UIBTalent

 

 

Tal com estableix la Llei orgànica d’universitats, les universitats espanyoles, a més de l’oferta d’ensenyaments superiors oficials, recollida al catàleg de títols universitaris oficials, poden establir uns altres tipus d’ensenyaments, conduents a l’obtenció de títols propis i diplomes.

Els estudis propis tracten de donar resposta a la demanda de la societat per a una formació permanent al llarg de tota la vida i adaptada a les necessitats de formació en distints sectors professionals. Per altra banda, en alguns casos, aquests tipus d'estudis constitueixen una forma de transferir a la societat els resultats de la investigació, del know-how dels grups de recerca, realitzant així una de les tres funcions de la universitat: la docència, la recerca i la transferència del coneixement.

Els estudis propis de la UIB son: Màster, Especialista Universitari, Expert Universitari, Curs d’Actualització Universitària, Diploma Universitari i Diploma. Això no limita l'organització d'altres activitats formatives, les quals condueixen a l’obtenció d’un certificat d’aprofitament. 

Per a més informació i consulta de l'oferta formativa visiteu UIBTalent Formació Avançada.