Memòria acadèmica

Sumari

 1. Òrgans generals universitaris
  1. Claustre
  2. Consell de Govern
  3. Consell de Direcció
  4. Consell Social
  5. Sindicatura de Greuges
  6. Consell d’Estudiants
 2. Comunitat universitària
  1. Alumnat
   1. Alumnes matriculats
   2. Alumnes que acaben 17-18
   3. Alumnat col·laborador
   4. Becaris  
  2. Personal docent
   1. Departaments
   2. Places dotades
   3. Baixes
   4. Concursos places docents
   5. Professorat contractat
   6. Integracions
   7. Preses de possessió
  3. Personal d’administració i serveis
 3. Activitat acadèmica
  1. Estudis i places
   1. Estudis oficials
   2. Oferta d’estudis i de places
   3. Notes de tall
  2. Estudis oficials de postgrau: màster i doctorat
  3. Proves d’accés
  4. Campus Digital
  5. Activitats a les seus universitàries
   1. Seu de Menorca
   2. Seu d’Eivissa i formentera
 4. Activitats de recerca
  1. Activitats de recerca
  2. Tesis depositades
 5. Activitats institucionals
 6. Activitat economicoadministrativa
  1. Pressupost 2020
  2. Aspectes generals
  3. Pla de formació
  4. Acció social
 7. Activitats a l’àmbit internacional i de mobilitat universitària
  Relacions internacionals, mobilitat d’estudiants, PDI i PAS dins l’espai europeu d’educació superior, programes d'intercanvi.
 8. Activitats del Vicerectorat d’Estudiants
  1. Activitats del Vicerectorat d'Estudiants
  2. PORT-UIB
 9. Activitats de projecció cultural
  1. Edicions UIB
  2. UOM
  3. Coral UIB
 10. Activitats a l'àmbit d'infraestructures
  1. Activitats del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura
  2. Ocupació i usos dels espais
 11. Actuacions en matèria de transparència
 12. Activitats del Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia
 13. Oficines
  1. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
  2. Oficina de Suport a la Docència
  3. Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
  4. Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
  5. Oficina Universitària de Suport a les Persones amb Necessitats Especials
  6. Oficina web
  7. Oficina de suport a la Recerca
 14. Serveis a la comunitat universitària
  1. Servei d’Activitats Culturals
  2. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
  3. Servei Lingüístic
  4. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
  5. Serveis Cientificotècnics
  6. Servei de Recursos Audiovisuals
  7. Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la UIB (LADAT)
  8. Secció Comunicació Interna, Imatge i Promoció.
   1. Secció de Comunicació Interna
   2. Secció de Comunicació Externa i Relació amb els Mitjans
  9. Centre de Tecnologies de la Informació
  10. Servei Universitari d’Atenció Psicològica de la UIB
   1. Programa d’atenció́ a les altes capacitats intel·lectuals
   2. Programa Mentoriment
  11. Servei de Biblioteca i Documentació
 15. Instituts universitaris de recerca
  1. Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3)
  2. Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)
  3. Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
  4. Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA)
  5. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA)
  6. Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)
 16. Laboratoris de recerca
  1. Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB)
  2. Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal
  3. Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA)
  4. Laboratori de Química Analítica Ambiental (LQA2)
  5. Laboratori de complexitat i lingüística Experimental
  6. Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic LINCC
  7. Laboratori de Ciència de la Decisió
  8. Laboratori de Pedagogia Hospitalària
  9. Laboratori de ciències de l’activitat física
  10. Laboratori Interdisciplinari de Drets i Llibertats de les Illes Balears
  11. Laboratori de Sistemàtica Humana (LSH)
 17. Càtedres
  1. Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar
  2. Càtedra Endesa Xarxa d'Innovació Energètica
  3. Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere
  4. Càtedra de la Mar Iberostar
  5. Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels International
  6. Càtedra ICAPE
  7. Càtedra Santander-UIB d’Innovació i Transferència del Coneixement
  8. Col·laboració amb Red Eléctrica de España
  9. Càtedra UNESCO/Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient
  10. Càtedra Innovació Social La Caixa-UIB
  11. Càtedra Seu de Mallorca
  12. Càtedra Ramon Llull
  13. Càtedra Mario Cesariny
 18. Fundacions
  1. Fundació Universitat-Empresa
 19. Activitats relacionades amb la COVID-19
  1. Òrgans Generals
   1. Consell de Govern
   2. Consell de Direcció
   3. Secretaria General
  2. Vicerectorats
   1. Vicerectorat de Projecció Cultural Universitat Oberta i Seus Universitàries
    1. Coral
    2. UOM
   2. Vicerectorat d'Estudiants
  3. Personal d’administració i serveis
  4. Serveis Universitaris
   1. Serveis Cientificotècnics
   2. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció
   3. Servei d’Activitats Culturals
   4. Servei de Relacions Internacionals
   5. Centre de Tecnologies de la Informació
   6. Secció de Comunicació Externa del Servei de Comunicació, Promoció i Imatge de la UIB
   7. Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica
   8. SRAV
   9. Servei de Campus Digital
   10. Servei de Prevenció
  5. Oficines
   1. Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible
   2. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
   3. Oficina de Suport a la Recerca
   4. Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes
  6. Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
  7. Laboratoris
   1. Laboratori d’Emprenedoria i Innovació Social UIB
   2. Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia
   3. Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears (LINCC-UIB)