Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació

 
Dr. Marc Nadal Roberts
Professor contractat doctor
Departament de Psicologia 
Àrea de Psicologia Bàsica

 

 Dirigir i coordinar les funcions referents a:

 • La planificació estratègica.
 • La signatura de convenis de mobilitat.
 • La promoció internacional de l’oferta educativa de la Universitat.
 • L’impuls de dobles titulacions i cotuteles, en coordinació amb els vicerectorats de Gestió i Política Acadèmica de Grau i de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent.
 • El seguiment del programa de Mentoring per als estudiants nouvinguts a la UIB en programes de mobilitat internacional.
 • La responsabilitat i gestió de les relacions institucionals, incloent qüestions d’imatge institucional, en particular la web.
 • La coordinació de la comunicació.
 • La política de cooperació al desenvolupament i solidaritat.
 • El seguiment del Pla d’igualtat.
 • La direcció de l’Estratègia de Comunicació d’Imatge Corporativa.
 • La gestió de la informació interna de la UIB.
 • La producció audiovisual de la UIB.
 • El Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU).