Acta

Sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2020

A les 11 hores del dia 16 de juny de 2020, a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom–, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi el senyor Martí Moreno Julià, el doctor Jaume Garau Amengual, la doctora Francina M. Orfila Sintes i la senyora Virgínia Ramon Álvarez, convidats amb veu i sense vot.

La Secretària General fa constar que es presenta aquesta acta d’acords i certifica el contingut de l’enregistrament de la sessió del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2020 com a contingut de l’acta, d’acord amb el que estableix l’article 17 («Convocatòries i sessions») de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), que estableix que tots els òrgans col·legiats poden constituir-se, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de maig de 2020.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Dret Privat, Dret Públic, Física, Medicina i Pedagogia i Didàctiques Específiques

A continuació, explica la proposta de modificació de plantilla de Campus Digital - illes que afecta el Departament de Dret Privat.

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s'aproven per assentiment (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació de la rúbrica de l’annex 2 de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau

El Rector dona la paraula al vicerector de Docència, que explica l’abast i el significat de la modificació de la rúbrica de l’annex 2 de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 4).

Punt 4: Elecció d’integrants de la Comissió de Reclamacions

El Rector explica que la Comissió de Reclamacions, presidida pel Rector i formada per quatre catedràtics d’universitat de diverses àrees de coneixement amb gran experiència docent i com a investigadors (article 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, de regulació del règim jurídic i retributiu del personal docent contractat de la Universitat de les Illes Balears), s’ha de renovar, perquè ha acabat el termini de quatre anys per al qual els seus membres varen ser elegits. Afegeix que un dels quatre membres electes, concretament, el doctor Santiago José Cavanillas Múgica, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Dret Civil del Departament de Dret Privat, ha manifestat que voldria ser-ne rellevat.

Afegeix que els altres membres de la Comissió, integrada per la doctora Victòria Ferrer Pérez, catedràtica d’universitat de l’àrea de coneixement de Psicologia Social del Departament de Psicologia, la doctora Magdalena Gianotti Bauzà, catedràtica d’universitat de l’àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, i el doctor Llorenç Valverde Garcia, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, han manifestat que poden continuar-hi.

El Rector proposa de substituir el doctor Santiago Cavanillas Múgica pel doctor Avel·lí Blasco Esteve, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic, i renovar el mandat de la resta de membres de la Comissió.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 5).

Punt 5: Substitució d’un membre del Patronat de la FUEIB

El Rector explica que, d’acord amb l’article 11.2.b) dels Estatuts de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a part dels representants nats de la UIB, formen part del Patronat de la Fundació cinc professors pertanyents a la Universitat de les Illes Balears, elegits pel Consell de Govern de la Universitat, i afegeix que avui s'ha de procedir a renovar-ne un (annex 9).

El Rector també indica que va ser una petició del doctor Rafel Crespí Cladera, quan li varen concedir una llicència per estudis de la qual havia de gaudir als Estats Units durant el primer semestre d’enguany. Finalment, proposa la substitució del doctor Crespí pel doctor José María Carretero Gómez.

El Consell de Govern aprova la proposta presentada per assentiment.

Punt 6: Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital - illes

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat, la qual informa de la proposta de complements retributius dels funcionaris dels cossos docents i dels professors contractats de Palma de la modalitat Campus Digital - illes presentada. Així mateix, explica que els complements corresponen a assignatures optatives del segon semestre de l’any acadèmic 2019-20.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta d’assignació de complements als professors que han d’impartir docència a Campus Digital - illes durant el segon semestre de l’any acadèmic 2019-20, i acorda de trametre-la al Consell Social per a l’aprovació definitiva (annex 6).

Punt 7: Informació del Consell de Direcció

  • El vicerector de Docència explica les pautes a aplicar per organitzar l’any acadèmic 2020-21.
  • La vicerectora d’Estudiants explica els ajuts per als estudiants i l’organització de les PBAU.
  • El vicerector de Títols i Tecnologia explica alguns aspectes del projecte de modernització acadèmica SIGMA en relació amb l’any acadèmic 2020-21.
  • El vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals explica el projecte del districte d’innovació a Palma.
  • El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable explica alguns temes relacionats amb la prevenció de riscs laborals i la utilització de les aules.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 7):

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: FS1)
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Perfil docent: Física quàntica
Perfil com a investigador: Física de nanosistemes

Categoria: catedràtic d’universitat (codi plaça: PDE1)
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Àrea de coneixement: Educació Física i Esportiva
Perfil docent: Educació física i hàbits saludables
Perfil com a investigador: Efectes d’una intervenció d’activitat física a l’escola per a la millora de marcadors de salut i de l’educació postural

b) Sabàtics

Vist l’escrit presentat pel professor Aleix Calveras Maristany, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses del Departament d’Economia de l’Empresa, amb el qual manifesta que, a causa de la pandèmia de COVID-19, va haver d’interrompre la llicència per any sabàtic que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 13287/2019, de 8 de novembre (FOU núm. 488, de 22 de novembre), a la Universitat d’Edimburg (Regne Unit), pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020, el Consell de Govern acorda de donar per finalitzada la llicència per any sabàtic esmentada anteriorment, vista la situació de crisi sanitària que vivim actualment, en data de 16 de març de 2020.

Vist l’escrit presentat pel professor Enric Munar Roca, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia, amb el qual manifesta que, a causa de la pandèmia de COVID-19, va haver d’interrompre la llicència per any sabàtic que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 13289/2019, de 8 de novembre (FOU núm. 488, de 22 de novembre), a la Universitat de Toronto (Canadà), pel període comprès entre l’1 de març i el 31 d’agost de 2020, el Consell de Govern acorda de donar per finalitzada la llicència per any sabàtic esmentada anteriorment, vista la situació de crisi sanitària que vivim actualment, en data de 16 de març de 2020.

Vista la sol·licitud presentada pel professor Antoni Gomila Benejam, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia, amb la qual demana que s’accepti la renúncia a la llicència per any sabàtic que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 13288/2019, de 8 de novembre (FOU núm. 488, de 22 de desembre), el Consell de Govern acorda d’acceptar la renúncia a la llicència per any sabàtic esmentada anteriorment.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió de llicències per any sabàtic que s’indiquen a continuació:

  • Al professor Miquel Seguí Llinàs, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Anàlisi Geogràfica Regional del Departament de Geografia, per a l’any acadèmic 2020-21. El professor esmentat gaudirà de la llicència a les universitats Nacional del Sud, Bahía Blanca (Argentina), de Cuenca (Equador) i de Ningbo (Xina).
  • Al professor Pedro Montoya Jiménez, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Psicobiologia del Departament de Psicologia, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021. El professor esmentat gaudirà de la llicència a les universitats Federal de l’ABC, São Paulo (Brasil) i Nacional de San Martín (Argentina).

(S’adjunta documentació com a annex 8.)

c) Llicències per estudis

Vist l’escrit presentat pel senyor Felip Alba Cladera, ajudant de l’àrea de coneixement de Dret Processal del Departament de Dret Privat, amb el qual manifesta que, a causa de la pandèmia de COVID-19, va haver d’interrompre la llicència per estudis que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 13285/2019, de 8 de novembre (FOU núm. 488, de 22 de novembre), a la Universitat de Bolonya (Itàlia), pel període comprès entre el 17 de febrer i l’1 de juliol de 2020, en ús de les atribucions que li confereix l’article 38.1.k) dels Estatuts de la Universitat, el Consell de Govern acorda de donar per finalitzada la llicència per estudis atorgada per la Resolució del Rectorat 13285/2019 esmentada anteriorment, vista la situació de crisi sanitària que vivim actualment, en data de 3 d’abril de 2020.

Vist l’escrit presentat pel professor Macià Blázquez Salom, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Anàlisi Geogràfica Regional del Departament de Geografia, amb el qual manifesta que, a causa de la situació d’alarma sanitària, va haver d’interrompre la llicència per estudis que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 13286/2019, de 8 de novembre (FOU núm. 488, de 22 de novembre), a la Universitat de Wageningen (Països Baixos), pel període comprès entre l’1 de març i el 30 de juny de 2020, en ús de les atribucions que li confereix l’article 38.1.k) dels Estatuts de la Universitat, el Consell de Govern acorda de donar per finalitzada la llicència per estudis atorgada per la Resolució del Rectorat 13286/2019 esmentada anteriorment, vista la situació de crisi sanitària que vivim actualment, en data de 18 de març de 2020.

Vist l’escrit presentat pel professor Gabriel Cardona Juanals, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb el qual manifesta que, a causa de la situació d’alarma sanitària, va haver d’interrompre la llicència per estudis que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 13377/2019, de 18 de desembre (FOU núm. 492, de 24 de gener de 2020), a l’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpeller (França), pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020, el Consell de Govern acorda de donar per finalitzada la llicència per estudis esmentada anteriorment, vista la situació de crisi sanitària que vivim actualment, en data d’1 de maig de 2020.

Vist l’escrit presentat pel professor Rafel Crespí Cladera, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses del Departament d’Economia de l’Empresa, amb el qual manifesta que, a causa de la pandèmia de COVID-19, va haver d’interrompre la llicència per estudis que hom li concedí mitjançant la Resolució del Rectorat 13186/2019, de 25 de juliol (FOU núm. 484, de 30 de juliol), a la Northeastern University, Massachusetts (EUA), pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2020, en ús de les atribucions que li confereix l’article 38.1.k) dels Estatuts de la Universitat, el Consell de Govern acorda de donar per finalitzada la llicència per estudis atorgada per la Resolució del Rectorat 13186/2019 esmentada anteriorment, vista la situació de crisi sanitària que vivim actualment, en data de 13 de març de 2020.

