster en Salut Laboral es considerin les dues modalitats d'ensenyament de manera separada, així com es fa al grau d'Educació Social.

El doctor Deyà Bauzà comenta la necessitat de reduir el numerus clausus d’aquells estudis que durant un termini de tres anys no esgotin el numerus clausus fixat, tal com es va tractar en el seu moment a la Comissió Acadèmica.

Li responen el Rector i la vicerectora de Docència.

El doctor Joan E. de Pedro Gómez comenta les dificultats que es presenten en els estudis de la seva facultat per mantenir els nombres limitats de places proposats, atès que s’han de garantir les pràctiques a tot l’alumnat, i tot seguit agraeix al Consell Social el seu ajut, que, per a aquest curs, permetrà de garantir-les.

El doctor Jeroni Morey Salvà fa una reflexió en relació amb determinats doctorats, ja que considera que n’hi ha, tres en concret, que estan sobredimensionats. El vicerector d’Investigació i Postgrau indica que es poden analitzar per a properes edicions.

El doctor Bernat Sureda Garcia considera que una alternativa al numerus clausus pot ser establir criteris d’admissió que permetin a les comissions de Doctorat de fixar límits d’admissió.

Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 12: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Valoració Turística dels Recursos Culturals i Naturals

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que explica breument el procediment de gestació d’aquest màster (annex 12) i n’assenyala l’objectiu. Comenta que el títol té un finançament de cinc milions d’euros per cobrir un període de vuit anys, que s’impartirà en línia i que presenta unes característiques de transversalitat.

El doctor Sebastià Serra Busquets exposa que considera que ens trobam davant un nou repte, encara que en determinats aspectes la interlocució no ha estat del tot fluida, per les dificultats de comunicació i d’entesa que hi ha hagut. Per tant, s’hauria de millorar l’eficàcia quant a la comunicació.

La doctora Paula M. Aguiló Segura demana aclariments i manifesta el seu desconeixement sobre la tramitació d’aquest màster. Afegeix que alguna terminologia pot donar lloc a confusions o malentesos.

Els contesta el vicerector d’Investigació i Postgrau.

El doctor Bartomeu Pascual Fuster demana aclariments i assenyala que el màster avui mateix s’ha tret a exposició pública.

Li contesten el vicerector d’Investigació i Postgrau, el Rector i la directora del Centre d’Estudis de Postgrau.

La doctora Francesca Garcias Gomila recorda que és un títol semipresencial i que una taxa de graduació del 80% és molt elevada per a un màster semipresencial de 120 crèdits.

El doctor Rafel Crespí Cladera insisteix que la proposta s’acaba de treure a exposició pública.

El Rector assenyala que l’aprovació del títol s’ajorna fins a la propera sessió, prevista per al dia 30 de març.

Punt 13: Aprovació, si escau, de l’Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que recorda que al darrer Consell de Govern es va retirar la proposta per tal d’esmenar-ne algunes deficiències.

Finalment explica l’abast i el contingut dels estudis propis següents, tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 13):

 • Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)
 • Diploma Universitari d’e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)
 • Diploma d’e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS)

El doctor Joan David Janer Torrens fa una observació sobre la data d’inici del curs: s’indica que serà el 16 d’octubre de 2016.

Li responen el Rector i el vicerector d’Innovació i Transferència. La doctora Paula M. Aguiló Segura aclareix que les dates de tramitació són les adequades.

Finalment, el Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat.

Punt 14: Aprovació, si escau, de la sol·licitud de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per impartir un grau de Direcció Hotelera Internacional com a centre adscrit i del conveni d’adscripció corresponent

El Rector indica que aquest punt s’ajorna per a un proper Consell de Govern, atès que resten alguns aspectes per definir.

Punt 15: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • Agraeix a tots els equips deganals la feina feta en el procés d’acreditació, així com al SEQUA.
 • Felicita l’Escola Politècnica Superior per l’organització de la FIRST LEGO League per a estudiants de primària i secundària.
 • Informa de la taxa de reposició per a enguany (2017) i de les gestions que es duen a terme.

Punt 16: Afers de tràmit      

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

            No n'hi ha.

b) Llicències per estudis

            No n'hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics que s'indiquen a continuació (annex 14):

 • Senyora María Álvaro Bartolomé, de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut, per als anys acadèmics 2016-17 i 2017-18.
 • Senyor Joan Moranta Mesquida, del Departament de Biologia, per a l'any acadèmic 2016-17.

d) Professors emèrits

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries planteja les propostes de nomenament de professors emèrits de la Universitat fetes pels departaments corresponents (annex 15):

 • Dr. Antoni J. Colom Cañellas, Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
 • Dr. Francisco J. Díaz de Castro, Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
 • Dra. Catalina Cantarellas Camps, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 • Dr. Lluís Pomar Gomà, Departament de Biologia
 • Dr. Víctor Cerdà Martín, Departament de Química

La vicerectora indica que les retribucions que percebran els professors emèrits seran les que estableix l’Acord normatiu 7251/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears, en la redacció que en fa l’Acord normatiu 11032/2014, de 13 de juny.

