Comitè d'Ètica de la Recerca (CER)

El Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) es va crear per donar suport als investigadors en la revisió i l’avaluació dels projectes de recerca no regulats per llei i que impliquin l’ús de dades procedents d’éssers humans. Queden exclosos de l’àmbit competencial del CER els assaigs clínics amb medicaments, regulats segons el Reial decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments, i les investigacions biomèdiques amb mostres humanes biològiques o que impliquin procediments invasius en éssers humans, regulades a la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’investigació biomèdica. 

El CER actua a instància dels investigadors que ho sol·liciten. El motiu de les sol·licituds és obtenir un informe favorable, previ a l’inici de l’estudi, per exigència de l’entitat finançadora del projecte o, en previsió de la publicació dels resultats, pels requisits dels comitès editorials i normes de publicació de les revistes científiques. El CER no informarà sobre projectes o estudis ja iniciats.

És objectiu prioritari d'aquest comitè que els dissenys experimentals i els procediments emprats pels investigadors compleixin els principis ètics i jurídics suficients per garantir la seva seguretat i la dels participants. En tot cas, les investigacions que impliquin éssers humans han de complir els principis ètics de respecte a la dignitat humana, confidencialitat, no discriminació i proporcionalitat entre els riscs i els beneficis esperats i, si escau, han de disposar del consentiment, a partir d'un informe i per escrit, de les persones implicades o dels seus representants legals.

La incorporació de la delegada de protecció de dades (DPO) en el CER permet comprovar si les propostes s’adeqüen a la normativa de protecció de dades. Els investigadors són responsables de l’adequació de la seva proposta a les lleis i normes en la matèria i de complir-les durant l’execució del projecte i també després. La UIB, a la seu electrònica, té un apartat especialment dedicat a la protecció de dades on es pot trobar informació al respecte i, en cas de dubte, hom pot posar-se en contacte amb la delegada de protecció de dades (Data Protection Officer, DPO), senyora Caty Pou, lletrada i assessora del Servei Jurídic de la UIB (tel.: 971 25 97 93;  caty.pou@uib.es). Aquest tràmit és més rellevant si a la proposta està previst d’utilitzar dades especialment sensibles de «categoria especial», tal com venen definides a l'article 9 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i a l'article 9 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.