Contractes i convenis de recerca (art. 83)

Recerca contractada

Qualsevol grup de recerca reconegut per la Universitat, departament, institut universitari de recerca així com el seu professorat pot subscriure contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades per dur a terme treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per desenvolupar ensenyaments d’especialització o activitats específiques de formació.

El marc que permet aquesta activitat és l’article 83 de la LOU (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats), reconegut a més per la UIB en l’article 114 dels seus Estatuts.

La informació necessària per a la tramitació d’un contracte és la següent:
-    Parts del contracte (empresa i equip investigador)
-    Objecte del contracte.  Memòria tècnica i econòmica del projecte.
-    Pressupost desglossat.

Per a la tramitació d’un contracte a l’empara de l’art. 83 de la LOU posau-vos en contacte amb la OTRI a través de l’adreça antoni.morro@uib.es o al telèfon 971 25 9684.

Si tens un projecte de R+D+I per al qual necessitis la participació o col·laboració d'un grup de recerca de la UIB, pots contactar amb nosaltres o bé utilitzar el cercador de grups.

Normativa

Resolució del Rectorat de dia 24 de maig de 2010 [9439, FOU núm. 331]
Resolució del Consell de Govern de dia 18 de desembre de 2013 [10905, FOU núm. 396]