Anàlisi de la convocatòria pilot de sexennis de transferència

El Vicerectorat d'Innovació de la Universitat dels Illes Balears i l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) de la Fundació Universitat-Empresa, posem en marxa una campanya de recollida d'informació i documentació relacionada amb l'avaluació de sol·licituds presentades al Programa Pilot de Sexennis de Transferència de Coneixement i Innovació (més informació sobre el programa).

La finalitat d'aquesta iniciativa és recollir informació pràctica, suportada documentalment, sobre l'aplicació dels criteris d'avaluació de les sol·licituds, que pugui ser analitzada de manera agregada per poder conèixer amb major detall la implementació del programa pilot, amb l'objectiu últim d'oferir recomanacions generals a la comunitat investigadora per a la millora de l'avaluació externa de l'acompliment de les seves activitats de transferència i innovació. Amb això, us demanem que hi participeu tant en el cas que us hagin concedit el sexenni de transferència, com en el cas que us l’hagin denegat.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Formulari

*Camps obligatoris

Nom i llinatges* 

Adreça correu-e* 

Departament :

Vos han concedit el sexenni de transferència?* 

Comentaris / Observacions

La vostra participació és completament voluntària i enviant aquesta informació ens autoritzau a tractar-la amb les finalitats indicades abans.

    

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Legitimació: La Universitat de les Illes Balears es troba legitimada per al tractament de les seves dades personals de conformitat amb allò estipulat en l’article Art.6.1.e) del Reglament General de Protecció de Dades: el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (desenvolupament de recerca de qualitat i una gestió eficaç de la transferència del coneixement i la tecnologia). 

Finalitat: Desenvolupament d’estudis científics i anàlisi estadística.

Destinataris: No es preveuen cessions o comunicacions de dades.


Drets: Té dret a sol·licitar el dret a l’accés, oposició, rectificació, supressió o limitació del tractament de les seves dades, tal i com s’explica a la informació addicional. 


INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. 

Universitat de les Illes Balears 
Son Lledó
Carretera de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma  

Contacte de la Delegada de Protecció de Dades: dpo@uib.es 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

Desenvolupament d'estudis científics i anàlisis estadístiques. 

Termini previst de conservació de dades: 

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 

Serà a més d'aplicació el que es disposa, amb caràcter general, en la legislació d'arxius per a les Administracions Públiques. 

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: 

Les seves dades no s'utilitzaran per a decisions automatitzades ni per a l'elaboració de perfils. 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

La Universitat de les Illes Balears es troba legitimada per al tractament de les seves dades personals perquè l'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics Art. 6.1.a) RGPD Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'Abril. 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

  • No es preveuen cessions o comunicacions de dades. 
  • No es preveuen transferències a tercers països ni més cessions de dades, excepte obligació legal. 

Encarregats de tractament: 

No es preveu. 

Quins són els seus drets respecte al tractament de les seves dades? 

En relació amb les seves dades personals, Vostè pot exercitar els següents drets davant la Universitat de les Illes Balears: 

  • Dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per a tractar les seves dades personals, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. 
  • Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals: Qualsevol persona té dret a conèixer si per part de la Universitat de les Illes Balears, s'estan tractant dades personals que el concerneixen, la finalitat del tractament, l'origen de les citades dades i si s'han comunicat o es comunicaran a un tercer. 
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió: Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. 
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament seran conservades per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 
  • Dret a oposar-se al tractament: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la Universitat de les Illes Balears deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 
  • Dret a la portabilitat: En determinades circumstàncies, pot sol·licitar la recuperació de les dades personals que estiguin sent tractades de manera automatitzada per la Universitat de les Illes Balears a fi de traslladar-les a un altre responsable. Aquest dret es podrà exercir quan el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i s'efectuï per mitjans automatitzats. 

Aquests drets podran exercir-se davant el responsable del tractament indicat anteriorment, mitjançant escrit en format paper o a través de la seu electrònica

La normativa i impresos estan disponibles a la seu electrònica

Pot obtenir informació addicional en la següent adreça de correu electrònic: dpo@uib.cat 

Així mateix, l'informem que si vostè presenta una sol·licitud per a l'exercici d'aquests drets i considera que no ha estat atesa adequadament per la nostra institució, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent, d'acord amb el procediment previst en la següent adreça: https://www.aepd.es 

Com hem obtingut les seves dades? 

Les dades personals objecte de tractament són les que vostè mateix ens ha facilitat.


Les categories de dades que tractem són: Dades de caràcter identificatiu: Correu electrònic, nom i cognoms.