Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Técnica de Excel·lència

 1. Convocatòria TancadaExcel·lència: Projectes d'R+D

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 13 de juliol de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  La convocatòria d’excel·lència té per finalitat finançar projectes de recerca sense orientació temàtica predefinida consistents en treballs experimentals o teòrics amb l'objectiu primordial d'obtenir resultats que representin un avenç significatiu del coneixement.

  S'han establert quatre grups de presentació de sol·licituds:

  Àrea temàtica d'humanitats i ciències socials
  Ciències socials
  Ciències de l’esport
  Dret
  Economia
  Ciències de l’educació
  Estudis feministes, de la dona i de gènere
  Filologia i filosofia
  Història i art
  Psicologia

  Àrea temàtica de ciències de al vida i agroalimentació
  Recursos i tecnologies agroalimentàries
  Biologia fonamental
  Biotecnologia
  Biomedicina

  Àrea temàtica de medi ambient i recursos naturals
  Construcció
  Biodiversitat, ciències de la terra i canvi global
  Ciències i tecnologies mediambientals
  Ciències i tecnologies químiques
  Energia
  Mitjans de transport


  Àrea temàtica de tecnologies de la producció i les comunicacions
  Astronomia i astrofísica
  Disseny i producció industrial
  Investigació espacial
  Física
  Física de partícules i acceleradors
  Materials
  Matemàtiques
  Tecnologies electròniques i de comunicacions
  Tecnologies informàtiques


  Us recomanam que aneu consultant els diferents apartats de preguntes freqüents de la web del Ministeri que s'actualitzen de manera contínua.

  2. TIPUS DE PROJECTES

  Tipus A: Per a joves investigadors

  Tipus B: per a la resta d'investigadors

  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS I PROCÉS INTERN

  D’acord amb la convocatòria de presentació de sol·licituds de projectes del Pla estatal, no s'ha d'enviar al ministeri cap document en format paper. Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerector d'Investigació i Internacionalització).

  Per aquesta raó, hem establert el següent procés intern de gestió de les sol·licituds:

  1.- Emplenau la sol·licitud de projecte i adjuntau tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.
  Donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a les convocatòries, heu d’enviar a l’OSR, al més aviat possible i abans de la validació definitiva, l’esborrany de la sol·licitud i de la memòria cientificotècnica (on apareix la composició de l’equip d’investigació, el pressupost i l’equip de treball). Podeu seguir treballant en els documents mentre a l’OSR es revisa que els conceptes de despesa i la composició dels equips s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2.- Validau la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desau al vostre ordinador l'arxiu pdf generat.
  Us recomanam que, abans de generar la sol·licitud definitiva, consulteu la "Guía de errores" de l'aplicació.
  3.- Enviau un correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva (generada com s’ha comentat).
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions, cartes de les entitats públiques o privades interessades en els resultats del projecte, compromís de vinculació, entre d'altres (escanejau-los si és possible; si no, enviau-los només en paper juntament amb la sol·licitud firmada).
  4.- Un cop rebuda i supervisada aquesta documentació es procedirà, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector d'Investigació i Internacionalització.
  5.- Imprimiu i signau, als apartats on surten les dades de cada investigador, una còpia de la sol·licitud definitiva i enviau-la, juntament amb les autoritzacions d’investigadors, cartes d’entitats interessades i altra documentació que formi part de la sol·licitud, per correu intern a l'OSR.
  El terminis per enviar el correu electrònic que es comenta al punt 3 són els dies 9, 10, 11 i 12 de juliol de 2017, segons l'àrea temàtica en la qual es presenti la sol·licitud.

  L'accés a l'aplicació telemàtica de sol·licituds serà disponible a partir de dia 19 de juny.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases   Icona Vist  
  Convocatòria   Icona Vist  
  Correcció convocatòria   Icona Vist  
  Aplicació telemàtica de sol·licitud    Icona Vist
  Guia UIB de presentació de sol·licituds (Actualitzada a 26/06/2017 Exclamació)   Icona Vist  
  Instruccions per emplenar el CVA   Icona Vist  
  Guia per obtenir el CVA a partir del CVN de GREC Icona Vist   
  Instruccions per emplenar la memòria cientificotècnica de projectes individuals (Tipus A o B)   Icona Vist  
  Instruccions per emplenar la memòria cientificotècnica de projectes coordinats   Icona Vist  
  Preguntes freqüents MINECO    Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist   
  Models de sol·licitud de modificacions (Actualitzat 30/08/2018 Exclamació)    Icona Vist
  Imatges corporatives obligatòries (Actualitzat 21/06/2017 Exclamació)    Icona Vist
  Més informació del Ministeri    Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ

  Convcoatòria pendent de resolució.

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna