Escoltar

Consell Social

 

COMUNICAT 

CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

 

Atès que el Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat (Llei orgànica 6/2001) i atesa la repercussió social que han tingut en la societat i en la Universitat de les Illes Balears els fets esdevinguts a Catalunya, el Consell Social de la UIB reclama que la solució del conflicte entre la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya es faci sobre la base del diàleg entre les institucions i el respecte a les lleis, als drets humans i a la democràcia.


Així mateix, el Consell Social veu amb preocupació i lamenta l'empresonament de persones polítiques i de dirigents d’entitats cíviques.

Palma, 15 de novembre de 2017

 

 

 -------------------------------------------------------------------------

 

Descripció

La Universitat és un servei públic i en conseqüència ha de retre comptes a la societat que la sosté i que serveix. Per això, el legislador ha previst un instrument mitjançant el qual la societat pugui exercir el seu dret a saber què es fa a la Universitat i si es fa bé, aixó sí, salvant un altre dret també essencial: l'autonomia universitària, dret fonamental expressat a la Constitució i ratificat pel Tribunal Constitucional.

El Consell Social és aquest instrument. Té establertes per llei funcions diverses reunides en alguns eixos principals: el control econòmic i financer de la Universitat, la participació en la definició dels criteris estratègics de la Universitat, l'avaluació del rendiment dels serveis de la Universitat, la supervisió de la qualitat universitària, l'establiment i la millora de les relacions entre la societat i la Universitat...

El Consell Social, però, no pot ser només un òrgan de control de l'activitat econòmica universitària. Ha de tenir com a grans preocupacions l'establiment de lligams eficaços de relació i comunicació entre la Universitat i la societat, i garantir en tot moment la qualitat acadèmica, investigadora i docent, de la Universitat, i facilitar també la fluència de finançament des de la societat a la Universitat i la influència del treball d'aquesta en la societat. Ha de fer-se les següents preguntes: què es demanen societat i Universitat en cada moment?, i: què s'ofereixen la societat i la Universitat en cada moment?

Des de la perspectiva del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, i com a òrgan col.legiat de govern amb representació dels agents socials, pretenem col.laborar amb la Junta de Govern de la nostra universitat perquè aquesta sigui més social, més capaç de reconèixer i d'avaluar les seves potencialitats i mancances, i més àgil a l'hora de fer front als sobtats i massa vegades imprevisibles canvis que es produeixen a la societat balear per múltiples causes.

Dades actualitzades sobre la Secretaria del Consell Social

Consell Socialmapa
Secretaria del Consell Social
Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Telèfon: 971 25 97 74
Fax: 971 17 24 46
E-mail: consell.social@uib.es

Normativa

La composició i les funcions del Consell Social estan definides a la normativa següent: