Acta

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 15 de febrer de 2019

A les 11 hores del dia 15 de febrer de 2019, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la senyora Eva Cerdeiriña Outeiral, el doctor Francisco López Simó, el doctor Rafel Crespí Cladera i la doctora Maria Llompart Bibiloni.

També s’excusen d’assistir-hi el doctor Maximino San Miguel Ruibal i el doctor Tomás del Barrio Castro, convidats amb veu i sense vot.

De forma prèvia, el Rector agraeix la feina feta als representants dels grups A), B) i C) que deixen el Consell de Govern i dona la benvinguda als nous representants dels grups indicats.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior      

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que agraeix els comentaris a l’acta que li han fet arribar prèviament.

El Consell de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2018.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Medicina i de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (annex 3).

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, la qual prèviament recorda que a la sessió del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2018 no es va modificar el catàleg del PAS. Tot seguit, explica l’abast de la modificació que es presenta (annex 4). Finalment, explica de forma detallada en què consisteix la modificació:

 1. Es modifiquen les característiques de diverses places.
 2. Es creen al catàleg diverses places de cossos generals.  
 3. Es creen al catàleg diverses places de cossos específics d’altres serveis.
 4. Es crea al catàleg una plaça de cossos generals/cossos específics d’altres serveis adscrita a l’Oficina de Suport a la Recerca.
 5. Finalment, indica que es creen al catàleg tres places de cossos específics de biblioteca i arxiu.

El senyor Ricardo García Noval presenta la seva opinió sobre els canvis proposats: «En primer lloc agraeix que s’hagin inclòs moltes propostes d’equiparació realitzades per la Junta de PAS a la Gerència amb anterioritat, però lamenta que el temps de què s’ha disposat per revisar els canvis al catàleg no ha permès que la Junta de PAS i els representants del PAS al Consell de Govern fessin una anàlisi exhaustiva de totes les places. En segon lloc, manifesta el seu desacord sobre els requisits de la plaça de nova creació 5307, adscrita a l’Oficina de Suport a la Recerca. Proposa substituir els requisits de “Coneixements i experiència en gestió tècnica i econòmica de projectes europeus. Nivell B2 de coneixements d’anglès” per “Coneixements i experiència en gestió de projectes de recerca. Nivell B2 de coneixements d’anglès” o, a més del requisit proposat, canviar el sistema de provisió de la plaça a concurs singularitzat i valorar el coneixement i experiència en gestió tècnica i econòmica de projectes europeus com a mèrit. Entén que l'especificitat de les tasques a realitzar no implica un requisit tan concret, que reduiria les possibilitats d’accedir a la plaça a pocs membres del PAS».

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que s’actualitzi el nom de la titulació requerida per accedir a les places 5304 («Estudis d’enginyeria tècnica. Es valorarà el Màster en Enginyeria Electrònica») i 5311 («Enginyer tècnic. Tècnic de nivell superior en Prevenció de Riscs. Especialitat: Enginyer tècnic»).

El vicerector d’Investigació i Internacionalització respon que pràcticament totes les universitats tenen una Oficina de Suport a Projectes Europeus; per tant, almenys hi hauria d’haver una secció de l’Oficina de Suport a la Recerca especialitzada en aquests projectes. A més, de les universitats del G9, som l'única que no lidera cap projecte 2020, malgrat que hi ha vint projectes que estan actius. Es necessita una persona especialitzada per ajudar en la gestió d'aquests projectes. Igualment, atesa la intervenció del senyor García Noval, el vicerector d’Investigació i Internacionalització explica que no hi ha una única persona amb el perfil d’aquesta plaça, hi ha persones al Servei de Relacions Internacionals amb experiència en la gestió de projectes. El vicerector afirma que, com a vicerector d'Investigació i Internacionalització, li correspon impulsar la recerca i beneficiar la Universitat, i aquesta és una mesura per aconseguir-ho.

La Gerent completa la informació. Així mateix indica a la doctora Francesca Garcias Gomila que totes les places s’ajusten a les previsions establertes a l’ordre de funcions. També contesta a les peticions de la doctora Francesca Garcias Gomila que es canviarà la formació específica pel Màster Universitari en Salut Laboral.

El doctor Carles Bona Garcia manifesta que a la plaça de l’OSR, ja sigui com a mèrit, ja sigui com a requisit, hi hauria d’aparèixer la necessitat de tenir experiència en projectes europeus, no és convenient llevar-ho. La Gerent estableix que constarà com a requisit «Coneixements i experiència en gestió tècnica i econòmica de projectes europeus».

El senyor Ricardo García Noval intervé per insistir i reafirmar-se en el plantejament inicialment exposat —la plaça es troba excessivament perfilada i, d'aquesta manera, es limiten els aspirants que puguin accedir-hi; en definitiva, manifesta que considera que podria considerar-se mèrit però no requisit.

Li respon la Gerent que profunditza en la seva argumentació.

El Rector fa una reflexió final i proposa de mantenir la modificació del catàleg en els mateixos termes en què s’ha presentat. El Rector també explica la dificultat dels projectes europeus i la diferent gestió que requereix aquest tipus de projectes. La modificació del catàleg s’aprova per 29 vots a favor i 4 abstencions (dels representants del PAS: atès que les propostes que han fet no s’accepten i per les raons esmentades anteriorment, els senyors Francesc Escanellas Garcias, Josep Antoni Frau Coll, Ricardo García Noval i Domènec Garcies Gomila, membres electes del PAS al Consell de Govern, s’abstenen en la votació del document presentat per la Gerent).

Punt 4: Proposta de nomenament del senyor Oriol Bonnín Gubianas com a doctor honoris causa de la UIB

El Rector informa de la proposta de nomenament del senyor Oriol Bonnín Gubianas com a doctor honoris causa presentada per la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina i l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) –annex 5.

A continuació, la Secretària General indica el procediment que s’ha seguit, de conformitat amb les previsions de l’article 7 de l’Acord normatiu 4213/1998, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.

Seguidament, el Rector dona la paraula al doctor Miquel Roca Bennàsar i al doctor Felicià Grases Freixedas, que completen la informació i glossen la figura del doctor Oriol Bonnín Gubianas com un gran cirurgià, el millor en l’àmbit nacional, que va aconseguir un nivell de mortalitat zero, i ho va fer a les Illes Balears.

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias fa una consulta i una reflexió sobre la possible modificació del Reglament i, en conseqüència, demana d’ajornar el punt. Li contesta la Secretària General, que indica que, independentment que la normativa sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa pugui ser modificada, resulta evident que, si un procediment s’ha iniciat amb una determinada norma, la tramitació s’ha de regir pels preceptes d’aquesta norma; és a dir, les regles del joc no es poden canviar si el joc ja ha començat.

El Rector recorda que a la propera sessió del Consell de Govern se sotmetrà a votació la proposta de nomenament avui presentada.

Punt 5: Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, que estableix els criteris generals de contractació del professorat

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual explica l’abast i significat de la modificació que es presenta. En concret, esmenta la modificació referent a la guia docent –en concret, la terminologia utilitzada. Així mateix, indica unes modificacions addicionals. Finalment constata una errada a corregir: s’ha de substituir «Els candidats han de complir tots el requisits que estableixen l’article 49 de la LOU i l’article 11 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. A aquests efectes, es considerarà que han acabat les matèries d’estudi a què es refereixen els articles anteriors els candidats que hagin obtingut els 20 crèdits exigits pel Reial decret 778/1998, de 30 d’abril» per «Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen l’article 49 de la LOU i l’article 11 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. A aquests efectes, es considerarà que han acabat les matèries d’estudi a què es refereixen els articles anteriors els candidats que hagin estat admesos o estiguin en condicions de ser admesos als estudis de doctorat, de conformitat amb el Reial decret 99/2011, de 29 d’octubre.»

La doctora Francesca Garcias Gomila indica que, per analogia, s’hauria d’ajustar la referència a la guia docent («La guia docent presentada pel candidat en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova») a les figures de la proposta en què no figura. Finalment indica que, com a qüestió de fons, li agradaria proposar una modificació a la puntuació màxima per l'activitat en investigació de determinades places –professor contractat doctor i TU interí–, a fi que els departaments que vulguin tinguin un marge més ampli per considerar aquest aspecte del currículum dels candidats. S’obre un debat sobre aquest tema. 

El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió per resoldre temes de fons que es poden plantejar. Li contesta la vicerectora de Professorat, que indica que seria necessari obrir un debat més profund. Per això proposa l’aprovació d’aquesta modificació formal i després obrir un debat per a una modificació de fons.

El doctor Carles Bona Garcia, en la mateixa línia del doctor Deyà Serra, fa un prec per poder fer, prèviament, alguns ajustaments. Per exemple, no considerar un doctorat que no sigui de l’àrea concreta del professor.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà vol que consti en acta que hi ha aspectes que poden variar segons les àrees de coneixement, per exemple les estades a l’estranger. Posa com a exemple la seva branca de coneixement, on no es considera essencial.

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias demana un aclariment sobre la supressió de les guies docents. Li contesta la doctora Francesca Garcias Gomila, que explica que la sol·licitud prové de la Facultat de Medicina, amb la intenció d’assegurar l’elaboració conjunta i coordinada d’una única guia docent en el cas d’assignatures que tenen un nombre elevat de professors. El doctor Miquel Roca Bennàsar completa la informació, i el doctor Ricardo Alberich Martí fa una reflexió final en relació amb les guies docents, recorda que la situació que es tracta només afecta assignatures noves.

El Rector sotmet a votació la proposta amb les modificacions indicades, la qual s’aprova per assentiment (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, del Reglament de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Internacionalització, que, prèviament –i després d’agrair les observacions que li ha fet arribar la doctora Francesca Garcias Gomila–, fa una sèrie d’observacions:

 1. En primer lloc, indica que al darrer paràgraf del preàmbul s’hauria de justificar la modificació del Reglament. En efecte, s’incorporarà una referència al fet que l'Acord normatiu 12483/2018, de 24 de juliol, estableix la normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca de la Universitat de les Illes Balears i, per tant, fixa directrius comunes per a tots.
 2. A continuació, fa referència a la nova redacció del segon i el sisè apartats de l’article 8.
 3. Seguidament, també comenta que resulta convenient revisar la redacció de l’article 16.
 4. Finalment, fa referència a qüestions terminològiques com és substituir els termes «becari», «becaris» o « becats» per, per exemple, «personal investigador en formació».

El Rector sotmet a votació la proposta amb les modificacions referides, la qual s’aprova per assentiment (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2019-20

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que exposa la proposta de calendari de l’any acadèmic 2019-20, consensuada al si de la Comissió Acadèmica (annex 8). Amb caràcter general s’han ampliat els períodes d’avaluació extraordinaris; abans eren cinc dies consecutius, ara s’incrementen. Afegeix, finalment, que la proposta de calendari segueix la pauta del darrer any acadèmic.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, «tot i reconeixent que fer un calendari és complicadíssim, informa que, tal com va fer a la Comissió Acadèmica, s’abstindrà, atès que la Junta de Facultat de Filosofia i Lletres en diverses ocasions s’ha manifestat en contra de dur a terme activitats d’avaluació al mes de juliol, car així es dificulta la possibilitat de compatibilitzar estudis i treball».

El doctor Sebastià Serra Busquets demana un aclariment sobre les dates del mes de juny en relació amb la prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat. El vicerector de Docència li contesta.

El doctor Pere M. Deyà Serra manifesta la seva crítica en relació amb el calendari acadèmic. Aquest calendari fa que al primer semestre s’hagi d’anar molt aviat, per després tenir dos mesos sense contacte amb els alumnes més que per a l’avaluació. La qüestió de fons és com s’adquireix el coneixement. Finalment indica que s’abstindrà a la votació.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que el divendres 13 de febrer s’habiliti per poder fer exàmens. D’altra banda, fa constar la qüestió de la possibilitat de fer exàmens en dissabte. El senyor Pedro Martínez Dopico demana l’ajornament de l’aprovació del calendari. Els contesta el vicerector de Docència que no hi ha cap problema a afegir el dia 13 de febrer per fer exàmens, i pel que fa al tema dels exàmens de màster en dissabte, tampoc no hi ha cap problema, ja que l’article 4.e) s’aplica als estudis de grau. A més, explica que es va elaborar un informe a instància del Consell d’Estudiants. La qüestió que es planteja en l’elaboració del calendari acadèmic és que encara no s’ha instaurat del tot un sistema d’avaluació contínua. Indica que avui els exàmens escrits encara són importants. El vicerector de Docència demana que es pugui aprovar el calendari, que hi facin confiança per aquest curs. És un tema complex, i és difícil poder encaixar totes les demandes.

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias afirma que l’informe que els varen enviar no incloïa tot el que havia demanat el Consell d’Estudiants. Per coherència amb les línies del seu mandat, indica que farà arribar un vot particular sobre l’aprovació del punt.

S’obre un debat en el qual intervé la doctora Francesca Garcias Gomila, que demana aclariments sobre alguna expressió de la proposta de calendari –l’article es refereix a l’avaluació complementària. El doctor Pere M. Deyà Serra es demana si a ningú més no li preocupa la reflexió sobre aquest calendari, manifesta que és un mal sistema. És una qüestió que s’ha de pensar, és inviable i és un tema molt important per als alumnes. A continuació, intervé la doctora Loren Carrasco Martorell, que fa una reflexió sobre la intervenció dels estudiants i recorda que els estudiants no varen assistir a la sessió de la Comissió Acadèmica. El senyor Gabriel Bibiloni Femenias al·lega que la data no era la més adient per als estudiants. I, finalment, el doctor Jaume Garau Amengual també intervé per donar suport al que planteja el doctor Pere M. Deyà Serra, també troba que el temps per a avaluació és excessiu. Els contesta el vicerector de Docència, que vol fer constar que la preocupació hi és, varen passar tot un matí a la Comissió Acadèmica en relació amb el calendari acadèmic. Encara que no hi quedi reflectit, és una qüestió que preocupa. S’ha comparat amb altres universitats. Nosaltres tenim 72 dies lectius, i moltes universitats els estan disminuint.

La doctora M. Dolors Forteza Forteza considera que s’hauria de valorar l’avaluació de competències i no tant la de coneixements, i fa una reflexió sobre els resultats dels alumnes.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per 32 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions. El senyor Gabriel Bibiloni Femenias i la senyora Rosa Riera Bosch indiquen que faran arribar un vot particular sobre aquesta aprovació en ús de les previsions normatives aplicables (annex 9).

Punt 8: Elecció de representants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió de Contractació, la Comissió Econòmica i el Consell Social

De forma prèvia, el Rector explica que, arran de les darreres eleccions dels representants claustrals dels professors i dels estudiants al Consell de Govern, s’ha de procedir a l’elecció de representants de professors i estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió de Contractació, la Comissió Econòmica i el Consell Social (annex 10):

a) Comissió Electoral

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 88.1.c) dels Estatuts de la Universitat, s’elegeixen –atès que no hi ha hagut més candidats– per formar part de la Comissió Electoral en representació dels professors les persones següents:

 • Dr. Miquel Jesús Roca Adrover
 • Dra. M. del Carmen Touza Garma

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants presents a la sessió i en virtut del que preveu l’article 88.1.d) dels Estatuts de la Universitat, s’elegeixen per formar part de la Comissió Electoral en representació dels estudiants les persones següents:

 • Sr. Gabriel Bibiloni Femenias
 • Sra. Rosa Riera Bosch

b) Comissió Acadèmica

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants i en virtut del que preveu l’article 140.1.c) dels Estatuts, s’elegeixen per formar part de la Comissió Acadèmica en representació dels estudiants les persones següents:

 • Sr. Gabriel Bibiloni Femenias
 • Sr. Pau Juanico Rodríguez
 • Sr. Pedro Martínez Dopico
 • Sra. Rosa Riera Bosch
 • Sra. Gabriel Vich Serra

c) Comissió de Contractació

D’acord amb la proposta presentada i en virtut de l’acord del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002, s’elegeix –atès que no hi ha hagut més candidats– la doctora M. Dolors Forteza Forteza per formar part de la Comissió de Contractació com a membre suplent.

d) Comissió Econòmica

D’acord amb la proposta presentada i en virtut del que preveu l’article 152.2.c) dels Estatuts de la Universitat, s’elegeixen –atès que no hi ha hagut més candidats– per formar part de la Comissió Econòmica en representació dels professors les persones següents:

 • Dr. Pere M. Deyà Serra
 • Dr. Andreu Sansó Rosselló
 • Dra. Àngels Esteller Cano

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants i en virtut del que preveu l’article 152.2.c) dels Estatuts, s'elegeix per formar part de la Comissió Econòmica en representació dels estudiants la persona següent:

 • Sr. Pedro Martínez Dopico

e) Consell Social

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants i en virtut del que preveuen els articles 22 i 86.1 dels Estatuts, s’elegeix el senyor Gabriel Bibiloni Femenias membre del Consell Social de la Universitat, en representació dels estudiants.

Punt 9: Ampliació de la doble titulació de grau d’Economia i Turisme (GETU)

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, el qual explica l’ampliació de la doble titulació de grau d’Economia i Turisme (GETU) segons la documentació adjunta (annex 11). El vicerector fa constar que els degans implicats estan d’acord amb la proposta presentada.

Punt 10: Aprovació, si escau, dels títols propis següents:

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, que explica les propostes d’estudis propis següents, tramitades de conformitat amb l'article 17 de l'Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears:

 • Especialista Universitari en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  • Diploma Universitari de MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
  • Diploma de MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) i Organització d'Esdeveniments. Títol propi de la UIB (30 ECTS)
 • Curs d’Actualització Universitària en Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  • Diploma Universitari de Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  • Diploma de Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals explica que el doctor Bartolomé Deyà Tortella serà el director en el cas del primer títol, i que es tracta d’un curs que presenta molts d’avals. Pel que fa al segon, ha canviat el director. Ara serà el doctor Guillem Mateu Vicens.

La doctora Francesca Garcias Gomila demana que, quan es presentin títols propis amb modificacions, es marquin els canvis en groc, tal com va demanar per als títols oficials.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat (annexos 12 i 13).

Punt 11: Actualització del catàleg de màsters universitaris al RUCT

El Rector dona la paraula a la Secretària General, que explica el document presentat. Indica que hi ha màsters que s’han anat extingint, uns per substitució d’altres màsters sobre la matèria i altres no. Afegeix que en molts d’aquests casos no han arribat a extingir-se formalment al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT), i això fa que el nombre d’estudis sigui molt alt –ja que no consten com a extingits. Aquest fet també pot incidir en les dades estadístiques. En definitiva, per tal d’actualitzar la llista de màsters RUCT, es proposa d’aprovar el document que s’adjunta, per tal de fer coincidir la llista de màsters al RUCT amb els títols que actualment són vigents a la UIB (annex 14).

Punt 12: Aprovació, si escau, d’increments de l’activitat docent

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha un professor que ha demanat d’incrementar l’activitat docent.

El Rector sotmet a votació la proposta dels complements retributius de professorat presentada, que s’aprova per unanimitat, amb efectes de l’inici de l’any acadèmic 2018-19 (annex 15).

Finalment, el Rector indica que es traslladarà al Consell Social la proposta aprovada perquè l’autoritzi, en compliment de les previsions de l’apartat 1.1.2 del document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.

Punt 13: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • De les reunions de la CRUE en relació amb la qüestió de les pràctiques i la seguretat social. El balanç és positiu. El Rector explica que suposaria 600.000 o 700.000 euros que no podríem assumir, més el que representa la gestió administrativa d’aquesta qüestió. Pareix que es posposarà fins al curs 2019-20. La CRUE demana que sigui per al curs 2020-21. El Rector explica que la institució que més pràctiques té és la Comunitat Autònoma.
 • Pel que fa a projectes d’investigació, informa de la modificació de la regulació dels contractes menors duta a terme pel Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l’àmbit de la ciència, la tecnologia, la innovació i la universitat.

El president del Consell d’Estudiants fa una exposició de les actuacions i activitats desenvolupades durant el seu mandat (intervenció del president del Consell d’Estudiants per fer balanç final del mandat –novembre de 2017 - març de 2018–: annex 16). Li respon el Rector. El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà li agraeix la seva dedicació, i a continuació manifesta la seva preocupació pel desfasament de 4.000 euros i també en relació amb la desviació de doblers per a un viatge personal. Li contesten el Rector i el president del Consell d’Estudiants. El Rector explica el que s’ha fet i les posicions enfrontades. El senyor Bibiloni Femenias explica els casos i les despeses. Manifesta que fa falta més control i compromís per actuar amb ètica.

S’obre un debat en el qual participen el doctor Bartolomé Deyà Tortella, el president del Consell d’Estudiants i la vicerectora d’Estudiants. El doctor Deyà Tortella posa de manifest les restriccions pressupostàries que tenen els deganats. El doctor Sebastià Serra Busquets manifesta que les unitats administratives haurien d’informar sobre aquestes qüestions.

La vicerectora d’Estudiants explica totes les passes que s’han fet en relació amb aquesta qüestió i que es fa feina amb absoluta transparència.

La Gerent indica que el control de les despeses del Consell d’Estudiants és el mateix que per a qualsevol altra partida. S’havia fet la previsió pressupostària. No hi ha criteris diferents. El senyor Jeroni Reynés Vives explica que s’han posat totes les mesures.

El Rector també informa:

 • Del trasllat a la família de la senyora Aina Moll del condol per la seva mort.
 • De la presentació com a interventor de la UIB del senyor Jaume Ribas Medina, que dirigeix unes paraules als membres del Consell de Govern i fa unes reflexions sobre el Servei d’Intervenció. Explica que estar devora els gestors facilita la feina a ambdues parts. El doctor Carles Bona Garcia demana si no seria millor canviar la intervenció prèvia per un control continuat.

La Secretària General informa de la possible modificació de l’Acord normatiu pel qual s’aprova el Reglament sobre la concessió de la distinció de doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears. Per mor del cas de F. Ayala es creu necessari, com ja s’ha dit en un punt anterior, modificar la normativa de concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa, per tal de preveure un mecanisme per a la retirada d’aquest títol per causes objectives, tenint en compte el respecte als valors de la nostra universitat. Per altra banda, a més de les causes per a la retirada del títol, a la nova normativa també s’establirà el procediment que s’ha de seguir. S’entén que aquest procediment de retirada de la menció haurà de tenir els mateixos requeriments i majories necessaris que per a la concessió.

La presidenta del Consell Social informa que el Consell Social va debatre el tema del senyor Ayala al seu plenari i que va remetre proposta en el sentit indicat.

Punt 14: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern les propostes de les comissions que han de jutjar la plaça que s'indica a continuació (annex 17):

Categoria: professor titular d’universitat (codi plaça: 102257)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Terra
Perfil docent: Física de medis continus
Perfil com a investigador: Nivell del mar i clima

b) Llicències per estudis

No n’hi ha.

c) Professors emèrits

La vicerectora de Professorat planteja les propostes de nomenaments de professors emèrits propis de la UIB fetes pels departaments corresponents, de conformitat amb el que estableix l’Acord normatiu 11038/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 18):

 • Dr. Antoni Bennàsar Roig, Departament de Biologia (1r any).
 • Dr. Jaume Corbera Pou, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (1r any).
 • Dr. Sebastià Roig Rigo, Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica (1r any).
 • Dra. M. Antònia Riera Jaume, Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (1r any).
 • Dr. Antoni Martínez Taberner, Departament de Biologia (2n any).
 • Dra. Teresa Riera Madurell, Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (3r any).
 • Dr. Lluís Garau Juaneda, Departament de Dret Públic (2n any).
 • Dr. Gonçal López Nadal, Departament d’Economia Aplicada (2n any).
 • Dra. M. Esperança Ponsell Vicens, Departament d’Infermeria i Fisioteràpia (3r any).

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà intervé per fer una reflexió sobre els professors emèrits propis. Afegeix que «en la forma actual, l’única funció dels emèrits propis és eclipsar els emèrits que ho són per l’altra via, que és més exigent. La vicerectora de Professorat li contesta que aquesta figura es va establir quan el doctor Deyà Bauzà era director general, a la qual cosa el doctor Miquel Josep Deyà Bauzà contesta que ho va fer perquè ell sí que respecta les decisions de la Universitat i dels altres [sic]».

 • El doctor Deyà Bauzà demana que quedin reflectits els sexennis o els mèrits que tenen a les sol·licituds; en cas de no fer-ho així, hi podria haver discrecionalitat, que és un pas previ a l’arbitrarietat. Indica que, si el departament considera que han de ser emèrits, ho respecta, però afegeix que li preocupa el cas del doctor Gonçal López Nadal i explica els motius d’aquesta preocupació:
 • «Amb més de trenta anys el doctor López Nadal sols té un sexenni i no es pot voler dedicar a altres coses i tenir els avantatges dels que es dediquen a la recerca, la qual és avaluada positivament.
 • »Li consta, com a màxim responsable dels estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres, l’incompliment de les guies docent elaborades pel mateix doctor López Nadal.
 • »La peculiar activitat docent del doctor López Nadal afecta altres assignatures que tenen pocs alumnes, atès que el doctor Gonçal López Nadal incompleix la seva guia docent i no suspèn mai ningú.
 • »Tots els temes que explica el doctor López Nadal o/i que són a la seva guia docent són explicats per professors d’altres assignatures de l’estudi».

D’altra banda, també indica que, si aquesta persona és professor emèrit d’Economia Aplicada, faci classes als estudis d’Economia, no als estudis d’Història, «això es com tirar la brutor a cal veïnat [sic]». Finalment s’oposa a aquest nomenament i hi està en contra, encara que «entén la llei que, en preveure casos d’amistat o enemistat manifesta, no li permet votar».

Li contesta el Rector, que indica que pot ser un debat per obrir, i considera que cada departament farà el que consideri més adient.

En aquest moment, la vicerectora de Professorat vol fer una sèrie de precisions neutres: recorda la diferenciació dels professors emèrits establerts a la LOU i dels professors emèrits propis. Indica que la diferenciació obeeix a distintes motivacions, requisits i retribucions.

El doctor Sebastià Serra Busquets, com a director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, demana que la docència del doctor López Nadal es faci a Economia, atès que la proposta és del Departament d’Economia Aplicada.

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias afegeix, com a president del Consell d’Estudiants, que s’ha de vetllar per la qualitat de l’ensenyament. 

El doctor Joan David Janer Torrens manifesta que la figura dels emèrits propis no li agrada. En relació amb la proposta del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, manifesta que no s’hi assignen classes, i demana quin és el criteri que s’ha de seguir. Li contesta el director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica que entén que s’ha de donar entrada a la renovació de la plantilla. Recorda que la doctora Teresa Riera Madurell no va poder reincorporar-se, i es va optar per aquesta figura per poder-li donar la possibilitat de col·laboració, recorda també que és directora del Màster en Polítiques Públiques. Conclou que així pot seguir fent les seves tasques.

Així mateix, el doctor Miquel Bennàsar Veny afirma que els professors emèrits propis tenen la seva funció. Reflexiona que hi ha departaments que estan molt satisfets amb aquesta figura. Recorda que perceben un sou molt baix, de professor associat. També faciliten la transició fins que hi ha una altra persona, un ajudant, que assumeix la docència, etc. Manifesta que no s’han de transposar casos particulars a l’àmbit general.

La doctora Francesca Garcias Gomila planteja la qüestió de la contractació dels professors jubilats. Entén que, si no és per necessitats docents, hi ha opcions de col·laboració més adients.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà afirma que les assignatures que imparteix a la seva facultat el doctor López Nadal poden ser impartides per altres professors del Departament.

La vicerectora de Professorat indica que aquests nomenaments, d’acord amb la normativa establerta, tindran efectes des del començament de l’any acadèmic 2019-20.

Seguidament, la vicerectora de Professorat presenta la proposta de nomenament del doctor Jordi Lalucat Jo com a professor emèrit de la Universitat feta pel Departament de Biologia, amb efectes des del començament de l’any acadèmic 2019-20 (annex 19).

La vicerectora indica que les retribucions que percebrà el doctor Lalucat Jo seran les que estableix l’Acord normatiu 7251/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears, en la redacció que en fa l’Acord normatiu 11032/2014, de 13 de juny.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova, amb dues abstencions. El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà fa constar que ell no vota, ja que la llei no li permet votar.

d) Comissions per atorgar premis extraordinaris de doctorat

El Consell de Govern aprova la proposta de comissió que ha de valorar el premi extraordinari del programa de Doctorat en Cognició i Evolució Humana, tramesa pel Consell de Direcció (annex 20).

Proposta de comissió de premi extraordinari del programa de Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Nom

Departament

Categoria

Universitat

Dr. Juan Carlos Gómez

School of Psychology and Neuroscience

Reader

Universitat de Saint Andrews

Dr. Fernando del Valle-Inclán Alsina

Psicologia

Catedràtic d’universitat

Universitat de la Corunya

Dra. Almudena Capilla González

Psicologia Biològica i de la Salut

Professora contractada doctora

Universitat Autònoma de Madrid

e) Altres

Vist l’escrit presentat pel doctor Eduard Cesari Aliberch, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Física Aplicada, amb el qual manifesta que, per motius personals, li és impossible de gaudir, a partir del dia 1 de febrer de 2019, de la llicència per any sabàtic que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 12837/2018, de 18 de juny (FOU núm. 467, de 31 de juliol), el Consell de Govern acorda deixar en suspens la llicència per any sabàtic que li fou atorgada (annex 21).      

Punt 15: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 22):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3716

CV/P

Fundació Endesa

 

Genèric

3719

Addenda

Universitat de Barcelona

 

Addenda de modificació del conveni (ref. 3668) per al desenvolupament d’un sistema comú d’informació i gestió de la recerca

3728

AM

Associació Espanyola de Teràpia Narrativa

 

Desenvolupar programes de cooperació

3729

AM

Associació INeDITHOS

 

Dinamització i formació del voluntariat, recerca i divulgació de les activitats

3730

CV/P

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

 

Adquisició d'un microscopi electrònic de transmissió per als Serveis Cientificotècnics de la UIB

3731

Addenda

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) 2017-18

3733

AM

Smart Degree, SL

 

Intercanvi i cooperació en el camp de la investigació sobre la tecnologia de cadena de blocs (blokchain)

3734

CV/P

Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera, entitat Fiesta Hotels & Resorts, SL, Fundació Vicente Juan Guasch, entitat Hermanas Reina Escandell, SL

 

Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS)

3736

AM

Universitat de Palerm

Itàlia

Genèric

3737

Adhesió

Associació Recerques; diverses universitats

 

Coedició de la revista Recerques. Història, Economia, Cultura

3738

AM

Confederació Sindical de Comissions Obreres

 

Genèric

3740

CV/P

Asia University (República de la Xina, Taiwan)

Xina

Intercanvi acadèmic i cultural: programa de professorat i programa d'alumnat

3741

CV/P

Palo Alto Networks

 

Impartició de cursos de ciberseguretat

3742

CV/P

Escola Universitària de la Salut i l'Esport (Universitat de Girona)

 

Cessió del dispositiu BIOPAC MP36

3744

CV/P

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

 

EU en Gestió Juridicoeconòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

3745

Addenda

Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de les Illes Balears

 

Genèric

3747

Protocol

Ajuntament de Calvià

 

Creació de la Fundació del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca

3748

AM

Universitat Autònoma Metropolitana

Mèxic

Genèric

3749

AM

Universitat Autònoma Metropolitana

Mèxic

Intercanvi d'alumnes

3750

CV/P

Cultura Aquí y Ahora, SL

 

Mallorca Live Festival

 

3751

CV/P

Consell Insular d'Eivissa

 

Cessió d’una aula per a la impartició del Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS)

Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats pel Centre d’Estudis de Postgrau o per l’Escola de Doctorat (annex 23):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3713

CV/P

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme; Consorci Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears

 

Realització de pràctiques del Màster Universitari en Ecologia Marina

3743

CV/P

Universitat Central Marta Abreu de Las Villas

Cuba

Conveni de cotutela internacional

El senyor Gabriel Bibiloni Femenias demana si s’ha tingut en compte, en el cas dels convenis amb la Xina, la situació política del país. Li contesta el vicerector d’Investigació i Internacionalització que és un conveni que ve de la Facultat de Turisme i ja hi tenen relació.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà afirma que s’hauria d’intentar fer convenis similars al de l’Associació Recerques amb publicacions de les Illes Balears. El Rector li contesta que, si algú fa una proposta, es podria fer.

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment.

El Rector informa del conveni de finançament a tres anys amb la Conselleria d’Educació i Universitat, que li agradaria tancar aquesta legislatura. Atès el temps ajustat que hi ha, demana si se’n podria delegar l’aprovació a la Comissió Econòmica, i al mes d’abril aniria al Consell de Govern. Aquest conveni s’emmarca en un objectiu molt cercat per la Universitat. El Rector agraeix la confiança.

Punt 16: Torn obert de paraules

 • El doctor Sebastià Serra Busquets planteja la reivindicació a la Conselleria d’Educació i Universitat per no aplicar el «Decret Wert» a la UIB. És un tema bastant controvertit i contradictori. D’altra banda, demana com està la qüestió de les noves titulacions.
 • El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà recorda que a la passada sessió del Consell de Govern va demanar pel cost dels professors emèrits i dels professors emèrits propis. També va demanar pel responsable de prevenció. «Recorda que el Rector es comprometé a haver nomenat el nou responsable de prevenció abans del dia 15 de febrer, i que per això ell no va votar en contra del Pla de prevenció que es presentà a la darrera sessió del Consell de Govern».
 • La doctora Francesca Garcias Gomila planteja dues situacions d’indefensió que pateixen les comissions de garantia de qualitat de les titulacions, probablement per manca de coordinació entre SEQUA i AQUIB. D’una banda, en relació amb el procés de seguiment, s’havia indicat que no calia presentar l’informe de seguiment intern de l’any acadèmic 2017-18, però ara n’ha arribat la petició, amb un esborrany que no conté les dades objectives necessàries. D’altra banda, en relació amb l’acreditació de màsters, l’AQUIB ha sol·licitat diverses evidències addicionals al protocol establert just abans de la visita del panel d’avaluadors externs.

El Rector contesta, pel que fa al Reial decret llei 14/2012, que hi ha el compromís d’anar davallant a poc a poc el nombre d’hores i, pel que fa a les noves titulacions, s’hi està fent feina aquest curs, per tal que algunes es puguin posar en marxa l’any acadèmic 2020-21. Pel que fa al responsable de prevenció, contesta que avui s’ha presentat el catàleg de llocs de treball.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.30 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 15 de febrer de 2019

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Ricardo Alberich Martí
 3. Olaya Álvarez García
 4. Miquel Bennàsar Veny
 5. Gabriel Bibiloni Femenias
 6. Jaume Carot Giner
 7. Príam Francesc de Villalonga Smith
 8. Miquel Josep Deyà Bauzà
 9. Pere M. Deyà Serra
 10. Bartolomé Deyà Tortella
 11. Francesc Escanellas Garcias
 12. Àngels Esteller Cano
 13. Antonio Fernández Coca
 14. M. Antònia Fornés Pallicer
 15. M. Dolors Forteza Forteza
 16. Juan Frau Munar
 17. Josep Antoni Frau Coll
 18. Antònia Fullana Puigserver
 19. Ricardo García Noval
 20. Francesca Garcias Gomila
 21. Domènec Garcies Gomila
 22. Pedro Guijarro Fuentes
 23. Jaume Guiscafrè Danús
 24. Joan David Janer Torrens
 25. Jordi Llabrés Bordoy
 26. Joan March Noguera
 27. Pedro Martínez Dopico
 28. Francesca Mas Busquets
 29. Bartomeu Pascual Fuster
 30. Rosa Riera Bosch
 31. Miquel J. Roca Adrover
 32. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
 33. Andreu Sansó Rosselló
 34. Sebastià Serra Busquets
 35. Bernat Sureda Garcia
 36. Jaume Sureda Negre
 37. M. del Carmen Touza Garma
 38. Xavier Varona Gómez
 39. Llorenç Huguet Rotger
 40. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 15 de febrer de 2019

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. M. Antònia Carbonero Gamundí
 3. Loren Carrasco Martorell
 4. José Aurelio Castro Ocón
 5. Jaume Garau Amengual
 6. Felicià Grases Freixedas
 7. Miquel Grimalt Gelabert
 8. Isabel Lladó Sampol
 9. Marc Nadal Roberts
 10. Miquel Roca Bennàsar
 11. Jesús M. Salinas Ibáñez
 12. Gemma I. Turnes Palomino
 13. Jeroni Morey Salvà
 14. Guillem Xavier Pons Buades
 15. Rubén Santamarta Martínez
 16. Jeroni Reynés Vives