Escoltar

Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 31 de març de 1998 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Aprovació del pla d'estudis de Turisme.
4. Modificació dels departaments de Biologia Ambiental i de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
5. Modificació dels departaments de Filosofia i de Dret Privat.
6. Modificació de plantilla.
7. Aplicació del document de plantilla per al curs 1998-99.
8. Promocions estructurals.
9. Proposta de cursos de postgrau: Màster d'Animació Tradicional Assistida per Ordinador (MATRAC), curs d'Especialista en Animació Tradicional Assistida per Ordinador (CEATRAC), curs d'Especialista Universitari en Audició i Llenguatge, curs d'Especialista Universitari en Educació Especial i curs de Gestió Sanitària.
10. Numerus clausus per al curs 1998-99.
11. Servei d'Idiomes.
12. Proposta de nomenament de doctors honoris causa: senyors Emilio Lledó Iñigo i Enric Valor Vives.
13. Creació d'una comissió per al seguiment dels serveis contractats de la Universitat.
14. Informació del Consell Executiu.
15. Afers de tràmit:
a) Col.laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Llicències per estudis.
e) Altres.
16. Precs i preguntes.

Palma, 26 de març de 1998
La Secretària General,
Apol.lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió de la Junta de Govern del dia 18 de febrer de 1998 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 31 de març de 1998.