Protegeix la teva recerca

En l’àmbit universitari, els nous coneixements derivats de la recerca es difonen a la societat principalment a través de les publicacions científiques. Ara bé, cal tenir en compte que aquesta difusió pot obstaculitzar, en molts de casos, la seva aplicació a nivell industrial, si dits coneixements no estan degudament protegits abans de la seva divulgació.

Per a una empresa, desenvolupar un producte implica la inversió de recursos, i aquests només seran assumits si l'empresa pot assegurar-se uns beneficis d'explotació −preferiblement en exclusiva, que compensin la inversió realitzada. En aquest sentit, la patent atorga al seu titular (o al llicenciatari) el dret d'excloure tercers de l'explotació comercial de l'objecte protegit per dita patent, i per aquest motiu la protecció dels resultats d'investigació és clau en el procés de transferència al mercat, ja que una tecnologia patentada tendrà més valor comercial que una de no patentada.

Teniu en compte que:

  • Patentar no és incompatible amb publicar. No cal esperar a la concessió de la patent per poder tenir una publicació científica; es pot publicar una vegada presentada la sol·licitud i obtinguda una data de presentació. Només les publicacions anteriors a dita data de presentació impedeixen la seva protecció per patent.
  • Protegir no és l’objectiu, sinó un mitjà per afavorir la transferència dels resultats al mercat.

Què es pot protegir i com?

Existeixen diferents figures de protecció dels resultats de la investigació i l'activitat creadora, englobades en drets de propietat industrial (patents, models d'utilitat, marques i dissenys industrials) i propietat intel·lectual (drets sobre obres artístiques, literàries, científiques i programari). Però, a més, existeix la figura del secret industrial.

Totes les modalitats de protecció són de caràcter territorial. Això implica que només tenen validesa al país on s'ha concedit la protecció i que, per tant, la seva divulgació prèvia anul·la el requisit de novetat. Per tant, a l'hora d'establir contactes amb tercers −ja sigui per a projectes de R+D col·laboratius, serveis, assistència tècnica, etc., és necessari evitar qualsevol forma de divulgació de la invenció, tret que prèviament se signi un acord de confidencialitat.

Si, com a resultat de les vostres activitats d'investigació, heu obtingut un resultat objecte de protecció i amb aplicació industrial, posau-vos en contacte amb la OTRI a través de l’adreça lorena.vela@uib.es o al telèfon 971 25 9667.
 

Procediment de sol·licitud de protecció de resultats

Si disposes d’un coneixement o resultat de recerca susceptible de ser protegit per patent o una altra figura de protecció, caldrà presentar a la UIB la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud.
  • Qüestionari per valorar la informació, avaluar la patentabilitat i agilitzar la seva possible transferència. 
  • Qualsevol altra documentació que descrigui el coneixement o resultat a protegir.

Imprès de sol·licitud

La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari de sol·licitud. Les instruccions són les següents:

  • Heu d'emplenar el formulari electrònic què s'obrià en una finestra a part.
  • Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.
  • Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada, juntament amb el qüestionari i amb la documentació que s'indiqui, a Lorena Vela – Edifici Insta·lacions Esportives.

Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte a través de l’adreça lorena.vela@uib.es o al número 971 25 9667.

Descarregar el qüestionari de transferència [ca]
 

Procediment de protecció i transferència

Procediment de protecció i transferència

Normativa

Acord executiu de 18 de juny de 2002 (5897, FOU núm. 210).
Acord normatiu de 21 de juliol de 2011 (9918, FOU núm. 352).