Acta

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 11 de maig de 2020

A les 11 hores del dia 11 de maig de 2020, a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom–, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi la senyora Rosa Riera Bosch, el senyor Francesc Escanellas Garcias, el senyor Sebastián Lora Sánchez i el senyor Ricardo García Noval.

També s’excusa d’assistir-hi el doctor Josep L. Ballester Mortes, convidat amb veu i sense vot.

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 11 de maig de 2020 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2020.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Públic, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Infermeria i Fisioteràpia, Medicina, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química (annex 3).

A continuació, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta els departaments de Biologia, Economia Aplicada, Economia de l’Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, i Infermeria i Fisioteràpia (annex 4).

Finalment, explica la modificació de plantilla relativa al conveni per als estudis del grau de Direcció Hotelera que afecta els departaments de Dret Públic, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i Psicologia (annex 5).

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per 35 vots a favor, 6 abstencions i cap vot en contra.

Punt 3: Adaptació del calendari acadèmic corresponent a l’any acadèmic 2019-20

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica l’adaptació del calendari acadèmic corresponent a l’any acadèmic 2019-20 a causa de la crisi sanitària de la COVID-19.

El Rector sotmet a votació l’adaptació del calendari acadèmic corresponent a l’any acadèmic 2019-20, que s’aprova per 39 vots a favor, 1 abstenció i cap vot en contra (annex 6).

Punt 4: Aprovació, si escau, del calendari acadèmic corresponent a l’any acadèmic 2020-21

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que exposa la proposta de calendari de l’any acadèmic 2020-21, consensuada al si de la Comissió Acadèmica.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova amb 39 vots a favor, 1 abstenció i cap vot en contra (annex 7).

Punt 5: Aprovació, si escau, de l’adaptació de la normativa següent:

a) Reglaments acadèmics 2019-20 i 2020-21
b) Normativa de permanència

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que exposa l’adaptació dels reglaments acadèmics 2019-20 i 2020-21 i de la normativa de permanència. 

El Rector sotmet a votació l’adaptació de les normatives, que s’aprova amb 36 vots a favor, 2 abstencions i cap vot en contra (annexos 8, 9 i 10).

Punt 6: Aprovació, si escau, del numerus clausus per a l’any acadèmic 2020-21

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que exposa la proposta presentada de numerus clausus d'alumnes per a estudis de grau per a l'any acadèmic 2020-21 i la proposta de numerus clausus d'alumnes per a estudis de màster presentada per a l'any acadèmic 2020-21.

Finalment, el Rector sotmet a votació les propostes, que s'aproven per 33 vots a favor, 3 vots en contra (del doctor Miquel J. Deyà Bauzà, del doctor Miquel Àngel Capellà Galmés i del doctor Rubén Jarazo Álvarez) i cap abstenció (annex 11).

Punt 7: Elecció de representants dels estudiants al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Estudiants, que explica quin és l’origen d’aquest punt i la votació que s’ha de realitzar.

a) Consell Social

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants i en virtut del que preveuen els articles 22 i 86.1 dels Estatuts, s’elegeix la senyora Rosa Riera Bosch com a membre del Consell Social de la Universitat, en representació dels estudiants.

b) Comissió Electoral

D’acord amb la proposta presentada pels estudiants presents a la sessió i en virtut del que preveu l’article 88.1.d) dels Estatuts de la Universitat, s’elegeix per formar part de la Comissió Electoral en representació dels estudiants el senyor Gabriel Vich Serra.

c) Comissió Acadèmica

S’ajorna per a una propera sessió del Consell de Govern l’elecció d’un alumne per formar part de la Comissió Acadèmica en representació dels estudiants.

Punt 8: Aprovació, si escau, de la Comissió de Supervisió de Projectes d’Obres

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Economia i Infraestructures, que explica l’abast i el significat de la proposta. El Rector sotmet a votació l’aprovació de la creació i regulació de la Comissió de Supervisió de Projectes d’Obres, que s’aprova per assentiment (annex 12).

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

Els membres del Consell de Direcció exposen la informació en relació amb les activitats que s’han dut a terme pel que fa a la crisi sanitària de la COVID-19.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 13):

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: 10570)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Botànica
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Biologia de la conservació de plantes endèmiques de les Balears

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: 11036)
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Ecologia
Perfil docent: Comunitats i ecosistemes, pràctiques integrades del Màster Universitari en Ecologia Marina
Perfil com a investigador: Ecologia marina. Porífers i ecologia química

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: BFiCS 1)
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: Bioquímica i biologia molecular en ciències de la salut

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: CHiTA 6)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Prehistòria
Perfil docent: Introducció a les comunitats prehistòriques
Perfil com a investigador: Estudi de les comunitats prehistòriques en ambients insulars

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: CHiTA 1)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Prehistòria
Perfil docent: Prehistòria de l’edat del ferro
Perfil com a investigador: Estudi de les comunitats prehistòriques insulars

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: CHiTA 2)
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història Contemporània
Perfil docent: Història del món actual. Història contemporània de les Balears
Perfil com a investigador: Història social i política a l’edat contemporània

Categoria: ajudant (codi plaça: DPU 1)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: ajudant (codi plaça: 050237)
Departament: Dret Públic
Àrea de coneixement: Dret Administratiu
Perfil docent: El propi de l’àrea
Perfil com a investigador: El propi de l’àrea

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: EA 1)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Economia del turisme
Perfil com a investigador: Economia del turisme

Categoria: ajudant (codi plaça: EA 2)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques
Perfil docent: Història econòmica i història del pensament econòmic
Perfil com a investigador: Història econòmica i història del pensament econòmic

Categoria: professor visitant (codi plaça: EA 4)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Econometria
Perfil com a investigador: Econometria i sèries temporals

Categoria: professor visitant (codi plaça: EA 5)
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Macroeconomia. Creixement
Perfil com a investigador: Macroeconomia i economia del treball

Categoria: professor visitant (codi plaça: EE 3)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Estratègia empresarial
Perfil com a investigador: Gestió i govern d’organismes intergovernamentals

Categoria: professor visitant (codi plaça: 060569)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Direcció de producció i operacions
Perfil com a investigador: Economia industrial. Relacions verticals entre empreses

Categoria: professor visitant (codi plaça: 605181)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Gestió de recursos humans
Perfil com a investigador: Presa de decisions a les organitzacions

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: EE 8)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats
Perfil docent: Investigació comercial i comportament del consumidor
Perfil com a investigador: Comportament i psicologia del consumidor

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: EE 9)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Direcció de producció i operacions
Perfil com a investigador: Economia de les organitzacions i capital humà

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: EE 10)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Estratègia empresarial
Perfil com a investigador: Presa de decisions a les organitzacions

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: EE 11)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Economia Financera i Comptabilitat
Perfil docent: Economia financera
Perfil com a investigador: Economia bancària

Categoria: ajudant (codi plaça: 605179)
Departament: Economia de l’Empresa
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses
Perfil docent: Introducció a l’empresa
Perfil com a investigador: Economia de l’empresa

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FC 1)
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent: Llengua catalana i la seva didàctica
Perfil com a investigador: Llengua catalana i la seva didàctica

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FC 2)
Departament:
Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement:
Filologia Catalana
Perfil docent:
Gramàtica descriptiva del català: sintaxi i pragmàtica, sociolingüística
Perfil com a investigador:
Gramàtica descriptiva del català: sintaxi i pragmàtica, sociolingüística

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FMMiC 1)
Departament:
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement:
Literatura Espanyola
Perfil docent:
Literatura espanyola contemporània: noucentisme i avantguarda. / Literatura espanyola del Siglo de Oro: teatre
Perfil com a investigador:
Literatura espanyola del Siglo de Oro: edició crítica de textos teatrals

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: 803140)
Departament:
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement:
Filologia Anglesa
Perfil docent:
Learning to Teach EFL (Aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa com a llengua estrangera)
Perfil com a investigador:
Aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa com a llengua estrangera: l’anglès com a llengua internacional

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FMEiC 6)
Departament:
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement:
Filologia Anglesa
Perfil docent:
Anglès per a directius (GDHO, anglès per a finalitats específiques)
Perfil com a investigador:
Canvi lingüístic en el registre científic de l’anglès

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 081242)
Departament:
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement:
Llengua Espanyola
Perfil docent:
El propi de l’àrea
Perfil com a investigador:
El propi de l’àrea

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FEMiC 7)
Departament:
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement:
Filologia Anglesa
Perfil docent:
Anglès III (GDHO, anglès per a finalitats específiques)
Perfil com a investigador:
Anglès per a finalitats específiques

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: 803133)
Departament:
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement:
Filologia Anglesa
Perfil docent:
English for Health and Behavioural Sciences (GMED, anglès per a finalitats específiques)
Perfil com a investigador:
Anglès per a finalitats específiques

