Actes del Consell de Govern del dia 20 de juliol de 2004

A les 10 hores del dia 20 de juliol de 2004, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, la vicerectora de Relacions Exteriors i el senyor Rafael Barea Roig.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 14 de juny de 2004.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

0864

AM

Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració

Genèric

0972

AM

Universitat de Melbourne (Escola d'Infermeria)

Austràlia

Genèric

0973

AM

Universitat de Toronto (Facultat d'Infermeria)

Canadà

Genèric

0974

AM

Universitat Autònoma de Nuevo León

Mèxic

Genèric

0976

AM

Universitat Nacional de Villa María

Argentina

Genèric

0988

AM

Universitat Nacional de Costa Rica

Costa Rica

Genèric

0993

AM

Universitat Catòlica de Santiago de Guayaquil

Equador

Genèric

0971

AM

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

Activitats diverses 2004 i fons fonogràfics COPE

0980

Addenda

Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears

Assignatura (Creació d'Empreses de Base Tecnològica)

0984

CV/P

Asistencia Técnica Industrial, SAE

Beca (treball sobre control de projectes d'edificació) i tesi (patologia d'estructures de formigó)

0970

AM

Universitat de Gal·les, Universitat Loránd Eötvös de Budapest, Universitat de Kassel, Universitat Politècnica de Koszalin, Universitat d'Oulu i Universitat de Mälardalen

Diversos països

Dues adhesions al consorci EGSG

0989

AM

Universitat d'Especialitats Turístiques de l'Equador

Equador

Genèric (Turisme)

0969

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

Intercanvi d'estudiants

0986

CV/P

Ministeri de Cultura

Inventari de béns eclesiàstics 2004

0977

CV/P

Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, València, Jaume I de Castelló, Girona, Lleida i Rovira i Virgili

Obra col·lectiva (Història Agrària dels Països Catalans)

0992

CV/P

Universitat de Guayaquil

Equador

Postgrau (Direcció d'Hotels i Restaurants)

0975

CV/P

ASIMA

Pràctiques (cooperació educativa, RD 1497/1981, beques voluntàries)

0966

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura, Conselleria de Presidència i Esports

Preus públics per a persones amb minusvalidesa

0967

CV/P

TIRME, SA

Projecte de recerca (caracterització agronòmica del compost de fangs de depuradora i de FORM)

0981

CV/P

Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa

Projecte europeu SIN Project II

0985

CV/P

Consell Insular d'Eivissa i Formentera

Universitat d'Estiu (UEEF)

El Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Fundació Universitat - Estudi General Lul·lià

El Rector fa una exposició prèvia del procés seguit fins a arribar a la proposta que avui es presenta: constituir una fundació, concretament la Fundació Universitat - Estudi General Lul·lià. El Rector recorda la reivindicació històrica de la Universitat per recuperar l'edifici del carrer de Sant Roc, i afegeix que aquest edifici és propietat de l'Associació de l'Estudi General Lul·lià com a conseqüència de la cessió de l'Ajuntament de Palma, condicionada a la realització de cursos d'espanyol per a estrangers per part de l'associació indicada.

El Rector afegeix que la solució que es planteja no suposa cap renúncia de la UIB a recuperar l'ús ple de l'edifici en un futur.

El Rector explica que en el procés de negociació seguit ha estat necessari crear una cultura de confiança en l'Associació a l'hora d'arribar a un acord. El Rector continua l'explicació dient que en aquests moments la Fundació és l'única proposta possible a tres bandes (Universitat, Associació de l'Estudi General Lul·lià i Ajuntament de Palma) i que una de les finalitats és aconseguir fons per restaurar i rehabilitar l'edifici de l'Estudi General Lul·lià.

El Rector dóna la paraula al Secretari General, el qual, juntament amb el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, ha portat a terme les negociacions, i mostra el seu agraïment al doctor Gabriel Oliver Coll, el qual presideix l'Associació de l'Estudi General Lul·lià, per la predisposició mostrada, i també als professors de la Universitat que també formen part de l'associació esmentada.

A continuació el Rector indica que els Estatuts segueixen el model habitual de la Universitat utilitzat en les altres fundacions que ha constituït i en destaca els aspectes més rellevants: l'objecte, l'estructura orgànica (el Patronat és desenvolupat a l'article 11 i el president, al 12; mentre que la constitució és regulada a l'article 21 i el règim d'adopció dels acords, al 22).

Així mateix, indica que l'aportació de la UIB serà de 6.000 euros. També afegeix que l'Associació de l'Estudi General Lul·lià ha adoptat els acords pertinents per poder constituir la Fundació i que l'Ajuntament de Palma ho farà aviat.

Finalment, el Secretari General indica que l'acord que s'adopta és el que figura a la documentació distribuïda (annex 3).

A continuació s'obre un torn de paraules en el qual intervé la doctora Catalina Cantarellas Camps, la qual demana aclariments sobre l'ús de l'edifici. Li contesten el Secretari General i el Rector.

El Rector sotmet a votació els Estatuts presentats i l'acord corresponent, que s'aproven per unanimitat.

Punt 4: Modificació de plantilla

La vicerectora de Professorat informa de la modificació de plantilla que afecta els departaments de Química i Ciències Matemàtiques i Informàtica.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada (annex 4).

Punt 5: Eleccions dels membres de les comissions que provenen del Consell de Govern

El Rector indica que, atesa la constitució del nou Consell de Govern el dia 14 de juny de 2004, com a conseqüència dels diversos processos electorals que han tingut lloc correspon, d'acord amb el que estableixen els Estatuts de la UIB i d'acord amb el que disposa l'Acord normatiu 3929/1998, de 21 de març, pel qual es crea una comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat, d'elegir els representants del professorat, de l'alumnat i del personal d'administració i serveis a les diverses comissions que depenen del Consell de Govern (annex 5):

- Comissió Econòmica: es presenten com a candidats tres professors i un integrant del personal d'administració i serveis. Atès que es presenten tants candidats com llocs hi ha per cobrir, no és necessari realitzar cap elecció. Per tant, formaran part de la comissió indicada la doctora Margalida Payeras Llodrà, el doctor Antoni Llull Gilet i la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, en representació del professorat, i el senyor Luis Francisco Piña Saiz, en representació del personal d'administració i serveis.

- Comissió Electoral: es presenten com a candidates dues professores, un estudiant i un membre del PAS. Atès que hi ha tants llocs per cobrir com candidats presentats, no és necessari efectuar cap elecció. Per tant, s'integren a la Comissió Electoral la doctora Josefa Donoso Pardo i la doctora Irene Nadal Gómez, en representació del professorat, el senyor Alejandro Aparicio Díaz, en representació dels estudiants i en substitució del senyor Vicent Joan Torres Escandell ¿el qual ha presentat la renúncia a formar part d'aquesta comissió¿, i el senyor Rafael Barea Roig, en representació del personal d'administració i serveis.

- Comissió Acadèmica: es presenten com a candidats cinc estudiants, i atès que aquest és el nombre d'estudiants que han de formar part de la comissió indicada, a partir d'ara formaran part de la Comissió Acadèmica la senyora Carolina Garau Rosselló, el senyor José Miguel Gómez García, el senyor Vicent Joan Torres Escandell, el senyor Miquel Garí Quetglas i el senyor Alejandro Aparicio Díaz.

- Comissió de Doctorat: es presenten les candidatures del doctor Lluís Mas Franch, del doctor Pedro A. Munar Bernat, del doctor Ramon Mas Sansó, del doctor Rafel Crespí Cladera, de la doctora Victòria Ferrer Pérez i del doctor Joan Mas Vives. Atès que el nombre de candidats presentats és el mateix que el de llocs per cobrir, es designen integrants d'aquesta comissió els candidats presentats.

- Comissió d'Investigació. El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica les circumstàncies que es donen en aquesta elecció una vegada reunida la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca. Es presenten com a professors doctors de diferents camps científics, nou dels quals han de ser o haver estat responsables de grups o projectes de recerca, acreditats amb una avaluació externa, les candidatures del doctor Joaquim Tintoré Subirana, de la doctora Margalida Gili Planas, de la doctora Irene Nadal Gómez, de la doctora Maria Pilar Roca Salom, del doctor Lluís Mas Franch, del doctor Hipólito Medrano Gil, de la doctora Joana Maria Petrus Bey, del doctor Josep Antoni Pérez Castelló, del doctor Andreu Sansó Rosselló, del doctor Arnau Mir Torres, del doctor Jaume Garau Amengual, de la doctora Joana Fornés Vives, de la doctora Josefa Donoso Pardo, del doctor Rafel Crespí Cladera i de la doctora Catalina Cantarellas Camps. A continuació el Rector demana si els estudiants volen presentar algun candidat. Es presenten les candidatures de la senyora Carolina Garau Rosselló i del senyor Miquel Àngel Capó Navarro. Atès que el nombre de candidatures presentades coincideix amb el d'integrants de la comissió, no cal efectuar cap elecció i són designades integrants de la Comissió d'Investigació totes les persones presentades.

- Comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat: es presenten les candidatures de la doctora Isabel M. Aguiló Pons, en representació del professorat, del senyor Pere Soberats March, en representació dels estudiants, i de la senyora Maria Isabel Baltasar Fernández, en representació del personal d'administració i serveis. Atès que el nombre de candidatures és el mateix que el de llocs per cobrir, no és necessari realitzar cap elecció i totes les persones presentades són designades integrants de la comissió indicada.

- Consell Social: es presenten un professor i un integrant del personal d'administració i serveis. Per tant, atès que el nombre de llocs per cobrir és el mateix que el de candidats presentats, no cal fer cap elecció i són designats membres del Consell Social en representació del professorat el doctor Antoni Socias Salvà, i en representació del personal d'administració i serveis, el senyor Luis Francisco Piña Saiz.

- Comissió de Contractació: en representació del professorat es presenten les candidatures de la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López com a vocal titular i de la doctora Joana Maria Petrus Bey com a vocal suplent. Atès que el nombre de candidatures i el de llocs per cobrir coincideixen, no cal fer cap elecció, per la qual cosa les professores presentades són designades membres de la Comissió de Contractació.

Punt 6: Elecció de representants del Consell de Govern en patronats de fundacions

El Rector explica la composició del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, la qual s'indica a l'article 11 dels Estatuts de la fundació (annex 6).

El Rector demana si algú té intenció de ser-ne nomenat patró. Es presenten per al càrrec el doctor F. Javier Pérez Pareja, mitjançant manifestació del doctor Miquel Rafael Tortella Feliu, el doctor Gabriel Oliver Codina, la doctora Margalida Gili Planas, el doctor Josep Ignasi Aguiló Fuster i la doctora Margalida Payeras Llodrà. Atès que són cinc els representants professors de la UIB que s'hi han d'integrar, no cal fer cap elecció i resulten elegides les cinc persones esmentades.

Seguidament el Rector explica quina és la composició de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears, de la qual s'ocupa l'article 11 dels Estatuts de la fundació indicada (annex 6).

El Rector demana si algú està interessat a formar-ne part. Es presenten les candidatures del senyor Pere Palou Sampol, del senyor Josep Lluís Ballester Mortes i del senyor Vicent Joan Torres Escandell. Ja que el nombre de candidatures presentades és el mateix que el de representants de la Universitat elegits pel Consell de Govern, són proclamats automàticament.

Punt 7: Curs d'Especialista Universitari en Animació de Personatges 3D per a Produccions Audiovisuals

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual presenta el Curs d'Especialista Universitari en Animació de Personatges 3D per a Produccions Audiovisuals. A continuació dóna la paraula al doctor Juan Montes de Oca Durán com a director del curs, que n'explica l'abast i el significat.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé el doctor Lluís Mas Franch, que demana si el curs ja s'està fent. Li respon el doctor Juan Montes de Oca Durán i diu que sí. Seguidament intervé la doctora Margalida Gili Planas, que demana per què hi ha un mòdul de riscs laborals. Li respon el doctor Juan Montes de Oca Durán i li diu que és un requisit que exigeix el Govern balear.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d'Especialista Universitari en Animació de Personatges 3D per a Produccions Audiovisuals (annex 7).

Punt 8: Curs d'Especialista Universitari en Bioinformàtica

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual presenta el Curs d'Especialista Universitari en Bioinformàtica. A continuació dóna la paraula al senyor José Aurelio Castro Ocón, el qual, com a codirector, n'explica l'abast i el significat.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el Curs d'Especialista Universitari en Bioinformàtica (annex 8).

Punt 9: Màster Universitari en Periodisme, Publicitat i Comunicació Corporativa

El Rector exposa les característiques del Màster Universitari en Periodisme, Publicitat i Comunicació Corporativa. Indica que és una proposta assumida pel Vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector i que dos terços de la docència corresponen a professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, mentre que el terç restant correspon a professorat de la nostra universitat. El Rector també indica que es durà endavant en la mesura que tingui lloc el cofinançament de Bancaixa i Sa Nostra, ja que si no té lloc el preu de 3.000 euros per cada matrícula, s'haurà d'incrementar el preu d'aquesta matrícula i la seva viabilitat seria dificultosa.

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que completa la informació facilitada.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé la doctora Catalina Cantarellas Camps, la qual indica que hi votarà en contra, ja que no hi ha participació del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

També intervé el doctor Josep Servera Baño, que planteja una queixa relativa al fet que no l'han informat d'una sèrie de qüestions que afecten el seu departament. Per tant, votarà en blanc.

El Rector contesta les intervencions anteriors i indica que retira aquest punt de l'ordre del dia i que es durà a la propera sessió del Consell de Govern. Afegeix que, en qualsevol cas, s'ha de tenir un esperit constructiu i no s'han de perdre les oportunitats.

Finalment es produeix una darrera intervenció del doctor Josep Servera Baño i de la doctora Catalina Cantarellas Camps.

Punt 10: Plans d'estudis de Periodisme i Comunicació Audiovisual

El Rector recorda que a la sessió del Consell de Govern del dia 26 de març de 2004 es va tractar la implantació dels estudis de Periodisme i Comunicació Audiovisual a l'Escola Universitària Alberta Giménez, centre adscrit a la nostra universitat, que després el Consell Social en va fer la proposta i que el Govern va autoritzar els ensenyaments. A continuació dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica el procés que segueixen els plans d'estudis a partir d'aquest moment. Així mateix, explica el procés que s'ha dut a terme fins ara.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica constata algunes modificacions que cal fer al document tramès. Així constata que, a petició del Departament de Ciències de la Terra i atès que al pla d'estudis hi ha una assignatura denominada Mitjans de Comunicació i Medi Ambient, s'hi ha d'incorporar una altra àrea de coneixement del departament esmentat: Geografia Física.

