Escoltar

Claustre

A les 11 h del dia 19 de desembre de 1997, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió ordinària el Claustre de la Universitat. El presideix el Rector. Una vegada comprovat el quòrum, s'obre la sessió.
S'excusa d'assistir-hi la professora Joana Fornés Vives.

Punt 1: Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
La Secretària General llegeix l'acta de la sessió extraordinària del dia 21 d'abril de 1997, que s'aprova per assentiment.

Punt 2: Informe del Rector
El Rector informa els claustrals sobre les qüestions següents:

a) El Pressupost per a l'any 1998, que va aprovar la Junta de Govern a la sessió del dia d'ahir. Fa una introducció referent a la consolidació de la transferència nominativa (4.004 milions), a la reducció de la ràtio professor/alumne (d'1 a 28 a 1 a 21), a la reducció de la despesa de béns corrents i serveis (440 milions) i a l'elaboració del pressupost per programes.
Seguidament explica que el Pressupost de 1998 s'ha presentat als òrgans de govern competents perquè l'aprovin en quatre documents: doc. 1 Mèmoria del Pressupost 1998; doc. 2 Pressupost per programes 1998; doc. 3 Acord normatiu i annexos; i doc. 4 Informació complementària. Tot seguit explica de forma detallada els documents 1 i 2. Esmenta la novetat formal dels set programes dissenyats (ensenyaments universitaris, recerca i desenvolupament, serveis a la comunitat universitària, projecció externa de la UIB, gestió universitària, Illes Menors, i Turisme) i indica que cada programa té una estructura semblant, formada per tres elements clau i una assignació pressupostària (objectius, línies d'actuació i indicadors).
Tot seguit assenyala que la xifra global del pressupost de 1998 és de 7.505.000.000 (set mil cinc-cents cinc milions) de pessetes i que la tranferència total és de 4.566.000.000 (quatre mil cinc-cents seixanta-sis milions) de pessetes (4.004 milions de pessetes en transferència corrent, 443 milions de pessetes en inversió nominativa i 119 milions de pessetes en inversió CAIB).
Seguidament explica els ingressos (augment de la transferència nominativa, consolidació de la inversió nominativa, millora de les transferències corrents i augment de les taxes acadèmiques) i les despeses (increment de retribucions amb l'IPC, despesa en béns corrents i serveis, aplicació de la inversió nominativa, manteniment de les partides destinades a investigació, creació d'un fons social de la UIB ¿divuit milions¿, increment de les dotacions dels departaments, continuació del programa de formació, i contractació d'un servei de prevenció i manteniment de les actuacions en salut laboral).

b) Estudis. El Rector assenyala que s'ha produït la renovació de dinou dels trenta plans d'estudis que hi ha actualment. Aquesta renovació camina en la línia de reduir el nombre d'assignatures.
Informa, seguidament, que aquest curs s'ha integrat a la UIB l'Escola de Treball Social i també s'han realitzat actuacions a la UIB per integrar-hi els ensenyaments de Turisme.
Acaba aquest punt recordant que el 28 de novembre passat va acabar el termini interuniversitari de peticions de nous ensenyaments en els àmbits següents: Estudis Tècnics, Humanitats, Ciències Experimentals, i Ciències Socials i Jurídiques. Afegeix que la proposta definitiva correspon al Consell Social, i l'aprovació, al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Illes Menors. El Rector informa que aquest curs es posa en marxa l'ensenyament de Mestre, especialitat d'Educació Infantil, a Eivissa i a Menorca i que també s'hi duran a terme diverses activitats d'extensió universitària.

d) Investigació. El Rector explica que s'han convocat tres noves beques d'investigació predoctorals a més de les quatre ja existents. També es refereix a la Llei de la ciència, recentment aprovada pel Parlament. Acaba aquest punt fent al·lusió al ParcBIT.

e) Instal·lacions esportives. El Rector explica l'estat actual de les obres.

f) Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. El Rector manifesta que s'ha posat en marxa aquesta fundació per canalitzar les relacions entre la societat (les empreses) i la UIB. Remarca que ha organitzat cursos amb aportacions de doblers del Fons Social Europeu i de la Conselleria de Treball i Formació.

g) Accessos a la UIB. El Rector explica la problemàtica de la carretera de Valldemossa.

h) Reformes legislatives. El Rector fa referència als treballs per a la reforma del títol V de la LRU (comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i les proves d'accés a les places esmentades, problemàtica dels professors associats a temps complet). Així mateix, fa referència a la reforma de la normativa dels nous plans d'estudis.

Finalment, el Rector anuncia que seguidament la doctora M. Carmen Fernández explicarà la feina duta a terme per la Comissió d'Estudi per a la Reforma dels Estatuts i que el doctor Joan Rita explicarà el codi de conducta ambiental. Indica que aquest codi requereix un pla d'actuacions i un suport pressupostaris.

Punt 3: Informe sobre els treballs que ha desenvolupat la Comissió d'Estudi per a la Reforma dels Estatuts
El Rector dóna la paraula a la doctora M. Carmen Fernández González, delegada del Rector per a la reforma dels Estatuts, la qual explica les actuacions que ha realitzat aquesta comissió, que s'ha reunit vuit vegades. A continuació explica que els acords es prenen per consens i indica quins són els punts o temes que es podrien reformar: limitació temporal del període del mandat dels òrgans unipersonals, composició del Claustre (membres nats), exàmens de febrer, relacions dels consells d'estudis amb les juntes de centre (facultats i escoles universitàries), síndic de greuges o defensor dels estudiants, títol VI (sobre el règim econòmic i financer) i percentatges de representació.
Acaba la intervenció dient que l'objectiu és aconseguir un text normatiu amb vocació de permanència.

Punt 4: Aprovació, si escau, del codi de conducta ambiental
El Rector, de forma prèvia, exposa que, en relació amb aquest punt, s'ha presentat una petició d'intervenció d'un claustral ¿senyor Joan Moranta¿, efectuada per escrit i avalada per un deu per cent per excés dels claustrals. En conseqüència, després de la intervenció del doctor Joan Rita tindrà la paraula el senyor Joan Moranta i, finalment, es votarà el text presentat.
A continuació, el doctor Joan Rita inicia l'exposició de l'«Auditoria ambiental de la UIB» i indica la composició de l'equip que ell ha coordinat.
Explica de forma detallada la metodologia de la feina seguida i indica quins han estat els sectors analitzats:
1. Energia, amb una despesa de dues-centes mil pessetes diàries.
2. Aigua, amb un consum de 9,21 litres per persona i dia.
3. Transport, sobre el qual destaca que l'ocupació dels cotxes és de 1,36 persones per cotxe.
4. Aparcaments. Tema sobre el qual destaca que les places habilitades són 3.531, que els cotxes mal aparcats sumen un total de 915 i que l'excedent de places habilitades és de set-centes.
5. Residus sòlids urbans. Se'n generen mil cinc-cents quilos diaris, dels quals tres-cents són de paper.
6. Residus químics i biològics, dels quals no hi ha cap tipus de recollida selectiva i destaquen les quantitats importants emmagatzemades de residus químics.
7. Animalari i experimentació amb animals, punt sobre el qual destaca la necessitat de complir la normativa vigent.

Després d'aquesta explicació el doctor Joan Rita assenyala que hi ha altres problemes importants com són els residus de grans proporcions (cotxes, taules, cadires), la política de compres sense requeriments ambientals, la mancança de cursos de formació del PAS, el desaprofitament d'una gran part del campus, el fet que la UIB no sigui un lloc que faci fàcil la vida als estudiants, els edificis amb errors de disseny irritants, la presència de barreres arquitectòniques per als discapacitats, l'existència de deficiències de seguretat als edificis, i la imatge de la Universitat, que no es troba associada a una especial preocupació pel medi ambient.

El doctor Joan Rita acaba la intervenció indicant quin és el guió d'actuacions que cal desenvolupar davant la situació exposada:

¿ Debat sobre l'auditoria ambiental i el Pla urbanístic.
¿ Aprovació del Claustre d'una declaració ambiental.
¿ Definició del paper del campus envers la ciutat.
¿ Agenda d'actuacions.
¿ Sistemes de gestió ambiental centralitzats.
¿ Constitució d'una comissió de gestió ambiental.
¿ Política d'exigència ambiental.

Seguidament el Rector dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa perquè presenti el document que ha de votar el Claustre («Codi de conducta ambiental»). També exposa les actuacions que en aquest sentit ha dut a terme el Consell Executiu.

Després d'aquesta intervenció el Rector dóna la paraula al senyor Joan Moranta, el qual inicialment fa una reflexió des de la perspectiva històrica de l'Associació d'Universitaris de les Illes Balears i després afegeix que la UIB avui en dia ja ha adoptat postures en defensa del medi ambient. Finalment afegeix que el document que avui s'ha de sotmetre a la votació del Claustre no ha de restar com un simple paper, per la qual cosa ha d'anar acompanyat d'un pla d'actuacions concretes (Pla d'ambientalització). (S'incorpora com a annex 1 el text que ha llegit el senyor Joan Moranta.)

Acabada la intervenció del senyor Moranta, es vota. El resultat de la votació és l'aprovació per assentiment del Codi de conducta ambiental (annex 2).

Punt 5: Torn obert de paraules
No n'hi ha.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.10 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.

Realitzades les consultes pertinents amb les persones afectades per l'empat, s'efectua l'ordre de suplència segons el nombre de vots obtinguts, el qual resta d'aquesta manera:

1. Sra. Balbina Nogales Fernández
2. Sr. Felip Riera Palou
3. Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza

Seguidament es realitza l'escrutini en veu alta i públicament de les eleccions de representants del grup b) a la Mesa del Claustre.

Un cop acabat l'escrutini, el Rector indica quin ha estat el resultat de la votació: han votat 19 persones i la senyora Berta Paz Lourido ha aconseguit 11 vots i el senyor Víctor Homar Santaner n'ha obtingut 8. Per tant, el Rector proclama la senyora Berta Paz Lourido vocal de la Mesa del Claustre en representació del grup b) (resta de personal docent i investigador) i afegeix que el senyor Víctor Homar Santaner n'és el suplent.

En aquest punt, el Rector demana si algú té cap prec o pregunta i, atès que no n'hi ha cap, tanca la sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 10.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.