Escoltar

Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 18 de desembre de 2012 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovació, si escau, de les propostes de doctorats, regulades d'acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener.

  • Propostes RD99 - UIB
  • Propostes RD99 - Interuniversitaris

4. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
5. Aprovació, si escau, del Pressupost de 2013 i liquidació del pressupost de l'any 2011.
6. Modificació del Curs d'Especialista Universitari en Atenció Primerenca. Detecció, Diagnòstic i Tractament en l'Infant de 0 a 6 anys. Títol de postgrau de la UIB (21 crèdits).
7. Modificació de l'entitat mercantil Alimentòmica, SL.
8. Proposta d'augment de càrrega docent per al curs 2012-13.
9. Informació del Consell de Direcció.
10. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Vènies docents.
d) Col·laboradors honorífics.
e) Altres.

11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
12. Precs i preguntes.

Palma, 13 de desembre de 2012

El Secretari General,
Antoni Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 29 d'octubre de 2012 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2012.

 

Membres del Consell de Govern.