Escoltar

Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 27 de setembre de 2005 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. *
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes. **
3. Modificació de plantilla.
4. Elecció dels membres de la Comissió de Bioètica de la Universitat.
5. Proposta de nomenament del senyor Cristóbal Serra com a doctor honoris causa de la UIB.
6. Informació del programa UIB reutilitza.
7. Informació del Consell de Direcció.
8. Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Sabàtics.
e) Altres.

9. Precs i preguntes.

Palma, 16 de setembre de 2005

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 26 de juliol de 2005 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 27 de setembre de 2005.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum >.

Membres del Consell de Govern.