Escoltar

Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional que tindrà lloc el dia 23 de juliol de 2002 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de l'última sessió de la Junta de Govern.*

2. Constitució del Consell de Govern.

3. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

4. Modificació de plantilla.

5. Curs d'Especialista Universitari en Territori i Sostenibilitat.

6. Màster Universitari en Mediació Familiar.

7. Curs d'Especialista Universitari en Estètica Dental.

8. Màster Universitari en Odontologia Estètica.

9. Diploma en Gestió de la Qualitat Turística.

10. Pla d'estudis de la llicenciatura d'Història de l'Art.

11. Modificació de la normativa de permanència.

12. Complements de formació de català per als estudis de Mestre.

13. Elecció dels membres que han de formar part de les distintes comissions que depenen del Consell de Govern.

14. Informació del Consell Executiu: presentació del Pla estratègic.**

15. Afers de tràmit:

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

b) Canvis d'àrea de coneixement.

c) Proposta de despeses plurianuals.

d) Altres.

16. Precs i preguntes.

Palma, 16 de juliol de 2002

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 24 de juny de 2002 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2002.

** La documentació corresponent a aquest punt es troba al servidor "Sagrari" de la zona Son Lledó - Ethernet.

Membres del Consell de Govern.