Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació en salut

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 25 de maig de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de subvencions de projectes d'investigació en salut d'acord amb les línies de recerca prioritàries per a 2017:

  - Tecnologies moleculars i cel·lulars d'aplicació a les intervencions sobre la salut humana
  - Investigació traslacional i clínica sobre la salut humana
  - Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població
  - Investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular
  - Investigació en tecnologies per a la salut

  Els projectes poden ser individuals, coordinats o multicèntrics. La durada serà de tres anys.

  2. BENEFICIARIS

  Universitats públiques, entre d'altres.

  Requisits dels investigadors:

  INVESTIGADOR PRINCIPAL: l'investigador principal ha d'estar a dedicació única; la presentació d'una sol·licitud com a investigador principal a aquesta convocatòria és incompatible amb la presentació d'una sol·licitud com a investigador principal o com a membre de l'equip d'investigació de projectes d'I+D 2017 (reptes i excel·lència), projectes per a joves investigadors sense vinculació o vinculació temporal 2017 i projectes d'investigació en salut 2017. També serà incompatible amb projectes que finalitzin més enllà de 31 de desembre de 2017 de les convocatòries projectes d'I+D 2014, 2015 i 2016 (reptes i excel·lència), projectes per a joves investigadors sense vinculació o vinculació temporal 2014, 2015 i 2016 i projectes d'investigació en salut 2014 i 2015.
  Es pot tenir la figura de co-investigador principal.

  MEMBRES DE L'EQUIP D'INVESTIGACIÓ: poden participar en dedicació única en un sol projecte o amb dedicació compartida fins a tres en les convocatòries esmentades.

  3. TERMINI

  Del dia 27 d'abril al dia 25 de maig de 2017 a les 15 hores. El termini intern de la UIB finalitza el dia 23 de maig de 2017 a les 15 hores.

  S'ha establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  1. Emplenau la sol·licitud de projecte (accedint a l'opció “Acceso SIN certificado”) i adjuntau tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica de l'ISCII.
  IMPORTANT: Donat que en aquesta convocatòria de projectes de l'AES 2017 s'indica de manera explícita que l'entitat sol·licitant ha de supervisar cada sol·licitud, us agrairem que, en quan tingueu l'equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar, per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s'ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Comprovau que no hi ha errades u omisions a la sol·licitud que doneu per definitiva (Botó "Ver borrador")
  3. Generau la sol·licitud definitiva electrònica (Botó "Generar solicitud electrónica")
  4. Imprimiu la sol·licitud, recolliu les firmes dels investigadors i enviau aquest document a l'OSR.

  Trobareu totes les plantilles necessàries per als documents requerits (memòries, model CVA, documents coordinació, declaració interès empresarial) dins la pestanya "Documentos" de la sol·licitud telemàtica.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores    Icona Vist  
  Convocatòria    Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica     Icona Vist
  Guia de la convocatòria (Atenció novetat CVA Exclamació)    Icona Vist  
  Guia CVA i CVN a l'Acció Estratègica en Salut    Icona Vist  
  Guia per obtenir el CVA a partir del CVN de GREC   Icona Vist   
  Preguntes freqüents    Icona Vist  
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist    
  Model alta membre equip investigador (nou 31/07/2018 Exclamació)   Icona Vist   
  Model alta contractat amb càrrec al projecte (nou 31/07/2018 Exclamació)   Icona Vist   
  Més informació     Icona Vist
  Obligacions de publicitat (logos-agraïments)    Icona Vist  


  4. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  FEDER


  Torna