Unitats de suport

Són aquells serveis, oficines i òrgans de govern que, si bé no realitzen recerca de manera directa, s'encarreguen de la correcta gestió dels fons necesaris per dur-la a terme, del suport administratiu als investigadors o de la realització de tasques tècniques i d'experimentació.

Vicerectorat de Política Científica i Investigació

El Vicerectorat de Política Científica i Investigació té com a objectiu essencial la direcció i coordinació de les funcions referents al disseny i l’execució de la política científica, la planificació, promoció, avaluació i difusió de la investigació, així com la gestió de la recerca i la tramitació de projectes d’R+D+I, en coordinació amb el Vicerectorat d'Innovació i Transformació Digital.


El Vicerectorat de Política Científica i Investigació compta amb un equip de persones dirigides i coordinades pel doctor Víctor Homar Santaner.

Per més informació podeu accedir al web del Vicerectorat de Política Científica i Investigació.

Àrea d'Investigació (AI)

L'Àrea d'Investigació (AI) és una oficina d’interfície de suport a la investigació i a la transferència dels resultats científics i tecnològics obtinguts a la UIB. És missió de l’Àrea d'Investigació (AI) estimular la participació dels investigadors de la UIB i els seus Instituts en projectes de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari tant per a la sol·licitud com per a la gestió dels mateixos. Treballa en coordinació amb l’OTRI-FUEIB per difondre l’activitat científica que es duu a terme a la UIB i per fomentar la investigació en col·laboració amb empreses i identificar els resultats de recerca que permetin una transferència de coneixements a la societat.

Per més informació podeu accedir al web de l'Àrea d'Investigació (AI).

Serveis Cientificotècnics

Els Serveis Cientificotècnics de la UIB donen suport als investigadors de la pròpia universitat, i també a entitats públiques, privades i particulars que el sol.licitin.
El serveis disposen d'instal.lacions i personal propis i compten, a més, amb un parc instrumental d'alta tecnología i característiques sovint úniques a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per més informació podeu accedir al web dels Serveis Cientificotècnics.

Centre de Tecnologies de la Informació

El Centre de Tecnologies de la Informació es constitueix com a centre dedicat a facilitar l'ús de la informàtica i dels serveis de xarxa a tota la comunitat universitària i s'encarregarà de facilitar la integració d'aquestes tecnologies dins la UIB pel que fa a la docència, a la recerca i a l'administració. També es preveu, si escau, la possibilitat de fer transferència de tecnologia des de la UIB a la societat.

Per més informació podeu accedir al web del Centre de Tecnologies de la Informació.

Servei de Biblioteca i Documentació

El Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears es defineix com un servei de suport a la docència, la discència i la recerca mitjançant el qual s'organitzen, es processen i es posen a l'abast dels usuaris tots els fons bibliogràfics i documentals de la UIB, independentment del suport material, del lloc on siguin dipositats o del fons (partida pressupostària) mitjançant el qual hagin estat adquirits, i es facilita l’accés de la comunitat universitària a la informació bibliogràfica i documental disponible en altres biblioteques i centres de documentació.

Té la finalitat de garantir la informació documental necessària perquè la institució universitària pugui assolir els seus objectius.

Per més informació podeu accedir al web del Servei de Biblioteca i Documentació.

Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció

Dona suport en l'ús de les tecnologies de la informació geogràfica a la comunitat universitària per a la millora de la qualitat docent i investigadora, així com fomenta la transferència dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en temàtica geogràfica i mediambiental que es desenvolpin a la UIB. 

Per més informació podeu accedir al web del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció.