Escoltar

Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 24 de juliol de 2018, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2018.
 4. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018.
 5. Aprovació, si escau, de la normativa reguladora dels instituts universitaris de recerca de la Universitat de les Illes Balears.
 6. Aprovació, si escau, de la regulació de l’acció social a favor del personal de la Universitat de les Illes Balears.
 7. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau de Medicina.
  7 bis. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del Màster Universitari en Filosofia.
 8. Aprovació, si escau, d’estudis propis:
  1. Especialista Universitari en Gestió Juridicoeconòmica Internacional de Petites i Mitjanes Empreses. Títol propi de la UIB (30 ECTS);
  2. Especialista Universitari en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (30 ECTS);
  3. Expert Universitari en Creació i Gestió de Cooperatives i altres Empreses de l’Economia Social. Títol propi de la UIB (15 ECTS);
  4. Diploma d’especialització de la UOM en Els Grans Descobriments Científics: del Passat al Present. Títol propi de la UIB (8 ECTS)
 9. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat de Campus Digital illes.
 10. Aprovació, si escau, dels complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 11. Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat.
 12. Aprovació prèvia de sol·licitud d’endeutament, de conformitat amb l’article 157 dels Estatuts, per al finançament del projecte, construcció i equipament de l’edifici interdepartamental al campus de la UIB.
 13. Informació sobre la liquidació del pressupost de l’any 2017.
 14. Informació del Consell de Direcció.
 15. Afers de tràmit.
  1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  2. Llicències d’estudis.(Catalina Vich Llompart, ajudanta de l'àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada al Departament de Ciències Matemàtiques; senyor Rubèn Comas Forgas, professor contractat doctor de l'àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar, PAPE).
  3. Col·laboradors honorífics.
  4. Vènies docents.
  5. Altres.
 16. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 17. Torn obert de paraules.

Palma, 18 de juliol de 2018

 

La Secretària General,

 

 

Antònia Paniza

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de juny de 2018 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2018.

 

Membres del Consell de Govern.