Comitè d'Ètica de la Recerca (CER)

El Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la UIB es crea amb la finalitat de donar suport als investigadors la tasca científica dels quals impliqui investigació amb dades procedents d'éssers humans.

És objectiu prioritari d'aquest comitè garantir que els dissenys experimentals emprats pels investigadors compleixin la legislació vigent. En tot cas, les investigacions que impliquin els éssers humans han de complir els principis ètics de respecte a la dignitat humana, confidencialitat, no discriminació i proporcionalitat entre els riscs i els beneficis esperats i, si escau, han de tenir el consentiment a partir d'un informe i per escrit de les persones implicades o dels seus representants legals.

Ara bé, dels objectius del Comitè se n'exclouen explícitament els assaigs clínics amb medicaments, regulats segons el Reial decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments, i les investigacions biomèdiques amb mostres humanes biològiques o que impliquin procediments invasius en éssers humans, regulades a la Llei 14/2007, de 3 de juliol, d’investigació biomèdica, ja que aquests tipus d’investigació requereixen la creació d’un comitè ètic amb una composició molt específica, a més de l’acreditació prèvia d’aquest comitè per la comunitat autònoma.

Creació i normativa

[Consultau la composició actual]

 

Documents relacionats