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FiTS 2)
Departament:
Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement:
Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent:
Dimensió individual i dimensió familiar en el treball social de casos
Perfil com a investigador:
Desgast per empatia i cura professional en el treball social

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FiTS 3)
Departament:
Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement:
Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent:
Treball social amb famílies multiproblemàtiques i treball social amb xarxes i sistemes amplis
Perfil com a investigador:
Intervenció del treball social amb famílies vulnerables

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FiTS 4)
Departament:
Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement:
Sociologia
Perfil docent:
Estructura, desigualtat i exclusió social. Sociologia de les polítiques de relacions laborals
Perfil com a investigador:
Sociologia de les interaccions socials i processos d’inserció laboral

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: FiTS 1)
Departament:
Filosofia i Treball Social
Àrea de coneixement:
Treball Social i Serveis Socials
Perfil docent:
Relació d’ajuda
Perfil com a investigador:
La relació de confiança en la pràctica de la mediació familiar

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: FS 1)
Departament:
Física
Àrea de coneixement:
Física de la Terra
Perfil docent:
Física de medis continus (grau de Física), predictibilitat (Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada)
Perfil com a investigador:
Estudi i simulació de fenòmens meteorològics i hidrològics de gran impacte social a la Mediterrània occidental

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FS 2)
Departament:
Física
Àrea de coneixement:
Astronomia i Astrofísica
Perfil docent:
Electromagnetisme II del grau de Física
Perfil com a investigador:
Dinàmica de plasmes parcialment ionitzats

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: FS 3)
Departament:
Física
Àrea de coneixement:
Òptica
Perfil docent:
Òptica (21017)
Perfil com a investigador:
Solitons i patrons en sistemes òptics estesos

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: 102541)
Departament:
Física
Àrea de coneixement:
Construccions Arquitectòniques
Perfil docent:
Sostenibilitat, projectes tècnics
Perfil com a investigador:
Qualitat de l’aire interior i sistemes constructius

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: G 1)
Departament:
Geografia
Àrea de coneixement:
Geografia Física
Perfil docent:
Hidrogeografia
Perfil com a investigador:
Hidrologia i recursos hídrics en medis insulars

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: G 2)
Departament:
Geografia
Àrea de coneixement:
Geografia Física
Perfil docent:
Climatologia
Perfil com a investigador:
Climatologia

Categoria: ajudant (codi plaça: G 3)
Departament:
Geografia
Àrea de coneixement:
Geografia Humana
Perfil docent:
Geografia de la població
Perfil com a investigador:
Geografia de la població

Categoria: ajudant (codi plaça: G 4)
Departament:
Geografia
Àrea de coneixement:
Geografia Humana
Perfil docent:
Geografia del turisme
Perfil com a investigador:
Geografia del turisme

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: INFS 14)
Departament:
Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement:
Infermeria
Perfil docent:
Determinants socials de la salut, estadístiques aplicades a les ciències de la salut i pràctiques clíniques d’Infermeria VII
Perfil com a investigador:
El propi de l’àrea

Categoria: ajudant (codi plaça: 168205)
Departament:
Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement:
Infermeria
Perfil docent:
Epidemiologia, salut pública i comunitària i estadístiques aplicades a les ciències de la salut
Perfil com a investigador:
El propi de l’àrea

Categoria: ajudant (codi plaça: 160976)
Departament:
Infermeria i Fisioteràpia
Àrea de coneixement:
Fisioteràpia
Perfil docent:
Fisioteràpia neurològica III
Perfil com a investigador:
El propi de l’àrea

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PAPE 1)
Departament:
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement:
Didàctica i Organització Escolar (DOE)
Perfil docent:
Programes d’educació ambiental
Perfil com a investigador:
Pedagogia ambiental

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PAPE 3)
Departament:
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement:
Didàctica i Organització Escolar
Perfil docent:
Mitjans i recursos tecnològics en el procés d’ensenyament-aprenentatge
Perfil com a investigador:
Disseny d’itineraris d’aprenentatge flexibles amb suport tecnològic

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PAPE 4)
Departament:
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement:
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil docent:
Psicologia del desenvolupament
Perfil com a investigador:
Desenvolupament perceptiu, cognitiu i moral

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PAPE 6)
Departament:
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement:
Didàctica i Organització Escolar (DOE)
Perfil docent:
Formació per a l’ocupació; educació per a la igualtat de gènere
Perfil com a investigador:
Pedagogia laboral, gènere i educació