Així mateix, atesa la durada de la llicència i de conformitat amb les previsions de l’article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril), es modifiquen les retribucions que havia de percebre el professor esmentat al paràgraf anterior, el qual ha de percebre el 100 per cent de les seves remuneracions.

(S’adjunta documentació com a annex 9.)

d) Col·laboradors honorífics

No n’hi ha.

e) Altres

No n’hi ha.

Punt 9: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

La Secretària General sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 10):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3934CV/PComunitat Autònoma de la Regió de Múrcia Col·laboració en la realització de pràctiques externes universitàries
3942CV/PAjuntament de Santa Maria del Camí Incorporació de l'Arxiu Històric a la plataforma d'arxius històrics de les Illes Balears
3945CV/PFundació Eurecat Col·laboració en l’àmbit d’investigació en fures (Mustela putorius furo i soques relacionades)
3947 Consell General de Fisioterapeutes d’Espanya Oferta formativa per a alumnes de quart de Fisioteràpia
3949CV/PAgència d'Estratègia Turística de les Illes Balears Impuls d’un turisme intel·ligent i sostenible
3951CV/PConselleria d'Educació, Universitat i Recerca Col·laboració per a les olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears
3952AddendaConselleria d'Educació, Universitat i Recerca Organització d’olimpíades i de concursos educatius corresponents a l'any acadèmic 2019-20
3953CV/PInstitut Balear de la Dona XX Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG)
3954CV/PInstitut Balear de la Dona Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere, any 2020

 

Així mateix, se sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern aquest conveni tramitat per l’EDUIB (annex 11):

Ref.TipusEntitatPaísObjecte
3941CV/PUniversitat de ZanjanIranConveni de cotutela internacional

 

El Consell de Govern ratifica els acords marc, convenis i addendes indicats anteriorment per assentiment.

Punt 10: Torn obert de paraules

 Hi ha diferents intervencions de les quals queda constància en el fitxer resultant de l’enregistrament que acompanya l’acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Consell de Govern del dia 16 de juny de 2020

Relació d’assistents:

1. M. Teresa Adame Obrador
2. Antoni Aguiló Pons
3. Olaya Álvarez García
4. Miquel Bennàsar Veny
5. Mercè Borràs Dalmau
6. Miquel Àngel Capellà Galmés
7. José M. Carretero Gómez
8. Rafel Crespí Cladera
9. Príam de Villalonga Smith
10. Miquel Josep Deyà Bauzà
11. Pere M. Deyà Serra
12. Francesc Escanellas Garcias
13. Joan Josep Estrany Bertos
14. Antonio Fernández Coca
15. M. Antònia Fornés Pallicer
16. M. Dolors Forteza Forteza
17. Josep Antoni Frau Coll
18. Juan Frau Munar
19. Antònia Fullana Puigserver
20. Ricardo García Noval
21. Enrique García Riaza
22. Francesca Garcias Gomila
23. Cristina Gil Membrado
24. Jaume Guiscafrè Danús
25. Rubén Jarazo Álvarez
26. Pablo Juanico Rodríguez
27. Sebastián Lora Sánchez
28. Jordi Llabrés Bordoy
29. Bartomeu Llinàs Ferrà
30. Maria Llompart Bibiloni
31. Enrique Llompart Rigo
32. Miquel F. Oliver Trobat
33. Bartomeu Pascual Fuster
34. Rosa Riera Bosch
35. Miquel J. Roca Adrover
36. Miquel A. Roca Bennàsar
37. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
38. Joana Maria Seguí Pons
39. M. Dolores Tirado Bennàsar
40. M. del Carmen Touza Garma
41. Gemma I. Turnes Palomino
42. Xavier Varona Gómez
43. Gabriel Vich Serra
44. Llorenç Huguet Rotger
45. Antònia Paniza Fullana

Consell de Govern del dia 16 de juny de 2020

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1. Josep L. Ballester Mortes
2. Carles Bona Garcia
3. M. Antònia Carbonero Gamundí
4. Daniel Cardona Coll
5. Francesca Comas Rubí
6. Antonio Conde Tejón
7. Yolanda González Cid
8. Javier Gulías León
9. Joan David Janer Torrens
10. Isabel Lladó Sampol
11. Margarita Miró Julià
12. Cristina Moreno Mulet
13. Marc Nadal Roberts
14. Jordi Pich Solé
15. Guillem Xavier Pons Buades
16. Joan Ribot Riutort
17. Ana M. Rodríguez Guerrero
18. Jesús M. Salinas Ibáñez
19. Maximino San Miguel Ruibal
20. Rubén Santamarta Martínez
21. Jeroni Reynés Vives