El director de l'Escola Universitària de Professorat Alberta Giménez, doctor Jaume Oliver Jaume, explica breument el contingut del pla d'estudis que es presenta i les característiques bàsiques. Així mateix, destaca els suggeriments que s'han realitzat i que s'han atès des dels departaments de la UIB. Afegeix que s'hi ha recollit l'expressió cultural de les nostres illes.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé el doctor Josep Servera Baño, que planteja la preocupació per l'assignatura obligatòria (annex 2B del document presentat) denominada Moviments Literaris Contemporanis i la seva assignació a totes les àrees de coneixement de Filologia, així com el seu descriptor. Li contesta el doctor Jaume Oliver Jaume i proposa d'ajustar el darrer descriptor. També intervé el doctor Joan Mas i Vives, que es refereix a les àrees de coneixement plantejades. El vicerector d'Ordenació Acadèmica recorda que els plans d'estudis són d'un centre adscrit i, per tant, el centre té llibertat per configurar-los. Acaba la intervenció dient que hi ha dues propostes: eliminar el darrer descriptor o afegir les àrees de coneixement vinculades. El doctor Joan Mas Vives proposa mantenir la proposta feta pel centre adscrit. Finalment, el doctor Jaume Oliver Jaume proposa mantenir el descriptor i afegir les àrees de coneixement de les filologies modernes i de Literatura Espanyola.

La doctora Catalina Cantarellas Camps recorda que el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts té dues assignatures obligatòries.

El senyor Vicent Joan Torres Escandell demana que l'assignatura Cristianisme i Cultura Contemporània no sigui obligatòria, sinó que sigui optativa.

El senyor Andreu Crespí Plaza s'adhereix a la proposta del senyor Vicent Joan Torres Escandell i afegeix que si l'assignatura es manté com a obligatòria, votarà en contra del pla.

El senyor Miquel Garí Quetglas fa una reflexió sobre el caràcter laic de la Universitat. El senyor Alejandro Aparicio Díaz demana aclariments sobre la llengua que s'ha utilitzat per elaborar el document. Li contesta el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

El Rector fa una reflexió final i sotmet a votació els plans d'estudis de Periodisme i Comunicació Audiovisual, que s'aproven per 28 vots a favor, 5 vots en contra i 10 abstencions (annex 9).

Punt 11: Modificacions de plans d'estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica l'abast i el significat de les modificacions dels plans d'estudis de Geografia, Treball Social, Filologia Catalana i Filologia Hispànica.

S'aproven per unanimitat les modificacions presentades (annex 10).

Punt 12: Títols propis de grau de la Facultat de Filosofia i Lletres

El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica la petició de la Facultat de Filosofia i Lletres relativa al fet que totes les titulacions que s'imparteixen al centre indicat es configurin com a títols propis de grau. Així mateix, explica els avantatges de la configuració d'aquests títols propis.

S'aproven per unanimitat els títols propis de grau presentats (annex 11).

Punt 13: Itineraris d'especialització de la Facultat de Filosofia i Lletres

El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica la petició de la Facultat de Filosofia i Lletres relativa a quatre itineraris d'especialització: els de Cultura Clàssica, Cultura Contemporània, Cultura Medieval i Cultura Moderna. Afegeix que un cinquè itinerari es presentarà al Consell de Govern del mes de setembre, concretament el corresponent a Intervenció Cultural, Social i Territorial.

S'aproven per assentiment els itineraris de Cultura Clàssica, Cultura Contemporània, Cultura Medieval i Cultura Moderna (annex 12).

Punt 14: Presentació de la proposta del senyor Francisco J. Ayala com a doctor honoris causa

El Rector explica que el Departament de Filosofia i Treball Social ha presentat una proposta de nomenament del senyor Francisco J. Ayala, a la qual també s'han adherit els departaments de Biologia i Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Així mateix, explica el procediment establert a la normativa corresponent (articles 6, 7 i 8 del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa).

El Rector també explica breument el currículum del senyor Ayala i indica que els mèrits del senyor Francisco J. Ayala són prou reconeguts i que ara pertoca a la Universitat fer-li el reconeixement que es mereix. De la mateixa manera, el Rector recorda que és doctor honoris causa per altres universitats (Masaryk ¿República Txeca¿, de Vladivostok ¿Rússia¿, de Bolonya ¿Itàlia¿, de València, de Vigo, Universitat Agrícola d'Atenes ¿Grècia¿, de Barcelona, de Madrid i de Lleó) i que té més de vuit-cents articles publicats i ha escrit dotze llibres (annex 13).

Punt 15: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa de la reunió de la CRUE a Vigo sobre la reforma de la LOU i explica el document aprovat. Recalca que s'han plantejat dues alternatives al sistema d'habilitació: una habilitació àmplia o una acreditació sense proves, en qualsevol cas, sense limitació. Hi ha una tercera via, que seria mesclar habilitació en les categories inferiors i acreditació en les categories superiors.

Així mateix, indica que el proper dia 28 de juliol es reunirà el Consell de Coordinació Universitària, en la qual participarà la ministra d'Educació i es donarà més informació sobre el tema.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa sobre la convocatòria de projectes d'implantació de crèdits europeus ECTS. També informa sobre les activitats de formació del professorat universitari i assenyala que n'hi ha de dos tipus: les de professorat sènior i les de professorat de nou ingrés.

Afegeix que hi ha una pàgina web en construcció sobre la convergència europea. També explica la modificació, a petició de l'Escola Universitària de Turisme, de la forma d'impartició dels ensenyaments de Turisme, de tal forma que un grup s'impartiria d'octubre a març, amb la qual cosa s'hauria de fer en quatre cursos i no en tres.

Així mateix, informa de la reunió de la Junta de Degans i Directors de Centre preparatòria del Consell de Govern i indica que aquest òrgan es reunirà tradicionalment abans de cada reunió del Consell de Govern.

Finalment el vicerector d'Ordenació Acadèmica acaba la intervenció dient que a la darrera reunió de la Comissió Acadèmica es varen presentar les tres primeres sol·licituds de compensació de notes que preveu l'article 58 del Reglament acadèmic.

La vicerectora de Professorat informa de la convocatòria d'acreditació de l'AQUIB i de la reunió informativa que va tenir lloc. Així mateix, informa sobre la reunió de la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca d'ahir.

El vicerector d'Investigació i Política Científica explica que al mes de juny va finalitzar el termini per presentar les sol·licituds d'infraestructures (se'n varen presentar dues) i d'equipaments (foren vint les presentades) amb càrrec als fons FEDER, així com també es va presentar una sol·licitud d'ampliació de xarxa. Acaba dient que en total això suposa una inversió de dotze milions d'euros.

La vicerectora de Projecció Cultural explica la modificació en la gestió de la UIMIR, que en un futur es reflectirà en un conveni. També informa sobre la gestió de l'Institut Joan Lluís Vives.

Finalment indica que la Universitat d'Estiu ha estat un gran èxit i agraeix el finançament rebut per part de Bancaixa.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa sobre el conveni signat amb el Govern balear en matèria d'infraestructures i assenyala que farà feina amb el consorci que s'ha de constituir. També informa de la recepció de l'edifici cientificotècnic. També indica que s'han fet públiques a la pàgina web les obres que es faran durant l'estiu.

El Gerent informa sobre els canvis que ha sofert un conveni amb la CAM i els explica. Indica que els vint-i-tres milions d'euros prevists inicialment (divuit per a la UIB i cinc per a la FUEIB) finalment han quedat en vint (disset per a la UIB i tres per a la FUEIB).

També indica que divendres hi haurà l'examen tipus test per als aspirants a auxiliars de biblioteca i dissabte serà el torn dels opositors per a auxiliar administratiu. Explica que el darrer dia indicat hi haurà servei de l'EMT.

Finalment, el Rector recorda que demà hi haurà la cerimònia de graduació, a la qual tres-cents vuitanta alumnes han confirmat l'assistència, i que el proper dijous hi haurà la cerimònia de lliurament de títols de la UOM.

En darrer lloc, el Rector felicita la senyora Marta Jacob Escauriaza pel seu nomenament com a directora general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Punt 16: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern acorda d'aprovar les comissions que han de jutjar les places de professorat contractat, que s'indiquen a continuació (annex 14):

Categoria: Professor col·laborador

Departament: Física

Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica

Perfil: Microordinadors (estudis d'Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica)

Categoria: Professor ajudant doctor

Departament: Filosofia i Treball Social

Àrea de coneixement: Filosofia Moral i Política

Perfil: Filosofia de la ment

Categoria: Professor ajudant doctor

Departament: Filosofia i Treball Social

Àrea de coneixement: Filosofia Moral i Política

Perfil: Ecologia política

Categoria: Professor ajudant doctor

Departament: Química

Àrea de coneixement: Química inorgànica

c) Llicències d'estudis

No n'hi ha.

d) Llicències per any sabàtic

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per al professor Andreu Bover Bover, titular d'escola universitària del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2004 i el 30 de setembre de 2005 a la Universitat de Toronto (Canadà) (annex 15).

e) Ajuts per a estades breus de professors convidats

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que presenta la proposta d'ajuts per a professorat convidat per al període comprès entre l'1 d'agost de 2004 i el 31 de desembre de 2005.

S'aprova per unanimitat la proposta presentada (annex 16).

f) Complements retributius del professorat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha un professor que ha demanat augment de la seva càrrega docent i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB («1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent, en un màxim de nou crèdits, per poder cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament i amb el vistiplau dels caps d'estudis corresponents, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social»).

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de complement retributiu de professorat presentada (annex 17).

Finalment, la vicerectora de Professorat indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l'autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 17: Precs i preguntes

El doctor Joan Jesús Fiol Arbós, per una banda, expressa el malestar per la no difusió de la menció de doctor de qualitat obtinguda al Departament de Química i, per l'altra, planteja la possibilitat d'adaptar el primer curs de Química al projecte indicat pel vicerector d'Ordenació Acadèmica (crèdits europeus). També fa alguns suggeriments. Li contesten el Rector i el vicerector d'Ordenació Acadèmica. També intervé sobre el tema la doctora Josefa Donoso Pardo.

El senyor Vicent Joan Torres Escandell informa sobre el conveni amb ISCOMAR i dels descomptes que s'apliquen a la comunitat universitària. També demana que no hi hagi eleccions de representats a òrgans de govern i a comissions al mes de juliol. Li contesta el Rector.

El senyor Alejandro Aparicio Díaz demana sobre la pujada de taxes. Li contesta el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i li diu que és d'un 4,3 per cent.

El Rector clou la sessió del dia d'avui desitjant bon estiu a tothom.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2004

Relació d'assistents:

1. Josep I. Aguiló Fuster

2. Catalina Costa Bonet

3. Francesca Garcias Gomila

4. Joan Ernest de Pedro Gómez

5. Margalida Miró Bonet

6. Joan Jesús Fiol Arbós

7. Josefa Donoso Pardo

8. Margalida Gili Planas

9. Miquel Rafael Tortella Feliu

10. Maurici Mus Amézquita

11. Gabriel Oliver Codina

12. Andreu Crespí Plaza

13. Carlos Moreno Gómez

14. Miquel Garí Quetglas

15. Vicent Joan Torres Escandell

16. Carolina Garau Rosselló

17. José Miguel Gómez García

18. Alejandro Aparicio Díaz

19. Luis Francisco Piña Saiz

20. M. Isabel Baltasar Quesada

21. Antoni Llull Gilet

22. Ramón Oliver Herrero

23. Miquel Pastor Tous

24. David Pons Florit

25. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez

26. Joan Jordi Muntaner Guasp

27. Irene Nadal Gómez

28. Margalida Payeras Llodrà

29. Josep Servera Baño

30. Antoni Socias Salvà

31. Joan Mas Vives

32. Lluís Mas Franch

33. Catalina Cantarellas Camps

34. Francesca Lladó Pol

35. Joan Antoni Mesquida Cantallops

36. Francisco Muñoz Izquierdo

37. Esperança Munar Muntaner

38. Sergio Alonso Oroza

39. Andreu Alcover Ordinas

40. Gabriel Moyà Niell

41. Avel·lí Blasco Esteve

42. Lluís Garau Juaneda