Unitats de suport

Són aquells serveis, oficines i òrgans de govern que, si bé no realitzen recerca de manera directa, s'encarreguen de la correcta gestió dels fons necesaris per dur-la a terme, del suport administratiu als investigadors o de la realització de tasques tècniques i d'experimentació.

Vicerectorat de Política Científica i Investigació

El Vicerectorat de Política Científica i Investigació té com a objectiu essencial la direcció i coordinació de les funcions referents al disseny i l’execució de la política científica, la planificació, promoció, avaluació i difusió de la investigació, així com la gestió de la recerca i la tramitació de projectes d’R+D+I, en coordinació amb el Vicerectorat d'Innovació i Transformació Digital.


El Vicerectorat de Política Científica i Investigació compta amb un equip de persones dirigides i coordinades pel doctor Víctor Homar Santaner.

Per a més informació podeu accedir al web del Vicerectorat de Política Científica i Investigació.

Àrea d'Investigació (AI)

L’Àrea d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears és un unitat integral de promoció, suport i gestió de la recerca i té com a objectiu ordenar i coordinar l'estructura administrativa de promoció i suport a la recerca realitzada a la UIB, prestant l’assessorament i el suport administratiu necessaris per a una execució racional i professional de l’activitat investigadora.

L’Àrea d’Investigació està integrada per les unitats funcionals següents:

Per a més informació podeu accedir al web de l'Àrea d'Investigació (AI).

Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació

 

  • Servei d'Aplicacions i Serveis TIC (SASTIC)
    El Servei d'Aplicacions i Serveis TIC substitueix i integra els anteriors Oficina Web, Oficina de Transformació Digital, la unitat tècnica de suport a la gestió acadèmica i administrativa i la part del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears dedicada a la gestió de dades i al desenvolupament, implantació i el suport d’aplicacions i serveis TIC.
  • Servei d'Infraestructures TIC (SITIC)
    El Servei d’Infraestructures TIC substitueix i integra la part de l'anterior Centre de Tecnologies de la Informatització dedicada al suport, manteniment i instal·lació de les infraestructures TIC i l’equipament informàtic, així com les aplicacions associades.

Per a més informació podeu accedir al web de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Serveis Cientificotècnics

Els Serveis Cientificotècnics de la UIB donen suport als investigadors de la pròpia universitat, i també a entitats públiques, privades i particulars que el sol.licitin.
El serveis disposen d'instal.lacions i personal propis i compten, a més, amb un parc instrumental d'alta tecnología i característiques sovint úniques a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per a més informació podeu accedir al web dels Serveis Cientificotècnics.

Servei de Biblioteca

El Servei de Biblioteca es defineix com un servei de suport a la docència, l’aprenentatge, la recerca i la formació contínua mitjançant el qual es posen a disposició de la comunitat universitària els recursos d’informació, el patrimoni documental i els equipaments facilitadors de l’aprenentatge i la investigació a la UIB i se’n promou l’explotació per part de la comunitat universitària.

Per a més informació podeu accedir al web del Servei de Biblioteca.

Servei de Documentació i Arxiu

El Servei de Documentació i Arxiu es crea com la unitat responsable d’atresorar, organitzar, protegir i custodiar els recursos d’informació i el patrimoni documental de la UIB i proposar polítiques d’accés a aquests recursos i patrimoni. El servei té l’encàrrec de vetllar per la disponibilitat de recursos documentals per donar suport a la docència, la investigació i la gestió administrativa, així com per satisfer les necessitats d'informació i salvaguardar la memòria històrica de la institució en qualsevol tipus de suport documental.

Per a més informació podeu clicar al web Servei de Documentació i Arxiu.

Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció

Dona suport en l'ús de les tecnologies de la informació geogràfica a la comunitat universitària per a la millora de la qualitat docent i investigadora, així com fomenta la transferència dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en temàtica geogràfica i mediambiental que es desenvolpin a la UIB. 

Per a més informació podeu accedir al web del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció.