Escoltar

Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 12 de maig de 2016, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovació, si escau, de la modificació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2016.
4. Proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa.**
5. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es distribueixen els representants del grup d) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat.
6. Aprovació, si escau, de la modificació dels paràmetres de ponderació per a la fase específica de la PAU, any acadèmic 2015-16.
7. Aprovació, si escau, dels contingents de reserva de les vies d’accés a la Universitat.
8. Aprovació, si escau, d’estudis propis:
 

  1. Curs d'Actualització Universitària en Desenvolupament d'Apps i Videojocs per iOS i Objective-C. Títol propi de la UIB (12 ECTS).
  2. Expert Universitari en Llenguatge Oral i Escrit en l’Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària: Parlar, Llegir, Escriure i Imaginar a la Primera Infància. Títol propi de la UIB (15 ECTS).
  3. Curs d’Actualització Universitària en Trastorns per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Títol propi de la UIB (6 ECTS).

   Rectificacions d'incidències d'estudis propis aprovats pel Consell de Govern.

9. Aprovació, si escau, dels reglaments dels instituts universitaris de recerca: IAC3 i IRIE.
10. Aprovació, si escau, de la participació en
The t-Forum.
11. Estades breus de professors convidats (segon semestre 2016).
12. Informació del Consell de Direcció.
13. Afers de tràmit.
 

   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Sabàtics.
   5. Canvi d’àrea de coneixement.
   6. Donació al SOCIB.
   7. Altres.

14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
15. Torn obert de paraules.

Palma, 6 de maig de 2016

El Secretari General,

 

 

Pedro Grimalt

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de març de 2016 i a l’acta de la sessió extraordinària del dia 14 d’abril de 2016 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 12 de maig de 2016.
** Us hem de recordar el següent: 1) que l’aprovació del nomenament exigeix una majoria qualificada del vot favorable de les 3/5 dels membres (art. 24.3 dels Estatuts); 2) que la votació es podrà fer durant tot el Consell de Govern; 3) es demana la participació dels membres de Consell de Govern a la votació.

Membres del Consell de Govern.