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries presenta les propostes de nomenament de professors emèrits propis de la UIB fetes pels departaments corresponents, de conformitat amb el que estableix l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 16):

 • Dra. M. Esperança Ponsell Vicens, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
 • Dra. M. Teresa Riera Madurell, Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 • Dr. Gabriel Moyà Niell, Departament de Biologia
 • Dr. Lleonard Llorens Garcia, Departament de Biologia
 • Dr. Ramon Bassa i Martín, Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
 • Dr. Antoni Vañó Cerdà, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
 • Dr. Domingo Fontirroig Munar, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
 • Dr. Joan Mir Obrador, Departament d'Economia Aplicada
 • Dra. M. Carmen Erice Ruiz, Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

La vicerectora indica que aquests nomenaments, d’acord amb la normativa establerta, tindran efectes des del començament de l'any acadèmic 2017-18.

La doctora Francesca Garcias Gomila comenta que la resolució d'emèrits propis hauria de distingir si són de primer, segon o tercer any. Li respon el vicesecretari general i cap de l’Assessoria Jurídica.

e) Altres

No n’hi ha.

Punt 17: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 17):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3304

CV/P

Consell Insular de Menorca, Conselleria de Salut i Consum i Universitat Internacional Menéndez Pelayo

 

Escola d'Estiu de Salut Pública (EESP)

3328

 

Agència Tributària de les Illes Balears

 

Recaptació en via executiva dels ingressos de dret públic per via de constrenyiment

3352

AM

Institut Camões de Cooperació i de la Llengua

 

Implantació de la Càtedra Mário Cesariny

3355

AM

Balearic Yacht Brokers Association

 

Organització d'activitats relacionades amb el turisme nàutic

3356

CV/P

Loxone, SL; Illa Térmica Solar, SL

 

Control del clima d'una de les dependències de la UIB

3377

CV/P

Grup 9 d'universitats

 

Subministrament gratuït d'articles científics entre biblioteques del Grup 9 d'universitats

3380

AM

Universitat Antonio Nariño

Colòmbia

Genèric

3381

CV/P

Universitat Antonio Nariño

Colòmbia

Intercanvi d'alumnat i professorat

3382

 

Consorci Sharing Chilhood 2

 

Implementació del projecte Sachi 2 en el marc del programa ERASMUS+ KA2

3383

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Renovació de les aules de videoconferència de la UIB -projecte Campus Extens

3385

AM

Universitat Catòlica de Salvador

Brasil

Genèric

3390

CV/P

OCA Institut de certificació, SLU

 

Prestació de serveis tècnics en el procés de certificació de projectes d'R+D+I

3392

CV/P

Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears

 

Cessió d’instal·lacions per a la impartició dels cursos: aules de formació i laboratoris de pràctiques

3396

CV/P

Red Eléctrica de España, SAU

 

Commemoració del Xè aniversari de la constitució de l'IFISC

3398

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Expedició del SET i atendre 1a fase d'implantació de l'administració electrònica a la UIB

3400

AM

Universitat Aristotèlica de Tessalònica

 

Genèric

3401

AM

Ajuntament de Sant Lluís

 

Genèric

3404

CV/P

Parlament de les Illes Balears

 

Col·laboració per organitzar la IV Lliga de Debat de la Universitat

3405

AM

Universitat Autònoma de Tamaulipas

Mèxic

Genèric

3406

AM

Universitat Federal de Minas Gerais

Brasil

Genèric

Intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per fer algunes precisions i comentaris sobre els convenis que s’indiquen:

 1. En relació amb el conveni ref. 3304, assenyala la conveniència de difondre la memòria d’activitats subvencionades amb els 6.000 euros d’aportació econòmica.
 2. En relació amb el conveni ref. 3328, demana què passaria si la liquidació final fos negativa per a la UIB; així mateix, afegeix que convindria fer una auditoria de les mesures de seguretat a la UIB.
 3. En relació amb el conveni ref. 3356, demana si no tenim vigent un conveni amb una empresa alemanya sobre el mateix assumpte.
 4. En relació amb el conveni ref. 3381, assenyala que hi manca una clàusula sobre prevenció de riscs laborals pel que fa a l’intercanvi de professorat.
 5. En relació amb el conveni ref. 3382, assenyala que hi falten els annexos amb el detall de la distribució per a la implementació del projecte Sachi 2 en el marc del programa ERASMUS+ KA2.
 6. En relació amb el conveni ref. 3390, demana aclariments sobre la contraprestació per als experts de la UIB.
 7. En relació amb el conveni ref. 3398, amb la Conselleria d’Educació i Universitat per a l’expedició del SET i atendre la primera fase d'implantació de l'administració electrònica a la UIB, fa una sèrie d’intervencions amb què posa de manifest algunes contradiccions, la complexitat en la gestió i la dificultat de realització en el termini establert.

Li responen el Rector, el vicerector de Títols i Tecnologia i la Gerent.

Convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau (annex 18):

 • Conveni de cotutela internacional entre l'Escola Superior de Comunicacions de Tunísia (Universitat de Cartago) i la Universitat de les Illes Balears (ref. 3283).
 • Conveni de transferència conclòs en el marc del programa IDEFI «MIRO.eu-PM» ANR-11-IDFI-0027 (ref. 3378).

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 18: Torn obert de paraules

El doctor Sebastià Serra Busquets indica que el mes de desembre de 2015 va ser la darrera convocatòria d’accions especials i d’aleshores ençà no n’hi ha hagut.

El doctor Joan March Noguera demana sobre informacions aparegudes en relació amb la possible creació d’una Facultat de Farmàcia.

La doctora Francesca Mas Busquets agraeix l’oferiment de xerrades a l’Obra Cultural Balear.

El doctor Miquel J. Deyà Bauzà comenta la peculiar situació del treball de fi de grau (TFG) i l’existència d’un ampli ventall de descomptes lectius. En conseqüència, demana una reducció en aquest sentit per dirigir i coordinar els TFG.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana informació sobre la feina que es realitza al si de les comissions mixtes amb la Conselleria d’Educació i Universitat.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa un recordatori dels assumptes que figuren com a pendents a la darrera acta: informació dels canvis realitzats a la memòria del grau de Matemàtiques, política de seguretat en el treball i protocol de prevenció de les violències masclistes. Finalment, fa un comentari sobre la inoportunitat de la data elegida per fer el canvi d’adreces electròniques de comunicació amb l’alumnat, el dia 10 de gener.

El doctor Miquel Bennàsar Veny recorda la necessitat de fer convocatòria de projectes de recerca.

El vicerector d’Investigació i Postgrau contesta la primera intervenció, sobre les convocatòries d’accions especials, i la darrera, sobre convocatòria de projectes, dels doctors Serra Busquets i Bennàsar Veny, respectivament.

La vicerectora de Docència i la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries contesten la intervenció del doctor Deyà Bauzà sobre els TFG avaluats i aprovats i la seva incidència en el POA.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE FEBRER DE 2017

Relació d’assistents:

 1. Paula Maria Aguiló Segura
 2. Miquel Bennàsar Veny
 3. Jaume Carot Giner
 4. José Aurelio Castro Ocón
 5. Rafel Crespí Cladera
 6. Joan Ernest de Pedro Gómez
 7. Miquel Josep Deyà Bauzà
 8. 8Pere M. Deyà Serra
 9. Bartolomé Deyà Tortella
 10. Francesc Escanellas Garcias
 11. Lluís Florit Binimelis
 12. M. Antònia Fornés Pallicer
 13. M. Dolors Forteza Forteza
 14. Josep Antoni Frau Coll
 15. Antònia Fullana Puigserver
 16. Daniel Garcia Comas
 17. Francesca Garcias Gomila
 18. Domènec Garcies Gomila
 19. Margalida Gili Planas
 20. Jaume Guiscafrè Danús
 21. Jordi Llabrés Bordoy
 22. Francisco López Simó
 23. Sebastián Lora Sánchez
 24. Joan March Noguera
 25. Anselm M. Martínez Cañellas
 26. Francesca Mas Busquets
 27. Antoni Miralles Socias
 28. Josep L. Oliver Torelló
 29. Margalida Payeras Llodrà
 30. Francesc A. Peris Luque
 31. Elizabeth Ripoll Gil
 32. Andreu Sansó Rosselló
 33. Joana Maria Seguí Pons
 34. Sebastià Serra Busquets
 35. Bernat Sureda Garcia
 36. Jaume Sureda Negre
 37. Maria Tugores Ques
 38. Xavier Varona Gómez
 39. Llorenç Huguet Rotger
 40. Pedro Grimalt Servera 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE FEBRER DE 2017

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Ricardo Alberich Martí
 2. Carles Bona Garcia
 3. M. Antònia Carbonero Gamundí
 4. Lorenza Carrasco Martorell
 5. Ares Fernández Lombardo
 6. Joan Frau Munar
 7. Jaume Garau Amengual
 8. M. Esther Garcia Buades
 9. Pedro Guijarro Fuentes
 10. Joan David Janer Torrens
 11. Hipólito Medrano Gil
 12. Bartomeu Pascual Fuster
 13. Jordi Pich Solé
 14. Jesús Salinas Ibáñez
 15. Josep Antoni Tur Marí
 16. Antonio Fernández Coca
 17. Jeroni Morey Salvà
 18. Francina M. Orfila Sintes
 19. Antònia Paniza Fullana
 20. Jeroni D. Reynés Vives
 21. Guillem Xavier Pons Buades