Memòria acadèmica

Sumari

0. Introducció

 1. Òrgans generals universitaris
  1. Claustre
  2. Consell de Govern
  3. Consell de Direcció
  4. Consell Social
  5. Sindicatura de Greuges
 2. Comunitat universitària
  1. Alumnat
   1. Alumnes matriculats
   2. Alumnes que acaben 17-18
   3. Alumnat col·laborador
   4. Becaris  
  2. Personal docent
   1. Departaments
   2. Places dotades
   3. Baixes
   4. Concursos places docents
   5. Professorat contractat
  3. Personal d’administració i serveis
   1. Plantilla, places dotades, concursos, oposicions..
 3. Activitat acadèmica
  1. Estudis i places
   1. Estudis oficials
   2. Oferta d’estudis i de places
   3. Notes de tall
  2. Estudis oficials de postgrau: màster i doctorat
  3. Proves d’accés
  4. Campus Digital
  5. Activitats a les seus universitàries
   1. Seu de Menorca
   2. Seu d’Eivissa i formentera
 4. Activitats de recerca
  1. Tesis depositades
  2. Activitats de recerca
 5. Activitats institucionals
 6. Activitat economicoadministrativa
  1. Pressupost 2019
  2. Aspectes generals
  3. Pla de formació
  4. Acció social
 7. Activitats a l’àmbit internacional i de mobilitat universitària
  Relacions internacionals, mobilitat d’estudiants, PDI i PAS dins l’espai europeu d’educació superior, programes d'intercanvi.
 8. Activitats del Vicerectorat d’Estudiants
  1. Activitats del Vicerectorat d'Estudiants
  2. PORT-UIB
 9. Activitats de projecció cultural
  1. Edicions UIB
  2. UOM
  3. Coral UIB
 10. Activitats a l'àmbit d'infraestructures
  1. Activitats del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura
  2. Ocupació i usos dels espais
 11. Serveis a la comunitat universitària
  1. Servei d’Activitats Culturals
  2. Servei de Biblioteca i Documentació
  3. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
  4. Servei Lingüístic
  5. Servei de Prevenció
  6. Servei de Recursos Audiovisuals
  7. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
  8. Serveis Cientificotècnics
  9. Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la UIB (LADAT)
  10. Secció Comunicació Interna, Imatge i Promoció
 12. Oficines
  1. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
  2. Oficina de Suport a la Docència
  3. Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
  4. Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
  5. Oficina Universitària de Suport a les Persones amb Necessitats Especials
  6. Oficina web
 13. Laboratoris de recerca
  1. Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB)
  2. Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal
  3. Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA)
  4. Laboratori de Química Analítica Ambiental
  5. Laboratori de complexitat i lingüística Experimental
  6. Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic LINCC
 14. Instituts universitaris de recerca
  1. Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3)
  2. Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)
  3. Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
  4. Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA)
  5. Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)
  6. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA)
 15. Fundacions
  Fundació Universitat-Empresa
 16. Càtedres
  1. Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar
  2. Càtedra Endesa Xarxa d'Innovació Energètica
  3. Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere
  4. Càtedra de la Mar Iberostar
  5. Càtedra ICAPE
  6. Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels International
  7. Càtedra Santander-UIB d’Innovació i Transferència del Coneixement
  8. Col·laboració amb Red Eléctrica de España

Consultar memòries d'anys anteriors