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PAPE 9)
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar (DOE)
Perfil docent: Documentació i comunicació científica
Perfil com a investigador:
Investigació i documentació en l’àmbit de l’Educació

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PDE 1)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Teoria i història de l’Educació
Perfil docent: Història de l’Educació i pedagogia contemporània
Perfil com a investigador:
Història de l’Educació contemporània

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PS 1)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicobiologia
Perfil docent: Psicobiologia biològica
Perfil com a investigador:
Psicobiologia del dolor crònic en humans

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: PS 4)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Social
Perfil docent: Introducció a la psicologia social del treball. Gestió d’equips i recursos humans
Perfil com a investigador:
Psicologia del treball, recursos humans i organitzacions en serveis turístics

Categoria: ajudant (codi plaça: PS 2)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicobiologia
Perfil docent: Psicologia biològica
Perfil com a investigador:
Respostes psicofisiològiques en ansietat

Categoria: ajudant (codi plaça: PS 3)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Social
Perfil docent: Igualtat d’oportunitats i gènere en Psicologia
Perfil com a investigador:
Violència per raó de gènere contra les dones en entorns virtuals

Categoria: ajudant (codi plaça: PS 5)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Metodologia de les Ciències del Comportament
Perfil docent: Dissenys experimentals
Perfil com a investigador:
Anàlisi de les conductes addictives

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: PS 6)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Perfil docent: Personalitat, avaluació i tractaments psicològics
Perfil com a investigador:
Psicologia clínica

Categoria: professor visitant (codi plaça: 130444)
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica
Perfil docent: Psicologia general
Perfil com a investigador:
Psicologia aplicada

Categoria: professor contractat doctor interí (codi plaça: Q 2)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Física
Perfil docent: Química física
Perfil com a investigador:
Química física computacional aplicada a biomolècules

Categoria: ajudant (codi plaça: Q 5)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Física
Perfil docent: Química física
Perfil com a investigador:
Química física. Mètodes i tècniques experimentals

Categoria: ajudant (codi plaça: 140619)
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: Química orgànica
Perfil com a investigador:
Química supramolecular

Categoria: professor ajudant doctor (codi plaça: Q 4)
Departament:
Química
Àrea de coneixement:
Química Física
Perfil docent:
Química física
Perfil com a investigador:
Química física de proteïnes. Mètodes i tècniques experimentals

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d’atorgar les llicències per estudis que s’indiquen a continuació (annex 14):

  • Amb efectes retroactius, a la senyora Camelia Viviana López Deflory, ajudanta del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, a la Universitat d’Ottawa (Canadà), pel període comprès entre l’1 de març i el 8 de juny de 2020, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).
     
  • Amb efectes retroactius, a la senyora Júlia Navarro Oliver, ajudanta del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, al centre de recerca InterDigital R&J, Cesson-Sévigné (França), pel període comprès entre el 2 de març i el 10 de setembre de 2020, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències d’estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat el nomenament del senyor Esteve Bardolet Jané com a col·laborador honorífic del Departament d’Economia Aplicada per als anys acadèmics 2019-20 i 2020-21 (annex 15).

d) Altres

No n’hi ha.

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 16):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3903AddendaConselleria d'Educació, Universitat i Recerca, Conselleria de Salut, Servei de Salut Modificació del conveni d’implantació i consolidació del grau de Medicina a les Illes Balears
3904AMAssociació Síndrome de Williams Espanya Cooperació de professionals, familiars i persones amb síndrome de Williams
3905AdhesióFàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la MonedaEspanyaPrestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica
3906CV/PFranciscans del Tercer Orde Regular (TOR) Col·laboració en activitats acadèmiques i científiques d'interès comú
3909CV/PAssociació Cultural Bona Pau (Montuïri) Inclusió de la revista Bona Pau a la Biblioteca Digital de les Illes Balears
3910CV/PBisbat de Mallorca Producció del projecte audiovisual Ramon Llull
3911 Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho de la InformáticaUruguaiEstablir el marc de col·laboració entre la FIADI i la UIB
3912AMUniversitat de San Martín de PorresPerúGenèric
3914AMAssociació Balear de Mindfulness Genèric
3915AdhesióConferència de Rectors de les Universitats Espanyoles Adhesió al projecte UNIferia
3916AMUniversitat Nacional Autònoma d'HonduresHonduresGenèric
3917AMReial Societat Matemàtica Espanyola Fomentar la realització d'accions conjuntes entre l’RSME i la UIB
3921CV/PAjuntament de Calvià Projecte BiodiBal
3922AddendaAcadèmia Dental de Mallorca, SL Canvi de denominació de l'actual Escola Universitària d'Odontologia ADEMA
3924CV/PJoan Francesc Rullan Vallcaneras Donació d'una col·lecció de la publicació El Correo de Mallorca que data entre els anys 1936 i 1939
3928AMHidrobal, Gestió d’Aigües de Balears, SAU Desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l'intercanvi
3929DeclaracióConselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i diverses entitats Projecte de generació d'energia neta a partir de fonts renovables a Mallorca
3931CV/PConselleria d'Educació, Universitat i Recerca Desenvolupament de programes per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
3932AMBarcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació Utilització de la capacitat de supercomputació del BSC en els projectes cientificotecnològics de la UIB
3933CV/PAjuntament de Felanitx Assessorament tècnic i científic en temes relacionats amb el patrimoni arqueològic
3943AddendaBanc de Santander, SA Col·laboració conjunta (mesures contra la COVID-19)
3948CV/PServei Públic d'Ocupació de les Illes Balears (Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball) Inscripció a la garantia juvenil i prospecció empresarial per a la inserció laboral

 

Així mateix, se sotmeten a la consideració dels membres del Consell de Govern aquests convenis tramitats per l’EDUIB (annex 17):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3732CV/PUniversitat Paris Lodron de Salzburg (Àustria)ÀustriaConveni de cotutela internacional
3867CV/PSciware Systems, SL Realització dels estudis de doctorat entre Sciware Systems, SL, i la UIB
3925CV/PUniversitat Westfaliana Wilhelm de MünsterAlemanyaConveni de cotutela internacional

 

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment.

Punt 12: Torn obert de paraules

 Hi ha diferents intervencions de les quals queda constància en el fitxer resultant de l’enregistrament que acompanya l’acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 11 de maig de 2020

Relació d’assistents:

1. M. Teresa Adame Obrador
2. Antoni Aguiló Pons
3. Olaya Álvarez García
4. Miquel Bennàsar Veny
5. Mercè Borràs Dalmau
6. Miquel Àngel Capellà Galmés
7. Lorenza Carrasco Martorell
8. José M. Carretero Gómez
9. Rafel Crespí Cladera
10. Príam de Villalonga Smith
11. Miquel Josep Deyà Bauzà
12. Pere M. Deyà Serra
13. Àngels Esteller Cano
14. Antonio Fernández Coca
15. M. Antònia Fornés Pallicer
16. M. Dolors Forteza Forteza
17. Josep Antoni Frau Coll
18. Juan Frau Munar
19. Antònia Fullana Puigserver
20. Enrique García Riaza
21. Francesca Garcias Gomila
22. Cristina Gil Membrado
23. Jaume Guiscafrè Danús
24. Rubén Jarazo Álvarez
25. Pablo Juanico Rodríguez
26. Jordi Llabrés Bordoy
27. Bartomeu Llinàs Ferrà
28. Maria Llompart Bibiloni
29. Enrique Llompart Rigo
30. Miquel F. Oliver Trobat
31. Bartomeu Pascual Fuster
32. Rosa Riera Bosch
33. Miquel J. Roca Adrover
34. Miquel À. Roca Bennàsar
35. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
36. Joana Maria Seguí Pons
37. M. Dolores Tirado Bennàsar
38. M. del Carmen Touza Garma
39. Gemma I. Turnes Palomino
40. Xavier Varona Gómez
41. Gabriel Vich Serra
42. Llorenç Huguet Rotger
43. Antonia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 11 de maig de 2020

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Carles Bona Garcia
2. M. Antònia Carbonero Gamundí
3. Daniel Cardona Coll
4. Francesca Comas Rubí
5. Yolanda González Cid
6. Javier Gulías León
7. Joan David Janer Torrens
8. Isabel Lladó Sampol
9. Margarita Miró Julià
10. Martí Moreno Julià
11. Cristina Moreno Mulet
12. Francina M. Orfila Sintes
13. Jordi Pich Solé
14. Guillem Xavier Pons Buades
15. Virgínia Ramon Álvarez
16. Joan Ribot Riutort
17. Ana M. Rodríguez Guerrero
18. Jesús M. Salinas Ibáñez
19. Maximino San Miguel Ruibal
20. Rubén Santamarta Martínez
21. Jeroni Reynés Vives